Ім'я файлу: Договір_поставки_ВІДСТРОЧКА.doc
Розширення: doc
Розмір: 117кб.
Дата: 25.02.2020
скачати

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

_____________
м. Київ «____» ___________ 20____ р.
Фізична особа - підприємець ____________________________________, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань _____________ року (№ запису _____________________________________________) (надалі іменується "Постачальник"), з однієї сторони, та

Фізична особа - підприємець _______________________________________________, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ___________________ року (№ запису _________________________), (надалі іменується "Покупець"), з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"),

уклали цей Договір поставки (надалі іменується "Договір") про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується передати (поставити) у власність Покупця товари, визначені відповідно до п. 1.2 цього Договору (надалі за текстом іменується "Товар"), а Покупець зобов'язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього певну грошову суму.

1.2. Найменування, одиниці виміру, ціна, загальна кількість Товару, що підлягає поставці, його часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), узгоджуються Сторонами у замовленнях та видаткових (товаро-транспортних) накладних, що є невід’ємними частинами цього Договору та прийняті Сторонами як документи, що мають силу Специфікацій.

1.3. Товар за цим Договором постачається партіями.

1.3.1. Під "партією Товару" в цьому Договорі розуміється Товар в кількості, асортименті, по цінах та на суму, що постачається Постачальником Покупцеві на умовах цього Договору згідно з погодженими Сторонами замовленнями.

1.4. Умови цього Договору, викладені Сторонами відповідно до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2010 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають з умов цього Договору.

2. ПОРЯДОК УЗГОДЖЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРУ

2.1. Покупець здійснює замовлення на поставку Товару (надалі - "Замовлення") на підставі асортиментного переліку (прайс-листа) Постачальника.

2.2. Покупець передає Постачальнику на узгодження Замовлення, у якому зазначається вид, кількість, якість Товару, строк, умови і місце поставки, а також будь-яка інша необхідна інформація відносно поставки Товару.

2.2.1. Замовлення передається Постачальнику за допомогою засобів факсимільного зв’язку, електронної пошти, кур’єром, через представників або у інший спосіб, прийнятний для Постачальника та Покупця.

2.3. Замовлення розглядається Постачальником у строк не більше, ніж 1 (один) календарний день.

2.3.1. Після прийняття рішення в межах зазначеного строку Постачальник зобов’язаний повідомити Покупця про узгодження Замовлення або неможливість виконати відповідне замовлення на обумовлених умовах.

2.3.2. Повідомлення про прийняття (часткове прийняття) Замовлення до виконання або неможливість здійснити поставку Товарів, на умовах передбачених в замовленні, Постачальник надсилає Покупцю за допомогою засобів факсимільного зв’язку, електронної пошти, кур’єром, через представників або у інший спосіб, прийнятний для Постачальника та Покупця. До повідомлення про прийняття (часткове прийняття) Замовлення до виконання Постачальник додає та надсилає Покупцю рахунок - фактуру по узгодженому Замовленню на поставку.

2.3.3. Відсутність відповіді Постачальника протягом 1 (одного) календарного дня з дня отримання Замовлення Покупця є акцептом такого Замовлення в повному обсязі.

2.4. Узгоджений Сторонами в Замовленні Покупця асортимент, кількість та ціна Товару, що підлягає поставці, дублюється у рахунку - фактурі, видатковій (товаро-транспортній) накладній Постачальника.

2.5. У випадку тимчасових обмежень в асортименті Товару, планованих змін асортименту або цін, Постачальник зобов'язаний попередити про це Покупця шляхом надіслання Покупцю Прайс-листа в новій редакції за 5 (п’ять) робочих днів до моменту настання відповідних змін.

2.5.1. При цьому, якщо на момент настання вказаних в п. 2.5. Договору змін, вже існують погоджені Сторонами Замовлення Покупця, такі Замовлення підлягають виконанню Постачальником згідно з інформацією, викладеною в Прайс-листі в попередній (старій) редакції.

3. ЦІНА ТОВАРУ І СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Товару зазначається Сторонами у відповідних рахунку - фактурі, видатковій (товаро-транспортній) накладній на поставку кожної окремої партії Товару без урахування ПДВ, які складаються виключно на підставі цін, погоджених Сторонами в узгодженому Постачальником Замовленні Покупця.

3.1.1. Зміна ціни Товару, погодженої Сторонами в узгодженому Замовленні Покупця, не допускається.

3.2. До ціни товарів включена вартість тари, упакування і маркування; упаковка поверненню або додатковій оплаті не підлягає.

3.3. Сума Договору складається з загальної вартості партій товару, які були прийняті Покупцем протягом строку дії цього Договору, що підтверджується відповідними видатковими (товаро-транспортними) накладними.

3.4. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України - гривні.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

4.2. Оплата кожної партії Товару, на поставку якої є узгоджене Замовлення, здійснюється Покупцем протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дня отримання Товару Покупцем в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника, вказаний в Договорі та/або у відповідному рахунку - фактурі, або в готівковому порядку.

4.3. На вимогу однієї із Сторін Сторони в строк до 7 (семи) робочих днів з дня отримання вимоги, роблять звірку взаємних розрахунків по виконанню Договору.

4.3.1. За результатами такої звірки Сторона, яка ініціювала звірку, готує акти звірки взаєморозрахунків та направляє їх іншій Стороні.

4.3.2. Інша Сторона зобов’язана протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання акту звірки підписати його та надіслати (повернути) на юридичну адресу Сторони, що ініціювала звірку, чи заявити письмові мотивовані зауваження до акту.

4.3.3. У разі якщо Сторона протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання Акту звірки взаєморозрахунків не надішле іншій Стороні підписаного Акту звірки або вмотивованої відмови від його підписання, Акт звірки взаєморозрахунків вважається прийнятим та підписаним Сторонами в редакції Сторони, що ініціювала підписання Акту.

5. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

5.1. Постачальник здійснює поставку Товару протягом 3 (трьох) календарних днів з дня узгодження Сторонами відповідного Замовлення, якщо Сторонами під час узгодження Замовлення не погоджено інший строк поставки Товару.

5.2. Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника до складу Покупця, адреса розташування якого зазначається Покупцем в Замовленнях на поставку.

5.3. Датою поставки Товару вважається дата приймання – передачі Товару Покупцем, що зазначена у видатковій (товаро-транспортній) накладній.

5.5. Сторони визначили, що право власності на Товар, що є предметом цього Договору, ризики випадкової загибелі і псування Товару переходять від Постачальника до Покупця з моменту приймання Товару Покупцем за видатковою (товаро-транспортною) накладною.

5.6. Товар повинен бути наданий в тарі та/або упакований звичайним для нього способом в упаковку, а в разі їх відсутності – способом, що забезпечує зберігання Товару під час звичайних умов зберігання та транспортування, якщо Покупцем у Замовленні не встановлено додаткових вимог до упаковки партії Товару.

5.7. Товар повинен бути запакований таким чином, щоб унеможливити доступ до Товару без пошкодження зовнішнього упакування та переміщення Товару в середині відповідної тари/упаковки.

5.8. Постачальник зобов’язаний надати Товар в тарі та/або упаковці, які забезпечать збереження Товару при кількаразовому перевантаженні та транспортуванні Товару.

6. ТОВАРОСУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ.

6.1. Документи, що стосуються Товару, а також супровідні документи повинні відповідати уніфікованим формам первинної облікової документації та/або встановленим вимогами чинного законодавства України.

6.2. Товар, що постачається на умовах Договору, повинен супроводжуватися оригіналами наступних документів: рахунком - фактурою, видатковою накладною (у визначених законом випадках - товаро-транспортною накладною), складеними українською мовою.

6.3. Разом з Товаром Покупцю також передаються документи (оригінали або їх належним чином завірені копії), що підтверджують його якість і безпеку, а також відповідність технічним регламентам України щодо відповідного виду Товару (у разі обов’язковості таких документів, передбаченої законодавством України, для відповідної категорії Товарів), зокрема обов’язково передається санітарно – епідеміологічний (гігєнічний) висновок для дитячого одягу.

6.4. У разі відсутності будь-якого із передбачених п.п. 6.2., 6.3. Договору товаросупровідного документу або їх неналежне оформлення Постачальником, Постачальник зобов’язується надати належним чином оформлені документи протягом 3 (трьох) робочих днів. У випадку ненадання належним чином оформлених документів у встановлений строк, Покупець має право відмовитись від прийняття відповідного Товару.

7. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

7.1. Приймання-передача Товару за кількістю та якістю проводиться Сторонами в місці поставки, зазначеному в п.5.2 цього Договору.

7.2. Покупець перевіряє відповідність Товару відомостям, зазначеним у товарно-супровідних документах щодо найменування, кількості, асортименту та якості товару, неушкодженості упаковки, належності маркування та наявності товаросупровідних документів на товар, що передається, протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту підписання Покупцем видаткової накладної на Товар.

7.3. Прийняття товару за кількістю здійснюється на предмет відповідності кількості товару відомостям, зазначеним у товарно-супровідних документах, що надаються Постачальником.

7.4. Прийняття товару за якістю здійснюється на предмет виявлення явних недоліків Товару, тобто недоліків, які можливо виявити при звичайному прийманні товару за якістю (бій, інше пошкодження товару та/або упаковки, відсутність/невідповідність документів по якості та безпеці), на момент передачі Товару.

7.5. За наявності ушкоджень упаковки (порушення упаковки, вм’ятина, подряпина тощо) та/або за наявності явних недоліків Товару, та/або невідповідності товару за кількістю такий товар підлягає поверненню Постачальнику за рахунок останнього.

7.6. У разі повернення Товару, Постачальник зобов’язаний прийняти такий Товар та повернути Покупцеві в строк 3 (три) календарні дні з дня поставки Покупцеві неякісного/некомплектного/тощо Товару сплачену за такий Товар грошову суму (у разі якщо грошова сума за такий Товар була сплачена Покупцем).

7.7. Приймання Товару за кількістю та якістю, в усіх випадках, неврегульованих цим Договором, здійснюється згідно вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю (затверджена Постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР №П-6, від 15.06.65р.) та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за якістю (затверджена Постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР №П-7 від 25.04.66р.) з доповненням та змінами, які внесені до них згідно з установленим порядком або іншими нормативними актами України.

7.8. У випадках повернення Товару з вини Постачальника (неякісний Товар, недоукомплектований товар, невідповідність товару кількості, неналежні товаросупровідні документи, пошкоджена тара, Товар тощо), витрати на транспортування несе Постачальник та/або відшкодовує такі витрати Покупцеві, якщо Сторонами окремо щодо кожного випадку повернення Товару письмово не узгоджені інші умови.

7.9. Сторони дійшли згоди, що всі представники Постачальника (водії, водії-експедитори, експедитори або транспортні організації, що діють за дорученням Постачальника), які здійснюють передачу Товару Покупцю мають право представляти інтереси Постачальника при передачі Товару Покупцю, в тому числі при встановленні розбіжностей по кількості, асортименту і якості Товару, внесення в накладні відповідних позначок про встановлення розбіжностей, складання та підписання актів про встановлення розбіжностей за кількістю і якістю при прийманні товару. Постачальник висловлює згоду з обсягом повноважень свого представника, який здійснює передачу Товару Покупцю, пред'явлення представником Постачальника додатково довіреності на представлення інтересів не є обов'язковим. Підтвердженням участі представника Постачальника в передачі Товару буде вказівка ​​в накладній і / або Акті виявлених розбіжностей ПІБ, даних про документ, що посвідчує особу, та підпису такого представника Постачальника.

8. ПРЕТЕНЗІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З НЕДОЛІКАМИ ПОСТАВЛЕНИХ ТОВАРІВ,

ВИЯВЛЕНИХ ПОКУПЦЕМ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРІВ

8.1. Претензії Покупця по прихованим недолікам (дефектам) товару, що виникли з вини виробника (Постачальника) Товару, розглядаються Постачальником протягом 30 (тридцяти) робочих днів після отримання Товару Покупцем.

8.2. Постачальник відповідає за недоліки Товару, якщо він не доведе, що вони виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил розпакування, користування та/чи зберігання Товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили.

8.3. Сторони домовились, що Покупець має право повернути нереалізований з будь-яких причин Товар, а Постачальник зобов'язується його прийняти та повернути сплачені за такий Товар грошові кошти за умови збереження товарного виду такого Товару.

9. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

9.1. Якість Товару, що поставляється за цим Договором повинна відповідати нормативним документам, передбаченим діючим в Україні законодавством, що встановлює вимоги до їх якості.

9.2. Відповідність Товару вимогам законодавства підтверджується способом і в порядку, встановленому законом, іншими нормативно-правовими актами та Договором.

9.3. Постачальник гарантує надання Покупцеві комплексу прав інтелектуальної та промислової власності, патентних та авторських прав, необхідних для подальшої легальної реалізації Покупцем Товарів третім особам без обмежень способів реалізації.

9.4. Постачальник гарантує, що Товар (в т.ч. його зовнішній вигляд, упаковка, етикетки, будь-які зображення тощо), відповідає вимогам чинного законодавства України з інтелектуальної та промислової власності, патентного та авторського права, об'єкти права інтелектуальної власності використовуються Постачальником законно; Постачальник має всі передбачені чинним законодавством України дозволи, ліцензії, договори тощо, необхідні для легальної поставки Товарів на території України з наданням третім особам (зокрема Покупцю) комплексу прав інтелектуальної, промислової власності, патентного та авторського права, необхідних для подальшої легальної реалізації Товарів Покупцем; Постачальник не порушує прав третіх осіб, в тому числі товарні знаки, наявні на Товарі, не є аналогічними або обманно схожими з іншими зареєстрованими в Україні та/або світі або широко відомими товарними знаками.

9.5. Відповідальність за порушення вимог інтелектуальної, промислової власності, патентного, авторського права, передбачених чинним законодавством України, щодо переданих за цим Договором Товарів несе Постачальник.

9.6. Постачальник зобов’язується відшкодувати Покупцеві всі без виключення збитки (в т.ч. штрафні санкції), які виникли та/або можуть виникнути у останнього в зв’язку з порушенням вимог інтелектуальної, промислової власності, патентного, авторського права, передбачених чинним законодавством України, щодо переданих за цим Договором Товарів.

9.7. Постачальник гарантує, що Товар, який поставляється на умовах Договору, пройшов митне оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України, інакше відповідальність та всі ризики, збитки, які виникли та/або можуть виникнути у Покупця несе Постачальник.

9.8. Постачальник зобов'язується забезпечити маркування Товарів згідно з вимогами законодавства України. Товар повинен мати необхідну інформацію згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів», законодавства про мови (містити анотацію українською мовою) та інших нормативно-правових актів України.

9.8.1. Маркування Товару повинно містити інформацію про назву та склад волокон тощо.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

10.1. Сторона, яка порушила господарське зобов’язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов’язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, чиї права або законні інтереси порушено.

10.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє зобов’язану Сторону, яка порушила свої зобов'язання, від виконання своїх обов'язків за даним Договором.

10.3. Обставини та інформація, отримані Сторонами в процесі виконання цього Договору, що можуть вплинути на ділові інтереси сторін, є конфіденційними. Сторона, що порушила умови конфіденційності повинна відшкодувати завдані збитки іншій стороні.

10.4. У випадку порушення Постачальником термінів поставки Товару, передбачених цим Договором, Постачальник сплачує на користь Покупця пеню в розмірі 1 % від вартості не поставленого в строк Товару за кожний день прострочення поставки.

10.5. У випадку поставки неякісного, некомплектного Товару та/або Товару, що не відповідає по асортименту, кількості тощо погодженому Сторонам Замовленню, Постачальник сплачує на користь Покупця штраф у розмірі 20% від загальної вартості відповідної партії Товару.

11. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН (ФОРС-МАЖОР)

11.1. Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань за договором у випадку настання форс-мажорних обставин: надзвичайних обставин природного і техногенного характеру (пожари, землетруси, повені, військові дії та інше) за умови підтвердження таких обставин довідкою Торгово-промислової палати України.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У випадку виникнення спору між Сторонами з питань, передбачених даним Договором, Сторони вживають заходів до їх вирішення шляхом переговорів.

12.2. У випадку неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, спір передається на вирішення до господарського суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору та підлягає вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1 Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками (за їх наявності) та діє до "31" грудня 2020 року.

13.1.1. Датою підписання Сторонами Договору та скріплення його печатками (за їх наявності) є дата, зазначена в правому верхньому куті першого аркушу Договору.

13.2. У разі, якщо будь - яка Сторона у строк не менше, ніж за 10 (десять) днів до закінчення строку дії Договору, не повідомить іншу про бажання розірвати цей Договір, останній вважається продовженим строком ще на один рік. Кількість таких пролонгацій не обмежена.

13.3. Цей Договір може бути розірваний на вимогу однієї із Сторін з обов’язковим письмовим повідомленням іншої сторони не пізніш ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

13.3.1. При цьому Договір вважається розірваним на 16 (шістнадцятий) календарний день з дня направлення відповідного повідомлення Стороною.

13.3.2. Днем направлення повідомлення про розірвання Договору Стороною іншій є дата направлення письмового повідомлення про таке на юридичну адресу іншої Сторони.

13.4. Сплив строку дії чи розірвання цього Договору не звільняють Сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань під час дії Договору.

14. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

14.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін, яка повинна бути викладена в письмовій формі, якщо інше не передбачено Договором.

14.1.1. Будь-які зміни умов Договору або доповнення до нього відображаються Сторонами в додаткових угодах, оформлених письмово, які є невід’ємною частиною даного Договору, якщо інше не передбачено в Договорі.

14.1.2. Додаткові угоди складаються у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу по одному екземпляру для кожної зі Сторін.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

15.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

15.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом 5 (п’яти) днів з дня настання змін у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

15.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

15.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (за наявності).

15.8. Сторони засвідчують та гарантують, що будь-які персональні дані про будь-яких фізичних осіб (у тому числі керівників, працівників, членів органів управління тощо), які були або будуть передані Сторонам у зв’язку або на виконання цього Договору, були отримані та знаходяться у користуванні Сторін правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. Сторони засвідчують і гарантують, що вони мають всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних один одному для їх подальшої обробки Сторонами з метою виконання цього договору, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Сторонами персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням цього договору та (або) із захистом прав Сторін за цим договором, або якщо це необхідно для реалізації Сторін прав та обов’язків, передбачених законом. Право Сторін на передачу один одному вищевказаних персональних даних ні чим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та інших осіб.

15.9. Електронне листування Сторін вважається письмовою формою відповідно до ч. 2 ст. 207 Цивільного кодексу України та ст.181 Господарського кодексу України та визнається належним доказом у разі виникнення спору.

15.10. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
16. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ПОСТАЧАЛЬНИК:
ФОП ____________________________

Юридична адреса:

________________________________________

РНОКПП _____________________________

п/р ______________________________________

_________________________________________

МФО _____________________________________

Платник єдиного податку _______ групи

e-mail: ____________________________________

тел.: ______________________________________


_______________________/____________________ПОКУПЕЦЬ:
ФОП ____________________________

Юридична адреса:

________________________________________

РНОКПП _____________________________

п/р ______________________________________

_________________________________________

МФО _____________________________________

Платник єдиного податку _______ групи
_________________________/____________________

Постачальник /___________________________


Покупець /_____________________________Договір поставки,

Арк.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас