1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: Дипломная работа.docx
Розширення: docx
Розмір: 6179кб.
Дата: 15.12.2022
скачати

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Факультет прикладної математики

Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики

 

 

 

 

Дипломна робота
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ СПОТВОРЕНИХ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

спеціальність 113 Прикладна математика

освітня програма Комп’ютерне моделювання та технології програмування
Виконавець

студент групи ПА–17–2

Гурдіш Анастасія Олегівна ______________

прізвище, ім’я, по-батькові підпис

Керівник

доцент кафедри КТ           

наук. ступ., вчене звання

М. Є. Сердюк                     

ініціали, прізвище підпис

Завідувач кафедри комп’ютерних технологій
д-р. фіз.-мат. наук, проф.

Н. А. Гук                             _______________
2021
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Факультет прикладної математики                                                                              

Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики                      

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)                                                            

Спеціальність 113 Прикладна математика                                                                  

Освітня програма Комп’ютерне моделювання та технології програмування         


ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри комп’ютерних

технологій

_______________________Н.А. Гук

(підпис)

«____» _________________2021 року
З А В Д А Н Н Я

НА ВИПУСКНУДИПЛОМНУ РОБОТУ
                                              Гурдіш Анастасії Олегівні                                              

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи Моделі та методи відновлення спотворених цифрових зображень                                                                                                                       

керівник роботи Сердюк Марина Євгеніївна, доцент кафедри Комп’ютерних технологій                                                                                                                       

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по Університету від «19» березня 2021 року № 332с   

2. Строк подання роботи 31 травня 2021 р.                                                                

3. Вхідні дані до роботи Спотворені апаратною функцією зображення                 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

1. Провести огляд методів та програмних засобів для розв’язання задачі відновлення спотворених зображень.                                                                          

2. Розробити власне програмне забезпечення для відновлення спотворених зображень за допомогою їх спектра Фур’є.                                                                

3. Провести практичну апробацію програмного забезпечення на реальних даних і оцінити якість роботи алгоритму.                                                                              5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

Презентація у Microsoft PowerPoint                                                                             ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

Консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

1

Сердюк М. Є.2

Сердюк М. Є.3

Сердюк М. Є.4

Сердюк М. Є.
7. Дата видачі завдання 19жовтня 2020 р.                                                           

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
з/п

Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1

Знайомство із задачею відновлення зображень, методами її розв’язання, існуючими програмними застосунками. Вивчення способу відновлення зображень на базі методів, що використовують спектральне представлення. Опрацювання літературних джерел.

17.03.2021 –

29.04.2021
2

Розроблення і тестування програмного забезпечення для відновлення спотворених апаратною функцією зображень на базі методів, що використовують спектральне представлення.

29.03.2021 – 26.04.2021
3

Проведення практичної апробації програмного забезпечення на реальних даних, оцінка якості та аналіз результатів.

26.04.2021 – 17.05.2021
4

Оформлення роботи

17.05.2021 – 31.05.2021

Студент А. О. Гурдіш       (ініціали, прізвище)

( підпис )

Керівник роботи М. Є. Сердюк      (ініціали, прізвище)

( підпис )


РЕФЕРАТ
Дипломна робота: 67 с., 62 рис., 0 табл., 14 джерел, 0 додатків.

Об'єкт дослідження:процес відновлення спотворених цифрових зображень

Мета роботи: розробити програмне забезпечення, яке б дозволяло швидко та якісно відновлювати спотворені цифрові зображення.

Одержані висновки та їх новизна: під час виконання роботи був проведений детальний аналіз проблеми відновлення спотворених зображень, методів та алгоритмів, які вирішують цю задачу, методів обробки зображень у частотній області та представлення зображення за допомогою спектра Фур’є, було розроблено програмний застосунок та проведено порівняльну характеристику роботи алгоритму з різними зображеннями.

Результати досліджень можуть бути застосовані у сферах обробки та відновлення зображень, у аерокосмічній області, а також у сферах обробки медичних чи супутникових зображень.

Перелік ключових слів: ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ, СПЕКТР ФУР’Є, ЧАСТОТНА ОБЛАСТЬ, СПЕКТР, СПОТВОРЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ, ВІДНОВЛЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ, МОДЕЛЬ, WINDOWN FORMS.
ANNOTATION
The graduation research of the 4-year student A. Gurdish (Oles Honchar Dnipro National University, Faculty of Applied Mathematics, Department of Computer Technologies) deals with desktop software development for Windows operation system.

Purpose of the work to develop a desktop application for the Windows Operating System aimed at solving big problems of reconstruction of the image. This system will have a number of advantages over its counterparts and will be relevant in use.

In the process of the work at software «Recoveric» were thorough analyzed the problem of recovering of distorted images, methods and algorithms that solve this problem, methods of image processing in the frequency domain and image representation using the Fourier spectrum. The software was developed and a comparative characteristic of the work of the algorithm was carried out with different images.

This desktop application was implemented using C# programming language, .Net Framework and Windows Forms. Developed software can be used on any Windows version.

Bibliography 9, pictures 62, tables 0.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас