1   2   3
Ім'я файлу: 1087066.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 1160кб.
Дата: 04.02.2020


Рис. 3.1 Виразність суб’єктивних ознак діабетичної полінейропатії у жінок основної і контрольної груп наприкінці дослідження
Таблиця 3.5 Виразність об’єктивних ознак діабетичної нейропатії у жінок з цукровим діабетом І типу наприкінці дослідження (M±m, у балах)

Неврологічна ознака

ОГ

КГ

М'язова сила (за сумою 8-ми тестів)

0,78±0,05*

2,02±0,14**

Рефлекси (колінний, ахілловий)

0,76±0,03*

0,76±0,06

Чутливість (тактильна, больова, температурна, м’язово-суглобне відчуття)

1,55±0,11*

1,67±0,21

Сума балів за Шкалою невропатичних порушень

3,28±0,45*

4,45±0,17 **

Примітка: * - p<0,05 у порівнянні з початком дослідження; ** - p<0,05 у порівнянні з основною групою
Аналогічна динаміка простежувалась і при аналізі об’єктивних симптомів діабетичної полінейропатії, які згруповані у Шкалі невропатичних порушень (табл. 3.5). Найбільш позитивні зміни відзначені в зниженні порушень чутливості як в основній, так і в контрольній групах: сума балів порушень чотирьох видів чутливості зменшилась в ОГ з 3,11±0,64 балів до 1,55±0,11 балів, в КГ – з 2,97±0,38 балів до 1,67±0,21 балів. Суттєве покращення спостерігалось у показниках сили м’язів (за результатами 8-ми тестів) – показник м’язових порушень знизився з 2,14±0,26 до 0,78±0,05 балів в ОГ. Найменшою мірою змінились дані дослідження сухожильних рефлексів, зміна яких потребує більш тривалої реабілітації.

Абсолютні значення показників Шкали невропатичних порушень наприкінці дослідження, так і позитивна динаміка показників достовірно вище в основній групі (табл. 3.6).
Таблиця 3.6 Динаміка об’єктивних ознак діабетичної нейропатії у жінок основної і контрольної груп на початку та наприкінці дослідження

Неврологічна ознака

ОГ

КГ

М'язова сила (за сумою 8-ми тестів)

- 63,55±2,47

- 10,61±0,31*

Рефлекси (колінний, ахілловий)

- 12,64±0,47

- 0,00±0,01*

Чутливість (тактильна, больова, температурна, м’язово-суглобне відчуття)

- 50,16±1,89

- 43,77±2,03*

Сума балів за Шкалою невропатичних порушень

- 46,58±1,61

- 25,71±0,78 *

Примітка: * - p<0,05 у порівнянні з основною групою
З таблиці 3.6 видно, що за всіма досліджуваними параметрами зменшення виразності неврологічних порушень більше у жінок основної групи. Так, м’язова слабість зменшилась на 63,55±2,47% і 10,61±0,31%, порушення чутливості – на 50,16±1,89% і 43,77±2,03%, загальний індекс порушень – на 46,58±1,61% і 25,71±0,78% в основній та контрольній групах відповідно.

За даними повторної реовазографії нижніх кінцівок покращення показників реґіонарної гемодинаміки відзначено в обох групах (табл. 3.7).
Таблиця 3.7 Показники реовазографії нижніх кінцівок у жінок основної і контрольної груп наприкінці дослідження (M±m)

Показник

Основна група

Контрольна група

ПГ

ЛГ

ПГ

ЛГ

РІ, Ом

0,71±0,03

0,70±0,03

0,64±0,04*

0,63±0,03*

ДКІ, %

57,74±1,26

59,18±1,74

61,02±1,41*

57,83±2,04

ДСІ, %

72,20±1,52

67,38±0,95

76,50±2,61*

68,75±1,34

α, с

0,13±0,014

0,12±0,01

0,13±0,01

0,12±0,009

β, с

0,73±0,03

0,72±0,03

0,70±0,04

0,70±0,03

α/β, %

17,80±0,64

16,66±0,71

18,57±0,35*

17,14±0,41

Примітка: * - p<0,05 у порівнянні з основною групою
За даними таблиці 3.7 видно, що на тлі проведених реабілітаційних заходів у жінок обох груп відзначено підвищення реографічного індексу до 0,71±0,03 Ом в ОГ і 0,64±0,04 Ом – в КГ, що характеризує збільшення пульсового кровонаповнення нижніх кінцівок. Також спостерігалося зниження тонусу дрібних судин кінцівок у вигляді зниження високих значень дикротичного індексу з 70,25±2,17% до 57,74±1,26% в ОГ, з 68,33±2,94% до 61,02±1,41% – в КГ. Зниження діастолічного індексу свідчить про поліпшення венозного відтоку. Зменшення анакроти і збільшення катакроти більшою мірою залежить від тривалості серцевого циклу, але непрямим чином вказує на покращення артеріального та венозного кровотоку.
Таблиця 3.8 Динаміка показників реовазографії у жінок основної і контрольної груп на початку та наприкінці дослідження (M±m, %)

Показник

Основна група

Контрольна група

ПГ

ЛГ

ПГ

ЛГ

РІ, Ом

20,33±1,38

20,69±1,96

6,66±0,37*

8,62±0,68*

ДКІ, %

- 17,80±0,82

- 13,02±0,75

- 10,69±0,67*

- 10,54±0,49*

ДСІ, %

- 7,34±0,23

- 4,87±0,23

- 3,95±0,22*

- 4,69±0,19

α, с

- 7,14±0,27

- 0,03±0,001

- 1,13±0,05*

- 1,33±0,04

β, с

1,38±0,03

1,41±0,05

0,43±0,02*

0,71±0,02

α/β, %

- 8,48±0,32

- 1,59±0,12

- 0,02±0,001*

- 1, 44±0,07

Примітка: * - p<0,05 у порівнянні з основною групою
Динаміка реовазографічних показників була достовірно вище у жінок основної групи (табл. 3.8). Так, підвищення реографічного індексу склало 20,33±1,38% і 6,66±0,37%, зниження дикротичного індексу – 17,80±0,82% і 10,69±0,67%, зниження діастолічного індексу – 7,34±0,23% і 3,95±0,22%, зниження АКП – 8,48±0,32% і 0,02±0,001% в основній та контрольній групах відповідно.

Таким чином, результати даного дослідження дозволили підтвердити загальні положення про позитивний вплив комплексних реабілітаційних заходів з використанням методів фізичної реабілітації на функціональний стан нижніх кінцівок у жінок з цукровим діабетом І типу, ускладненим діабетичною ангіопатією і нейропатією. Доведено, що комплексне тривале застосування лікувальної гімнастики, масажу та методів фізіотерапії сприяє зменшенню як суб’єктивних, так і об’єктивних проявів діабетичної полінейропатії, суттєво покращує чутливе і рухове забезпечення, та реґіонарну гемодинаміку нижніх кінцівок.

Висновки
1. Результати даного дослідження дозволили оцінити ефективність застосування комплексних реабілітаційних заходів у хворих з ускладненими формами цукрового діабету І типу.

2. Показано, що для хворих з діабетичною полінейропатією нижніх кінцівок характерна наявність суб'єктивних і об'єктивних ознак у вигляді порушень чутливості, зниження сухожильних рефлексів із загальною сумою за Шкалою невропатичних порушень 6,14±0,45 бали; порушення пульсового кровонаповнення гомілок, підвищення периферичного опору як великих, так і дрібних судин, порушення венозного відтоку за даними реовазографії нижніх кінцівок.

3. Після проведених реабілітаційних заходів позитивна динаміка досліджених параметрів в основній і контрольній групах склала: зменшення м’язової слабості на 63,55±2,47% і 10,61±0,31%, порушень чутливості – на 50,16±1,89% і 43,77±2,03%, загального індексу порушень – на 46,58±1,61% і 25,71±0,78%. За даними реовазографії – підвищення реографічного індексу 20,33±1,38% і 6,66±0,37%, зниження дикротичного індексу – 17,80±0,82% і 10,69±0,67%, зниження діастолічного індексу – 7,34±0,23% і 3,95±0,22% в основній і контрольній групах відповідно.

4. Застосування лікувальної гімнастики, масажу та методів фізіотерапії у складі комплексної реабілітаційної програми на амбулаторному етапі сприяє зменшенню як суб’єктивних, так і об’єктивних проявів діабетичної полінейропатії, суттєво покращує чутливе і рухове забезпечення, та реґіонарну гемодинаміку нижніх кінцівок.

Перелік писилань
1. Бондар П.М., Михальчишин Г.П. Актуальні питання діагностики та лікування цукрового діабету // Журнал сучасного лікаря. Мистецтво лікування. – 2003. – №1. – С. 51-55.

2. Панькив В.И. Эпидемиология сахарного диабета // Проблемы эндокринологии. – 1995. – Т. 41.– С.44-46.

3. Касаткина Э.П. Сахарный диабет у детей и подростков. – М.: Медицина, 1996. – С. 162-167.

4. Балаболкин М.И. Состояние и перспективы борьбы с сахарным диабетом / М.И. Балаболкин // Проблемы эндокринологии. – 2007. – Т. 43, №6. – С. 3-6.

5. Балаболкин М.И. Новая классификация, критерии диагностики и показатели компенсации сахарного диабета / М.И. Балаболкин, Е.М. Клебанова, В.М, Креминская // Тер. архив. – 2000. – № 10. – С. 5-10.

6. Ремизов О.В. Влияние физической нагрузки на течение сахарного диабета у детей и подростков // Проблемы эндокринологии. – 2007. - №2. – С. 32-48.

7. Клинические рекомендации. Эндокринология / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 304 с.

8. Ефимов А.С., Скробонская Н.А. Клиническая диабетология. – К.: Здоров'я, 1998. – 320 с.

9. Кеттайл В.М., Арки Р.А. Патофизиология эндокринной системы – М.: Медицина, 2001. – 336 с.

10. Малая энциклопедия врача-эндокринолога / А.С. Ефимов, Н.А. Зуева, Н.Д. Тронько. – К.: ООО "ДСГ ЛТД", 2005. – 218 с.

11. Балаболкин М.И. Диабетология. – М.: Медицина, 2000. – 672 с.

12. Сахарный диабет. Полный справочник. – М.: Эксмо, 2005. – 448 с.

13 Ефимов А.С. Диабетическое поражение внутренних органов / А.С. Ефимов, А.В. Щербак // Врачебное дело. – 1994. – №3-4. – С. 14-24

14. Багрий А.Э. Сердечно-сосудистые осложнения у больных сахарным диабетом 1-го типа: выбор лечебной стратегии / А.Э. Багрий // Новости медицины и фармации. – 2006. – № 15 (197). – С. 23-24.

15. Волков В.И. Ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет / В.И. Волков, С.А. Серик // Здоров’я України. – 2007. – №1(158) – С. 7-8.

16. Вернигородский В.С. Эндотелиальная дисфункция при сахарном диабете // Вісник Вінницького Національного медичного університету. – 2004. – Т.8., №1. – С. 86-87.

17. Балаболкин М.И. Патогенез ангиопатий при сахарном диабете / М.И. Балаболкин, Е.М. Клебанова, В.М. Креминская // Сахарный диабет. – 1998. – № 1 (2). – С. 2-9.

18. Балаболкин М.И., Чернышова Т.Е., Трусов В.В. Диабетическая нейропатия: патогенез, диагностика, классификация, прогностическое значение, лечение: учебно-методическое пособие. – М.: Экспертиза, 2003. – 2005.

19. Чернышова Т.Е. Диабетическая нейропатия (патогенез, диагностика, лечение): Учебное пособие для слушателей кафедр послевузовского и дополнительного профессионального образования. – М.: МЕДПРАКТИКА, 2005. – 108 с.

20. Левин О.С. Полинейропатии. – М.: Международное информационное агентство, 2005. – 314 с.

21. Строков И.А., Аметов С.А., Козлова Н.А., Галеев И.В. Клиника диабетической невропатии // Русский медицинский журнал. – 1998. – Т. 6, №12. – С. 87-91.

22. Курамов В.Б., Беззубов Н.Б. Диабетическая стопа // Мир медицины, № 8. – 1998. – С. 6-10.

23. Дедов. И.И., Анциферов И.И., Галстян Г.Р. Синдром диабетической стопы: клиника, диагностика, лечение и профилактика. – М.: Универсум Паблишинг, 1998. – 138 с.

24. Грачева О.А., Смирнова О.И., Носенко Е.М. Поражения периферических сосудов у больных сахарным диабетом // Клинический вестник. – 2003. – №1. – С.36-40.

25. Дедов И.И., Удовиченко О.В., Галстян Г.Р. Диабетическая стопа. — М.: Практическая медицина, 2005. – 197 с.

26. Зелинский Б.А., Зелинский С.Ц., Вернигородский В.С. Лечение сахарного диабета: Метод. рекомендации. – Винница: ВНМУ. – 1990. – 60 с.

27. Курникова И.А. Поликлинический этап реабилитации больных сахарным диабетом: организация, технологии: Учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 68 с.

28. Тронько М.Д. Стандарти діагностики та лікування ендокринних захворювань / М.Д. Тронько. – К.: Здоров’я , 2005. – 136 с.

29. Балаболкин М.И., Ивакущак Н.И. Физическая реабилитация при сахарном диабете // Проблемы эндокринологии. – 1989. – №9. – С. 84-86.

30. Касаткина Э.П. Физические нагрузки у больных сахарным диабетом I и II типа // Проблемы эндокринологии. – 2008. – Т. 34, № 1. – С. 43-48.

31. Епифанов В.А. Медицинская реабилитация: руков. для врачей / В.А. Епифанов. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 328 с.

32. Медицинская реабилитация: ВЗТ / Под ред. В.М. Боголюбова. – Пермь: Звезда, 1998. – 275 с.

33. Физическая реабилитация: учебник для студентов высших учебных заведений / Под ред. С.Н. Попова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.- 603с.

34. Мухин В.М. Физическая реабилитация. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 422 с.

35. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации / Под ред. А.Ф. Каптелина, И.П. Лебедевой. – М. : Медицина, 1995. – 400 с.

36. Гайдаров Л.Ф. Реабилитация после заболеваний: полный справочник / Л.Ф. Гайдаров, Г.Ю. Лазарева, В.В. Леонкин. – М.: Ескмо, 2008. – 270 с.

37. Соколовський В.С. Лікувальна фізична реабілітація / В.С. Соколовський, Н.О. Романова, О.Г. Юшковська. – Одеса: ОДМУ, 2005. – 236 с.

38. Мошков В.Н. Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней. – М.: Медицина, 1987. – С. 302-319.

39. Короткова В.Д., Перелыгина А.А., Йонесянц В.П. Результаты поэтапного клинико-санаторного лечения больных сахарным диабетом // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. — 1985. – №2. – С. 34-37.

40. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учебник. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 608 с.

41. Кравец Е.Б., Пашков В.К. Физическая реабилитация детей с диабетической полинейропатией нижних конечностей // Педиатрия. – 2005. – №3. – С. 44-47.

42. Кравец Е.Б., Пашков В.К. Эффективность физической культуры в лечении диабетической ангиопатии и нейропатии нижних конечностей у детей // ЛФК и массаж. – 2004. – №5 (14). – С. 36-39.

43. Лечебная физкультура и врачебный контроль / В.А. Епифанов, Г.Л. Апанасенко, М.И. Фонарев. – М.: Медицина, 1990. – 368 с.

44. Белая Н.А. Лечебная физическая культура и массаж. – М.: Советский спорт, 2004. – 172 с.

45. Лечебный массаж / В.И. Дубровський, А.В. Дубровская. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 505 с.

46. Вернигородський В.С., Вернигородська М.В., Яворовенко О.Б, Фізіотерапія в реабілітації хворих на цукровий діабет: Метод. Рекомендації. – Вінниця: ВНМУ, 2003.– 27 с.

1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас