1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: М.Р._Шваб.docx
Розширення: docx
Розмір: 181кб.
Дата: 25.06.2021
Пов'язані файли:
mysteczka-osvitnya-galuz-muzychne-mystecztvo-2020-2021n.r.doc

Рівні розвитку креативності молодших школярів

(за результатами констатувального етапу експерименту)

Клас

Рівні навчальних досягнень
Високий

Достатній

Середній

Початковий

3-А (Експ.)

К-ть учнів

7

8

6

3

%

29,2

33,3

25

12,5

3-Б (Контр.)

К-ть учнів

6

8

7

2

%

26,1

34,8

30,4

8,7

4-А (Експ.)

К-ть учнів

6

8

8

3

%

24

32

32

12

4-Б (Контр.)

К-ть учнів

5

9

7

3

%

20,83

37,5

21,17

12,5


Таким чином, за результатами констатувального етапу експерименту ми з’ясували, що в переважній більшості учні 3-х та 4-х класів володіли на досить однаковому рівні розвитку креативності. Тому, на основі отриманих даних було обрано експериментальні та контрольні класи: 3-А та 4-А – експериментальні та 3-Б та 4-Б відповідно контрольні.

Для визначення вихідних даних дослідження щодо креативності молодших школярів було проведено констатувальний зріз.

Учні 3-х класів з метою розвитку креативного мислення складали розповіді на задану тематику: «Клопоти бджілки, яка живе у дзвіночку».

Учні 4-х класів складали казки за пропонованою назвою: «Уяви, що ти потрапив до країни Квітів. Що це за країна, хто її мешканці, які в них свята, де їхня цариця?»,

Оцінювання здійснювалось з урахуванням розроблених вище критеріїв.

Результати проведення контрольної перевірки розвитку креативності в учнів 3 та 4-х класів подано в таблиці (див. табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Рівні розвитку креативності молодших школярів

(за результатами контрольного етапу експерименту)


Клас

Рівні навчальних досягнень
Високий

Достатній

Середній

Початковий

3-А (Експ.)

К-ть учнів

9

10

4

1

%

37,5

41,7

16,6

4,2

3-Б (Контр.)

К-ть учнів

7

9

5

2

%

30,4

39,2

21,7

8,7

4-А (Експ.)

К-ть учнів

10

9

5

1

%

40

36

20

4

4-Б (Контр.)

К-ть учнів

6

10

6

2

%

25

41,7

25

8,3


Порівняльні результати рівнів креативності учнів в експериментальних і контрольних класах висвітлені в таблиці (див. табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Динаміка розвитку креативності молодших школярів

Клас

Рівні навчальних досягнень
Високий

Достатній

Середній

Початковий

3-А

(Експ.)

На початку експ. %

29,2

33,3

25

12,5

В кінці експ. %

37,5

41,7

16,6

4,2

3-Б

(Контр.)


На початку експ. %

26,1

34,8

30,4

8,7

В кінці експ. %

30,4

39,2

21,7

8,7

4-А

(Експ.)

На початку експ. %

24

32

32

12

В кінці експ. %

40

36

20

4

4-Б

(Контр.)

На початку експ. %

20,83

37,5

21,17

12,5

В кінці експ. %

25

41,7

25

8,3


Водночас зауважимо, що в кінці проведення експерименту відбулися зміни не лише в експериментальних класах, але й у контрольних. Однак більш виразною позитивна динаміка виявилась у показниках експериментальних класів.

Порівняльні дані, що віддзеркалюють зміни у показниках рівнів розвитку креативності третьокласників у процесі навчання літературному читанню після проведення контрольного експерименту, подано у вигляді гістограми (див. рис. 2.1).Рис. 2.1. Рівні розвитку креативності учнів 3-х класів у процесі навчання літературному читанню після проведення контрольного експерименту
В експериментальному 3-А класі значно збільшилася кількість учнів, які виявили високий рівень  на початку експерименту 29,2 %, на кінець  37,5 %, тоді як в контрольному 3-Б  26,1 % та 30,4 % відповідно. Показник достатнього рівня також зріс в обох класах. В 3-А (експериментальному) на 8,4 %, а в контрольному на 4,4 %. Середній рівень знизився в обох класах, але в експериментальному класі ця різниця є суттєвішою. Початковий рівень зменшився лише у експериментальному класі на 8,3 %. В контрольному класі даний показник залишився без змін на позначці 8,7 %.

Також, ми порівняли отримані дані експерименту проведеного в 4 класах (див. рис. 2.2).Рис. 2.2. Рівні розвитку креативності учнів 4-х класів у процесі навчання літературному читанню після проведення контрольного експерименту
Аналізуючи дані діаграми 2.2. помічаємо значну різницю в показниках рівнів розвитку креативності в експериментальних та контрольних класах за підсумками всіх етапів експерименту.

Високого рівня прояву креативності в експериментальному 4-А класі досягло 40 % учнів, тоді як в 4-Б (контрольному) – лише 30,4 %. Достатній рівень в 4-А класі зріс з 32 % до 36 %. В контрольному 4-Б цей показник зріс з 37,5 % до 41,7 %.Позитивним є зменшення початкового рівня в обох класах, але в експериментальному він зменшився на 8 %, тоді як в контрольному лише 4,2 %.

Отже, кількість учнів контрольних класів, які навчались за традиційною системою навчання теж підвищили свій рівень креативності, однак цей показник є менший в порівнянні з експериментальними класами. Набуті результати дають підстави стверджувати, що проведення цілеспрямованої роботи з учнями експериментальних класів має позитивні зміни. Результати педагогічного експерименту засвідчують ефективність розвитку креативності молодших школярів на уроках літературного читання при умові дотримання визначених шляхів:

 • проектування цілісного креативно-розвиваючого середовища, яке забезпечить можливості для розвитку креативності учнів;

 • організації сприятливих умов у навчальному процесі для спільної творчої діяльності вчителя та учнів;

 • використання вчителем системи активних, продуктивних методів навчання креативних ігор, інтерактивних, проблемних, евристичних методів, технологій розвитку креативного мислення;

 • практикування у творчості під час розв’язання проблем.


ВИСНОВКИ
У магістерській роботі подано теоретичне узагальнення та визначений практичний підхід вирішення проблеми розвитку креативності молодших школярів на уроках літературного читання. Результати дослідження дали змогу сформулювати такі висновки:

 1. Вивчення, аналіз та узагальнення стану вирішення проблеми дослідження в психолого-педагогічній та навчально-методичній літературі, дало підстави стверджувати про те, що креативність є не тільки психологічним, але й педагогічним явищем, тому що від механізмів, які сприяють розвитку креативності, залежить активність особистості та результативність роботи. Та незважаючи на численні дослідження проблема креативності відноситься до недостатньо вивченої та дослідженої проблеми сьогодення як у психології так і у педагогіці, адже, ще й досі не визначено можливостей і шляхів креативності, недостатньо вивчено особливості проявів продуктивного мислення на усіх вікових етапах, не досліджено роль навчальних дій у розвитку творчого інтелекту школярів.

 2. Аналіз теоретичних досліджень відповідно до теми нашого дослідження, дозволив нам зробити висновок про те, що розкриття педагогічного змісту поняття «креативність» дозволило нам визначити цей феномен як складне особистісне утворення, що охоплює сферу інтелекту, емоцій, моральних цінностей та робить можливим досягнення принципово нового результату діяльності на новому якісному рівні.

 3. Узагальнення результатів аналізу з досліджуваної проблеми дало змогу визначити комплекс шляхів, які забезпечують реалізацію розвитку креативності молодших школярів на уроках літературного читання, а саме:

 • проектування цілісного креативно-розвиваючого середовища, яке забезпечить можливості для розвитку креативності учнів;

 • організації сприятливих умов у навчальному процесі для спільної творчої діяльності вчителя та учнів;

 • використання вчителем системи активних, продуктивних методів навчання креативних ігор, інтерактивних, проблемних, евристичних методів, технологій розвитку креативного мислення;

 • практикування у творчості під час розв’язання проблем.

 1. Ефективність виділених шляхів розвитку креативності молодших школярів на уроках літературного читання доведено в процесі педагогічного експерименту. В якому взяли участь 96 учнів 3 та 4 класів Київської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 156.

Уроки в контрольних і експериментальних класах проводилися згідно вимоги Державного стандарту та навчальних планів з українського літературного читання. В контрольному класі навчання здійснювалось за традиційною методикою, а в експериментальному класі на основі запропонованої нами методики. Яка розроблялися з урахуванням психолого-педагогічних особливостей учнів даної вікової групи. Також у процесі розробки системи вправ було враховано широке коло загально-дидактичних і загально-методичних принципів організації навчального процесу.

На початку та в кінці навчального року ми провели контрольні зрізи знань, результати яких свідчать про позитивний вплив експериментальної методики на розвиток креативності, на якість знань, умінь та навичок учнів при впровадженні в навчальний процес запропонованих нами шляхів розвитку креативності молодших школярів на уроках літературного читання.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні наступності розвитку креативності учнів в початковій школі та основній.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Hamid Rajaei. Вікіпедія. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/ Hamid_Rajaei#Creativity_theory.2C_The_prolixes_and_the_simplifiers.2C_Epistem ological_attitude

 2. Leonard D., Swap W. Forstering creativity: expert solutions to everyday challenge. Harvard University Press. 2013. Р. 3-5.

 3. Malinowski T. Nauczyciel. Sylwetka psychologiczna współczesnego nauczyciela. Encyklopedia psychologii  pod. red. W. Szewczuka. Warszawa, 1998. s. 550.

 4. Szmidt K. J. Pedagogika twórczości. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. 424 s.

 5. Torrance E. P. The natyre of creativity as manifest in its testing. The blazing drive: the creative perconality. Buffalo, NY: Bearly Limited, 1987. 124 p.

 6. Аналіз програми з літературного читання для 2-4 класів. StudFiles. URL: https://studfiles.net/preview/5721892.

 7. Антонішева В.Л. Визначення сутності поняття креативності в психолого-педагогічній науці. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. 2010. Вип. 14, книга ІІ. С. 11–18.

 8. Антонова О. Є До проблеми визначення сутності поняття креативності: проблеми та пошуки. Нові технології навчання: наук.-метод, зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. Київ-Вінниця, 2012. Вип. 71. С. 8–15.

 9. Антонова О. Є. Сутність поняття креативності: проблеми та. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ім. І. Франка, 2012. С. 14–41.

 10. Арих Е. Креативное образование – что это? obrazcity. URL: http://obrazcity.ru/what-is-creative/

 11. Архипкіна Н. Креативність та її діагностика. Психолог. 2003. № 44. С. 15–17.

 12. Батоврина Е. В. Развитие креативности управленцев в процессе профессиональной подготовки: автореф. ... канд. соц. наук: 22.00.08  Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова .Москва, 2007. 26 c.

 13. Брякова И. Е. Формирование креативных качеств личности в процессе открытого образования. Человек и образование. Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования. М., 2009. № 1 (18). С. 41‒46.

 14. Ваганова Н. Розвиток творчого потенціалу. Психолог. 2006. № 20. С. 16-17.

 15. Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.

 16. Вивчення особистості молодшого школяра / за ред. М. Т. Дригус. К.: Інститут психології АПН України, 1994. 128 с.

 17. Виготський Л. С. Гра та її роль у психічному розвитку дитини. Психологія розвитку. СПб.: Пітер, 2001. С. 56-79.

 18. Вишнякова Н. Ф. Креативная акмеология. Психология высшего образования: монография. Изд. 2-е, доп. и перераб. Мн.: ООО «Дэбор». 1999. Т. 2. 300 с.

 19. Волошина Г. П. Особливості уроків читання та літературознавча пропедевтика у початковій школі: посібник для студентів та учителів початкових класів. Умань, 2011. 127 с.

 20. Воробйова Т. В. Формування креативних здібностей молодших школярів у процесі розв’язання навчальних завдань: автореф. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2014. 19 с.

 21. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк: книга для учителя. 3-е изд. М.: Просвещение, 1991. 93 с.

 22. Габеркорн І. І. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання: автореф. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Херсонський державний університет. Херсон, 2013. 20 с.

 23. Гатанов Ю. Б. Курс розвитку творчого мислення за методикою Дж. Гілфорда і Дж. Рензулли: перший рік навчання для дітей 6-10 років. СПб: ДП «Іматон», 1996. 84 с.

 24. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / пер. с англ. Э. А. Голубевой. Психология мышления / ред. А. М. Матюшкина. Москва: Прогресс, 1965. С. 443–456.

 25. Гримальська А. О.Розвиток творчого потенціалу молодших школярів на уроках літературного читання. Таврійський вісник освіти. 2017. № 1 (57). С. 108-113.

 26. Гриненко І. В. Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі фахової підготовки: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2008. 192 с.

 27. Держстандарт початкової загальної освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462. URL: http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards

 28. Дімітрова-Бурлаєнко С. Д. генеза поняття «креативна компетентність» у контексті психолого-педагогічних досліджень. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». Харків, 2017. Вип. 58. С. 314.

 29. Добровольська Н. В. Формування креативності майбутніх менеджерів невиробничої сфери засобами ділових ігор: дис… кандидата наук: 13.00.04 / Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. Вінниця, 2015. 214 с.

 30. Дослідження проблем психології творчості / за ред. Я. А. Пономарьова. М.: Наука, 1983. 234 с.

 31. Дунаєва О. М. Інтерактивна технологія формування педагогічної креативності. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць УПДПУ ім. П. Тичини. 2007. Вип. 19. С. 138‒143.

 32. Дунаєва О. М. Формування педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки: автореф. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. Вінниця, 2008. 24 с.

 33. Енциклопедія освіти / за ред. В. Кременя. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

 34. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества: учеб. пособие для вузов. М.: Академический Проект; Культура, 2005. 304 с.

 35. Житник Б. О. Методичний порадник: форми і методи навчання. Х.: Вид. група « Основа «, 2005. 128 с.

 36. Зуев Д. Д. Школьный учебник. Москва: Педагогика, 1983. 240 с.

 37. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2011. 488 с.

 38. Каракатсаніс Т. В. Розвиток креативності майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах Великої Британії: автореф. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2014. 20 с.

 39. Кинчер Дж. Книга о тебе. 40 тестов-самоисследований. СПб: Питер Пресс,1996. 224 с.

 40. Кириченко Р. В. Особливості розвитку креативності майбутніх педагогів. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. Т. Х: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 25. С. 185‒193.

 41. Комлєв Н. Г. Словник іноземних слів. Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. 1308 с.

 42. Кульчицька О. І. Сисоєва С. О., Цехмістер Я. В. Обдарованість та психологічні технології її розвитку. Педагогічні технології: наука-практиці: навч.-метод. щорічник / за ред. С. О. Сисоєвої. Київ: ВІПОЛ, 2002. Вип. 1. С.145–192.

 43. Курочкина А. Ю. Исследования креативности: постановка проблемы экономики: сб. науковых статей по итогам Международной научной конференции / под. общ. ред. проф. Н. А. Горелова, проф. О. Н. Мелькова (С.-Петербург, 19–20 мая 2009 г.). Москва: Изд-во «Креативная экономика», 2009. С. 630–639.

 44. Марданова Г. М. Технология развития креативного потенциала учащихся общеобразовательной школы: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Удмуртский государственный университет. Ижевск, 2005. 20 с.

 45. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. СПб.: Евразия, 1999. 432 с.

 46. Мелик-Гайказян И. В. Методология моделирования творческой образовательной системы. Эпистемология креативности: сборник научных статей / РАН, Ин-т Философии; отв. ред., авт. предисл.: Е. Н. Князева. М.: Канон + РООИ «Реабилитация», 2013. С. 181‒203.

 47. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році. svitppt Inc. URL: http://svitppt.com.ua/pedagogika/metodichni-rekomendacii-schodo-organizacii-navchalnovihovnogo-procesu-.html.

 48. Никитина Л. В. Повышение эффективности уроков чтения путем организации групповой работы. Начальная школа, 2001. № 5. С. 99–100.

 49. Овчаров С. М. Овчарова К. В. Інтегровані уроки – креативні учні: навч.-метод. Посібник. Полтава: АСМІ, 2012. 72 с.

 50. Овчаров С. М. Розвиток креативності вчителів інформатики в системі неперервної професійної освіти. sworld. URL: https://www.sworld.com.ua/simpoz8/22.pdf.

 51. Павленко В. В. Розвиток креативності молодших школярів як педагогічна проблема. Проблеми освіти: наук-метод. зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ, 2015. Вип. 85. С. 152158.

 52. Педагогічний словник / за ред. М. Ярмаченка. Київ: Педагогічна думка, 2001. 516 с.

 53. Перкинс Д. Н. Творча обдарованість як психологічне поняття. Суспільні науки за рубежем. 1988. № 4. С. 88–92.

 54. Пескун С. П. Дидактичні умови творчого розвитку старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу загальноосвітньої школи: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Полтава, 2005. 255 с.

 55. Підлужна Г. В. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках літературного читання. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць: за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів (Житомир. 27 березня 2014 р.). Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2014. С. 23–26.

 56. Понасенкова С. В. Обдаровані діти: формування та розвиток здібностей (психологічний аспект). Проблеми виховання. 2003. №2. С. 21-35.

 57. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогіка. М.: Педагогика, 1976. С. 29–33.

 58. Професійна освіта: словник / уклад. С. У. Гончаренко та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. Київ: Вища школа, 2000. 380 с.

 59. Психологічна енциклопедія / автор-упоряд. О. Степанов. Київ: «Академвидав», 2006. 424 с.

 60. Психологічна підтримка творчості учня / упоряд. О. Главник, В. Зоц. К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. 128 с.

 61. Психологія і педагогіка життєтворчості: навч.метод, посібник / ред. рада: В. М. Доній, Г. Н. Несен, Л. В. Сохань та ін. К.: МО України; УЗМН, 1996. 792 с.

 62. Радул І. Розвиток креативності в молодшому шкільному віці засобами фасилітаційного впливу. Наукові записки. Кіровоград. 2013. Випуск 123 (2). С. 283288. (Серія «Педагогічні науки»).

 63. Развитие творческой активности школьников / под ред. А. М. Матюшкіна. М.: Педагогика, 1991. 155 с.

 64. Савченко О. Я. Літературне читання. Українська мова: підручник для 3 класу. К.: Освіта, 2013. 192 с.

 65. Савченко О. Я. Літературне читання. Українська мова: підручник для 4 класу. К.: Освіта, 2015. 192 с.

 66. Середа І. О. Розвиток творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання: автореф. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2011. 18 с.

 67. Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня: монографія. Київ: Поліграфкнига, 1996. 406 с.

 68. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. Педагогика: учеб. пособ. для студ. пед. учебных завед. М.:: Школа-Пресс, 1998. 512 с.

 69. Смолькина Т. П. Теория и практика решения творческих задач: учебное пособие. Караганда: Болашак-Баспа, 2001. 185 с.

 70. Стернберг Р., Григоренко Е. Модель структуры интеллекта Гилфорда: структура без фундамента. Основные современные концепции творчества и одаренности / под ред. Д. Б. Богоявленская. Москва: «Молодая гвардия», 1976. С. 111127.

 71. Стіл Д., Мередіт К. , Темпл Ч. Методична система «Розвиток критичного мислення в навчанні різних предметів»: посібник у 2 кн. К.: Інтелект, 1998. Кн. 1. 76 с.

 72. Типова освітня програма для закладів середньої освіти. НУШ. URL: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/1tipova-osvitnya-programa-rozroblena-pid-kerivnitstvom-oya-savchenko.docx.

 73. Токаренко Н. М. Матеріали тренінгу «Розвиток креативності у дітей молодшого шкільного віку». URL: http://poippo.pl.ua/otmz/photo11/3.pdf/

 74. Урбан К. К. Поощрение и поддержка креативности в школе. Иностранная психология. 1999. № 1. С. 41–51.

 75. Фетискин Н. П. Психодиагностика детской одаренности. М.: Кострома, 2001. С. 1261294.

 76. Чудновський В. Є., Юркевич В. С. Обдарованість: дар чи випробування. М: Знання, 1990. 122 с.

 77. Шадриков В. Д. Профессиональные способности. М., 2010. 320 с.

 78. Шадріна А. В. Формування креативного потенціалу майбутнього вчителя засобами загальноправових навчальних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2014. 20 с.

 79. Шарипов Ф. В. Психолого-педагогические аспекты развития креативности учащихся. Успехи современного естествознания. 2014. № 10. С. 61‒70.

 80. Шрагіна JI. I. Технологія розвитку креативності. К.: Шк. світ, 2010. 160 с. (Серія «Психологічна скарбничка»).

 81. Якубова Л. А. Модель розвитку творчих здібностей учнів підліткового віку в процесі позакласної роботи. Науковий вісник Чернівецького університету: Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. Чернівці, 2011. Вип. 485. С. 184–194.


1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас