1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Є.В Культишов_ВИПУСКНА РОБОТА.docx
Розширення: docx
Розмір: 225кб.
Дата: 24.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
lekc1-msl.doc
ЗРАЗОК_ВИПУСКНА РОБОТА.docx
Професійна та корпоративна єтика.docx
Філософія та організація права.doc

Кафедра публічного права

ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри публічного права
__________________________
«___» _____________ 20 __ р.

КУЛЬТИШОВ ЕВГЕНІЙ ВІЛЕРІЙОВИЧ
ВИПУСКНА РОБОТА

Інституційно-правове забезпечення громадської безпеки в Україні
Спеціальність 081 «Право»


Науковий керівник:_______________________

(особистий підпис)

Постригань Віталій Станіславович

Нормоконтролер:


_______________________

(особистий підпис)

Лисенко Олександр Миколайович

Черкаси

2020

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра публічного права

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність 081 «Право»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри публічного права

___________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«___» __________ 20___ р.

З А В Д А Н Н Я

на випускну роботу студенту

Культишову Євгену Валерійовичу
1. Тема роботи «Інституційно-правове забезпечення громадської безпеки в Україні»

Керівник роботи: к.ю.н., доцент кафедри публічного права Постригань

Віталій Станіславович

затверджена наказом по університету від _______ 2020 р. №___

2. Термін здачі студентом закінченої роботи «___» _______2020 р.

3. Вихідні дані до роботи матеріали підручників, посібників, нормативно-правові акти, фахові наукові статті та тези доповідей науково-практичних кoнференцій

4. Перелік питань, що їх належить розробити (зміст розрахунково-пояснювальної записки): наукові підходи до визначення сутності і змісту поняття «збитки»; зміст поняття «збитки» у законодавстві України та зарубіжних країн; визначити правову природу та зміст правовідносин з відшкодування збитків; визначити правову природу шкоди та збитків; проаналізувати склад збитків за цивільним законодавством України; визначити правове регулювання відшкодування збитків у цивільному праві України.
5. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: немає.

6. Консультанти з окремих розділів випускної роботи:


Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв
7. Дата видачі завдання “____” ________________________ 20__ р.
8. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ етапу

Етапи виконання випускної
роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

1.

Підбір джерел, літератури з теми дослідження, збір інформації про об’єкт дослідження

11.02.2020

виконано

2.

Опрацювання джерел та написання першого розділу «Категорія збитків у цивільному праві»

20.03.2020

виконано

3.

Опрацювання джерел та написання другого розділу «Загальні правові засади відшкодування збитків»

22.04.2020

виконано

4.

Опрацювання джерел та написання третього розділу дослідження «Склад та види збитків за цивільним законодавством України»

20.05.2020

виконано

5.

Написання вступу, висновків, оформлення бібліографічного апарату, додатків

27.05.2020

виконано

6.

Технічне оформлення роботи

28.05.2020

виконано

7.

Рецензування робити, здача переплетеної роботи разом з пакетом супровідних документів на кафедру

29.05.2020

виконаноСтудент-дипломник ______________ Е.В Культишов

Керівник роботи ______________ В.С Постригань

Культишов Е.В «Інституційно-правове забезпечення громадської безпеки в Україні»

Випускна робота зі спеціальності 081 «Право». Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. Черкаси, 2020. 92 с.

Обсяг основної частини випускної роботи – 92 сторінки.

Робота містить 82 назву списку використаних джерел і літератури.

Метою дослідження є визначення та розв’язання комплексу теоретичних та практичних проблем інституційно-правового забезпечення громадської безпеки в Україні.

Об’єктом дослідження є інституційно-правового забезпечення громадської безпеки в Україні.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито мету проблеми та визначено дослідницькі завдання, вирішення яких сприяє її досягненню. Також у вступній частині розкрито предмет та об’єкт дослідження, методологію дослідження та практичне значення проблеми.

Перший розділ присвячений ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІЙ ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

В другому розділі дослідження аналізуються МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ.

У третьому розділі досліджено Удосконалення механізму адміністративно-правового регулювання діяльності підрозділів Національної поліції у сфері громадської безпеки.

Практичне значення полягає в тому, що результати можуть бути використані у: науково-дослідній та освітній сферах – для подальшого дослідження інституту відшкодування збитків в цивільному праві України – при викладанні академічних курсів, підготовці підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій.

ЗМІСТ

ВСТУП 6

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 8

    1. Поняття та система громадської безпеки ...13

    2. Державно-правове забезпечення громадської безпеки: зміст, система та

принцип............................................................................................................................37

Висновки до розділу 1 54

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 57

Поняття, елементи та принципи реалізації механізму адміністративно-правового регулювання діяльності підрозділів Національної поліції у сфері громадської безпеки............................................................................................................................58

РОЗДІЛ 3.Удосконалення механізму адміністративно-правового регулювання діяльності підрозділів Національної поліції у сфері громадської безпеки 81

Висновки 87

  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас