1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: Луганська область.docx
Розширення: docx
Розмір: 611кб.
Дата: 12.09.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут адміністрування та публічного управління
Кафедра теоретичної та

прикладної економіки

Наукова робота

з дисципліни «Макроекономіка»

на тему:

«Дослідження макроекономічних процесів

на прикладі Луганської області України»

Виконала:

студентка групи МЕ-, ІНЕМ

Науковий керівник:

к.е.н., ст.викладач Тревого О.І


Львів – 2019

Вступ

Україна в умовах ринкової економіки стикається з головною суперечністю всього суспільства — суперечність між безмежними матеріальними потребами й обмеженими економічними ресурсами. З огляду на це, суспільство не може повною мірою задовольняти свої потреби, але воно може впливати на рівень їх задоволення з метою його підвищення. Єдиним способом вирішення цієї проблеми є підвищення ефективності використання наявних ресурсів, тобто зростання ефективності національної економіки, яке проявляється через збільшення обсягів виробництва товарів і послуг на одиницю ресурсів.

Макроекономіка – галузь економічної науки, яка вивчає функціонування економіки загалом з погляду забезпечення умов стійкого економічного зростання, повної зайнятості ресурсів та мінімізації негативних явищ, зокрема, інфляції та вимушеного безробіття.

Основними проблемами, які досліджує макроекономіка, є: економічне зростання і його темпи; економічний цикл і його причини; рівень зайнятості та проблема безробіття; загальний рівень цін і проблема інфляції; рівень процентної ставки і проблеми грошового обігу; стан державного бюджету, проблеми фінансування бюджетного дефіциту і державного боргу; стан платіжного балансу і проблеми валютного курсу; проблеми макроекономічної політики.

Об'єктом макроекономіки є економічна система — сукупність економічних суб'єктів країни, діяльність яких відбувається в умовах конкретно-історичних виробничих відносин, а предметом — причинно-наслідковий механізм функціонування та розвитку національної економіки.

Результатом макроекономічного аналізу є оцінка, висновки та пропозиції щодо змін національної економіки держави; освоєння механізмів державного регулювання економічних відносин господарюючих суб'єктів на як внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; розроблення стратегічних планів економічного розвитку держави тощо.

В даній роботі я аналізувала макроекономічну ситуацію Волинської області, а саме такі показники: соціально-економічного стану Волинської області, динаміку валового регіонального продукту, економічної активності населення та безробітного населення, динаміку кон’юнктури ринку праці, індексу споживчих цін, інвестицій, зовнішньоекономічної діяльності та доходів домашніх господарств.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………………

Завдання 1.Дослідження соціально-економічного стану Луганської області……………..

Завдання 2.Дослідження динаміки валового регіонального продукту Луганської області.

Завдання 3.Дослідження динаміки економічної активності населення Луганської області.

Завдання 4.Дослідження динаміки безробітного населення Луганської області.

Завдання 5.Дослідження динаміки кон’юнктури ринку праці Луганської області.

Завдання 6.Дослідження динаміки індексу споживчих цін Луганської області.

Завдання 7.Дослідження динаміки інвестицій Луганської області.

Завдання 8.Дослідження динаміки зовнішньоекономічної діяльності Луганської області.

Завдання 9.Дослідження динаміки витрат домашніх господарств Луганської області.

Завдання 10.Дослідження динаміки заробітної плати та доходів населення Луганської області.

Завдання 1. Дослідження соціально-економічного стану Луганської області України.


Луганська область — адміністративно-територіальна одиниця України, розташована на сході країни, переважно в басейні середньої течії Сіверського Дінця. Посідає шосте місце за населенням і десяте за площею серед адміністративно-територіальних одиниць країни. На південному заході та заході межує з Донецькою областю, а на північному заході — з Харківською областями. На півночі межує з Бєлгородською, на північному сході з Воронезькою, на сході та півдні з Ростовською областями РФ. З вересня 2014 року фактичним центром області є місто Сєвєродонецьк.Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання, на 1 вересня 2017р. становила 2173,2 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність населення зменшилася на 22,1 тис. осіб (без урахування частини зони проведення антитерористичної операції), у тому числі внаслідок природного скорочення – на 5,6 тис. осіб, за рахунок міграційного скорочення – на 16,5 тис. осіб. У січні–серпні 2017р. в області зареєстровано 3,9 тис. осіб живонароджених та 9,5 тис. осіб померлих.За даними державної служби зайнятості на кінець вересня 2017р. кількість зареєстрованих безробітних становила 6,1 тис. осіб, що на 0,9% менше, ніж на кінець серпня 2017р., і на 11,7% менше, ніж на кінець вересня 2016 року. Допомогу по безробіттю отримували 67,9% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних майже дві третини (60,3%) складали жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття по області на кінець вересня 2017р. становив 0,5% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2017р. порівняно з серпнем зменшилася на 27,8% і на кінець місяця становила 0,7 тис.

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) збільшилось із 6 осіб на кінець серпня 2017р. до 9 осіб на кінець вересня 2017р.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж вересня 2017р., становила 4,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1746,51 грн, що на 45,4% нижче визначеного законом розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).
До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносились фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона, професійна, наукова та технічна діяльність, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,2–1,6 раза.

Загальна сума призначених субсидій у січні–серпні 2017р. становила 73,2 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 57,7 млн.грн, у сільській місцевості – 15,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у серпні 2017р. становив 100,6 грн.Площа : Площа області становить 26 684 км².Луганська область поділяється руслом річки Сіверський Донець на дві приблизно рівні за площею частини — південну й північну. Південна частина знаходиться на Донецькому кряжі і є більш індустріалізованою. Північна частина (слобідська) є переважно сільськогосподарською.

Населення: 409 895 (2017)

Ґрунти: Ґрунти родючі, головним чином чорноземні. Потужність найродючіших пластів досягає метра товщини, а іноді навіть більше. Поширені також дернові ґрунти.

Клімат : Клімат помірно континентальний з відчутними посухами. Середня температура найтеплішого місяця червня +21 °C і найхолоднішого січня −7 °C. Вітри переважно східні і південно-східні

Природні ресурси : Луганська область знаходиться в зоні різнотравно-типчаково-ковилових степів. Рослинність в результаті діяльності людини зазнала великих змін. Велика частина території області розорана, лише на схилах ярів, в долинах річок і в заповідниках (Стрілецький степ, Провальський степ) збереглися ділянки степової рослинності. Лісів мало (близько 7 % території області). Вони розміщені вздовж річок, на схилах долин, балок і ярів. Переважають ліси байрачного типу. Вони ростуть в балках і відзначаються істотною різноманітністю: серед них нараховується близько 50 порід дерев і кущів. Переважають такі породи — дуб, береза, ясен. Підлісок представлений жовтою акацією, кущами терену, бузини, шипшини. Ці види зустрічаються на узліссі та прогалинах.

Мінеральні ресурси : Луганська область є одним з найрозвиненіших у промисловому відношенні регіонів України з широким комплексом різноманітних видів мінеральної сировини.

Мінеральні води : Для бальнеологічних та лікувальних цілей видобуваються бромні, хлоридно-натрієві високомінералізовані мінеральні води, які широко розповсюджені на території області у вигляді смуги шириною 60-90 км, північна межа якої проходить по лінії Троїцьке-Новопсков-Біловодськ, а південна — Лисичанськ-Луганськ.

Тваринний світ : Фауна області представлена головним чином степовими і деякими лісовими тваринами. Степові види поширені переважно в Донецько-Донських степах (на північ від Дінця) та на Кряжі; лісові види проникають на територію області з північного заходу уздовж річища Дінця. Із хижаків зустрічаються: вовк, лисиця, куниця кам'яна, єнот, ласка та ін. Серед гризунів найбільше поширені: заєць сірий, бабак степовий, сліпак, соня лісова, полівка лучна, мишак уральський, і т. д. До рідкісних видів серед ссавців належать тушкан великий, їжак вухатий, більшість поширених в області видів кажанів і мишівок. За останні 20 років зникли такі види як хохуля, хом'як; у той самий час значно збільшили свою чисельність миша курганцева, нориця руда та ін. види, що раніше були не характерні для регіону.
Газ : В області розвідано та експлуатується низка родовищ природного газу: Краснопопівське, Боровське, Капітонівське, Муратовське, Лобачівське, Кондрашевське, Вильховське, Макіївське, Зайцівське. Експлуатується два підземних сховища газу — Вергунське та Краснопопівське. Проводяться пошукові роботи на газ на Кримській, Метелкінській, Смолянинівській, Ямпільській, Східно-Капітанівській, Боровській площах, Сентянівській та Марковсько-Кружилівській зонах. Проводяться роботи з оцінки накопичення вуглеводневих газів у межах полів діючих шахт та прилеглих до них площ з метою залучення метану в промислове використання.
Будівельна сировина : Для будівельної індустрії області підготовлено 123 родовища нерудної сировини, які враховані у Державному балансі запасів, в тому числі: 41 будівельного каміння, 33 цегельно-черепичної сировини, 19 карбонатної сировини, 1 керамічної сировини, 1 гіпсу.

Рекреаційні ресурси області : Луганська область має великий рекреаційно-туристичний потенціал. Природно-рекреаційний потенціал: 87 територій і об'єктів природно-заповідного фонду, серед них такі пам'ятки природи, як Айдарська тераса та Конгресів Яр, Луганський природний заповідник, 6 парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, 13 заказників, 48 пам'яток природи, 14 заповідних урочищ . Узнать последнюю информацию про Max Polyakovна нашем сайте. Найважливішою складовою природних рекреаційних ресурсів є мінеральні води. Основними рекреаційними вузлами є Кремінський (озера, ліси), Старобільський та Ново-айдарський (ліси і мінеральні джерела). В області діє 35 готелів, в тому числі "Дружба" і "Турист" у Луганську, "Краснодон" у Краснодоні, а також кемпінг у селищі Бокове-Платове.

Промисловіть : За результатами 2016 року, на область припадало 2,1% загального по країні обсягу реалізованої промислової продукції (13 місце) проти 3,9% за підсумками 2014 року (8 місце). За січень-грудень 2016 року обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становив 16859,9 грн (22 місце) проти 20689,9 грн (11 місце) за підсумками 2014 року.

Видобуток кам'яного вугілля: У Луганській області добувається близько 40 % всього українського енергетичного вугілля. В області видобувається близько близько 18 млн тонн вугілля, що становить 31 % від усього видобутого вугілля держави. На підприємствах вугільновидобувної промисловості працює близько 115 тис. робітників, що становить приблизно 38 % від усьго зайнятого у промисловості населення регіону. питома вага галузі у промисловості області становить 11,5 %, але з року в рік цей показник невпинно падає. На території Луганської області розміщено більше 130 підприємств, підпорядкованих Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, половина з них знаходяться на стадії ліквідації, реорганізації або ж банкрутства.

Машинобудування : Машинобудування є базовою галуззю в економіці Луганської області. До складу машинобудівного комплексу області входить більше 130 підприємств різної форми власності.

Провідними підприємствами галузі є:

 • ВАТ ДХК «Луганськтепловоз»

 • ЗАТ"Краснодонський завод «Автоагрегат»

 • ВАТ «Краснолуцький машинобудівний завод»

 • ВАТ «Первомайський електромеханічний завод»

 • ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод»

 • Консорціум «Укрбат»

 • ЗАТ «Луганський машинобудівний завод»

 • ЗАТ «Первомайський механічний завод»

 • ЗАТ «Термо»

 • ВАТ «Кіровський завод Центрокуз»

Енергетика : У Луганській області наявні такі енергопотужності:

 • ДП «Лисичанська ТЕЦ»


 • ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»

 • Луганська ТЕС

 • Штерівська ДРЕС (закрита)

 • Сватівська ТЕЦ

Інвестиції : У зв’язку з наявністю на території області військового конфлікту значно скоротилася інвестиційна активність іноземних інвесторів по усіх галузях промисловості та інших сферах економічної діяльності. Це стосується іноземних інвесторів як з країн ЄС, так і з країн СНД. Через ускладнення технологічного й виробничого процесу, виникнення логістичних проблем більшість підприємств, які займаються залученням іноземних інвестицій, значно або повністю скоротили свою діяльність у цьому напрямку. Як наслідок, розвиток інвестиційної діяльності регіону характеризується значним зменшенням акціонерного капіталу та негативним інвестиційним кліматом.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 77,8 % загального обсягу. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 20,3 % капітальних інвестицій. Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5 % загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 38,2 % усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 57,6 %. У нематеріальні активи вкладено 0,5 % загального обсягу капітальних інвестицій.

ЗАВДАННЯ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ

Валовий внутрішній продукт (ВВП)— це ринкова вартість кінцевих товарів і послуг вироблених резидентами на території держави за певний період у виражених поточних цінах. Він є одним із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального і нематеріального виробництва [6].

Валовий випуск - це сумарна вартість всіх товарів та послуг, вироблених економікою за певний проміжок часу [7].

Проміжне споживання включає витрати на товари та послуги, які використані інституційними одиницями для виробничих потреб (сировину, паливо, енергію, поточний ремонт, послуги транспорту, фінансових установ тощо) [8].

Вирівнювання розвитку регіонів є важливим аспектом європейської ринкової економіки та визначає політику Європейського Союзу у сфері регіонального розвитку. У рамках структурної та регіональної політики Європейського Союзу зазначено шість основних програмних завдань, з яких чотири спрямовані на покращання ситуації в регіонах:

1. Сприяння розвитку та структурному вирівнюванню відсталих регіонів.

2. Трансформація регіонів, що потерпають від промислового спаду.

3. Стимулювання розвитку та структурного вирівнювання сільських районів.

4. Стимулювання розвитку та структурного вирівнювання північних районів.

Сьогодні важливим завданням залишається забезпечення комплексного i збалансованого функціонування регіонів з використанням організаційних, економічних та правових інструментів. Виконання такого завдання передбачає аналіз сучасного соціально-економічного розвитку регіонів України. Тому основною метою статті є оцінка основних властивостей сучасного регіонального розвитку.

У статті проаналізовано динаміку змін валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу за 2012— 2016 роки, оцінено рівні економічної ефективності, інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці регіонів України за 2017 рік. Виявлено сучасні диспропорції регіонального розвитку і причини їх виникнення. Доведено, що в сучасних умовах проблема регіональної диференціації суттєво впливає на ефективність національної економіки. За результатами проведеного аналізу наданю пропозицій щодо модернізації та підвищення ефективності сучасної регіональної політики в Україні.

Таблиця 2

Динаміка коефіцієнта економічної нерівності розвитку Луганської обл. України

№ з/п

Показники

Значення показників

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

Обсяг ВРП регіону, млн. грн.

32280

45541

57202

58767

59707

54021

55365

31393

23849

26554

28021

2

Обсяг ВВП України, млн. грн.

720731

914230

1105201

1304064

1410609

1365123

1420022

1430290

1922657

1988455

2034430

3

Частка виробництва ВРП регіону у ВВП України, %

4,5

4,5

4,2

4,2

4,4

4,0

3,8

3,6

2,0

1,3

1,2

4

Обсяг ВРП регіону у розрахунку на 1 особу, грн./особу

13628

19788

25067

25950

29656

25659

26212

14079

13778

13254

13106

5

Обсяг ВРП України у розрахунку на 1 особу, грн./особу

15496

23600,4

25425,3

30912,5

32111,3

35834,0

36478

36904

46413

57556

60224,3

6

Коефіцієнт економічної нерівності розвитку Луганської області, %

87,9

83,8

98,6

83,9

92,3

71,6

72,3

38,2

29,7

25,3

21,8графік «Динаміка валового регіонального продукту Луганської області»

Анасатичний висновок: Отже, за графіком «Динаміка валового регіонального продукту Луганської області» ми можемо спостерігати тенденцію до зниження валового продукту. Починаючи з 2008 року ВРП Луганської області почав зростати і досяг свого піку в 2011 році. Піковий рівень ВВП досягло сам у 2011році, тому, що саме у цей період область набрала високої тенденції у робітничих галузях.

Коефіцієнт економічної нерівності не зростав вище 98% за період 2007-2017 років, з 2007 по 2011 він був стабільним і мінімально коливався.

У 2014 році обсяг ВРП Луганської області скоротився майже вдвічі, тому, що на території цієї області розпочались, неперервні до сьогодення, бойові дії, які обмежили велику кількість виробництва товарів і послуг. Найнижчий рівень ВРП ми спостерігаємо у 2015 році (23849 млн.грн.).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас