Ім'я файлу: b_text.doc
Розширення: doc
Розмір: 110кб.
Дата: 23.04.2020

Додаток 14
до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України_________________________________
(підприємство, організація, місцезнаходження)


Форма N 17-НП

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків

ЗМІННИЙ ЗВІТ АЗС ______________________________
(місцезнаходження)
Оператор ______________________ зміна з _______ год "___" ____________ 20__ р. до ______ год "___" ____________ 20__ р.


Найме-
нування і марка нафто-
продук-
тів

N резер-
вуара

Ціна реалізації

А - рух нафтопродуктів по АЗС

Обліковий залишок на кінець зміни, л
(ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 14 - ст. 15)

залишок на початок зміни,
л

надійшло, л

відпущено, л

налито в зразковий мірник за актами***

списано природних втрат****

за ТТН

за актами*

всього

у тому числі за видами реалізації

за готівку

за відо-
мос-
тями

за тало-
нами

за платіж-
ними картками

за іншими докумен-
тами

проби**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


____________
* Кількість нафтопродукту, злитого із зразкового мірника в резервуар після проведення перевірки точності відпуску продукту паливороздавальною колонкою (на підставі акта).
** Кількість нафтопродукту, відібраного для перевірки його якості (на підставі акта відбору проб нафтопродукту).
*** Кількість налитого нафтопродукту в еталонний мірник при проведенні перевірки точності відпуску продукту паливороздавальною (оливороздавальною) колонкою (на підставі акта).
**** Заповнюється у разі проведення інвентаризації.Найменування і марка нафтопродуктів

Б - облік нафтопродуктів у резервуарах

В - робота лічильних механізмів ПРК

Г - суми виторгу за електронним контрольно-касовим апаратом

номер резерву-
ара

висота наливання,
мм

місткість трубопроводів, л

залишок нафто-
продукту на кінець зміни, л

різниця (ст. 16 - ст. 21)

номер ПРК (ОРК)

показники лічильників

відпущено за показ-
никами лічиль-
ника (ст. 25 - ст. 26)

величина похибки вимі-
рювань ПРК (ОРК)

надійшло за зміну

готівки, грн

за платіж-
ними картками

усього, грн
(ст. 30 + ст. 31)

загальна

підто-
варної води

надли-
шок,
л

нестача,
л

на кінець зміни,
л

на початок зміни,
л

%

л
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32


Залишок готівки на кінець зміни _________________________________________________________
(словами)
Виручка всього, _______________________________________________________________________
(словами)
у т. ч. за готівку ______________________________________________________________________
(словами)
Здано грошових коштів (інкасовано) _____________________________________________________
(словами)
Залишок грошових коштів на кінець зміни ________________________________________________
(словами)
Звіт склав, зміну здав

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
(підпис)

Звіт перевірив, зміну прийняв

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
(підпис)
До звіту додаються первинні документи (одиниць) _________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Звіт прийняв бухгалтер

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
(підпис)

скачати

© Усі права захищені
написати до нас