1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Курсова робота з діловодства Мішкур Ірини.docx
Розширення: docx
Розмір: 152кб.
Дата: 13.12.2021
скачати


Дата “___” _________20­­__року

Термін закінчення“___” _________20­­__року

Викладач ____________( ___________________ )

Голова предметної комісії _____________( __________________)

Затв.

Улицька І.І
ВСТУП

Темою курсової роботи є дослідження вимог до оформлення документів, що видаються службами діловодства, підприємств та установ.

Документ є об’єктом дослідження багатьох наукових дисциплін. Тому зміст поняття «документ» є багатозначним і залежить від того, в якій галузі (сфері суспільних відносин) та з якою метою використовується. У вітчизняному документознавстві поняття «документ» трактується як інформація, зафіксована на матеріальному носієві, основною функцією якого є зберігання та передавання її в просторі та часі.

Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони – писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру.

Відтворюють документи на папері, фотоплівці, магнітній та перфострічці, дискеті, перфокарті, диску тощо.

Мета курсової роботи: дослідити та вивчити основні вимоги до оформлення документів що видаються службою діловодства, підприємствами, установами, організаціями та ознайомитися з нормативно-правовою базою, що регулює ці вимоги.

Об’єкт дослідження – нормативи, стандарти, правила оформлення організаційно-розпорядчої документації та довідково-інформаційної документації.

Предметом дослідження є особливості вимог, що пред’являються до оформлення службових документів.

Завдання курсової роботи: ретельно вивчити та проаналізувати вимоги до оформлення документів, що видаються службами діловодства, підприємств та установ.

Структура курсової роботи: складається зі вступу, трьох розділів, загального висновку, додатків, та списку використаної літератури.Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій5

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

1.1. Уніфікація та стандартизація управлінських документів

В управлінській діяльності використовують головним чином текстові документи, інформація в яких зафіксована будь-яким письмовим способом – рукописним або друкарським. Такі документи, оформлені відповідно до певних правил називають управлінськими, а їх сутність - управлінською документацією.

Управлінська документація являє собою систему документів, що забезпечують управлінські процеси в суспільстві, в установі, на підприємстві, в організації.

Стандартизація – це встановлення єдиних норм та вимог, які пред’являються до документів.

Уніфікація документів – це встановлення єдиного комплексу видів і різновидів документів для аналогічних управлінських ситуацій, розробка єдиних форм і правил складання, оформлення і створення трафаретних текстів [1].

Стандартизація та уніфікація управлінських документів дозволяє досягти одноманітності в структурі та обробці інформації. Стандартизація та уніфікація сприяють також напрацюванню прогресивних методів роботи з документами. Метою стандартизації та уніфікації документів є раціоналізація процесів підготовки, виконання, пошуку документів; скорочення документопотоків: підвищення ефективності управління і створення оптимальних умов для машинної обробки управлінської інформації.

До основних етапів уніфікації та стандартизації в будь-якій організації відносяться:Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій6

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата
 • встановлення кола документів, які обертаються в організації;

 • стандартизація формулярів та текстів документів;

 • трафаретизація формулярів документів.

З метою стандартизації управлінської документації була затверджена серія державних стандартів на управлінську документацію :

 • ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К.: 1996

 • ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963-85) Інформація та документація обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика.

 • ДСТУ 2732-04 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 2005. – 32 с.

 • ДСТУ 2628-94 Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. – К.:1996.

 • ДСТУ 4163-2003 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. – К.: Держспоживстандарт України. – 2003. – 22 с.

 • ДСТУ 3396.0.96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення.

 • ДСТУ 3843 -99 Державна уніфікована система документів. Основні положення.

 • ДСТУ 3844-99 державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до його побудови.

 • ДСТУ ISO 8440-95 «Розміщення кодів у документах». – К., 1996.


Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій7

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


А також низка стандартів на документи, які найбільш часто зустрічаються в управлінській діяльності підприємства: ДСТУ 4163-2003 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. – К.: Держспоживстандарт України. – 2003. – 22 с. і Державний класифікатор управлінської документації: ДК 010-98. – К. – Держстандарт України, 1999. – 50 с.

З 07.01.1997 року введений в дію Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) - це складова частина державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації.

ДКУД розроблено у зв'язку із змінами у складі та змісті організаційно-розпорядчої, первинно-облікової, банківської та звітно-статистичної документації внаслідок реорганізації системи державного управління в Україні.

ДКУД є номенклатурним переліком назв уніфікованих форм документів з унікальними кодовими позначеннями.

ДКУД використовується під час збирання та оброблення документів за відповідними уніфікованими формами усіма органами державного і господарського управління та підвідомчими підприємствами й організаціями в процесі виконання відповідних управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

Класифікатор орієнтовано на однозначне визначення (ідентифікацію) уніфікованих форм документів, їх облік та систематизацію, контроль складу та змісту уніфікованих форм документів у кожному класі документації, організацію ведення відповідних класів документації, забезпечення автоматизованого пошуку потрібних уніфікованих форм документів.Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій8

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


Кожному класу документації відповідає певна уніфікована система документації (УСД).

Об'єктом класифікації є безпосередньо уніфіковані форми документів, які використовуються під час виконання управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

ДКУД містить такі класи:

 • організаційно-розпорядча документація (код 02);

 • первинно-облікова документація (код 03);

 • банківська документація (код 04);

 • фінансова документація (код 05);

 • звітно-статистична документація (код 06);

 • планова документація (код 07);

 • ресурсна документація (код 08);

 • торговельна документація (код 09);

 • зовнішньоторговельна документація (код 10);

 • цінова документація (код 13);

 • документація з праці, соціальних питань і соціального захисту населення (код 15);

 • документація з побутового обслуговування населення (код 17);

 • бухгалтерсько-облікова документація (код 18);

 • документація з Пенсійного фонду (код 20);

 • словниково-довідкова документація (код 21).

Ідентифікація уніфікованої форми документа здійснюється через ієрархічну класифікацію з трьома ступенями. Кодове позначення складається з семи цифрових десяткових знаків.

Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій9

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


XX XX XXX

Клас форми -----------------

Підклас форми ----------------------

Реєстраційний номер форми --------------

У кодовому позначенні уніфікованої форми документа відображено: перший та другий знаки (клас) - належність уніфікованої форми документа до відповідної УСД; третій та четвертий знаки (підклас) - належність у межах класу до відповідного підкласу; п'ятий, шостий і сьомий знаки – реєстраційний номер підкласу.

Уніфіковані форми організаційно-розпорядчої документації (ОРД) входять до ДКУД як самостійний клас і охоплюють в основному всі управлінські завдання [9].
1.2. Формуляр документа, його основні реквізити

Вимоги до оформлення документів регламентовано ДСТУ 4163 – 2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», який поширюється на організаційно-розпорядчі документи - постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності:

 • органів державної влади України, органів місцевого самоврядування;

 • підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності.

У стандарті викладено правила оформлення всіх реквізитів документа, і кожному з них визначено певне місце на аркуші паперу з урахуванням максимального набору знаків при його написанні.


1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас