Ім'я файлу: ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ.docx
Розширення: docx
Розмір: 50кб.
Дата: 01.11.2022
скачати

Додаток 3
до Порядку

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

 1. Період виконання 2022-2023 н.р.

 2. Загальні відомості про ученицю:
  прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Шпачинська Софія Іванівна
  дата народження 09.07.2007 р.
  повне найменування закладу загальної середньої освіти, в якому навчається
  учениця: Тейсарівська гімназія, Україна, Львівська область, Стрийський район.
  рік навчання 2022-2023
  клас навчання 9
  контактні номери телефонів батьків (інших законних представників) для термінового зв'язку ______________________________________________________________________

 3. Індивідуальні особливості розвитку учениці :

Наявний рівень знань і вмінь і навичок учня (компетенції)

Опис освітніх труднощів учня, виявлених у заклалі

Потреби

Звернене мовлення розуміє у знайомій побутовій ситуації.
Сприймає просту словесну інструкцію.
Спілкується
короткою фразою з аграматизмами. Активний
словник значно нижче вікової норми. Звуковимова потребує корекції, зберігається недиференційована вимова свистячих і шиплячих, змішування звуків за фонетичними ознаками,
порушена вимова сонорних.
Фонематичні процеси сформовані недостатньо, що проявляється в несформованості диференціації звуків за тонкими акустикоартикуляційними
ознаками


інтелектуальні труднощі
читання поскладове,
неусвідомлене,
недостатньо розуміє змістпрочитаного вчителемтексту. Зміст прочитаного самостійно не відтворює,недостатньо його розуміє. Копіює з друкованого тексту, під диктовку пише окремі букви, склади, не дотримується рядка.
функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві) труднощі: дрібнамоторикафункціонуєдобре, дитина легко тауспішнокористуєтьсяпредметами.
Незначні
труднощівстані
моторної сфери, що не перешкоджає
опануванню навчальногоматеріалу.
Недостатня
точністькоординованістьрухівпри
збереженні
схемируху, що не позначається на якості вправ та виконання фізичних активностей.

фізичні труднощі: гіперметропічнийастигматизм, збіжна косина лівого ока. OD - 0,3, OS - 0,1, безкорекції.
навчальні труднощі:
швидка втомлюваність при роботі з візуальною інформацією, уповільнене
засвоєння навчального візуального матеріалу,
зниження працездатності в роботі з візуальною інформацією. Наявні
індивідуальні особливості сприйняття, засвоєння та відтворення візуального матеріалу
(труднощі ІІ ступеня прояву).


Потреба індивідуального підходу щодо візуального навантаження, оптимального освітлення, вибору робочого місця дитини в класі (не за першою партою, кілька метрів від дошки), дозування фізичних навантажень.
Вдосконалювати загальну та дрібну моторику. 1. Рекомендації щодо організації освітнього процесу особи з особливими освітніми потребами (зазначити необхідне):

1) рекомендований рівень підтримки:

  • перший рівень підтримки;

  •  другий рівень підтримки;

  • третій рівень підтримки;

 • четвертий рівень підтримки;

  • п'ятий рівень підтримки;

2) адаптація та модифікація освітнього середовища:

Назва адаптації/ модифікації

Так/ ні

Примітка

Пристосування середовища:
доступність

освітлення
рівень шуму
потреба в усамітненні, його періодичність та місце (ресурсна кімната, медіатека тощо)

доступність, інтенсивність освітлення, зменшення
рівня шуму в класі, примі-
щення для усамітнення
(ресурсна кімната).

Додаткові навчальні
матеріали для розвитку та активізації пізнавальної
сфери дитини

Психолого-педагогічна адаптація:
збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, виконання завдань за зразком, застосування різних видів та створення комплексної системи психолого-педагогічних умов, що сприяють успішній адаптації дитини.

Навчальний предмет
(інтегрований курс)

Адаптація чи модифікація

Відповідальний педагогічний працівник

"Українська мова та література"
"зарубіжна література"
"іноземна мова"
"математика"
"фізика"
"історія"
"'географія"
"хімія"
"біологія"
"фізична культура"


а/м

а/м

а/м

а/м

а/м

а/м

а/м

а/м

а/м

а/м

Кузбит В. П.
Ліва Л. Д.
Буцяк O. 1.
Романів T.C.
Карпин O. M.
Бавус Г. Я.
Михасів O. M.
Худ O. I.
Худ. O. I.
Телішевський С. М.

 1. Додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (заняття):

  Найменування заняття (послуги)

  Фахівець, який проводить заняття (надає послугу)

  Місце проведення

  Розклад занять

  Корекція розвитку


  Соціально-побутове орієнтування

  Іванчук М. А.

  Іванчук У. В.

  Гімназія

  ІРЦ

  Вівторок

  Середа

  Четвер

  Середа

  Четвер

  П’ятниця

 2. Навчання:

  • за адаптованим розкладом, з відвідуванням окремих уроків за індивідуальним
   розкладом відповідно до індивідуального навчального плану, зазначити які:

__________________________________________________________

 1. Забезпечення допоміжними засобами навчання

 1. Потреба у підручниках:

адаптація підручників для закладів загальної середньої освіти та матеріалів;

 1. Допоміжні засоби для навчання:

 • так : ІКТ, використання таймера, пісочного годинника; гімнастики для очей, дихальні вправи, пальчикові гімнастики; чергування видів діяльності; аудіо-, відеоматеріали. Засоби альтернативної комунікації : мобільні додатки, програма
  Makaton, піктограми тощо.

 1. Потреба в розумному пристосуванні:

частоти релаксації, використання засобів концентрації уваги, поділ виконання завдань на більш дрібні кроки, покрокові інструкції

реабілітації, особистісному становленню в соціумі (школа, клас).

Адаптація навчального матеріалу : адаптація, спрощення змісту навчальної програми.
Адаптація навчального матеріалу, методів і способів навчання, рівня складності завдань з урахуванням індивідуальних потреб дитини.
Розроблення індивідуальної програми розвитку
дитини.


адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, використання карток-підказок, використання крупного шрифту, великих клітинок у зошиті, забезпечення належного освітлення робочого місця дитини, оптимальне місце в класі - за третьою партою (посередині).

Модифікація:
модифікація освітнього процесу, цілей і завдань для забезпечення індивідуальних потреб дитини. Модифікація змісту навчальних предметів, виключення деяких кінцевих цілей, шляхом спрощення, виключення, об'єднання.

Використання значної кількості повторень для засвоєння будь-якої інформації чи формування будь-якої навички, максимум конкретики та наочності. Весь матеріал, який використовується в роботі, має бути макси мально конкретним, наближеним до безпосереднього сенсорного досвіду. Дитина має бачити те, що вона вивчає, чути як воно звучить, мати змогу торкнутися його та зробити із ним певні дії. Зміст роботи має безпосередньо стосуватись життя і потреб дитини 1. Потреба в додаткових заняттях

 • Так

 1. Потреба в консультації з:

 • Фахівцями інклюзивно-ресурсного центру

 1. Наявність індивідуального навчального плану:

 • Так: навчання за типовою програмою загальноосвітньої школи з корекційно-розвитковим складником, адаптованою та модифікованою програмою спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з порущеннями інтелектуального розвитку.

 • Так, створення сприятливого освітнього середовища. Облаштування ресурсної кімнати в школі.

 1. Особливості проведення оцінювання:

  • адаптації проведення оцінювання за часом та змістом, зокрема: збільшення часу на виконання завдань; зменшення кількості завдань; використання зручних форм роботи (тести, усні опитування, аудіозавдання тощо) відповідно до потреб;

  • використання окремих карток з завданнями чи адаптованих матеріалів під час оцінювання;

  • адаптація завдань для оцінювання до особливостей сприйняття інформації (уникнення графічних завдань для осіб з порушенням зору, уникнення або створення комфортних умов для усних опутувань для осіб, які цього потребують, тощо);

 1. Потреба у продовженні строків навчання:

 • Так

 1. Додаткові напрями роботи:

  За сферами розвитку

  Ціль

  Очікувані результати, яких планується досягнути

  Рівень досягнутих
  результатів (заповнюється після виконання індивідуальної
  програми розвитку)


  Розвиток
  інтелектуальної
  сфери

  Розвиток
  сенсорної, моторної

  Розвиток
  мовленнєвої
  сфери

  Розвиток
  фізичних здібностей

  Розвиток
  емоційно-вольової сфери

  Розвиток
  соціальної
  сфери

  Подолання навчальних
  труднощів
  Збагачення словника, вдосконалення набутих знань шляхом поглиблення та насичення матеріалами інших навчальних предметів.

  Розвиток моторних навиків. Розвиток складнокоординаційних навичок (що вимагають точності, спритності, швидкості, білатеральних
  навичок) через залучення
  до спортивних, рекреаційних ігрових видів спорту для створення гнучкості, взаємодії, із поперемінним залученням
  однолітків до взаємодії, виконанням ігрових ситуаційних завдань.

  Систематична інтенсивна логопедична корекція.

  Дотримання здоров'я зберігаючого режиму. Охоронний режим по зору.
  Необхідна корекція (окуляри).
  Оптимальне робоче місце в класі - за третьо партою в середньому ряду. Забезпечення належного освітлення.

  Забезпечити проходження корекційно-розвиткових занять з розвитку емоційно-вольової сфери.
  Сприяти розвитку вольових зусиль. Забезпечити проходження корекційно-розвиткових занять з розвитку емоційно-вольової сфери. Сприяти розвитку вольових зусиль.

  Надання психологічного супроводу, корекційно розвиткових занять.
  Поповнення матеріально технічної бази облаштування класу згідно вимогам перебування в ньому дітей з ООП (кабінетів психологічного
  розвантаження) 2. Члени команди психолого-педагогічного супроводу, які складали індивідуальну програму розвитку:
Прізвище, власне ім’я, по-батькові

Посада

Підпис


Ліва Леся Дмитрівна заступник директора НВР

Михасів Ольга Миколаївна класний керівник,

асистент вчителя

Іванчук Марія Андріївна практичний психолог

Іванчук Уляна Володимирівна фахівець ІРЦ

Індивідуальну програму розвитку погоджено з мамою: Шпачинською Г. Л.

Підпис____________________ дата ______________________
скачати

© Усі права захищені
написати до нас