Ім'я файлу: 15-n-501-dovdka-viklik2019_2.doc
Розширення: doc
Розмір: 40кб.
Дата: 28.09.2021
скачати


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-5.01
КИЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

(найменування закладу фахової передвищої освіти)

ДОВІДКА-ВИКЛИК № ______ від «___» _________________ 20___ рокуКерівнику ____________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації, установи)

_____________________________________________________________________________________________
На підставі статей 215 – 220 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України «Про відпустки» прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку на період настановних занять / виконання лабораторних робіт / складання сесії / складання державних іспитів (атестації) / підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) (потрібне підкреслити) студенту вечірньої/заочної (дистанційної) форми здобуття освіти (потрібне підкреслити) ____ курсу інституту, факультету (відділення)

_Авіаційна та ракетно-космічна техніка

(найменування інституту, факультету, відділення)

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
строком на ____ днів з «___» __________ 20___ року по «___» _________ 20___ року як такому, що виконує навчальний план.
М. П. Директор

_____________________________ _Олег МАМЛЮК

(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________________________________________________________
Довідка про участь у сесії / підтвердження про складання державних іспитів (атестації) / захист дипломного проекту (роботи)
Згідно з довідкою-викликом № _____ студент вечірньої/заочної (дистанційної) форми здобуття освіти______ курсу Авіаційна та ракетно-космічна техніка

(найменування інституту, факультету, відділення)

___________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який працює _________________________________________________________________________,

(найменування підприємства, організації, установи)

в додаткову оплачувану відпустку вибув «___» _________________ 20___ року.
М. П. ________________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)
Прибув до закладу фахової передвищої освіти «___» ______________ 20___ року.

Вибув із закладу фахової передвищої освіти «___» ______________ 20___ року, склавши за зазначений строк ____ екзаменів, ____ заліків із запланованих _____ екзаменів, _____ заліків / склавши (не склавши) державні іспити (атестацію) / захистивши (не захистивши) дипломний проект (роботу) (потрібне підкреслити).
М. П. Директор

_____________________________ _Олег МАМЛЮК

(підпис) (прізвище, ініціали)

«___» ____________ 20___ року.

Прибув на підприємство (до організації, установи) «___» _________________ 20___ року.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас