1   2   3
Ім'я файлу: приклад.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 522кб.
Дата: 16.08.2021
скачати
Пов'язані файли:
2013_5_Pidvyshenna.pdf
2015_4_Homik.pdf
32_shevchuk_na_pytannya_yakosti.pdf
28_kozhemyachenko_ooproblemy_vprovadzhennya.pdf
2019-13_2-01.pdf
1557640.rtf
реферат1.pdf
3_upravlinnya_yakistyu.pdf

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Конотопський інститут Сумського державного університету
Кафедра менеджменту і підприємництва
ДИПЛОМНА РОБОТА БАКАЛАВРА
«Управління якістю продукції на підприємстві (на прикладі ТДВ
«Глухівський хлібокомбінат»)
Студента 4-го курсу гр. Мз-61к
Спеціальність 073 „МЕНЕДЖМЕНТ”
Кошарна Олена Олегівна
(прізвище, ім’я, по батькові студента)
Науковий керівник:
к.е.н., Зубко К.Ю.
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище,
ініціали керівника)
Завідувач кафедри:
к.е.н., доц. Власенко Д.О.
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище,
ініціали)
Конотоп 2020

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………….5
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ …………………………7
1.1 Якість як чинник підвищення конкурентоспроможності ………………...7 1.2 Системи управління якістю підприємства ……………………….………..9 1.3 Резерви удосконалення управління якістю продукції……………...…...12
РОЗДІЛ 2 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ТДВ
"ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"…………………………………... ..16
2.1 Загальна характеристика ТДВ "Глухівський хлібокомбінат"……...…....16 2.2 Стан управління якістю продукції ТДВ "Глухівський хлібокомбінат"...18 2.3 Оцінка рівня управління якістю продукції підприємства …..…………..21
РОЗДІЛ 3 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТДВ "ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"….26
3.1 Створення системи менеджменту якості на підприємстві …………….....26 3.2 Напрями підвищення ефективності якості продукції …….…………..….30 3.3. Оцінка економічної ефективності впровадження системи управління якістю …………………………………………………………………………….33
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….
39

РЕФЕРАТ
Структура та обсяг дипломної роботи. Робота складаєтьсязі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел.
Загальний обсяг роботи становить 41 с., 3 таблиць, 3 рисунка, 3 формули, список використаної літератури із 28 джерел.
Мета роботи. Метою роботиє дослідження і аналіз організації управління якістю на прикладі ТДВ «Глухівський хлібокомбінат».
Задачі дослідження:
- розгляд теоретичних основ управління якістю продукції на виробничих підприємствах;
- проведення аналізу управління якістю продукції в досліджуваній організації;
- розробка основних напрямків удосконалення управління якістю продукції на підприємстві.
Об’єкт дослідження - процес управління якістю на підприємстві, орієнтований на підвищення конкурентоспроможності ТДВ «Глухівський хлібокомбінат».
Предмет дослідження - система управління якістю на підприємстві.
Джерелами інформації були: праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені проблемам якості та конкурентоспроможності продукції, методична і навчальна література, інтернет ресурси.
В першому розділі роботи було вивчено систему управління якості підприємства, резерви удосконалення управління якістю.
У другому розділі даної роботи був проведений аналіз стану управління якістю продукції ТДВ "Глухівський хлібокомбінат", здійснена оцінка рівня управління якістю продукції підприємства.
У третьому розділі представлені рекомендації і заходи, що стосуються забезпечення ефективності управління якістю продукції ТДВ "Глухівський хлібокомбінат".

Ключові слова: ЯКІСТЬ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ,
МІЖНАРОДНІ
СТАНДАРТИ
ЯКОСТІ,
ЯКІСТЬ
ПРОДУКЦІЇ.

5
ВСТУП
Сучасна ринкова економіка вимагає кардинально нових критеріїв оцінки якості продукції, що виробляється. Це можна обґрунтувати тим, що зараз виживання будь-якого підприємства, його стійкість на ринку товарів і послуг визначає рівень конкурентоспроможності. Якість товару - це основна складова конкурентоспроможності будь-якого підприємства. Визначаючи якість продукту, необхідно виявити ряд найбільш бажаних товарних властивостей для споживача. Економісти при реалізації продукції ставлять на перше місце ціну і терміни поставки, часом забуваючи про якість продукції.
Хоча одним з найважливіших моментів в конкурентоспроможності вважається якість виробленої продукції.
Менеджмент системи якості продукції – одна з найбільш актуальних тем в умовах сучасного ринку, тому що виживання будь-якого підприємства в цих умовах визначається можливістю забезпечити конкурентоспроможність товарів і послуг.
Метою роботиє дослідження і аналіз організації управління якістю на прикладі ТДВ «Глухівський хлібокомбінат».
У відповідності з метою було вирішено наступні завдання:
- розглянуто теоретичні основи управління якістю продукції на виробничих підприємствах;
- проведений аналіз управління якістю продукції в досліджуваній організації;
- розроблені основні напрямки удосконалення управління якістю продукції на підприємстві.
Об’єкт дослідження - процес управління якістю на підприємстві, орієнтований на підвищення конкурентоспроможності ТДВ «Глухівський хлібокомбінат».
Предмет дослідження - система управління якістю на підприємстві.

6
Методи досліджень, що використовуються в роботі: метод вивчення літературних джерел і документів, метод спостереження, теоретичний аналіз і синтез, логічний метод, порівняльний метод, метод прогнозування, соціально якісні методи дослідження.
Дослідженням побудови та оцінці ефективності системи управління якістю на підприємстві, аналізу її впливу на конкурентоспроможність підприємства присвятили роботи такі провідні зарубіжні вчені, як Е. Демінг,
Дж. Джуран, Г. Тагуті, так і вітчизняні. Зокрема, дане питання досліджували
Д.Г. Гольцев, Є.А. Гончаров, Ю.Б. Кабаков, В.М. Корешков, І.М. Ліфіц та
інші[1,2].
В першому розділі роботи було вивчено систему управління якості підприємства, резерви удосконалення управління якістю.
У другому розділі даної роботи був проведений аналіз стану управління якістю продукції ТДВ "Глухівський хлібокомбінат", здійснена оцінка рівня управління якістю продукції підприємства.
У третьому розділі представлені рекомендації і заходи, що стосуються забезпечення ефективності управління якістю продукції ТДВ "Глухівський хлібокомбінат".

7
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
1.1. Якість як чинник підвищення конкурентоспроможності
У сучасних умовах проблема якості і безпечності харчових продуктів набуває особливої актуальності. Від якості і безпечності харчових продуктів залежить життя і здоров’я людей, а також продовольча, економічна та національна безпека держави.
Якість продукції – це сукупність властивостей продукції, що зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби у відповідності з її призначенням [3]. Якісна продукція має високі споживчі властивості, стає предметом підвищеного попиту, повністю задовольняє потреби споживачів, сприяє зростанню прибутку.
Якість харчового продукту – це ступінь досконалості властивостей і характерних рис харчового продукту, які здатні задовольнити потреби
(вимоги) та побажання тих, хто споживає або використовує цей харчовий продукт [4,с.25].
Управління якістю – невід’ємна складова системи управління організацією, яка охоплює всі підсистеми організації, всі ієрархічні рівні. Це також спеціалізований вид управлінської діяльності.
Управління якістю (quality management) – скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості. Управляти якістю – це означає впроваджувати економічні, організаційні, технічні та інші заходи, спрямовані на забезпечення високої якості продукції на всіх стадіях життєвого циклу товару [5, с.124].
Жорстока конкуренція змушує підприємства приділяти особливу увагу якості виробленого товару. Успішне просування товару неможливо без забезпечення стабільного якості виробленої продукції.
Переконатися в доброякісності товару можна двома способами:

8 1) перевірка, контроль самого товару;
2) перевірка здатності підприємства-виробника випускати продукцію зі стабільними характеристиками, що задовольняють споживача [6, с. 109].
Наявність у підприємства сертифікованої системи якості дає йому ряд переваг, в тому числі:
• розширення ринку збуту;
• дотримання національного та міжнародного законодавства;
• створення репутації високо надійної фірми;
• міжнародне визнання, більш ефективний пошук рівноправного партнерства [7, с. 90].
Система якості є основою управління, вона гарантує планування і контроль організаційних, комерційних та технічних видів діяльності.
Система якості включає в себе 20 основних елементів. При її розробці підприємство може опускати не істотні для себе елементи, а також вводити нові.
Зараз широко використовують стандарти ICO серії 9000, в якій застосовано міжнародний досвід управління якістю продукції на підприємстві.
Цей документ окреслює коло питань щодо політики в галузі якості — безпосередньо системи якості, яка включає забезпечення, поліпшення та управління якістю продукції (рис. 1.1).
Рисунок 1.1 Управління якістю продукції

9
Основний документ системи якості – політика в області якості, яка декларує поставлені цілі, основні завдання та шляхи їх вирішення. Вона враховує інтереси 4 груп партнерів:
1) споживачів – в якості продукції;
2) працівників – в задоволеності роботою;
3) постачальників – в гарантуванні замовлень;
4) суспільства, у забезпеченні екологічної безпеки процесу виробництва, надійної якості продукції, виконання вимог законодавства [2].
1.2. Системи управління якістю підприємства
Сучасна ринкова економіка пред'являє принципово інші вимоги до якості продукції. Це пов'язано з тим, що в сучасному світі виживання будь- якого підприємства, його стійке положення на ринку товарів і послуг визначаються рівнем конкурентоспроможності.
У свою чергу, конкурентоспроможність пов'язана з двома показниками — рівнем ціни і рівнем якості продукції. Причому другий фактор поступово виходить на перше місце. Продуктивність праці, економія всіх видів ресурсів поступаються місцем якості продукції [8, с. 30].
Міжнародною організацією по стандартизації якість визначається як сукупність властивостей і характеристик виробу або послуги, які визначають
їх здатність задовольняти встановлені або можливі вимоги.
Підприємство має визначити мету втілення стандарту – заради отримання сертифіката або заради підвищення якості менеджменту.
Формальне ж втілення стандарту є негативним процесом і полягає у:
1) формальній розробці політики якості;
2) невимірності цілей у сфері якості;
3) відсутності зворотного зв’язку зі споживачами продукції;

10 4) існуванні системи управління якістю як окремої системи документації, яка по суті не впливає на виробничий процес; відсутність взаємозв’язків між підрозділами підприємства та відділом з якості;
5) дисбалансі та несистематизованості в переліку обов’язків і повноважень персоналу в рамках системи управління якістю та посадових
інструкціях;
6) відсутності системи мотивації персоналу в рамках системи управління якістю та підприємства взагалі;
7) низькій якості методичного забезпечення системи управління якістю та відсутності компетентного персоналу щодо забезпечення її результативного функціонування;
8) відсутності аналізу функціонування системи управління якістю з боку вищого керівництва.
Отже, індикаторами оцінювання системи управління якістю підприємства можуть виступати такі показники щодо наявності процесів, вимірювання та аналізу процесів і якості продукції [9].
Стосовно наявності процесів – це:
– визначення діяльності кожного виробничого підрозділу як процесу;
– взаємозв’язок між підрозділами у вигляді процесів;
– наявність процесів усередині підрозділів;
– наявність «наскрізних» процесів виробництва.
Стосовно вимірювання та аналізу процесів – це встановлення реальних
індикаторів та показників, які характеризують кожний процес (це стосується як процесів управління, так і процесів виробництва) з метою прогнозування, виконання та аналізу діяльності на підприємстві.
Що стосується якості продукції, то її потрібно аналізувати на всіх стадіях життєвого циклу: стадії визначення потреб потенційних споживачів щодо якості, стадії проектування, розробки, виготовлення, реалізації та стадії післяпродажного обслуговування [10, с. 193].

11
Для кількісного вимірювання ефективності системи управління якістю необхідно застосувати метод експертних оцінок, що дасть змогу градації показників визначати в балах. Тоді зведення показників до узагальненої оцінки є можливим за допомогою комплексного показника – коефіцієнта ефективності системи управління якістю, розрахунок якого можна здійснювати за формулою:
Ре = (Рі ·Wi)
(1.1 ) де Ре – рівень ефективності системи управління якістю;
Рі – експертна оцінка і-го показника системи управління якістю;
Wi – коефіцієнт вагомості і-го показника ефективності системи управління якістю.
Такий підхід до структурування показників системи управління якістю надасть можливість не тільки оцінювати, але й удосконалювати систему управління якістю, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємства.
Якщо система управління якістю, в рамках якої реалізуються процеси управління на даному підприємстві, відповідає вимогам зазначених стандартів, то сьогодні це сприймається як переконливий доказ здатності підприємства забезпечити випуск продукції або надання послуг необхідної якості [11, c.45-46].
До числа факторів, що впливають на якість належать:
• верстати, машини, інше виробниче устаткування;
• професійна майстерність, знання, навички, психофізичне здоров'я працівників.
• характер виробничого процесу, його інтенсивність, ритмічність, тривалість;
• кліматичний стан навколишнього середовища і виробничих приміщень;
• інтер'єр і виробничий дизайн;
• характер матеріальних і моральних стимулів;

12
• морально-психологічний клімат у виробничому колективі;
• форми організації інформаційного обслуговування і рівень оснащеності робочих місць [12, с. 155].
Управління якістю продукції повинно здійснюватися системно, тобто на підприємстві повинна функціонувати система управління якістю продукції, що являє собою організаційну структуру, чітко розподіляє відповідальність, процедури, процеси і ресурси, необхідні для управління якістю.
1.3. Резерви удосконалення управління якістю продукції
Розглянемо системний підхід до менеджменту якості, що дає можливість підприємству аналізувати потреби споживачів, вибирати процеси, що допомагають отримувати продукцію, яка буде прийнятною для споживача, а також підтримувати ці процеси в «працездатному» стані. Система менеджменту якості постійно вимагає поліпшення діяльності підприємства з метою збільшення ймовірності підвищення задоволеності споживачами продукцією. «Система» повинна бути перевіреною, підприємство, а головне споживач повинні бути впевнені у її спроможності поставляти продукцію, яка буде повністю відповідати вимогам якості[13, с. 321].
Управління організацією включає також низьку стандартів. Група стандартів ISO 9000 розроблено з допомогою організацій всіх видів власності
і розмірів для забезпечення працездатністі ефективних систем менеджменту якості:
1. ДСТУ ISO 9000-2009 «Системи управління якістю. Основні положення та словник» – пояснює основні положення систем менеджменту якості та регламентує термінологію, яка застосовується до систем менеджменту якості [14];
2. ДСТУ ISO 9001-2009 охоплює ту частину системи менеджменту якості, за якої організації необхідно показати свою здатність виробляти таку

13 продукцію, яка відповідала б вимогам споживача, обов'язкових вимог, і спрямована на підвищення задоволеності споживачів [15];
3. ДСТУ ISO 9004-2009 містить перелік рекомендацій, які розглядають як результативність, так і ефективність системи менеджменту якості [16].
Метою цього стандарту є модернізація діяльності організації і задоволеність споживачів та інших зацікавлених сторін.
4.
ДСТУ ISO 2200:2007. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга [17].
Для удосконалення організації діяльності підприємства розглянемо вісім принципів управління якістю:
1. мотивування працівників, які залучені в роботу, дає велику можливість організації з вигодою використовувати їх здібності;
2. процесний підхід, показники підприємства стають краще, коли діяльністю і відповідними ресурсами управляють як процесом;
3. при роботі спиратися на запити споживача, тобто виконувати їхні вимоги і прагнути перевершити їх очікування;
4. лідерство керівника, необхідно формувати внутрішнє середовище, в якому працівники можуть внести свою пропозицію щодо рішення задач організації;
5. системний підхід, управління якістю повинно проводитися в комплексі повної взаїмодії його відділів і наявності різноманітних зв'язків між ними і зовнішнім середовищем.
6. постійне поліпшення роботи підприємства необхідно розглядати як її головну мету.
7. прийняття рішень, підкріплене фактами і аналізом дають можливість приймати ефективні рішення;
8. взаємовигідні відносини з постачальниками підвищують здатність обох сторін досягати максимального прибутку.
Ці вісім принципів менеджменту якості - це основа стандартів системи менеджменту якості, які є частиною групи ISO 9000. Застосуванням цих

14 принципів менеджменту якості забезпечує не тільки безпосередню вигоду, а й вносить важливий внесок в управління витратами і ризиками [18, c. 234-235].
Вимоги споживачів, працівників і постачальників різноманітні, іноді можуть суперечити один одному. В остаточному підсумку всі ці вимоги взаємопов'язані, і виконання вимог однієї зацікавлених осіб неможливо без вимог інших осіб. Задоволення потреб однієї зацікавленої групи багато в чому взаємопов'язане з-за задоволенням інших зацікавлених сторін. У зв'язку з чим, вся система показників повинна відображати діяльність підприємства як одне ціле, тобто систему взаємопов'язаних процесів, спрямовану на задоволення інтересів всіх причетних сторін, при цьому дозволить оцінити роботу всіх сторін з урахуванням рівня задоволеності різних груп, зацікавлених в ефективній роботі підприємства [19, с. 90].
У відповідності з ДСТУ ISO 9000 – 2009 існує класифікація якості продукції, представлена такими характеристиками, як: фізичні (механічними, електричними, хімічними або біологічними характеристиками); органолептичні (пов'язаними з такими категоріями, як запах, дотик, смак, зір, слух); етичні(ввічливість, чесність, правдивість); тимчасові(пунктуальність, безвідмовність, доступність); ергономічні (фізіологічними характеристиками або пов'язані з безпекою людини); функціональні [14].
З усього розмаїття типів показників в основі системи показників виробничого бізнес-процесу лежать показники результативності та ефективності. Стандарт ISO 9001, що включає в себе сертифікаційні вимоги до системи менеджменту якості, націлює систему на досягнення ефективності кожного процесу. А стандарт ISO 9004, що включає в себе рекомендаційну
інформацію щодо вдосконалення системи менеджменту якості спрямований

15 нарівні з результативністю на підвищення ефективності процесів і системи в цілому.
Політика і цілі в сфері якості встановлюються так, щоб служити еталоном для організації. Вони визначають необхідні результати і допомагають використанню підприємством ресурсів для отримання цих результатів. Досягнення цілей у сфері якості може позитивно впливати на якість продукції, продуктивності в ході роботи та фінансові показники і, отже, на задоволеність та впевненість у виборі зацікавлених сторін.
Застосування вищевказаних документів в загальній системі менеджменту якості дозволяє досягти відповідних вимог споживача, і відповідно поліпшити якість виробленої продукції; забезпечити відповідну підготовку кадрів; повторюваність і відкритість виробничого процесу; забезпечити об'єктивність; оцінити продуктивність і ефективність системи менеджменту якості [20].

16

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас