1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: внешнеэкономическая деятельность.doc
Розширення: doc
Розмір: 1258кб.
Дата: 09.06.2021
скачати
SWOT – аналіз для СП «Атіс» у формі ТОВ

Внутрішні фактори

Сильні сторони

Слабкі сторони

Менеджмент

Досвідчене і динамічне молоде керівництво; активна роль маркетингу; відома торговельна марка; хороша якість продукції та відносно невисока ціна; добре налагоджена система розповсюдження; нижча оптова ціна, ніж у конкурентів; нижча собівартість продукції завдяки відсутності витрат по обслуговуванню виробництва; сформована регіональна система розповсюдження; вдало проводиться експортна діяльність продукції.

Невеликий штат працівників не дозволяє проводити заміни; велика кількість конкурентів, які працюють в даній асортиментній та ціновій ніші; неточність сегментації; недостатня кваліфікація управлінського персоналу; недостатність фінансових ресурсів.

Маркетинг

Персонал

Фінанси

Виробництво

Дослідження та розробки

Зовнішні фактори

Можливості

Загрози

Споживачі в Україні; споживачі інших країн – партнерів.

Рекламна діяльність; відомі торговельні марки «Ласуня» та «Справжній сік»; сприятлива фіскальна політика держави, що зменшує конкурентний тиск з боку сокової продукції іноземного виробництва; тісні стосунки з постачальниками та покупцями.

Висока чутливість до ціни та прихильність до певної торговельної марки; зростання рівня конкуренції, поява нових конкурентів; постійно зростаючий конкурентний тиск.екологічно чистій зоні. Якщо розглядати аналіз продукції виробництва та експорту СП «Атіс» у формі ТОВ, можна визначити переваги і недоліки, подані в формі табл. 3.3.

Процес визначення маркетингової стратегії і формування продуктового портфелю передбачає співвідношення їх з цілями і місією організації. СП «Атіс» у формі ТОВ була визначена наступна місія: виробництво високоякісних продуктів харчування (молока, соків та води для дітей «Акваласка») для реалізації на українському та зовнішніх ринках. Однак, головною метою діяльності СП «Атіс» у формі ТОВ є експортна діяльність та продаж власної продукції та продуктів ВАТ «Балтського молочноконсервного комбінату дитячого харчування» на міжнародному ринку.

Таблиця 3.3

SWOT – аналіз щодо продукції СП «Атіс» у формі ТОВ

Сильні сторони

Слабкі сторони

Широкий асортимент соків і молока, який відповідає смаковим перевагам споживача; якісна упаковка, її дизайн; гнучка цінова політика; питання постачання сировини вирішуються професіонально; добра репутація у покупців; якісні та вчасні доставки продукції.

Додаткові транспортні витрати на доставку сировини з інших областей і, як наслідок стає нижче прибутковість за рахунок цих витрат.

Можливості
Загрози

Розширення виробничої лінії; вертикальна інтеграція; вихід на нові ринки.

Можливі загрози в змінах сировинної зони та неврожай фруктів і, як наслідок, підвищення ціни на сировину та готову продукцію


Для підприємства поставлені довгострокові цілі: збільшити об’єми продажів на зовнішньому ринку, збільшити частку цих продажів у загальному об’ємі; розширити асортимент молочної продукції та соків до 20 видів; збільшити норму прибутку на 20%; проводити рекламні кампаній продукції на телебаченні та в мережі Інтернет; проводити роботи з великими оптовиками, розширити дистриб’юторську мережу по реалізації продукції за межами України; максимально використати сучасні інформаційні технології в роботі з постачальниками і клієнтами (Multisite Information Management System, Business-To-Business і Extra-net-рішення). Таким чином, з точки зору стратегічного управління метою компанії є швидке зростання.

Виходячи з довгострокових цілей компанії, істотну стратегіюСП «Атіс» у формі ТОВ в загальному випадку можна визначити як стратегію концентрованого зростання, а саме стратегіюпосилення позицій на зовнішньому та внутрішньому ринках (Market Penetration).

В даному SWOT - аналізі виявляються загрози, головною серед яких є зростаючий конкурентний тиск. Ця загроза має бути обов’язково усунена. Загроза появи нових конкурентів повинна постійно знаходитись в полі зору керівництва фірми. На другому місці по значенню є загроза зростання впливу покупців і постачальників на ціни. Можливості розглядаються в основному в формі завоювання підприємством нових ринків (зовнішніх) збуту, покращуючи при цьому якість продуктів та розширюючи асортимент. Тенденції розвитку ринку показують, що в наступному році розмір сегменту соків і показники споживання соків на душу населення будуть зростати. В 2003 р. році найбільше споживався апельсиновий сік і мультифрут, що обумовлено консервативністю основної групи споживачів і географічним положенням України.

Сильними сторонами на даному етапі діяльності підприємства є: вже існуючий ринок збуту, вже добре відома торговельна марка, стабільні зв’язки з виробниками молочної сировини та інше.

Розглянувши стратегію розвитку і SWOT – аналіз СП «Атіс» у формі ТОВ можна зробити висновок: компанія для ефективного розвитку обрала стратегію концентрованого зростання, більшу увагу керівництву фірми потрібно приділяти контролю якості продукції, досконало вивчати ситуацію на українському та міжнародному ринках та діяльності конкурентів.

3.3. Прогнозування розвитку зовнішньоекономічної діяльності на

підприємстві
Перед підприємствами, які функціонують на національному рівні та виходять на міжнародні ринки постає багато питань, вирішення яких необхідно для ефективного функціонування. Велика увага приділяється прогнозуванню показників діяльності підприємства, серед яких прогнозування обсягу виробництва, реалізації продукції, собівартості та цін продукції.

Як вже було розглянуто вище, у 2005 р. частка продажу продукції СП «Атіс» у формі ТОВ (в т. ч. продукції ВАТ «Балтського молочноконсервного комбінату дитячих продуктів») на зовнішньому ринку складала 3,6% від загального обсягу продажу. Застосовуючи статистико-математичну модель екстраполяції ряду динаміки, можна, маючи звітні дані за 4 роки, розрахувати прогноз обсягів експорту Т-молока на наступні періоди. Вихідні дані ціни групуються за роками в розрахунковій таблиці 3.4.

Для вирівнювання ряду динаміки потрібно визначити рівняння прямої, так званий тренд – форму лінії, що описує тенденцію і розраховується за формулою: де t – кількість років; a і b – параметри рівняння

Таблиця 3.4

Розрахунок параметрів обсягів експорту Т-молока СП “Атіс” у формі ТОВ

Роки

Обсяг експорту Т-молока, т ( )

Порядковий номер року, (t)

Розрахункові величини

yt

t22002

116,8

1

116,8

1

0

116,8

13642,24

2003

213,5

2

427,0

4

568,57

-141,57

20033,57

2004

387,3

3

1161,9

9

1075,50

86,40

7464,96

2005

409,4

4

1637,6

16

0

1637,60

2681733,70

Разом

1127,0

10

3343,3

30

1644,07

1699,43

2722874,3


тренду, які визначаються способом найменших квадратів складеної і розв’язаної системи двох рівнянь з двома невідомими: Підставимо знайдені дані в систему нормальних рівнянь: Для розв’язання системи нормальних рівнянь поділимо всі члени рівнянь на коефіцієнт при а: Віднімемо від другого рівняння перше, отримаємо:

52,58 = 0,5b; звідки

Підставивши значення параметра b в будь-яке з рівнянь системи, зможемо визначити значення параметра a: 334,33 = a + 3 105,16; звідки

a = 334,33-315,48=18,85.

Таким чином рівняння прямої вирівнювання ряду динаміки експорту продукції визначається наступним чином: Для наочного вигляду тенденції реалізації обсягу товарної продукції за чотири минулих роки будується відповідний графік, представлений на рис. 3.4. Отже, маючи основну тенденцію динаміки обсягів експорту товарів, отримавши формулу лінії тренду, можна зробити прогноз реалізації продукції на підприємстві. Для цього потрібно занести розрахункові дані в таблицю 3.5.

Одним із основних завдань екстраполяції тренду є встановлення довірчого інтервалу, в основі якого закладено коливання значень ряду спостережень. Для розрахунку коливань фактичного спостереження від

Таблиця 3.5

Розрахункові дані для визначення довірчих інтервалів прогнозу обсягів експорту Т-молока

Роки прогнозу

Прогнозний рівень обсягів експорту, т, ( )

k*

k*yДовірчий інтервал до прогнозного, %+

2006

446,2460

0,8740

390,0190

56,277

836,2650

95

2007

803,2428

0,9620

772,7200

30,5228

1575,9628

99

2008

1445,8370

0,9830

1421,2577

24,5793

2867,0947

105


тренду розрахуємо середнє квадратичне відхилення де yt і - значення членів ряду, відповідно фактичного та розрахункового; f – кількість ступенів свободи, що розраховується за формулою f = n – z, де n – кількість спостережень (років); z – кількість параметрів, за якими оцінюється ряд (для вирівнювання ряду динаміки за прямою f = n – 2). В даному випадку середнє квадратичне відхилення варіації ряду динаміки середньої ціни становитиме: . Довірчий інтервал прогнозу розраховується за формулою , де - екстрапольовані значення рівня на L період; - середнє квадратичне відхилення варіації; - середня квадратична помилка (береться із довідника) [16, c. 384].

Побудуємо графік прогнозу обсягів реалізації на три роки разом із довірчими інтервалами.

З таблиці 3.5 видно, що при прогнозуванні обсягів експорту Т-молока на три роки потрібно встановити довірчі інтервали з відхиленням до прогнозного значення ціни 95-105%. Але загальна тенденція реалізації веде до зростання останньої, з чим і пов’язаний даний прогноз. З рис. 3.5 видно, що встановлення довірчого інтервалу є необхідною умовою прогнозування. Площа, обмежена верхньою та нижньою межами, називається полем довірчого інтервалу. Згідно прогнозу, будь-яке майбутнє значення обсягів реалізації не повинно виходити за межі даної площі.Оскільки експорт соків проводився лише в останні 2 роки (2004-2005 рр.) і становив відповідно 51,6 т і 107,3 т, прогноз експорту соків розглянемо за середнім значенням відхилення 2005 р. від 2004 р. Це відхилення складає 107,3 т – 51,6 т = 55,7 т чи 51,91%. При стабільному розвитку експорту, його обсяг в наступному році становитиме: 107,3 т +55,7 т =162,9 т. Ця тенденція зображена на рис. 3.6.Таке збільшення має відбутися завдяки налагодженню експорту до нових країн–покупців. Керівництво СП «Атіс» у формі ТОВ веде переговори з Білорусією, Латвією та Казахстаном щодо експорту в ці країни води для дитячого харчування «Акваласка» та фруктових соків. В Узбекистан, Туркменістан та Киргизію планується постачати дитяче харчування та сухе молоко, оскільки в даних країнах відбувається дефіцит цих продуктів. В зв’язку з цим підприємство прогнозує збільшення обсягів виробництва власної продукції.

Як було розглянуто в розділі 2, обсяги виробництва продукції з кожним роком зростають завдяки випуску нових видів продукції. Таким чином в середньому обсяги виробництва за рік зростали на 33,6% (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Темпи росту динаміки обсягів реалізації продукції СП “Атіс” у формі ТОВ, %

Роки

Фактично, т

Темпи росту

+/-, т

%

2001 р.

4084,7
-

2002 р.

6089,6

2004,9

49,0

2003 р.

10343,3

4253,7

60,9

2004 р.

12649,9

2306,6

22,3

2005 р.

12936,7

286,8

2,3


Як бачимо з табл. 3.7, у 2005 р. обсяг зріс на 2,3%. У наступному періоді підприємство планує збільшити цю частку на 3% у порівнянні з 2005 р. за рахунок введення в виробництво нових видів продукції. В найближчих планах СП «Атіс» у формі ТОВ - випуск лікувальної продукції, яка здатна поліпшити здоров’я споживачів. До літа в продажу мають з’явитися газовані коктейлі на основі соку і молока. Крім того, вже почалося виробництво ананасового, мультивітамін, персикового, мультифрут, апельсин і яблучного соків з цукром, а також готується до виробництва лінія по виробництву традиційних для України плодово-ягідних соків на основі згущеного нектару.

Іншим напрямом є планування проведення технічного переоснащення з метою розширення асортименту молочної продукції, тобто випуск продукції, яка не є характерною для українського ринку в сучасній зручній упаковці.

Оскільки більшим попитом на ринку користуються молоко «Ласуня» 2,5% та сік «Мультифрут», проведемо дослідження по цим продуктам на беззбитковість виробництва. Дані, які необхідні для дослідження подані в додатку Е (собівартість, обсяги виробництва та ціні реалізації). Згідно Й.М. Петровича [48] до постійних витрат підприємства відносимо: витрати на основні матеріали, заробітну плату, енергоресурси; до змінних: витрати на сировину, упаковку тощо. Згрупуємо ці дані в табл. 3.8. Графічно аналіз беззбитковості зображено на рис. 3.7 та на рис. 3.8.

Таблиця 3.8

Дані для аналізу беззбитковості виробництва та реалізації продукції
Постійні витрати, тис. грн.

Змінні витрати, тис. грн.

Змінні витрати на од. продукції, грн.

Загальні витрати, тис. грн.

Обсяг реалізації, тис. шт.

Ціна одиниці продукції, грн.

Молоко «Ласуня» 2,5%

578,84

1431,89

1,37

2010,71

1045,712

2,55

Сік мультифрут

369,86

243,19

0,78

613,05

310,675

1,97


На основі цих даних (2005 р.) знайдемо точку та поріг беззбитковості. Для цього побудуємо графік загальних витрат (змінні витрати+постійні витрати) і виручки від реалізації (ціна, помножена на кількість реалізованої продукції). Після цього знайдемо точку беззбитковості (відношення повних витрат до різниці ціни реалізації та змінних витрат на одиницю продукції). Для молока «Ласуня» 2,5% вона складатиме (578843,5/(2,55-1,37))=490545,3 кг, або 490,5 т. продукції, для соку «Мультифрут» (369862/(1,97-0,78))=310808,4 кг, або 310,81 т продукції. Виходячи з цього, доречноРис. 3.7. Аналіз беззбитковості виробництва молока «Ласуня» 2,5%
розглянути поріг беззбитковості, який дорівнює добутку ціни одиниці продукції та значення точки беззбитковості. Для молока «Ласуня» 2,5% цей поріг дорівнює 1226363,2 грн. або 1226,36 тис. грн., для соку 612292,54 грн,або 612,29 тис. грн. Значення точки беззбитковості показує, що підприємству необхідно виробляти 490,5 т молока, щоб витрати виробництва повністю покривались, тобто виробництво було беззбиткове, при зниженні обсягів виробництва відбудуться збитки, при збільшенні обсягів збільшується прибуток. При цьому значення порогу беззбитковості свідчить, що витрати виробництва молока не мають бути нижчими за 1226,36 тис. грн. за рік. Як бачимо з попередніх таблиць (див. додатки В і Е) обсяги виробництва молока у 2002 – 2005 р. коливалися в межах 1915,6 – 1045,71 тис. шт., але не знижувалися нижче рівня точки беззбитковості, а також рівня порогу беззбитковості (див. рис. 3.7). У випадку з соком спостерігається аналогічна ситуація. Значення точки беззбитковості для соку складає 310,810 т, тобто підприємству необхідно випускати такий обсяг соку, щоб не зазнати збитку (див. рис. 3.8). У попередні роки обсяги випуску соку складали 365,2 т. і 310,68 т., тобто в останній рік обсяги виробництва даного виду соку знизились на 0,13 т, тому маркетологи прогнозують у подальшому поступове збільшення обсягів виробництва, і доведення їх у 2007 р. до рівня 340,0 т. Поріг беззбитковості в даному випадку складатиме 651,15 тис. грн. (критична норма витрат для виробництва продукції). Таким чином, прогнози маркетологів по випуску продукції в наступні роки є обґрунтованими, але в випадку з соком доречно було б скоротити його виробництво та надати перевагу випуску нових видів продуктів. Покупці будуть купувати новий продукт та створювати на нього попит.

За короткий період часу підприємством було створено розгалужену систему розповсюдження продукції, в т. ч. на зовнішніх ринках. Вихід на міжнародний ринок з новою товарною маркою вимагав від компанії значних коштів на її просування і, в першу чергу, на формування позитивного іміджу продукції, що з'явилась на ринку. На цей період витрати на маркетинг та рекламу складали більше половини загальних витрат підприємства. На даному етапі торговельна марка «Ласуня» вже є відомою в багатьох країнах. Реклама продукції потребує менших затрат, за винятком нових країн – партнерів.Незважаючи на те, що на сьогодні компанія має досить стійкі обсяги продажу і відносно високу частку ринку, керівництво не задоволене таким станом речей і прагне оволодіти значно більшою часткою ринку. Тому своїм поточним основним завданням вважає розробку заходів щодо збільшення обсягу продажу продукції торговельної марки «Ласуня».

Компанією розробляється система знижок для потенційних клієнтів, яка ґрунтується на врахуванні обсягів закупівлі, терміну оплати тощо. У зв’язку з коливанням валютного курсу на валютному ринку України перед підприємством постає проблема, що потребує перегляду структури цінової політики. Оскільки ціни на продукцію СП «Атіс» у формі ТОВ на зовнішньому ринку ще встановлюється в дол. США (курс на даний час значно зменшився), компанія прогнозує встановлення нового рівня цін в цій валюті, але збільшення цін має бути незначним, щоб не втратити вже існуючих клієнтів та привернути увагу інших. В останньому випадку припускається встановлення критичного рівня ціни, зменшення якого вже призведе до збитку.

Крім того, основними напрямами подальшого розвитку виробництва та реалізації продукції СП «Атіс» у формі ТОВ можна визначити: впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, подальше закріплення на іноземних ринках збуту і пошук нових, освоєння наукових досягнень і передового досвіду в цій галузі.

Підвищенню ефективності зовнішньоторговельної діяльності, успішному рішенню питань, пов’язаних з захистом інтересів українських учасників зовнішньоекономічної діяльності за кордоном, буде сприяти рішення завдань щодо підвищення позитивного іміджу України в світі, щодо зростання престижу і авторитету Української держави.

Другим напрямком підвищення престижу і авторитету держави є встановлення взаємодії і тісної співпраці між вищими органами законодавчої та виконавчої влади, встановлення між ними взаєморозуміння відносно пріоритетності і важливості потребуючих рішення проблем. Згідно ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів тільки забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної і інших політик, основи яких закладені в законах, бюджеті та загальнодержавних програмах. Розроблені і прийняті на засіданнях Кабінету Міністрів програми економічного і соціального розвитку в будь–якому випадку потребують участі в їх долі і Верховної Ради. Тому, тільки при наявності взаєморозуміння отримає фінансову підтримку в межах державного бюджету Програма по стимулюванню експорту продукції, прийнята Кабінетом Міністрів України в жовтні 2002 р.

Третім напрямом підвищення престижу і авторитету держави є беззаперечне виконання Україною міжнародних договорів і раніше прийнятих на себе зобов’язань, наприклад перед країнами Європейського співтовариства в межах Угоди про партнерство та співпрацю. Виконання домовленостей дозволить звільнитися не лише від претензій, але й стане основою для поглиблення співпраці, яка ні в якій мірі не виключає існування конкуренції.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас