1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: внешнеэкономическая деятельность.doc
Розширення: doc
Розмір: 1258кб.
Дата: 09.06.2021
скачати

Таблиця 2.7.


Основні економічні показники діяльності СП «Атіс» у формі ТОВ

Показники

Роки

Відхилення 2005 р. від

2001 р.

2003 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

+/-

+/-

Собівартість товарної продукції, тис.грн.

11474,4

17041,2

19836,9

22688,8

24071,3

12596,9

4234,4

Виручка від реалізації, тис. грн.

8699,6

13700,6

16878,1

22773,5

24343,2

15643,9

7465,1

Прибуток (збиток) від виробництва, тис. грн.

-2774,8

-3340,6

-2958,8

84,7

271,9

3046,7

3230,7

Витрати на 1 грн. товарної продукції, грн.

1,3

1,3

1,2

1,0

0,9

-0,4

-0,3

Рівень рентабельності (збитковості), %

-24,2

-19,6

-14,9

3,7

1,1

25,3

16,0

Проведений аналіз рентабельності виробництва свідчить, що за період з 2001 р. до 2005 р. рентабельність зросла з -24,2% до 1,1%, тобто на 25,3 % або на 15643,9 тис. грн. Таке зростання є позитивною ознакою і показує, що показники діяльності підприємства з кожним роком покращуються, прибуток зростає, зменшуються витрати. Відхилення 2005 р. від 2001 р. Показують зростання собівартості продукції на 12596,9 тис. грн., прибутку від виробництва на 3046,7 тис. грн., зменшення витрат на 1 грн. товарної продукції на 0,4 грн. та приріст рентабельності на 25,3%. По відношенню до 2003 р. у 2005 р. рівень рентабельності склав приріст на 16,0%, що спричинено зростанням собівартості в цьому відношенні на 4234,4 тис. грн., зростанням прибутку на 3230,7 тис. грн., витрати на 1 грн. товарної продукції зменшились на 0,3 грн.

Таким чином, розглянуті основні економічні показники діяльності СП «Атіс» у формі ТОВ вказують на ефективнішу його діяльність.

2.2 Стан і аналіз показників ефективності зовнішньоекономічної

діяльності СП «Атіс» у формі ТОВ
На сучасному світовому ринку склалась сприятлива ситуація для виходу на нього вітчизняних товаровиробників. У 2002 р. на зовнішній ринок виходить СП «Атіс» у формі ТОВ зі своєю продукцією. Підприємство за досліджуваний період налагодило зовнішньоекономічні зв’язки з різними країнами і здійснювало експорт продукції свого виробництва. Таким чином, на даний час підприємство бере активну участь у зовнішньоекономічній діяльності.

Зовнішньоекономічний апарат СП «Атіс» у формі ТОВ існує в формі відділу зовнішньоекономічних зв’язків в рамках діючого апарату управління. Важливою складовою організаційно–економічного механізму відділу зовнішньоекономічних зв’язків є його функція сполученої ланки між зовнішнім і внутрішнім середовищем, здатної підтримати цю взаємодію і забезпечити стійку роботу в умовах виходу підприємства на зовнішній ринок.

Спеціалісти відділу зовнішньоекономічних зв’язків беруть участь в розробці стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства, вивчають кон’юнктуру іноземних ринків, здійснюють рекламну діяльність, вивчають діяльність конкурентів, їх сильні та слабкі сторони.

Структура відділу зовнішньоекономічних зв’язків забезпечує ефективне управління експортом, до якого входять аналіз зовнішнього середовища, планування, організація, мотивація і контроль за заходами, спрямованими на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності.

Схема організаційної структури відділу зовнішньоекономічних зв’язків представлена на рис. 2.2. З рис. 2.2 видно, що організаційна структура даного відділу має лінійну структуру. Заступник директора по комерційним питанням безпосередньо підпорядковується директору СП «Атіс» у формі ТОВ. У свою чергу керівник відділу зовнішньоекономічних зв’язків підпорядковується заступнику директора по комерційним питанням, який керує роботою інженера даного відділу.


Директор
З аступник директора по комерційним питанням
Керівник відділу зовнішньоекономічних зв’язків
І нженер відділу зовнішньоекономічних зв’язків


Рис. 2.2. Організаційна структура відділу зовнішньоекономічних зв’язків СП «Атіс» у формі ТОВ
В загальному спеціалісти відділу зовнішньоекономічних зв’язків виконують наступні функції: забезпечують виконання зобов’язань по міжнародних контрактах і угодах, беруть участь у підготовці і проведені переговорів та ін.; прогнозують і планують зовнішньоекономічну діяльність підприємства, аналізують ефективність експортних операцій; вивчають кон’юнктуру світових товарних ринків, приймають участь у визначені цін, аналізі конкурентів; вивчають діючі на світовому ринку технічні вимоги до товарів, аналізують технічний рівень, якість продукції; готують і організовують протокольні міроприємства, виконують доручення керівництва фірми по зустрічах і прийому представників зарубіжних фірм, які прибули з візитом.

З точки зору розгляду механізму діяльності відділу зовнішньоекономічних зв’язків даного підприємства можна сформулювати такі принципи його формування для ефективної експортної діяльності: єдність і цілісність організаційно–економічного механізму експортної діяльності; раціональне співвідношення й пропорційність двох систем організаційно–економічного механізму – організаційної та економічної; забезпечення ефективного сполучення всіх окремих механізмів для розвитку експортної діяльності, оцінки якості функціонування системи й зворотнього зв’язку в системі управління; самоврядування й обов’язкова участь працівників у розробці цілей експортної діяльності підприємства, виборі ефективної стратегії її впровадження.

Для того, щоб дати оцінку зовнішньоекономічної діяльності СП «Атіс» у формі ТОВ необхідно проаналізувати обсяги реалізації товарної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках (табл. 2.8).

Таблиця 2.8

Обсяги продажу продукції СП «Атіс» у формі ТОВ на внутрішньому та зовнішньому ринках, т

Канали реалізації

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Відхилення (+/-) 2005 р. від:

2001 р.

2003 р.

+/-

%

+/-

%

Загальний обсяг продажу

т

4050,2

5995,3

10010,8

12186,1

14133,8

10083,6

249,0

4123,0

41,19

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

Обсяг продажу на внутрішньому ринку

т

4050,2

5878,5

9797,3

11747,2

13617,1

9566,9

236,0

-230,4

-2,35

%

100,0

98,05

97,98

96,40

96,34

-3,66

-

-1,64

-

Обсяг продажу на зовнішньому ринку

т

-

116,8

213,5

438,9

516,7

516,7

-

303,2

142,0

%

-

1,95

2,13

3,60

3,66

-3,66

-

1,53
Дані табл. 2.8 свідчать, що у 2001 р. обсяг продажу СП «Атіс» у формі ТОВ становив 4050,2 т. Продаж відбувався на внутрішньому ринку. У 2002 р. підприємство виходить на зовнішній ринок з продажем молока тривалого зберігання. При цьому обсяг продажу на внутрішньому ринку зріс з 4050, 2 т у 2001 р. до 5878,5 т у 2002 р., а обсяг продажу на зовнішньому ринку у 2002 р. становив 116,8 т, або 1,95% від загального обсягу продажу. У порівнянні з 2001 р. обсяги продажу зросли на 10083,6 т, або на 249,0%. В тому числі на внутрішньому ринку обсяг продажу зріс на 236,0%. При порівнянні даних 2005 р. з 2003 р. загальний обсяг продажу зріс на 48,9% або на 4123,0 т. В тому числі обсяги внутрішнього ринку зменшились на 2,35% або 230,4 т, зовнішнього – зросли на 142,0% або 303,2 т. Таким чином, бачимо, що за останні роки спостерігається тенденція до збільшення обсягів продажу продукції на зовнішньому ринку.

Доречно розглянути ціни реалізації 1 т продукції на внутрішньому ринку (додаток Р і додаток С). Дані додатку Р показують, що найдорожча ціна реалізації 1 т молока у 2001 – 2005 рр. була на молоко «Ласуня» 2,5% , яка зросла за цей період на 30,6% (500 грн/т) та на молоко «Ласуня» 3,2% на 532 грн/т або на 31,86%. Аналіз показує, що ціни на всі види молочних продуктів у цей період зростали. При чому середні ціни з 2001 до 2005 рр. зросли на 263,9 грн. або на 16,8%, а з 2004 до 2005 рр. на 16,3% або на 256,5 грн. З даних додатку С видно, що з кожним роком підприємство виробляє по кілька нових видів молока різного складу і відсотків жирності, пристосовуючись до попиту населення.

В цінах на соки спостерігається така динаміка (додаток С): в перший рік випуску - ціна на соки є вищою, ніж у наступні роки. Підприємство використовує метод «зняття вершків» у встановленні цін на соки. У 2003 р. ціни на всі види соків, які випускалися складали 2100 грн/т, у 2004 р. вони зменшилась на 21 грн/т або на 0,6%, а до 2005 р. на 1,03% або на 126 грн/т. При цьому середні ціни на соки з 2001 р. до 2005 зменшились на 202,4 грн/т, або на 9,6%, а порівняно з 2003 р. у 2005 р. вони зросли на 291,1 грн./т чи 18,1%.

Стимулюючий вплив на здійснення експортної діяльності в попередні роки справляла розповсюджена практика неповернення податку на додану вартість суб’єктам господарювання при експорті ними продукції на зовнішні ринки за валюту. За цих умов, природною була реакція експортерів до згортання поставок продукції на зовнішні ринки, оскільки не відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) відчутно впливало на фінансовий стан підприємств – експортерів. Найбільш несприятливо ця ситуація відбивалася на експорті продукції харчової промисловості. Однак, прийняття Закону України «Про податок на додану вартість» [5] значно покращило стан експортної діяльності підприємств харчової промисловості.

Для того, щоб прослідкувати динаміку реалізації основних видів продукції СП «Атіс» у формі ТОВ доречно розглянути продаж цих товарів у країні та за кордоном (табл. 2.9). Аналіз реалізації основних видів продукції свідчить про те, що серед реалізації на внутрішньому ринку найбільша частка у 2003 р. припадала на реалізацію молока, найменша – на соки. В 2002 р. та наступному 2003 р. підприємство експортувало молоко різних видів. У 2002 р. було реалізовано 116,8 т, у 2003 р. – 213,5 т. У порівнянні з 2004 р. у 2005 р. обсяги реалізації молока зросли на 22,1 т, тобто на 5,7%. В 2004 р. спостерігається налагодження експорту нових видів продукції – фруктових та овочевих соків та води «Акваласка». Їх обсяги збільшились у 2005 р. на 1,1% або 55,7 т по експорту соків і на 121,9% або 102,4 т по експорту води.

Використовуючі дані табл. 2.8 і табл. 2.9 можна визначити частку реалізації продукції ВАТ “Балтського молочно-консервного комбінату дитячих продуктів” і СП “Атіс” у формі ТОВ в загальному обсязі реалізації досліджуваного підприємства на зовнішньому ринку. У 2002 р. СП “Атіс” у формі ТОВ виходить на зовнішній ринок з продажем Т-молока виробництва ВАТ “Балтського молочно-консервного комбінату дитячих продуктів”. В 2002 р. і наступному 2003 р. експорт СП “Атіс” у формі ТОВ складався виключно з продукції ВАТ “Балтського молочно-консервного комбінату дитячих продуктів”. Лише в 2004 р. Таким чином, в 2004 р. частка обсягу реалізованої на зовнішніх ринках продукції ВАТ “Балтського молочно-консервного комбінату дитячих продуктів” становила 387,3 т або 88,2% ((387,3 т 100%)/438,9 т). В цей період експорт продукції СП “Атіс” у формі
Таблиця 2.9.

Реалізація основних видів продукції СП «Атіс» у формі ТОВ, т

Основні види продукції

Роки

Відхилення 2005 р. від:

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2001 р.

2003 р.

т

%

т

%

Реалізовано всього

молоко

4050,2

5995,3


9729,4

9614,3

10664,4

6614,2

163,3

935,0

9,6

Соки

-

-

67,0

2568,2

3416,4

3416,4

100,0

3349,4

98,0

Вода

-

-

214,4

3,6

53,0

53,0

100,0

-161,4

-75,3

В тому числі реалізовано на внутрішньому ринку

молоко

4050,2

5878,5

9515,9

9227,0

10255,0

6614,2

163,3

739,1

153,2

Соки

-

-

67,0

2516,6

3309,1

3309,1

100,0

3242,1

484,0

Вода

-

-

214,4

3,6

53,0

53,0

100,0

-161,4

-75,3

Реалізовано на експорт

молоко

-

116,8

213,5

387,3

409,4

Відхилення 2005 р. від:

2001 р.

2004 р.

409,4

100,0

22,1

5,7

Соки

-

-

-

51,6

107,3

107,3

100,0

55,7

1,1

Вода

-

-

-

84,0

186,4

186,4

100,0

102,4

121,9


ТОВ становив 100% - 88,2% = 11,8%. У 2005 р. частка обсягу продукції ВАТ “Балтського молочноконсервного комбінату дитячих продуктів” в загальному обсязі експорту СП “Атіс” у формі ТОВ складала 79,23%, відповідно частка експорту продукції, виробленої досліджуваним підприємством становила 100% - 79,23 = 20,77%.

Як бачимо, СП «Атіс» у формі ТОВ поступово нарощує обсяги виробництва та реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку молочної продукції, соків та ін. Крім того, як вже зазначалось вище, дане підприємство займається експортуванням продукції ВАТ «Балтського молочно-консервного комбінату дитячих продуктів», з яким воно тісно співпрацює. Розглянемо обсяги експорту основних видів продукції ВАТ «Балтського молочно-консервного комбінату дитячих продуктів» і СП «Атіс» у формі ТОВ по кварталам у 2003 – 2004 рр. (табл. 2.10 і табл. 2.11).

Таблиця 2.10

Обсяги експорту СП «Атіс» у формі ТОВ за 2003 р.

Найменування

продукції

Кількість

Ціна

Сума.

Країна експорту

%

кг

грн.

%

грн.
І–ІІ квартал

Сухе знежирене молоко

47,9

100000,0

3,99

51,2

399600,0

Нігерія

Сухе знежирене молоко

24,0

50000,0

3,99

25,6

199777,5

Афганістан

Разом

71,9

150000,0
76,8

599377,5
ІІІ – квартал

Т-молоко

21,6

44928,0

1,85

10,7

83303,7

Росія

Разом

21,6

44928,0

1,85

10,7

83303,7
IV – квартал

Т-молоко

2,9

5040,0

2,04

1,3

10255,9

Азербайджан

Масло 72,5%

1,2

2500,0

9,38

3,0

23458,6

Молдова

Масло 82,5%

2,4

6000,0

10,66

7,2

63978,0

Молдова

Разом

6,5

13540,0

-

12,5

97692,59
Разом за 2002 р.

100,0

208468,0

-

100,0

780373,8

Як свідчать дані табл. 2.10 найменше продукції було експортовано в четвертому кварталі 2003 р. - молока, масла 72,5% і 82,5% загальною вартістю 97692,59 грн. (13540 кг). Частка експорту четвертого кварталу 2002 р. в загальному обсязі склала 12,5% або 97692,6 грн., у відношенні обсягу продукції – 6,5% або 13540 кг. В І-ІІ кварталах 2003 р. обсяг експорту склав 150 000 кг сухого знежиреного молока на загальну суму 599377,5 грн. Частка експорту першого кварталу в загальному обсязі склала 71,9%, або в грошовому відношенні 76,8%. В ІІІ–му кварталі експортувалося лише Т–молоко. Його обсяг склав 44928 кг або 21,6% чи 83303,7 грн. або 10,7% загальної суми, отриманої від експорту 2003 р. Таким чином бачимо, що у 2003 р. сухе

Таблиця 2.11

Обсяги експорту СП «Атіс» у формі ТОВ за 2004 р.

Найменування

продукції

Кількість

Ціна


Сума.

Країна експорту

%

кг

грн.

%

грн.
1

2

3

4

5

6

7

І –ІІ квартал

Т – молоко

2,90

7092,0

1,99

0,81

14141,29

Молдова

Вода «Акваласка»

0,04

84,0

1,47

0,01

123,74

Молдова

Масло 72,5%

2,50

6000,0

9,48

3,26

56863,66

Молдова

Детолакт

0,09

202,8

15,01

0,17

3043,42

Молдова

Детолакт - 1

0,09

202,8

18,69

0,22

3790,23

Молдова

Детолакт - 2

0,05

93,6

18,45

0,09

1726,75

Молдова

Діета – 15

0,04

80,0

9,41

0,04

753,12

Молдова

Масло 72,5% фас. по 0,1 кг

0,01

18,0

11,74

0,01

211,23

Молдова

Масло 72,5% фас. по 0,2 кг

0,02

30,0

11,19

0,02

335,85

Молдова

Масло 82,5% фас. по 0,1 кг

0,01

18,0

12,21

0,01

219,87

Молдова

Масло 82,5% фас. по 0,2 кг

0,02

30,0

11,86

0,02

356,06

Молдова

Сухе знежирене молоко

20,80

50000,0

6,93

19,89

346742,50

Нігерія

Разом

27,70

63851,2

Х

24,57

428308,70
ІІІ – квартал

Сухе знежирене молоко

39,70

096000,0

6,66

36,71

639780,00

Алжир

1

2

3

4

5

6

7

Сухе цільне молоко

8,300

20000,0

8,79

10,09

175939,50

Молдова

Разом

47,00

116000,0

Х

46,81

815719,50
IV – квартал

Сухе цільне молоко

8,30

20000,0

9,54

10,95284

190882,02

Молдова

Сухе знежирене молоко

10,40

25000,0

6,72

9,64

167951,70

Китай

Сухе цільне молоко

6,60

16000,0

8,74

8,028

139901,18

Камерун

Разом

25,30

61000,0

Х

28,62

498734,90
Разом за 2003 р.

100,00

240851,2

Х

100,00

1742763,12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас