1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ім'я файлу: Сидорук А. І. (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 853кб.
Дата: 05.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
роздрібна торгівля.docx
Тітулка_РЕС.doc
КУРСОВА РОБОТА
На тему: доходи державного бюджету та їх класифікація

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВСТУП

Актуальністьтеми.В сучасних умовах бюджетного реформування актуальним постає проблема формування стабільної фінансової бази для реалізації усіх функцій та завдань, покладених на органи державної влади та місцевого самоврядування. При цьому повинен забезпечуватися безперервний процес бюджетних надходжень, пошуку альтернативних джерел формування доходів бюджетів, виявлення відповідних резервів їхнього зростання, а також їх оптимізації.

Сутність бюджету держави проявляється через утворення централізованого фінансового фонду який необхідний для виконання функцій держави, планування бюджетних показників доходів і витрат та використання централізованих фондів грошових коштів.

Державний бюджет є важливим інструментом ефективної реалізації фінансової політики, оскільки бюджетна система являється основною ланкою державних фінансів. Такий централізований фонд грошових коштів охоплює весь комплекс розподільчих і перерозподільчих відносин в суспільстві за рахунок участі як фізичних, так і юридичних осіб.

У зв’язку з цим дедалі більше привертається увага до питань, пов’язаних із формуванням і використанням коштів Державного бюджету України. Так як, через центральний бюджет великої кількості розвинутих держав перрозподіляється близько 30–50% валового внутрішнього продукту, що є основним джерелом акумуляції фінансових ресурсів країни.

Доходи Державного бюджету залежать від таких чинників як: стан економічного розвитку держави, рівень сплати платежів до бюджету, ефективність системи контролю за цими платежами.

Державні видатки – це сукупність грошових відносин, які складаються в процесі розподілу і використання централізованих і децентралізованих грошових ресурсів для фінансування основних витрат суспільства.

Теоретичну основу дослідження проблем функціонування державних фінансів, а також формування дохідної бази державного бюджету становлять наукові

праці вітчизняних науковців Андрущенка В. Л., Базилевича В. Д., Буковинського С. А., Василика О. Д., Геєця В. М., Дем’янишина В. Г., Кириленко О. П., Лободіної З. М., Лютого В. А., Луніної І. О., Огня Ц. Г., Павлюк К. В., Суторміної А. М., Тулай О. І., Юрія С. І., Боголепова М. І., Звєрєва А. Г., Ровинський М. М., Мочерний С. В. та ін.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є процес формування доходів та видатків Державного бюджету України в контексті здійснення оцінки їх структури.

Для досягнення мети були поставлено такі завдання:

  • дослідити теоретико-організаційні засади формування і виконання державного бюджету України;

  • ознайомитись з концептуальними основами формування державного бюджету України та особливостями виконання;

  • проаналізувати практику та проблематику формування та виконання державного бюджету України;

  • дослідити формування та виконання дохідної частини державного бюджету України;

  • оцінити виконання державного бюджету України за видатками;

  • вивчити проблемні аспекти формування та ефективного використання коштів державного бюджету України;

  • визначити шляхи оптимізації процесу формування та виконання державного бюджету України.

Об’єктомдослідженняє доходи та видатки Державного бюджету України.

Предмет дослідження є економічні відносини, пов’язані з формуванням централізованого фонду грошовиx коштів держави.

Мета комплексної кваліфікаційної роботи визначила вибір конкретних методів дослідження. Для дослідження реальних можливостей та практичних результатів використано статистичні методи групування. У формуванні результатів дослідження використовувалися методи спостереження,

порівняння, вимірювання, абстрагування, аналізу, графічні та графоаналітичні методи.

Інформаційнубазудослідження є аналітичні дані Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України.

Апробаціярезультатівдослідження. Окремі теоретичні та практичні результати комплексної кваліфікаційної роботи обговорювалися й отримали позитивну оцінку на наукових конференціях, та опубліковані у збірниках тез доповідей студентської наукової конференції «Актуальні питання фінансової теорії і практики» (Тернопіль, 2018 р.) та «Методологічні проблеми фінансової теорії та практики: збірнику наукових праць. Тернопіль. ЗУНУ.

Структуракомплексноїкваліфікаційноїроботи.Робота складається з вступу, 3 розділів, висновків до розділів, загального висновку, переліку використаних джерел. Основний обсяг роботи складає 67 сторінки, включаючи 12 таблиць, 7 рисунків, висновку та переліку використаних джерел.


Розділ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

скачати

© Усі права захищені
написати до нас