1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: внешнеэкономическая деятельность.doc
Розширення: doc
Розмір: 1258кб.
Дата: 09.06.2021
скачати

Розділ 3

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СП «АТІС» у ФОРМІ ТОВ
3.1. Шляхи поліпшення конкурентоздатної продукції товариства
За час існування СП «Атіс» у формі ТОВ поступово нарощує експортний потенціал і з кожним роком виробляє та експортує все більшу кількість продукції, що було видно з розглянутого аналізу зовнішньої діяльності підприємства ( 2-й розділ дипломної роботи). Діяльність відділу зовнішньоекономічних зв’язків підприємства на даний час є ефективною, але при нарощенні обсягів експорту до інших країн – покупців та нових клієнтів необхідно удосконалювати систему управління експортом.

Управління експортною діяльністю потребує вдосконалення усього відділу зовнішньоекономічних зв’язків. При цьому буде доцільно запропонувати організаційно – економічний механізм діяльності підприємства у сукупності елементів єдиного механізму на рівні підприємства (рис. 3.1) [57, c.73 -75].

Функції організаційно –

економічного розвитку експорту

СП «Атіс» у формі ТОВ

Організаційно–економічний механізм розвитку експорту

Планування

система прогнозування; система планування;

Організація (координація, регулювання)

органи управління; розподіл обов’язків між структурними підрозділами; посадові інструкції;

Мотивація

система оплати праці; система стимулювання праці;

Контроль

органи управління; збір, обробка та аналіз інформації про діяльність підприємства.

Рис. 3.1. Комплексний механізм управління експортною діяльністю

СП «Атіс» у формі ТОВ

Згідно даного механізму розвиток експорту включає функції планування, організації, мотивації та контролю. На такий елемент розвитку експорту, як планування, покладається розробка та впровадження систем планування та прогнозування. Організація включає органи управління, розробляє посадові інструкції персоналу, займається розподілом обов’язків між структурними підрозділами. Мотивація займається стимулюванням працівників до кращої і стабільної роботи, розробляє систему оплати та стимулювання праці. Контроль проводять органи управління підприємства, які крім того збирають, обробляють та аналізують інформацію про зовнішній ринок (ціни, конкуренти, постачальники).

Оскільки експортна діяльність є узгодженою послідовністю виконання конкретних етапів виходу підприємства на зовнішній ринок, структуру експортної діяльності СП «Атіс» у формі ТОВ можна розглянути у формі схеми на рис. 3.2. Функції і завдання експортного механізму визначаються особливостями об’єкта управління та його цілями.

Як вже зазначалося вище – основною метою діяльності СП «Атіс» у формі ТОВ є виробництво та реалізація на зовнішньому ринку власної продукції та в більшості продукції ВАТ «Балтського молочноконсервного комбінату дитячих продуктів». Тому, найважливішим моментом є розгляд експорту як самостійної функції підприємства, яка з одного боку, надає підприємству низку об’єктивних переваг, а з другого – спричиняє виникнення додаткових витрат і складностей.

Економічні зрушення на підприємстві СП «Атіс» у формі ТОВ виступають у формі організаційних перетворень (рис. 3.3). На підприємстві доречно було б створити особливий відділ, що забезпечить взаємодію і координацію діяльності інших підрозділів відділу зовнішньоекономічних зв’язків. Така модель має на меті здійснення контролю за основними процесами експортної діяльності на підприємстві у межах єдиного підрозділу, тому, що ця модель є адаптивною системою зі зворотнім зв’язком, має розвинені зв’язки із зовнішнім середовищем і виконує найважливіші функції щодо виходу підприємства на зовнішній ринок [19, с. 314-315].


Ресурси експорту




Цілі експортної діяльності




Кон’юнктура ринку




Організаційно – економічний механізм експортної діяльності підприємства

Е кономічна складова





Планування діяльності підприємства



Організаційна складова

-
Контроль та аналіз
оцінка власних можливостей щодо роботи на зовнішніх ринках;

- асортиментна політика;

- цінова політика;

- оцінка фінансового стану;

- інші економічні функції.

- пошук можливостей залучення інвестицій для розвитку експортної діяльності; - організація структури управління експортною діяльністю; - розподіл повноважень між підрозділами; - розробка посадових інструкцій; -розподіл ресурсів між підрозділами; - пошук і оцінка цільового ринку збуту й іноземного партнера; - проведення переговорів і укладання зовнішньоекономічного контракту; - митне оформлення та здійснення експортної поставки; - координація діяльності; - інші організаційні функції.





Рис. 3.2. Схема організаційно – економічного механізму експортної діяльності СП “Атіс” у формі ТОВ

Схема, представлена на рис. 3.3 показує таку послідовність: на підприємство надходить інформація про ринок та покупців. З клієнтом заключається зовнішньоекономічний контракт. З відділу митного оформлення інформація про виконання зовнішньоекономічного контракту, уточнення й зміни до контракту подаються в відділ діловодства,

Заступник директора з експортної діяльності

Ринок






Рис. 3.3. Схема інформаційних і матеріальних потоків експортного відділу
а потім з відділу діловодства до відділу митного контролю подається інформація про потенційних покупців, пропозиції спільної праці. Після цього з відділу митного оформлення до відділу діловодства подається інформація про контракт і продукцію щодо митного оформлення. До відділу обслуговування подається інформація про рекламації, пропозиції для їх задоволення, попередження браку. В цей час інші підрозділи підприємства подають до відділу діловодства інформацію про умови виконання контракту. Відділ дослідження ринку подає до підрозділу планування виробництва оброблену інформацію про стан на ринку товарів, після чого інформація про ціни на ринку подається до відділу цін. Відділ цін проводить обмін інформацією щодо планування цінової та асортиментної політики з іншими підрозділами підприємства, а також подає інформацію, яка необхідна для укладання контракту в ракурсі цін та умов оплати до відділу діловодства. Відділ митного оформлення проводить обмін з іншими підрозділами інформацією, яка потрібна для митного оформлення (асортимент продукції, іі характеристики). Після цього відділом цін проводиться їх калькуляція. Відділ обслуговування проводить обмін інформацією щодо випуску продукції з іншими підрозділами.

Удосконалення організаційно – економічного механізму у відповідності з принципами його окремих елементів дадуть змогу підприємству створити необхідні умови для розширення обсягів та підвищення ефективності експортної діяльності. Значна конкуренція на ринку молока і молокопродуктів вимагає від власників підприємств проведення їх реконструкції, повної чи часткової заміни моральнозастарілого устаткування (підприємства зняли з використання скляну тару), освоєння нових технологій, підвищення кваліфікації співробітників.

При організації таких перетворень необхідно залучити до співпраці нових трьох спеціалістів у відділи: дослідження ринку, митного оформлення і у відділ цін. Вони мають забезпечити більш швидке дослідження іноземних ринків, розробку цінової політики на продукцію для існуючих та нових іноземних покупців, а також, у зв’язку з розширенням географії продажу – прискорення митного оформлення.

Ефективність таких перетворень вимагає проведення розрахунків щодо їхнього ефекту. Загальний фонд оплати праці з врахуванням нових працівників складатиме: (середньомісячна заробітна плата * кількість працівників * 12 місяців) (284 грн.+350 грн. +547 грн. + 532 грн. +559 грн.): 5 років*3 чол.*12 місяців = 16358,4 грн.

Результати розрахунків (див. табл. 3.5 розділу 3.3) показують, що прогнозний рівень експортної реалізації Т-молока в 2006 р. зросте до 446,25 т за прогнозною ціною 4,40 грн/кг. При цьому виручка від експорту становитиме:

446,25 т 4,40 грн/кг = 1963,50 тис. грн.

В такому випадку собівартість Т-молока визначаємо як:

2,82 грн/кг 446,25 т = 1271,81 тис. грн.

Загальні витрати складатимуть:

16,36 тис. грн. + 1271,81 тис. грн. = 1288,17 тис. грн.

З врахуванням виручки від реалізації та загальних витрат розрахуємо прибуток від додатково реалізованої продукції та додатково залучених працівників: 1963,50 тис. грн. – 1288,17 тис. грн. = 672,33 тис. грн.

Ефективність при цьому розраховуємо як:

672,33 тис. грн. : 1288,17 тис. грн. = 0,52

Отже, від втілення зазначених заходів підприємство отримає ефект у розмірі 0,52 грн. на 1 грн. витрат. Термін окупності здійснених витрат складатиме: 1 : 0,52 2 роки.

При прогнозному рівні експорту соків 162,9 т по ціні 2,20 грн./кг, виручка від їхньої реалізації складатиме: 162,9 т 2,20 грн./кг = 358,38 тис. грн.

Собівартість при цьому визначимо таким чином:

1,87 грн./кг 162,9 т =304,62 тис. грн.

Загальні витрати складатимуть:

304,62 тис. грн. + 16,36 тис. грн. = 320,98 тис. грн.

Ефект в такому випадку складе: 358,38 тис. грн. -320,98 тис. грн.=37,4 тис. грн.

Ефективність: 37,4 тис. грн. : 320,98 тис. грн. = 0,12.

Це означає, що ефект при впровадженні розглянутих заходів становить 0,12 грн. на 1 грн. витрат. У загальному для виробництва молока і соків підприємство отримає ефект у розмірі 0,52 грн. + 0,12 грн. = 0,64 грн. на 1 грн. витрат. В такому випадку термін окупності здійснених витрат становитиме: 1: 0,64 = 1,56 роки.

Якщо раніше виробники молочної продукції турбувались лише про її випуск, то нині конкуренція на ринку вимагає не тільки маркетингових досліджень, витрат коштів на рекламу та відповідні служби, запровадження гнучкої системи цін, як на сировину, так і на кінцеву продукцію, а й оптимізації витрат для функціонування на ринку якомога довше.

В останні роки на СП «Атіс» у формі ТОВ проводиться активна модернізація. На сьогоднішній день технологічний процес виробництва продукції здійснюється на обладнанні, яке забезпечує оптимальні режими переробки і високу якість продукції. Серед постачальників обладнання відомі європейські компанії «Екопак», «Обрам», «Тетра-Пак». На всіх стадіях виробництва за допомогою сучасних методів контролю спостерігається якість переробки сировини і готової продукції технологічними методами.

Високий рівень технічного оснащення підприємства, на багатьох рівнях: системи контролю якості сировини, сучасні упаковочні матеріали і заохочувальний дизайн упаковки, а також гнучка цінова політика, дозволяють продукції від торговельної марки «Ласуна» успішно конкурувати на ринках молочних продуктів і соків, і з кожним днем здобувати любов і визнання споживачів.

СП «Атіс» у формі ТОВ, як і інші передові українські підприємства харчової промисловості, вже почало розробляти та впроваджувати системи управління безпечністю продуктів харчування.

Відомо, що якість сировини, яка поступає на переробні підприємства, залежить від багатьох факторів, у тому числі і таких, на які можливо впливати шляхом більш жорстких нормативних норм. Наприклад, кормові присмаки регіонів, де використовують для годування худоби відходи спиртового і цукрового виробництва, силос, сильно пахучі трави. У зв’язку з цим питання підвищення якості молока буде актуальним ще довгий час.

Необхідно відмітити, що вся сировина, яка поступає до СП «Атіс» у формі ТОВ, крім оцінки основних якісних показників, проходить хімічно–бактеріологічний та радіологічний контроль.

Завдання, яке ставить перед собою колектив СП «Атіс» у формі ТОВ та керівництво підприємства полягає в забезпеченні провідних позицій на молочному ринку та ринку соків України та на міжнародному ринку. Взята за основу політика якості, яка включає в себе не тільки випуск якісної та корисної для здоров’я продукції, але й відродження молочної промисловості в цілому в Україні, забезпечує підприємству одне з перших місць серед виробників молочної продукції.

Гарантом якості продукції СП «Атіс» у формі ТОВ служить його лабораторний комплекс. Для визначення якості молочної сировини, наповнювачів, допоміжних матеріалів, тари і готової продукції, на підприємстві обладнано декілька атестованих лабораторій по контролю якості сировини, готової продукції, радіологічна і мікробіологічна лабораторії. Також впроваджуються надбавки за екологічно чисте молоко, за охолоджене молоко, контролюється стабільність поставок.

В СП «Атіс» у формі ТОВ вкладаються значні інвестиції в створення станцій збирання, зберігання і охолодження молока. Станції укомплектовані коштами мобільного зв’язку з молоковозами і самим підприємством, мають комп’ютерне оснащення, індивідуальний підвод енергії. Також була побудована власна дистриб’юторська мережа через яку здійснюються всі експортні та внутрішні поставки. Була розроблена власна система стимулювання виробників, кредитування сільськогосподарських підприємств та встановлення на них сучасного обладнання.

Одним зі стимулів до удосконалення якості виробництва для СП «Атіс» у формі ТОВ є конкурентне середовище, яке паралельно з розвитком галузі, стає більш жорстким з кожним днем. При цьому керівництво даного підприємства пропонує в подальшому поліпшення якості продуктів, які воно випускає в даний час, а також подальше розширення асортименту.

В умовах конкуренції питання відпрацьованої системи збуту є, для молочних підприємств, в тому числі СП «Атіс» у формі ТОВ особливо актуальним. Як показує практика, найбільш ефективним в даному випадку, стає співробітництво з великими торговельними мережами, від політики яких залежить процвітання тієї чи іншої торговельної марки.

Конкурентоздатність підприємства на світових ринках може бути досягнута тільки за умови задоволення виробниками вимог споживачів на основі цінових і нецінових факторів. Головним із них є якість [22]. Оскільки всі продукти СП «Атіс» у формі ТОВ не мають у складі консервантів і інших специфічних домішків, то вони успішно конкурують з імпортними аналогами.

Стандарти ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9002, ДСТУ ISO 9003 надають концептуальний і системний підхід до сучасного та ринкового розуміння систем якості, перехід від “виявлення” до “запобігання”. Слід зазначити, що стандарти серії ISO 9000 та ISO 10000 планували як універсальні, придатні для використання в будь-якій сфері економіки.

Основні принципи, методики, критерії та їхні взаємодії в ході виробництва продукції, які виконує підприємство, цілком задовольнить запити споживачів, зведені в міжнародну серію стандартів ISO 9000, прийняту до 2000 р. більш ніж у 90 країнах [54].

 Вихід на світові ринки в даний час є неможливим без демонстрації відповідності системи забезпечення якості продукції підприємства стандартам серії ISO 9000. Саме тому в 2001 р. система керування якістю продукції СП «Атіс» у формі ТОВ пройшла міжнародну сертифікацію на відповідність стандарту ISO 9000. В цей час підприємство отримало право виходу на зовнішній ринок зі своєю продукцією. Воно за короткий термін ввійшло в число виробників молочної продукції, які успішно конкурують на ринку. У 2003 р. на підприємстві відбувся процес оформлення документів на отримання сертифікату ISO-9001, і в перспективі буде поглиблюватися процес переробки сировини в напрямку випуску продуктів більш високої якості.

Сертифікацію системи забезпечення якості СП «Атіс» у формі ТОВ здійснювала міжнародна неурядова незалежна організація – For Bureau Veritas Quality International, підрозділи якої знаходяться у Великобританії, Нідерландах, США. Саме ці міжнародні організації сертифікатом № 134391 від 18 липня 2003 р. підтвердили, що система керування якістю продукції на СП «Атіс» у формі ТОВ відповідає серії стандартів міжнародної системи  ISO 9000.

За високий рівень виробництва і стабільну якість продукції торговельну марку “Ласуня” було визнано національною торговельною маркою 2003 року. Крім того СП «Атіс» у формі ТОВ кожен рік приймає участь у спеціалізованих міжнародних та вітчизняних виставках, таких як Медицина, Діти України, Смак – експо, Золота торгова марка та інших, які ознайомлюють з останніми винаходами і досягненнями у галузі харчової та переробної промисловості. Виставки дозволяють безпосередньо зустрітися зі своїми покупцями, споживачами, провести дегустацію і ознайомити їх з новими зразками продукції, укласти взаємовигідні угоди.

Порівняльний аналіз оцінюваної молочної продукції СП «Атіс» у формі ТОВ із аналогічною продукцією інших вітчизняних виробників показує, що продукція досліджуваного підприємства за показниками натуральності та вмісту корисної мікрофлори, у тому числі біфідобактерій, значно перевищує їх.

Вже зараз покупець має можливість порівнювати якість української та імпортної продукції. Це автоматично піднімає рівень для українських виробників, вказує напрямок для подальшого розвитку. При цьому тільки таке підприємство, яке знаходиться в постійному розвитку і вдосконалює виробництво, спроможне бути лідером. "Ласуня", наприклад, займає 25% ринку Т-молока і, навіть в Києві, є брендом №2 після місцевого "Галактона" [58].

СП «Атіс» у формі ТОВ постійно поліпшує якість власної продукції, а не йде шляхом більш дешевого виробництва. В той же час воно приділяє більшу увагу позиціонуванню і просуненню бренду в роздрібній мережі.
СП «Атіс» у формі ТОВ постійно оновлює асортимент продукції, шукає нові ринки збуту, що позитивно відображається на ефективності його діяльності.

Великі зусилля СП «Атіс» у формі ТОВ докладає до розвитку сировинної зони. На даному етапі молочний комплекс України і його фундамент, сировинна база, знаходяться в складному економічному становищі. Але при правильному формуванні сировинної зони можливо визначити і позитивні сторони її існування.

При створенні ВАТ «Балтського молочноконсервного комбінату дитячих продуктів», на основі якого діє СП «Атіс» у формі ТОВ, до уваги були взяті результати ретельних досліджень, які включали аналіз кліматичних умов та існуючої сировинної зони в якості бази розвитку молочного тваринництва в регіоні.

В зоні розміщення сировинної бази ВАТ «Балтського молочноконсервного комбінату дитячих продуктів» діє Державна програма захисту природних багатств Балтського і прилеглих до нього районів, яка забороняє хімізацію землі (застосування хімічних добрив, засобів захисту рослин) і будівництво промислових підприємств, - це сприятливо вплинуло на якість кормів та молока. За рахунок впровадження комплексу природоохоронних заходів і використання високотехнологічного обладнання забезпечується випуск екологічно чистої продукції, яка відповідає сучасним вітчизняним та зарубіжним вимогам якості.

 Традиційно, приділяючи велику увагу якості виготовленої продукції, компанія однією з перших в СНД почала вдало реалізовувати проекти розвитку сировинної зони. Цими проектами була передбачена технічна та інформаційно - консалтингова підтримка фермерів та невеликих агрофірм. Близько 1,5 млн. дол. США, інвестованих у виготовлення та монтаж, в ретельно вивірених населених пунктах, 20 нових станцій збирання молока, з танками - охолоджувачами, ємністю від 1,8 т до 3,6 т, дозволили ВАТ «Балтському молочноконсервному комбінату дитячих продуктів» отримати значну набавку молока від приватного сектору Одеської області. Кожна станція збирання молока являє собою автономний модуль з незалежними електро- та водопостачанням, заземленням, захистом від блискавок, оснащений установкою для безрозбірного миття обладнання і сушіння фляг здавачів молока, мобільним телефонним зв'язком, комп'ютером для бухгалтерського обліку та оформлення звітної документації, лабораторією для експрес-аналізу якості постачаємого молока. Для роботи на станціях збирання молока підготовлені оператори, які пройшли навчання на спеціалізованих курсах за кордоном. Перевагою схеми прямих взаємовідносин підприємства з виробниками молочної сировини є справедливий розрахунок зі здавачами молока, при якому враховуються кількість та ґатунок здаваного молока.

Стимулювання здавачів молока збоку СП «Атіс» у формі ТОВ та державна підтримка сприятливо вплинули на соціально-економічний клімат регіону, залучили його мешканців до активного ведення молочного бізнесу, а в цілому призвели до справжнього відродження тваринництва і зростання кількості великої рогатої худоби в зоні збирання молока ВАТ «Балтського молочноконсервного комбінату дитячих продуктів» та СП «Атіс» у формі ТОВ.

На даний час молоко поставляють зі спеціально організованої зони розведення великої рогатої худоби, в якій діє Державна програма, у відповідності з якою дотримуються жорсткі вимоги сівообігу кормової бази. Заборонено внесення в ґрунт хімічних добрив, а також введена повна заборона на використання пестицидів і ядохимікатів.

У 2000 р. за рахунок залучення коштів інвестора, досвідченого в галузі просування продуктів харчування на ринках країн СНД, використання результатів маркетингових досліджень ринку молочної продукції, розробки і впровадження концепції рекламних кампаній, СП «Атіс» у формі ТОВ в короткі строки відновило збір, поставку молока на основне виробництво, організувало продаж молочної продукції в Україні через створену мережу дистриб'юторських фірм і торгових представництв. Завдяки цьому продукція під торговельною маркою "Ласуня" серйозно показала себе на ринках України та зовнішніх ринках.

Якість молока "Ласуня" належним чином оцінили не тільки вітчизняні споживачі, але й відомі зарубіжні виробники продуктів харчування. Так швейцарська компанія "Нестле" розмістила на пакеті молока "Ласуня" рекламу розчинного шоколадного напою "Несквік".

У випадку з СП «Атіс» у формі ТОВ спостерігається тісна співпраця виробника молока та молочної сировини. Обидві сторони працюють, в якійсь мірі, на кінцевий результат, бо товаровиробник дбає про те, щоб мати таку корову, яка дає більшу кількість молока, тобто конкурентоздатну корову світового рівня. Тоді переробник думає про модернізацію, покращення своїх ліній, і виробляє конкурентоздатну продукцію. СП «Атіс» у формі ТОВ - молокопереробне підприємство, яке сьогодні повністю забезпечене сировиною, виробляє конкурентоздатну продукцію, сплачує господарствам за молоко таку ціну, яка вже вигідна товаровиробнику. В зв’язку з цим товаровиробник переспеціалізовується на виробництво молока, підпорядковує для цього більшу частину землі для виробництва кормів. Таким чином, елементи економічної гри між товаровиробником і переробником вже є.

Цінова політика підприємства спрямована на підтримку виробників молока. Голова правління одного з українських молокопереробних підприємств зазначає, що державі необхідно звернути увагу на заводи, які добре зарекомендували себе в Україні та виходять на міжнародний ринок зі своєю продукцією. Сьогодні необхідно допомогти цим заводам зберегти сировинні зони, закріпити їх за підприємствами, і дати можливість працювати над якістю, а не займатися постійними пошуками сировини.

Завдяки ситуації, яка склалася в тваринницькій галузі, сировинна зона, яка прилягає до СП «Атіс» у формі ТОВ, не забезпечує повного об’єму сировини, яка необхідна для безперебійного виробництва, тому сировина потрапляє на підприємство з інших областей, які розглядалися вище.

В умовах дефіциту сировини, конкуренції на сировинному ринку - якості сировини, на жаль, не надається особливого значення. Хоча якість та ціна на сировину, в основному, впливають на конкурентоспроможність молочної продукції, як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Які б не впроваджувались нові технології виробництва молочних продуктів, без використання якісної сировини виробити конкурентоспроможний продукт неможливо. В останній час, в зв'язку із скороченням виробництва молока в порівнянні з 2005 р., ціни на сировину підвищились на 20–25%. Збільшення ціни на сировину впливає на ціну кінцевого продукту, тому в структурі собівартості продукції її питома вага складає в середньому 60%.

Закон України “Про молоко та молочні продукти”, прийнятий у 2002 р., розглядає організаційні та правові основи забезпечення якості і безпеки молока та молочних продуктів для життя, здоров’я населення, довкілля під час їх виробництва, переробки, фасування, доставки чи ввезення в Україну, експорту, транспортування, зберігання, реалізації; вимоги до виробників і постачальників сирого молока, молочної сировини та молочних продуктів, вимоги до показників якості та безпеки. Його розроблено на виконання Постанови Кабінету Міністрів «Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог, директив Європейського союзу санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних європейських стандартів».

Прийняття Закону України "Про молоко та молочні продукти" суттєво зменшило ці проблеми, поза всяким сумнівом, а також створило умови для виробництва і забезпечення населення молоком і молочними продуктами гарантованої якості і безпеки.

В ринкових умовах для підвищення якості сільськогосподарської продукції, як сировини для переробних підприємств, важливе значення має підхід до її ціноутворення з урахуванням основних технологічних показників, що обумовлює збільшення виходу та покращення якості готових продуктів переробки, а також є значним економічним стимулом для товаровиробників. Для розрахунку за реалізоване переробним підприємствам молоко, Міністерство Агрополітики України розробило галузеві рекомендації «Про порядок оплати за молоко залежно від ґатунку, вмісту жиру та білка відповідно до вимог ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі». Рекомендації застосовуються для здійснення розрахунків з сільськогосподарськими товаровиробниками усіх форм власності, включаючи господарства населення, за реалізоване переробним підприємствам молоко з урахуванням ґатунку, вмісту жиру та білка.

З приєднанням до світового ринку неминуче постає питання про конкурентоспроможність товарів, продукції та послуг українських виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках, де поруч з конкурентоздатністю ринкових цін рівнозначно виступає конкурентоздатність якості продукції. Отже, визначальним критерієм конкурентоспроможності виробників, а разом з цим і сподіваного успіху, є розуміння і задоволення потреб та вимог покупців світового ринку.

Інтеграція у світові структури накладає на органи виконавчої влади і на кожного виробника завдання застосовувати такі регулювальні норми для підвищення якості своєї продукції, які б забезпечували ринковий попит на продукцію й однозначно створювали умови для зацікавленості інвесторів у капіталовкладеннях у вітчизняне виробництво та розвитку партнерства з виробниками України.

Рішення цих завдань можливе за умови розроблення та реалізації національної політики щодо якості продукції та її конкурентоспроможності, прийняття норм і правил, які діють на світовому ринку, впровадження міжнародного досвіду у сферу виробництва продукції, товарів і послуг.

Таким чином основним напрямом покращення діяльності підприємства є постійне поліпшення якості продукції, закупівля якісної сировини, тісне співробітництво з виробниками молочної сировини. Для більш ефективної діяльності на зовнішніх ринках доцільно вдосконалювати організацію та управління зовнішньоекономічних зв’язків на підприємстві.
3.2. Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної

діяльності СП «Атіс» у формі ТОВ

Історія і шлях розвитку кожного молочного підприємства унікальні, і чим більше вагомих результатів воно досягає, тим більший інтерес взиває з боку колег по галузі, торговельних підприємств і споживачів. Дійсно, щоб вийти на ринок з конкурентоспроможною продукцією та підтримувати її якісні показники і асортимент, зайняти на ньому визначну ланку, поступово збільшуючи об’єми виробництва, і, нарешті, стати лідером в цій галузі, потрібні не лише грошові інвестиції, але й продумана на довгострокову перспективу стратегія розвитку підприємства. Всі перераховані фактори вдало поєднались на СП «Атіс» у формі ТОВ, яке, завдяки добре розробленій маркетинговій політиці, глибоким дослідженням тенденцій вітчизняного та міжнародного ринків, вивченню досвіду роботи інших підприємств і впровадженню нових технологій, сьогодні впевнено входить в число лідерів молочної галузі.

Ще однією вагомою перевагою СП «Атіс» у формі ТОВ є вирішення кадрового питання. Велику роль в цьому відіграє те, що вже сьогодні вдало впроваджується передовий європейский досвід виробництва молочних продуктів, без довгого і дорогого періоду перекваліфікації діючого персоналу.

Формування сучасної стратегії розвитку підприємства продовольчих товарів передбачає необхідність сформувати глобальну ціль його діяльності, щоб розвивати виробництво та поставки цих товарів. При цьому найважливішим питанням є вибір стратегії росту, виходу на ринок та вибір конкурентних стратегій. Для цього підприємствам потрібно підсилення ринкової потужності, зростання синергетичних (діючих разом) ефектів та зниження витрат за рахунок масштабу діяльності.

У складних умовах розвитку глобального ринку України підприємства продовольчих товарів країни, в т. ч. СП «Атіс» у формі ТОВ виходять на нові ринки і найважливішу роль при цьому відіграють корпоративні стратегії. Згідно поняття матриці Бостонської консультативної групи (МБКГ) СП «Атіс» у формі ТОВ використовує стратегію кооперації та придбання. Ця концепція, як і інші має свої переваги та недоліки. Представимо стратегію розвитку СП “Атіс” у формі ТОВ згідно З.Є. Шеошньової [63, c. 372 – 375] в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Переваги та недоліки стратегії розвитку СП «Атіс» у формі ТОВ

Переваги

Недоліки

Придбання

Наявність збутової мережі; наявність постійних клієнтів; наявність системи управління; передача інформації та ноу–хау; одночасна можливість диверсифікації.

Проблеми інтеграції підприємств; пошук синергетичних ефектів.

Кооперація

Розподіл ризику та витрат; місцевий партнер знає ринок; обмін інформацією; загальні конкурентні переваги; швидкий вихід на ринок; захист від перерозподілу влади.

Вибір партнерів, конфліктні інтереси партнерів; зміна політики підприємства; здійснення контролю; втрата конкурентних переваг за рахунок розподілу ресурсів; втручання антимонопольного комітету.


Результатом правильно обраної стратегії, технічного переоснащення і стабільної роботи СП «Атіс» у формі ТОВ сьогодні є постійно зростаючий попит на продукцію підприємства: починаючи з 2001 р. стійке зростання об’ємів продаж складає приблизно 30% в рік. СП «Атіс» у формі ТОВ в якості надійного партнера по бізнесу знає не лише український ринок, але й ринки Молдови, Азербайджану, Росії та інших країн.

У одного підприємства можуть бути як сильні, так і слабкі позиції. Навіть у лідерів можуть бути слабкі позиції, які будуть виведені не дивлячись на бренд, тому що це потрібно покупцям, від яких керівництво СП «Атіс» у формі ТОВ відштовхується в першу чергу.

Молочникам потрібно серйозно відноситись до реклами своєї продукції. Необхідно розуміти що той, хто буде першим — отримає більший успіх у продажу. Торговельна марка «Ласуня» завдяки своїм рекламним кампаніям більш відома, ніж інші однотипні компанії, які на рекламі економлять. Такі підприємства вважають цей бізнес не настільки рентабельним, але тоді їх просто куплять, і вже нові, більш сильні власники, будуть вкладати гроші в рекламу. Прикладом тому є компанія «Вімм-Білль-Данн», яка, займаючись молочним бізнесом, має найбільший рекламний бюджет в Росії, і відповідно займає найбільшу частину ринку. Якщо досконало, на кілька років вперед розрахувати стратегію просунення торговельної марки, то в подальшому будуть купувати саме той товар, який добре прорекламований. Звичайно, при умові дотримання якості продукції.

Для того, щоб з’ясувати сутність стратегії розвитку, слабкі та сильні сторони підприємства доречно розглянути SWOT - аналіз СП «Атіс» у формі ТОВ в розробці маркетингової стратегії (табл. 3.2).

Ринок продукції компанії сегментований по територіальній ознаці і по видам торгівлі:

  • Регіони України (Одеська, Черкаська, Київська та ін. області та регіони - оптова та роздрібна торгівля).

  • Торгові мережі України.

  • Міжнародні ринки: Молдова (Т–молоко, вода «Акваласка», дитяче харчування «Детолакт», масло 72,5% та 82,5%, а також сухе молоко), Нігерія, Алжир, Афганістан та Китай (сухе знежирене молоко), Камерун (сухе цільне молоко), Росія (Т–молоко) та Азербайджан (Т–молоко і соки).

  • Фірмова торгівля - 3%.

Попит на молоко та дитяче харчування не вважається сезонним, оскільки споживачами його є діти, покупцями - батьки. На інші види виробів, попит також є практично стабільним, оскільки взимку соки купують тому, що відбувається дефіцит свіжих фруктів та ціна на них досить висока, а літом соки купують, щоб вгамувати спрагу.

Порівнюючи діяльність СП «Атіс» у формі ТОВ з конкурентами, можно виділити його сильні і слабкі сторони, можливості і загрози. Як це звичайно відбувається при вірному підході до справи, сторони, які здаються слабкими, в подальшому стають залогом успіху. Одним із факторів, які зробили продукцію даного підприємства привабливою для покупців, стало розташування підприємства, а відповідно і його сировинної бази, в

Таблиця 3.2

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас