1   2   3
Ім'я файлу: диплом.docx
Розширення: docx
Розмір: 556кб.
Дата: 14.11.2020
скачати

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет математики та інформатики

Кафедра вищої математики

Дипломна робота

бакалавр

на тему

Застосування перетворення Лапласа до розв’язування

прикладних задач


Виконала: студентка IV курсу, групи МЕІ-41

напряму підготовки

0402 «Фізико-математичні науки»,

6.040201 «Математика»

Троцюк Юлія Олександрівна

Керівник: к. ф.-м. н., доцент

Демчик Світлана Петрівна

Рецензент: д. т. н., проф. кафедри прикладної

мат. НУВГП Турбал Юрій Васильович

Рівне - 2019
ЗМІСТ

ВСТУП.........................................................................................................................4
Розділ І. Основні поняття перетворення Лапласа

  1. Оригінал та зображення................................................................................6

  2. Обернене перетворення Лапласа.................................................................8

  3. Властивості перетворення Лапласа...........................................................12

  4. Зображення періодичного оригіналу.........................................................26

  5. Зображення оригіналу, заданого різними способами в області визначення................................................................................................... 27

  6. Зображення деяких функцій.......................................................................28

  7. Приклади розв’язування задач з застосуванням перетворення

Лапласа.........................................................................................................30
Розділ ІІ. Застосування Операційного числення до розв’язування диференціальних рівнянь

  1. Операційний метод розв’язування лінійного неоднорідного

диференціального рівняння зі сталими коефіцієнтами...........................35

2.2. Операційний метод розв’язування лінійного неоднорідного

диференціального рівняння другого порядку..........................................39

  1. Операційний метод розв’язування лінійних диференціальних рівнянь зі

змінними коефіцієнтами. Метод подібності................................................................42

  1. Диференціальні рівняння в частинних похідних ....................................49


Розділ ІII. Застосування Операційного числення до розв’язування систем диференціальних рівнянь

3.1 Застосування операційного методу до розв’язування систем лінійних

рівнянь....................................................................................................................................52
3.2 Розвязування систем лінійних диференційних рівнянь зі сталими

коефіцієнтами..............................................................................................54

Висновки.............................................................................................................59

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....................................................60

Додатки.................................................................................................................63
ВСТУП

В позаминулому столітті багато математиків займалось так званим символічним численням. В основі цього числення лежить побудова математичного аналізу як системи формальних операцій над символом ( - незалежна змінна).

Символічне числення виявилось доволі зручним для розвязування різних задач, повязаних з лінійними диференційними рівняннями. Його популяризації в значній мірі посприяв англійський інженер-електрик О. Хевісайд, який успішно використовував символічне числення в електротехнічних розрахунках.

Проте Хевісайд ніскільки не переймався обґрунтуванням застосованих ним методів і в багатьох випадках отримував хибні результати. Обґрунтування символічного чи, як тепер його називають, операційного методу, було дано тільки в двадцятих роках минулого століття Бромвічем та Карсоном, які повязали цей метод з відомим із теорії функцій комплексної змінної методом інтегральних перетворень. Його успішно використовували Коші, Лаплас та інші математики. При цьому символ (оператор) отримав нове тлумачення як комплексна змінна , а разом з ним нове трактування отримав і сам операційний метод.

Актуальність теми дослідження визначається кількома групами взаємопов’язаних чинників:

1) зростаючою роллю математичних наук у сучасному світі;

2) перетворення Лапласа застосовують в різних областях сучасного природознавства, математичної фізики, у теорії спеціальних функцій;

3) важливе значення це перетворення має у сучасних галузях науки техніки таких як автоматика і телемеханіка, теорія систем, теорія регулювання та успішно застосовується при розв’язанні задач механіки, електротехніки, радіотехніки, теплопередачі та ін.;

4) практичною значимістю для вирішення конфліктів і суперечностей, які направлені на вироблення максимально оптимізованої і ефективної концепції програмного забезпечення, чия потужність вже давно здатна оброблювати подібні данні;

Метою роботи є вивчення, аналіз та оцінка основних понять та властивостей перетворення Лапласа до розв’язування диференціальних рівнянь і систем, а також застосовування цього перетворення до розв’язання прикладних задач.

Об’єктом роботи є прикладні задачі та системи диференціальних рівнянь при розв’язуванні яких застосовується перетворення Лапласа.

Предметом роботи є демонстрація застосування перетворень Лапласа безпосередньо на прикладах прикладних задач та системах диференціальних рівнянь.

Структура роботи зумовлена її метою та завданнями. Дипломна робота містить вступ, де в загальних рисах окреслені основні параметри даного дослідження. У першому розділі міститься основна теорія по перетворенням Лапласа. Другий розділ більш детально демонструє використання перетворень Лапласа для різних типів рівнянь. А третій демонструє теорію і приклади застосування операційного числення для систем диференціальних рівнянь. Робота також містить висновки, де окреслюються та узагальнюються всі основні аспекти дослідження, а також список джерел та літератури і додатки.

Апробація: матеріали бакалаврської роботи доповідались на звітній науковій конференції викладачів та співробітників РДГУ 16 травня 2019 року.


Розділ І. Основні поняття перетворення Лапласа


  1. Оригінал та зображення


Функцією-оригіналом чи просто оригіналом називають довільну комплекснозначну функцію дійсного аргументу , яка задовольняє такі умови:

Функція задовольняє умову Гьольдера при всіх , за винятком окремих точок, де вона має розриви першого роду, причому на кожному скінченному інтервалі таких точок скінченна кількість. Це означає, що для кожного (крім указаних виключених точок) існують додатні сталі , та такі, що

(1.1.1)

при всіх , .

при всіх відємних .

зростає при не швидше деякої показникової функції, тобто існують такі сталі , , що для всіх виконується умова

(1.1.2)

Число називають показником зростання ; для обмежених оригіналів можна, очевидно, взяти .

Зауваження 1.2. Легко бачити, що умові задовольняє кожна кусково диференційовна на функція .

З погляду фізичних застосувань умови та не потребують пояснень – вони, очевидно, виконуються для більшості функцій , що описують фізичні процеси (змінна інтерпретується як час). Умова на перший погляд здається штучною. Однак слід мати на увазі, що операційний метод застосований до задач, які приводять до розвязування диференціальних рівнянь із зa даними початковими умовами. В таких задачах уся інформація про хід процесу до моменту початку спостережень, за який, звичайно, можна взяти момент , міститься в початкових умовах. Отже, і умова цілком природна. [2]

Найпростішою функцією-оригіналом є так звана одинична функція

Очевидно, множення функції на „гасить” цю функцію для і залишає без змін для : якщо функція задовольняє умовам та і не задовольняє , то добуток

задовольнятиме і умові , отже, буде оригіналом (наприклад, , , і т.д.). Для простоти запису опускають, як правило, множник , домовившись раз назавжди, що всі функції, які розглядають, дорівнюють нулю для відємних (наприклад, замість писатимемо 1, замість - просто і т. д.). [12]

Означення. Зображенням оригіналу називається функція комплексної змінної , яка визначається співвідношенням

(1.1.3)

Інтеграл (1.1.3) називається перетворенням Лапласа, тому його ще позначатимемо .

Фразу „оригінал має своїм зображенням ” чи є зображенням оригіналу ” записуватимемо символом

або

Теорема 1.1. Для кожного оригіналу зображення визначає в півплощині , де показник зростання , і є в цій півплощині аналітичною функцією. [16]

Доведення. При інтеграл (1.1.3) абсолютно збігається, бо за нерівністю (1.1.2) він мажорується збіжним інтегралом

. (1.1.4)

Крім того, в будь-якій півплощині інтеграл, який дістаємо з інтеграла (1.1.4) диференціюванням по , збігається рівномірно, бо також мажорується збіжним інтегралом, не залежним від :

. (1.1.5)

Отже, в кожній точці півплощини функція має похідну, тому вона аналітична. Теорема доведена.

Зауваження 1.3. Перетворення Лапласа (1.1.3), взагалі кажучи, визначає зображення тільки в півплощині . Разом з тим в більшості практичних задач область визначення зображення значно ширша від цієї півплощини.

Зауваження 1.4. Якщо точка прямує до нескінченності так, що необмежено зростає, то прямує до нуля:

. (1.1.6)

Це твердження безпосередньо випливає з нерівності (1.1.4).

З (1.1.6) випливає, що , якщо , залишаючись всередині довільного кута , де як завгодно мале, причому ця збіжність рівномірна відносно . Якщо, зокрема, аналітична в нескінченно віддаленій точці, то при по довільному шляху, тобто має нуль в нескінченності. [28]


  1. Обернене перетворення Лапласа


Розглянемо інтеграл

, (1.2.1)

взятий вздовж прямої , яка проходиться знизу вгору. Позначимо ще через та частини кола

, які знаходяться відповідно ліворуч та праворуч від прямої , а через та - кінці та (рис. 1.1). [5]

Нехай ; оскільки при рівномірно відносно , то за лемою Жордана з курсу теорії функції комплексної змінної (замінюємо в лемі на ) маємо:

.

Тому з теореми Коші про лишки, згідно з якою

,

при дістанемо

( ).

Якщо , то за тією ж лемою Жордана (замінюємо тепер в лемі на ) маємо:

,

а за теоремою Коші

,

звідки при дістаємо

( ).

Отже, інтеграл (1.2.1) являє собою одиничну функцію. Зрозуміло, що, якщо в (1.7) замінити на , де - фіксоване число, то дістанемо функцію

(1.2.2)

Підставляючи в (1.2.2) , а потім і віднімаючи отриманий другий інтеграл від першого, дістаємо представлення ступінчатої функції

(1.2.3)

Нехай тепер - довільний оригінал. Зафіксуємо деяке і розібємо відрізок на частини з допомогою точок : . Розглянемо ступінчату функцію , яку визначимо так:

, якщо ; , якщо , . Позначимо ще . Скориставшись представленням (1.2.3), функцію можемо подати у вигляді інтеграла

, (1.2.4)

де .

Якщо тепер число збільшувати так, щоб прямувало до нуля, то буде нескінченно малою величиною, еквівалентною , і сума в дужках у формулі (1.10), яка мало відрізняється від інтегральної для функції на проміжку , перейде в інтеграл. Тому логічно очікувати, що ми дістанемо інтегральне представлення функції на інтервалі :

.

Спрямувавши до , дістанемо

.

Але інтеграл в дужках є перетворенням Лапласа функції :

. (1.2.5)

Тому

. (1.2.6)

Формула (1.2.6) називається оберненим перетворенням Лапласа.

Сформулюємо остаточний результат.

Теорема 1.2. Якщо функція є оригіналом, а функція - зображенням для , то в будь-якій точці , де задовольняє умові Гьольдера, справедлива рівність (1.2.7), де інтеграл береться вздовж довільної прямої в розумінні головного значення.

Безпосередньо з теореми 1.2 випливає така теорема.

Теорема 1.3. Оригінал цілком визначається своїм зображенням з точністю до значень в точках розриву функції .

Справді, за теоремою 1.2 значення оригіналу в точці його неперервності виражається через зображення за формулою (1.2.6). Значення оригіналу в точках розриву, очевидно, не впливають на зображення. [4]

Наведемо ще, також без доведення, умови, достатні для того, щоб задана функція комплексної змінної була зображенням деякого оригіналу.

Теорема 1.4. Якщо функція аналітична в півплощині , прямує до нуля при в довільній півплощині рівномірно відносно і інтеграл абсолютно збігається, то є зображенням функції .

1.3 Властивості перетворення Лапласа
Розглянемо ряд властивостей, які складають основу операційного числення та його застосувань.

Надалі завжди позначатимемо через , , оригінали, а через , , - їх зображення.
Властивість лінійності
Для довільних комплексних сталих 1 та 2 функція буде оригіналом і при цьому

(1.3.1)

Дійсно,

Приклад 1.1. Для довільного , яке може бути й комплексним, знайдемо

бо . Отже,

(1.3.2)

Як частковий випадок, при дістаємо

(1.3.3)

Скориставшись властивістю лінійності та співвідношенням (1.3.2), маємо

,

тобто

(1.3.4)

Аналогічно, використовуючи формули

, , ,

матимемо

, , (1.3.5)

Теорема подібності (зображення функції зі зміненим масштабом)

Для довільної сталої функція буде оригіналом і при цьому має місце співвідношення


(1.3.6)

Справді, легко бачити, що при функція задовольняє тим же умовам - , що й , отже, буде оригіналом. Поклавши , бачимо, що і при . Тому

[26]

Приклад 1.2. Застосувавши теорему подібності до співвідношення (1.3.4), матимемо

тобто

(1.3.7)

Аналогічно зi співвідношень (1.3.5), дістанемо

, , . (1.3.8)

Зауваження . Співвідношення (1.3.7) та (1.3.8), які справедливі при будь-яких комплексних , можна отримати аналогічно до (1.3.4), використовуючи (1.3.2) з та . [13]


Теорема про диференціювання оригіналу
Якщо функція неперервна при і є оригіналом то

Дійсно, переходячи до зображень і інтегруючи частинами, маємо:

Оскільки , то , і підставивши в перший доданок маємо нуль, підставивши маємо, ; другий доданок дорівнює , і тим самим співвідношення (1.3.9) доведене.

Відзначимо, зокрема, що, якщо , то

(1.3.10)

Зауваження. Якщо, крім , оригіналом є також і , то, застосовуючи формулу (1.3.9) двічі, дістаємо

і т. д. Якщо оригіналами є , , то

(1.3.11)

де під розуміємo . [10]
Теорема про диференціювання зображення
Диференціювання зображення зводиться до множення на оригіналу, і взагалі

(1.3.12)

Справді, оскільки є в півплощині аналітичною функцією, то її можна диференціювати скільки завгодно раз, і ми дістанемо

,

,

,

що рівносильне співвідношенню (1.3.12).

Як приклад застосування даної властивості відзначимо, що із співвідношень (1.3.3) та (1.3.2) випливає

(1.3.13)

а зі співвідношень (1.3.7) та (1.3.8) маємо

, (1.3.14)

, (1.3.15)
Теорема зміщення
Для довільного комплексного виконується співвідношення:

(1.3.16)

(„зміщення” зображення на рівносильне множенню оригінала на ).

Маємо:

,

що й потрібно було довести. [22]

Теорема зміщення дозволяє за відомими зображеннями функцій знаходити зображення тих же функцій, помножених на експоненту. Наприклад, із (1.3.7) та (1.3.8) дістанемо:

(1.3.17)


Теорема запізнення
Для довільного додатного виконується

. (1.3.18)

(включення оригіналу з запізненням на (рис. 2.1) рівносильне множенню зображення на ).

Дійсно, оскільки при , то

Зробивши заміну змінної інтегрування , дістанемо

що й потрібно було довести. [8]

Теорему запізнення зручно використовувати при знаходженні зображень функцій, які на різних ділянках задаються різними аналітичними виразами.


Приклад 1.3. Періодичний прямокутний імпульс , графік якого зображений на рис. 2.2, можна записати у вигляді

Із формули (1.15) за теоремою запізнення дістанемо

Тому, скориставшись властивістю лінійності, матимемо


Теорема про інтегрування оригіналу
Інтегрування оригіналу зводиться до ділення зображення на :


Перш за все, легко переконатись, що функція разом з є оригіналом, тобто задовольняє умовам - п. 1.2. Тоді за формулою (1.3.10) (її можна застосувати, бо ) маємо:

Отже, для зображення оригінала виконується , звідки , що й потрібно було довести. [7]

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас