1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: Лукьяненко Лев.docx
Розширення: docx
Розмір: 1392кб.
Дата: 24.01.2023
скачати

Тема 6.Атестація персоналу як метод йогооцінки та розвитку.1. Атестація, її типи і цілі.

2. Видиатестації та їїетапи.


1. Атестація, її типи і цілі.

Атестація − процедура визначеннярівня, кваліфікаціїзнань,практичнихнавиків, діловихякостейпрацівників і встановленняїхвідповідності (не відповідності) робочиммісцям, посадам, які вони займають, виявленняїхпотенціальнихможливостей. Мета атестації − раціональнерозміщенняпрацівників, ефективневикористанняїхзнань, навичок, умінь. За результатами атестаціїкерівникорганізаціїмає право прийматирішеннящодо: підвищення (пониження) працівника в кваліфікаційнійкатегорії; підвищення (пониження) посадового окладу; визначеннявинагород; вирішенняпідвищеннякваліфікації, набуттяновоїспеціальності. Основнезавданняатестації − не контроль виконання, а виявленнярезервівпідвищеннярівнявіддачіпрацівників.

Атестація − спеціальна комплексна оцінкасильних і слабкихсторінпрацівників (знань, навиків, умінь, рис характеру), рівняїхвідповідностівимогам посади, діяльності та їхрезультативності.

Атестаціяспрямована на пошукрезервівпідвищенняпродуктивностіпраці, зацікавленостіпрацівників у результатах своєїпраці та організації;на оптимальневикористанняекономічнихстимулів і соціальнихгарантій,а також на створення умов для динамічного і всебічногорозвиткуособистості. Атестація − цеособливий вид оцінювання персоналу, їїособливістьполягає втому, що:

 • використовуютьсярізніметодиоцінки тих чиінших характеристик людини;

 • передбачаєтьсязалученняколективу (йогопредставників) до підготовкиматеріалів і безпосередньогопроведенняатестації. При цьомупроводятьсяопитуванняпрацівників, готуються характеристики за участюгромадськості, створюєтьсяатестаційнакомісія з провіднихфахівців і представниківгромадськості;

 • хідпідготовкиатестації, змістматеріалів, якіподаються на атестацію та їїрезультати, висвітлюються та обговорюються в колективі.

Існують три типи атестації з приналежності до сфер діяльності персоналу:

− атестація державного службовця − цеоцінкарівняпрофесійноїпідготовки та відповідності державного службовця до займаної посади держслужби, а також з метою рішенняпитання про наданнякваліфікаційногорозряду. Вона проводиться не частіше одного разу в рік, але не менше одного разу в чотири роки.

− атестаціянаукових та науково-викладацькихпрацівників – це процедура присудженнявченихступенів доктора і кандидата наук, присвоєннявченихзваньпрофесора, доцента.

− атестація персоналу організацій, основної ланки управління − це процедура визначеннякваліфікації, рівнязнань, практичнихнавичок, ділових та особистихякостейробітників, якостіпраці та йогорезультатів та встановленняїхвідповідності до займаної посади.

У загальномувиглядіціліатестаціїтакі:

 • адміністративні (підвищеннячипониження посади, переведення на іншу посаду, припиненнятрудової угоди);

 • інформаційні ( інформування про рівнікваліфікації , якості та підсумкипраці, навантаження);

 • мотиваційні (подяка, підвищеннязарплатичи посади, наданнягарантій).

Атестаціявиконує як явні, так і латентні (приховані) функції. До явнихналежитьвстановлення факту відповідності конкретного працівникавимогам посади, яку вінзаймає. Отже, цільатестації − прийняттяофіційногорішення, яке зберігає (підтверджує) абозмінюєсоціальний статус (становище, посаду) атестованого. Ціллюатестаціїможе бути також контроль за виконаннямпоставленогозавдання, виявленняневикористанихможливостей, вирішенняпитання про шляхи, форминавчання, перепідготовку.

Латентніфункціїатестаціїдоситьрізноманітні. До них належить:

поглибленезнайомство з підлеглими, їхнімиможливостями і здібностями; обґрунтуванняранішеприйнятихкадровихрішень; усуненнякругової поруки і взаємноїневимогливості в колективі; перекладаннявідповідальності за розміщеннякадрів на атестаційнукомісію; підвищеннявідповідальностіпідлеглих; отриманняпідстави для звільненняпрацівників, плануваннякар'єри.

В західнихфірмахданіатестаціїзаносять в “інвентаризаційну карту” працівника. Нашим законодавствомпередбачено, щоатестаціяпрацівників є умовоюформування персоналу в підприємствах та умовоюзміни трудового договору, умовоюстимулюванняпрацівників до підвищеннякваліфікації, покращенняякостіроботи.

Атестаціявиконуєфункцію контролю і стимулювання.

Суть контрольноїфункції − в періодичнійперевірцівідповідностіділових і особистихякостейпрацівниківвимогамробочогомісцячи посади. Це є контроль-стимулювання, покращенняпідбору і розстановкикадрів.

Функціястимулюванняспрямована на підвищеннязацікавленостіпрацівників у постійномупрофесійномурозвитку, покращеннісвоїхділових і особистихякостей, результатівроботи як умовиуспішногопроходження

атестацій.

Отже, атестація − цеоцінкапоказниківякостіпрацівників. Періодичнеоцінюванняцихякостейдозволяєвизначити, чи є цінним даний працівник для організації; обґрунтуватидоцільністьпідвищення оплати; оцінитиефективністьроботислужби персоналу в тих випадках, коли набіркадрівздійснювався без узгодження з майбутнімбезпосереднімкерівником.

2. Видиатестації та їїетапи.

Виділяють три видиатестації: підсумкову, проміжну і спеціальну.

Підсумковаатестація−цеповна і всебічнаоцінкавиробничоїдіяльностіпрацівників за весь період. Цеоцінкаминулого, без якоїважкозрозумітисучасне і робитивисновкищодоготовностілюдини до майбутнього. Але навітьнайпрекраснішіуспіхи в минулому не гарантуютьїх у майбутньому, оскільки все змінюється, і тому потрібнаоцінкаособистихякостей, що дозволить передбачитиповедінкулюдини в нестандартнихситуаціях. Цей вид атестації проводиться раз в три-п'ятьроків.

Проміжнаатестаціяпроводиться через відносно короткий період, і кожнанаступнаатестаціяґрунтується на результатах попередньої. В США інтервалміжатестаціями в промисловостіскладає для молодшихслужбовців і працівників − шістьмісяців, для спеціалістів і керівників − один рік.

Спеціальнаатестація проводиться у випадкахнеобхідності. Так, наприклад, направленняпрацівника на навчання, затвердження на нову посаду, підвищеннязаробітної плати тощо.

Атестаціяпрацівників проводиться в усіхпідрозділахпідприємства. Перелік посад, якіпідлягаютьатестації, і терміниїїпроведеннявизначаютьсякерівникомпідприємства.

Атестаціяпрацівниківвключаєтакіетапи:

 • підготовка до проведенняатестації:

 • проведенняатестації;

 • прийняттярішень за результатами атестації.

Підготовчийперіод − цеетап, протягомякого:

 • складаєтьсяперелікпрацівників, якіповинні пройти атестацію;

 • визначається склад атестаційноїкомісії;

 • йдепідготовкапотрібнихдокументів та атестатів;

 • ведетьсяорганізаціяроз’яснювальноїроботи про цілі та порядок

атестації;

 • розробляютьсяграфікипроведенняатестації.

Керівники, призначення і звільненняяких з посад проводиться вищимиінстанціями, проходятьатестацію в цій же організації.

Відчерговоїатестаціїдоводятьсякерівники і спеціалісти, якіпрацюють на посадіменше одного року.

Графікипроведенняатестаціїдоводяться до відомаатестантів за місяць до її початку, а документи на них подаютьсяатестаційнійкомісії задва тижні до початку.

Для проведенняатестаціїстворюєтьсяатестаційнакомісія. Пропозицію про склад комісії вносить менеджер зперсоналу. Офіційний склад атестаційноїкомісіїоголошується і затверджується наказом керівникапідприємства.

Повноваженняатестаційноїкомісіївизначаються на увесь термін, щозабезпечуєстабільністю і ротаціючленівкомісії.

Підготовкоюатестаційнихлистів, займаєтьсясекретаркомісії, а відгуками, характеристиками на атестатівбезпосереднійїхкерівник.

Співробітники, які є членами комісії, відосновнихобов’язків не звільняються.

Підготовчийетапзакінчується задва тижні до початку атестації, щодозволяє членам комісіївивчитидокументиатестатів.

На безпосереднійатестаціїпочинаєтьсязасідання, на якізапрошуютьатестантів, їхбезпосередніхначальників − розглядомвсіхматеріалів, їхобговорення, формуваннявисновків і рекомендацій,

Оцінкидіяльностіпрацівників, якіпройшлиатестацію, і рекомендаціїкомісіїзаписують в атестаційний лист.

Найбільшпоширеною формою атестаційнихдокументів є форма контрольного оціночного листа.

Лист оцінкидіяльності і особистихякостейзаповняєтьсябезпосереднімкерівником і працівникомслужби персоналу. Атестантознайомлюєтьсязізмістом листка оцінок не пізніше, як за два тижні до початку атестації. На засіданнікомісіярозглядаєдокументи, заслуховуєзвітатестанта про його роботу. Результатизаписуються в атестаційний лист і повідомляютьсяатестантуодразу ж післяголосування.

Нині на окремихпідприємствахатестаціюпроводять за допомогою ЕОМ. Організацієюатестаціїзаймається служба управління персоналом. Якщодіє система “АСУ-Кадри” в режимі “Пошук” за критеріямивідбираютьсякандидати для включення в список атестантів. Потімформуєтьсяекспертнакомісія, кудивходять:

 • керівникивищогорівня;

 • колеги;

 • підлеглі.

Члени комісії (не меншетрьох) працюють на ЕОМ, відповідаючи на запитання анкет, і виставляютьоцінки. Робота експерта з ЕОМ будується в діалоговомурежимі.

На ці ж запитаннявідповідає сам атестант, виставляючисамооцінки.

Результатами роботи комплексу є:

 • обробкаоцінок, виставленихекспертом;

 • обробкасамооцінок;

 • формуваннякінцевоїоцінки і характеристики атестанта;

 • друкуваннявихіднихдокументів.

Характеристика, одержана з ЕОМ, є допоміжнимматеріалом, і передається як рекомендація в атестаційнукомісію для аналізу.

Засіданняатестаційноїкомісіїоформляється протоколом, якийпідписує голова і секретаркомісії. Протокол засіданнякомісіїзаповнюється на всіхатестованих, якихзаслухалипротягом одного засідання. Якщопрацівники, якихатестували, працюють в різнихпідрозділах, то протоколиоформляютьсяокремо для кожного підрозділу. На заключномуетапікерівникорганізаціїприймаєрішення за результатами атестації. Формуваннявисновку проводиться з врахуванням:

 • висновків і пропозиційбезпосередньогокерівника;

 • оцінокділових і особистихякостейатестанта і відповідностіїхвимогамробочогомісця, посади;

 • думки кожного члена атестаційноїкомісії, порівнянняданихпопередньоїатестації з даними на момент атестації та характер змін;

 • думку самого працівника про свою роботу та можливістьпотенційнихможливостей.

Особливого значення надають трудовій дисципліні, проявусамостійності в критичнійситуації, професійнійпридатностіпрацівника.

За підсумкамиатестаціїрозробляється план заходів, і відповідно до рекомендаційкомісіїкерівникможездійснюватикадрові перестановки, поповнюватирезервикадрів, а такожматеріальнозаохочувати позитивно атестованихпрацівників.

Тема 7. Планування і організаціяпрофесійногонавчання та підвищеннякваліфікаціїкадріворганізації.

1. Поняття та видинавчання. 2. Методинавчання. 3. Професійнапідготовка. 4. Перепідготовка і підвищеннякваліфікації. 5. Присвоєнняпрофесійноїкваліфікації на виробництві. 6. Формування кадрового резерву.
7. Проведенняспівбесід з кадрами.

1. Поняття та концепціїнавчання.

Сучасний стан розвиткуекономікипред’являєновіпідвищенівимоги до якостіробочоїсили на виробництві, їїконкурентоспроможності. Навчання персоналу є одним з найважливішихзаходівактивноїполітикизайнятостінаселення, щовиступаєзасобомдосягненнястабільногоекономічногозростання, активно впливає на профілактикумасовогобезробіття з-поміжзайнятихпрацівників, забезпечуєзбереження і розвиток трудового потенціалусуспільства. У цьомузв’язкузабезпеченняподальшогорозвиткупрофесійногонавчанняпрацівників на виробництвінабуваєособливоїактуальності. Підготовкакадрів на виробництвіспрямована на підвищенняякостіпрофесійного складу працівниківпідприємства, формування у них творчогомислення, вмінняпрацювати в ринковихумовах та забезпечення на ційосновівисокоїпродуктивностіпраці та ефективноїзайнятості.

Навчанняпрацівниківможепроводитися на виробництві на власнійнавчально-виробничійбазісвоїмипедагогічними кадрами. Водночаспідготовкапрацівників за межами організаціївимагаєвідфахівцівслужбиуправління персоналу визначеннявимог не тільки до кількостіпрацівників, якібудутьнавчені за межами організації, а й встановленняпрофесійноїнаправленості та якостіпідготовки. Самостійненавчанняпрацівниківздійснюється за індивідуальним планом, щозатверджуєтьсяйогобезпосереднімкерівником. При цьомуорганізація шляхом запровадженнярізнихвидівматеріального і нематеріальногостимулюваннярозвитку персоналу впливає на самостійнепрофесійненавчанняпрацівників, підвищеннярівняїхмайстерності. Контроль за самостійноюпідготовкоюпрацівниківпроводятьбезпосереднікерівникипрацівників, інструкторвиробничогонавчання, фахівецьслужбиуправління персоналу.

Метою навчанняпрацівників є:

 • забезпеченняналежногорівняпідготовкипрацівниківвідповідно до вимогробочогомісця;

 • створення умов для професійноїмобільності працівника, як передумови до підвищенняефективностівикористання персоналу, професійнокваліфікаційногопросуванняпрацівників;

 • підвищеннярівняпродуктивностіпраці, якостіпродукції та систематичнеоновленняноменклатуривипускупродукції і забезпечення на ційосновіконкурентоспроможностіорганізації на ринку.

Виділяютьтаківидинавчаннякадрів на підприємства:

 • первиннапрофесійнапідготовкапрацівників;

 • перепідготовкапрацівників;

 • підвищеннякваліфікаціїпрацівників.

Первиннапрофесійнапідготовкапрацівників – цездобуванняпрофесійно-технічноїосвіти особами, якіраніше не малиробітничоїпрофесіїабоспеціальності, щозабезпечуєвідповіднийрівеньпрофесійноїкваліфікації, необхідний для продуктивноїзайнятості.

Перепідготовкапрацівників − цепрофесійно-технічненавчання, спрямоване на оволодінняіншоюпрофесієюпрацівниками, якіздобулипервиннупрофесійнупідготовку. Перепідготовкапрацівників на підприємствіздійснюється в таких випадках: для навчанняпрацівників, яківивільнюються у зв’язку з перепрофілюванням, реорганізацієюорганізаціїтощо; для розширенняїхпрофесійногопрофілю, підготовки до роботи в умовахколективноїформиорганізаціїпраці; при потребізмінитипрофесію у зв’язку з відсутністюроботи, щовідповідаєпрофесіїпрацівника, абовтратіздатностівиконувати роботу за попередньоюпрофесією.

Підвищення кваліфікації працівників − це освітні заходи з удосконаленняпрофесії.

2. Методинавчання.

При виборіметодівнавчанняпрацівників, якіпідвищуютькваліфікацію, організаціямаєкеруватисякритеріямиефективності з поглядувпливу на осіб, якінавчаються. При цьомунеобхідновраховуватитакіпринципи:

 • актуальність;

 • участь;

 • повторення;

 • зворотнийзв'язок.

Необхіднотакожприділятиувагуформуваннювідповідногоставлення до планованогонавчання. Працівниківорганізаціїслідналаштувати на активну участь у програміфаховоїпідготовки і перепідготовки за рахунок:

 • прагненнязберегти роботу, залишитися на займанійпосаді;

 • бажанняодержатипідвищенняабообійнятинову посаду;

 • матеріальноїзацікавленості шляхом установленняпідвищеної оплати праці;

 • виявуінтересу до самого процесупрофесійноїпідготовки; бажанняпрофесійногоспілкування з іншимиучасниками.

Методинавчанняподіляються на двігрупи:

 • навчання на робочомумісці;  зовнішнєнавчання.

Основними методами навчання на робочомумісці є:

 • інструктаж;

 • стажування;

 • учнівство;

 • наставництво.

Інструктаж − цероз'яснення і демонстраціяосновнихприйомівроботибезпосередньо на робочомумісці. Вінможепроводитисякерівником, працівником, який давно виконуєтакіфункції, а такожспеціальнонавченимінструктором. Процедура інструктажу, як правило, орієнтована на вивченняконкретнихопераційабодій, щовходять до професійнихобов'язків того працівника, якогонавчають. Позитивними сторонами інструктажу є його дешевизна, простота і короткочасність.

Стажування − це метод самостійногонавчання, при якомупрацівниктимчасовопризначається на іншу посаду з метою набуттяновихнавичок. Вонозастосовується в процесіреалізаціїпрограминавчання кадрового резерву, а також для оволодінняпрацівникомсуміжнихпрофесій. Разом ізтимзастосуванняцього методу пов'язано з високимивитратамивнаслідокутратипродуктивностіпраціпрацівника на новому робочомумісці.

Учнівство і наставництвозвичайнозастосовуються при фаховійпідготовціновихпрацівників, а також у програмахпідвищеннякваліфікації та перепідготовки. Ціметоди, звичайно, полягають у закріпленні за тими, хтонавчається, більшдосвідченихпрацівників, якіконтролюютьїхню роботу і надаютьдопомогупорадами, підказуваннями і навчаннямконкретнихпрофесійнихнавичок. Такіметодинавчанняоптимальні при виробленніфаховихнавичок. Проте вони багато в чомузалежать і відособистості наставника.

Навчання на робочомумісці не даєможливостіабстрагуватисявідконкретноїситуації на робочомумісці. Ційметіслугуєпрограманавчання поза робочиммісцем.

Основними методами навчання поза робочиммісцем є:

 • лекції;

 • діловіігри;

 • самостійнапідготовка.

Лекція − традиційний метод фаховогонавчання, якийпередбачаєвикладінформаціївикладачем у режимі монологу. Вона даєзмогу донести слухачам великий обсягнавчальногоматеріалу в короткий термін, розвинутибагатоновихідей, датиорієнтирищодозастосуванняотриманоїінформації на практиці. Лекціїефективні з економічногопогляду, оскількидаютьможливістьвикладачевіпрацювати з великою кількістюслухачів. До недоліківлекційможнавіднестиобмеженістьучастіслухачів у їхньомупротіканні, неможливістьзворотногозв'язкуаудиторії з викладачем.

Діловіігри − метод навчання, найбільшблизький до фаховоїдіяльності. Вони буваютьглобальними (управління конкретною структурою) і локальними (проведенняпереговорів, підготовкабізнес-плану, керуванняконфліктамитощо). Діловіігрикорисні з поглядунабуттятими, хтонавчається, практичнихнавичок. Проте вони дорогі і для проведенняїхпотрібенспеціальнопідготовлений персонал.

Самостійнапідготовка − найпростіший метод навчання. Основною рисою є індивідуальний характер. При цьому той, хтонавчається, сам можеобирати теми та час навчання, кількістьповторень. Протетакий характер навчанняпозбавляє того, хтонавчається, можливостіспілкування, вимагаєвідньогозначнихзусиль. Для зняттянегативнихмоментіввикористовуютьсякомп'ютерніпрограминавчання, щорозробляються з урахуваннямрівняфаховоїпідготовкипрацівника.

У практичній діяльності для правильної організації навчанняпрацівниківнеобхідно:

 • докладнодосліджуватирозробленийстратегічний план і поточнізавдання. Будь-яке навчаннямає бути пов'язане з реалізацією мети організації. Необхідночіткоуявлятикінцевий результат навчання;

 • організовуватинавчання, спрямованетільки на досягнення мети. У жодномуразі не можнавлаштовуватинавчаннятільки тому, щовоно стало модним;

 • проаналізуватиправильністьроботиспівробітників і відповідністьїхкваліфікації;

 • докладнодосліджуватиосновнінедоліки, якимнадається велике значення при оцінюваннівиконанняроботи. Навчальнапрограмамає бути спрямована на усуненняїх і набуттяпрацівниками таких навичок, яких вони не мають;

 • проводитианаліз причин звільненняпрацівників. При цьому причини, через яківідбувалисязвільнення і якіможуть бути розв'язані за допомогоюнавчання, обов'язковомають бути враховані в програмінавчанняпрацівників;

 • провести анкетуванняпрацівників і виявитинайслабші напрямки в рівніїхньоїпідготовки, включитиїх до програминавчання;

 • обов'язкововключити до програмипитанняособистого характеру (подоланняконфліктів, керуваннястресом, плануванняособистихфінансовихзасобівтощо);

 • провести дослідженнявідносинміжспівробітниками.

Робота керівника на цьому не закінчується. Післявироблення плану навчанняслідвжити таких заходів:

 • виробити план саморозвитку;

 • включити в нього план ізпідвищеннякваліфікаціїпрацівників

організації;

 • обов'язкововрахувати, щокороткочасніперіодичнісемінарибільшефективні за тривалі;

 • звернутиувагулекторів як на загальніпроблемніпитання, так і на питання, щостосуютьсяособливостейроботиорганізації;

 • забезпечитипрацівниківматеріалами, щодопомагають у навчанні. Цеможуть бути нормативніматеріали, книги, посібники, аудіо- і відеозаписитощо;

 • стимулюватибажання тих, хтонавчається, консультуватися з викладачем. Для цього необхідно передбачити перерви, зустрічі в неформальнійобстановцітощо;

 • у процесінавчанняпоєднуватитеоретичні й практичнімодулі;

 • організуватизустрічіначальників з підлеглими;

 • реалізуватинабутікожнимпрацівникомтеоретичнізнання в розробці плану спільноїроботиколективу, у створеннікомандиоднодумців.

3. Професійнапідготовка.

Система підготовкикадрівхарактеризуєтьсяпоєднаннямпрактичної і теоретичноїпідготовки, забезпечуєопануваннявисокопродуктивнихметодівпраці. Підготовкакваліфікованихпрацівниківздійснюється у системіпрофесійно-технічноїосвіти і безпосередньо на виробництві. Система професійно-технічноїосвітиготуєкваліфіковані кадри робочихпрофесіймайже для всіхгалузей. Терміннавчаннязалежатьвідгалузі, для якоїготуються кадри, і ряду іншихфакторів.

Виробниченавчаннявідбувається у майстернях училищ або на підприємствах і є основою професійноїпідготовки, на яку відводиться 2/3 всього фонду навчального часу. В основу виробничогонавчанняпокладенокомплексну систему йогоорганізації, у якійпередбачаєтьсяпоступовийперехідвідпростих до більшскладнихпроцесів, необхідних для опануванняпевнихробіт з конкретноїспеціальностіабопрофесії.

Підготовкакадрівбезпосередньо на виробництві є найбільшмасовим видом забезпеченняпідприємств кадрами. Ця форма підготовкиздійснюєтьсязавдякиіндивідуально-бригадному і курсовому навчанню.

Індивідуальненавчанняхарактернетим, щовиробниченавчанняздійснюєтьсябезпосередньо на робочомумісці. Працівникзакріплюється за інструктором (майстром), якийдопомагає практично освоїтинеобхіднівиробничінавички у відповідності з програмоюпідготовки. Післянавчання і складання тарифно-кваліфікаційногоіспитупрацівникуприсвоюєтьсятарифнийрозряд.

Значногопоширеннянабулагрупова форма підготовкипрацівників. Навчання проходить підкерівництвомінструктора (майстра) виробничогонавчання. Такебригадненавчанняздійснюється там, де цьоговимагає характер виробництва і специфікатехнологічногопроцесу. У бригадному навчанніпрацівниквключається у спеціальностворену бригаду абонаправляється у виробничу бригаду робочогонавчання, щоздійснюєтьсябезпосередньо на робочомумісціпідкерівництвомкваліфікованогопрацівника.

Курсовенавчанняздійснюється на спеціальних курсах (з відривомабо без відривувідвиробництва), де готуютьсяпрацівникибільшскладнихпрофесій, ніж в індивідуальномуабо бригадному навчанні, або тих професій, умовироботиякихускладнюєпроведенняпрактичних занять на робочомумісці. Метою курсовоїпідготовки є одержанняіншихсуміжнихспеціальностей. Методинавчання у курсовійсистеміпідготовкинаближені до форм і методівнавчання у професійно-технічних училищах і маютьістотнуперевагу над індивідуальними та бригадними.

Економічнаефективністьпідготовкикадріввизначаєтьсяпоказникамизростанняпродуктивностіпраці, поліпшенняякостіпродукції, зниженнясобівартості, браку тощо. Недолікамицихпоказників є те, що вони не даютьзагальногоуявлення про ефективністьпідготовкикадрів та не порівнюютьсяізвитратами на навчання.

Для визначенняекономічноїефективностіпідготовкикадрівслідвраховувати комплекс факторів: витрати на навчання і формипідготовки; період до присвоєннявищогорозряду при однаковомуосвітньомурівні, але різних формах підготовки; впливпідвищеннякваліфікації на підвищенняпродуктивностіпраці, якостіпродукції, зниженнясобівартості, зниження браку тощо. Аналізцихпоказниківдаєможливістьпорівнятивитрати на навчання з економічними результатами праці.

4. Перепідготовка і підвищеннякваліфікації.

Необхідністьперепідготовкикадрівзумовлена такими обставинами:

 • вивільненнямпрацівників у результатітехнічногопрогресу та реконструкціїпідприємства;

 • відсутністюпопиту на професійну структуру працівників, яка склалася у зв'язку з територіальнимпереміщеннямвиробництва;

 • відповідністюпрофесійного набору працівників потребам виробництва.

Міжпроцесомпідготовкиновихпрацівників і перепідготовкою тих, щомають стаж роботи на виробництві, є суттєвівідмінності. Якщопідготовкапередбачаєнавчанняпрофесійно-кваліфікаційнимзнанням і навичкам, то перепідготовка − розширення і поглибленняпрофесійно-кваліфікаційнихнавичок і знань, якіпрацівникинабули за періодпідготовки і вдосконалили в процесітрудовоїдіяльності.

Перепідготовкапрацівників − цепроцеснавчання, завдякиякому у працівникарозширюютьсяможливостізастосуванняпраці. Вона передбачаєпрофесійнізміни.

Перепідготовказдійснюється на спеціальних курсах з відривомабо без відривувідвиробництва. Така система маєзабезпечитивідповідністьміжпрофесіонально-кваліфікаційною структурою кадрів та досягненнями науки і технології, яківпроваджуються у виробництво.

На підприємствах і в навчальних закладах створюютьсякурсиділовогопризначення, курси опанування суміжних спеціальностей і професій, виробничо-технічнікурси, індивідуально-бригаднеучнівство.

Підвищеннякваліфікаціїпрацівниківздійснюєтьсяпідприємствами для своїхпрацівників з відривом і без відривувідвиробництва, через курсову мережу, школипередовихметодівпраці, технічнігуртки, семінари. Важливою формою підвищеннякваліфікації є вечірнєнавчання у професійно-технічних училищах, спеціальнихвищихнавчальних закладах.

Виявлення потреб підприємства у кваліфікованих кадрах і визначенняджерелїхзабезпеченнядосягається через систему балансовихрозрахунків. Розрахунок потреби враховуєприрістїхчисельності і компенсуєвибуття. Вихідними у визначеннічисельностіпрацівників за професіями на майбутнійперіод є дані про структуру обладнання, план підвищенняефективності, обсягвиробництва, продуктивністьпраці, враховуються і змінипрофесійного складу кадрів. Спочаткурозраховуєтьсячисельністьпрацівників на плановийперіод і визначаєтьсядодаткова потреба.

Додаткова потреба у працівникахрозраховується у зв'язку з приростом кількостіробочихмісць, компенсуваннямвибуття. Післявизначеннячисельності і додаткової потреби складається план підготовкипрацівників за формами навчання і підвищеннякваліфікації, виходячиіз потреби у кваліфікованомуперсоналі.

Перепідготовка і підвищеннякваліфікації − цепоглиблення, розширення й доповненняздобутоїранішекваліфікації. Причомупідвищеннякваліфікації − цеосвітні заходи з удосконаленняпрофесії, а перепідготовка − заходи з освоєнняінших (суміжних) професій і навиків. На практиціпідвищеннякваліфікаціїконкретнихпрацівниківмаєпевнізавдання. При цьомузавданняповинні: бути конкретними і специфічними; орієнтувати на отриманняпрактичнихнавиків; піддаватисяоцінюванню.

Оцінкаефективностіпрограмнавчання є центральною складовоюуправління в сучаснійорганізації. Усе частішевитрати на підвищеннякваліфікації персоналу розглядаються як один з головнихнапрямівпідвищенняефективностідіяльностіорганізації.

Перепідготовкакадрів − здобуттяпрацівникамикваліфікації за іншоюспеціальністю з метою оперативного забезпеченнявисококваліфікованими кадрами певнихділянок та напрямівроботи.

Підвищеннякваліфікаціїпрацівниківпідприємства − навчання, яке забезпечуєвдосконалення та розвитокзнань і вмінь, необхідних для ефективноговирішеннязавданьпрофесійноїдіяльностіпрацівника.

Структура перепідготовки та підвищеннякваліфікаціїпрацівниківвключає:підготовкумолодшихспеціалістів; наданнявищоїосвіти з присвоєннямкваліфікаціїспеціаліста за спеціальностями, професійноспрямованими для відповідноїсистеми; наданнядругоївищоїекономічноїчиіншоїосвіти; перепідготовкукадрів; підвищеннякваліфікаціїкадрів.

Підготовка та перепідготовкафахівцівздійснюється за такими формами:

 • заочною;

 • очно-заочною (дистанційною);

 • очною.

Очно-заочна та заочнаформинавчання є основними в системіпідготовки та перепідготовкифахівців без відривувідвиробництва.

Основними видами підвищеннякваліфікаціїкадрів є:

 • систематичнесамостійненавчання (самоосвіта);

 • навчання у тематичнихпостійнодіючих і короткостроковихсемінарах;

 • стажування (у тому числі і за кордоном);

 • навчання за професійнимипрограмамипідвищеннякваліфікаціїпрацівників.

 1. Присвоєнняпрофесійноїкваліфікації на виробництві.

Підготовкакадрівкваліфікованихпрацівників проводиться відповідно до перелікупрофесій, щонаведені в Класифікаторіпрофесій. У зв’язку з тим, що в усіх сферах економічноїдіяльностівідбуваєтьсябезперервнийпроцесвиникненнянових і зникненнястарихпрофесій, до Класифікаторапрофесійперіодичновносятьсяналежнікорективи. Первиннапрофесійнапідготовкапрацівників на виробництвіздійснюється з числа осіб, якізараховані на роботу на підприємстваучнями. Навчанняробітників з числа жінокабонеповнолітніхгромадян проводиться лише за професіями, а також для робіт, на якихдозволяєтьсявикористанняїхпраці. Роботи, на яких не можнавикористовуватипрацюжінок та неповнолітніхгромадян, визначаютьсяПерелікомважкихробітізшкідливими і небезпечнимиумовамипраці, на якихзабороняєтьсязастосуванняпраціжінок та Перелікомважкихробітізшкідливими і небезпечнимиумовамипраці, на якихзабороняєтьсязастосуванняпрацінеповнолітніх. Особи, якінаправляються на навчання, повинні бути ознайомлені з вимогами до роботи за професією, з умовами та оплатою праці, санітарними нормами і правилами, виробничимиінструкціями, можливістюподальшогопідвищеннясвогорівнякваліфікації та професійногозростання. Нормативнийтермінпідготовкикадрів на виробництві за робітничимипрофесіямивизначаєтьсянавчальними планами та навчальнимипрограмами і не повинен перевищувати 1 року.

 1. Формування кадрового резерву.

Сучасні організації зацікавлені і сприяють зростанню своїхспівробітників на всіхрівняхієрархічноїградаціїствореннямсистемиформування кадрового резерву.

Першим етапомтакоїроботиможе стати планування і розвитоккар'єрипрацівниківорганізації. Спеціалістивідділууправління персоналом навчаютьспівробітників основ такоїроботи.

Кар'єрапрацівника як об'єктпланування і керуванняістотновпливає на стабільністькадрів, соціалізаціюновихпрацівників, мотивацію до оволодінняновимипрофесіями і підвищеннякваліфікації.

Плануваннякар'єрипрацівниківможе бути загальним і конкретним. У загальномувипадку, обираютьсядекількаможливихнапрямківслужбовогозростання одного спеціалістаабогрупи, а в конкретному − розробляєтьсячіткийграфікзаміщення посад і, відповідно, навчання. Зазвичайпрацівник сам визначаєвласніфаховіінтереси і методиїхньоїреалізації, тобто посаду, яку вінхотів би обійняти. Відділуправління персоналом ознайомлюєйого з основнимивимогами до претендента на цю посаду. Для визначеннясильних і слабкихсторінпрацівниківможепроводитисятестування.

Потімнамічається план розвиткукар'єри, до якогослідвключити заходи, спрямовані:

 • на досягненняуспіхів у займанійпосаді;

 • фаховий та індивідуальнийрозвиток;

 • ефективне партнерство з керівною ланкою;

 • досягненняпомітного становища в організації.

Успішна робота на займанійпосадімаєдосягатися за рахунокуспішноговиконанняконкретнихзавдань.

Для свогофахового й індивідуальногорозвиткупрацівникмає не тількикористуватисявсімадосягнутимизасобами, а й демонструватинабутінавички, знання і зрілість.

Втілення плану розвиткукар'єрибагато в чомузалежитьвідставленнякерівника. Крім того, для успішногопросуваннянеобхідно, щоборганізація знала про існуванняпрацівника, йогодосягнення й можливості. Досягтицьогопрацівникможе за допомогоюфаховихдосягнень, вдалихвиступів, доповідей, звітів, участі в роботітворчихколективівтощо.

Каталізаторомрозвиткукар'єрипрацівника є включенняйого до кадрового резерву.

Кадровий резерв формується з числа співробітниківорганізації.

До резерву, як правило, зараховуютьсяпрофесійнопідготовленіпрацівники, якіуспішносправляються з виконаннямслужбовихобов'язків, проявляютьініціативу, маютьорганізаторськіздібності і необхіднийдосвідроботи, успіхи в навчанні.

З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, відділомуправління персоналом проводиться робота відповідно до розроблених ними особистихрічнихпланів, у якихпередбачаються:

− систематичненавчання шляхом самоосвіти;

− періодичненавчання і підвищеннякваліфікації;

− участь у роботісемінарів, нарад, конференцій з проблем, щовідповідаютьпрофілюроботипрацівника;

− стажування на відповідномуробочомумісці;

− заміщення в періодвідсутностіпрацівника, на посаду якогоспівробітникзарахований до кадрового резерву.

Організаційно-методичнекерівництвоформуванням кадрового резерву і наданнядопомоги в реалізаціїособистихрічнихпланівпрацівників, зарахованих до кадрового резерву, здійснюєтьсяспівробітникамивідділууправління персоналом.

7. Проведенняспівбесід з кадрами.

Проведенняспівбесід з персоналом є частиноюроботи з управління ним і йогорозвитку.

На практицізазвичайзастосовуютьсятаківидиспівбесід з персоналом:

 • співбесіда з обговореннярозвиткукар'єрипрацівників;

 • щорічнабесіда з персоналом;

 • бесіди з деякимипрацівниками;

 • бесідиізпрацівниками, якізвільняються.

Метою бесіди з обговореннярозвиткукар'єри є навчанняпрацівників основ планування і розвиткукар'єри, роз'ясненняпринципів партнерства, відповідальності й можливостейсторін-учасників. У процесібесіди ставиться мета розв'язати два основнізавдання:

 • сформуватизацікавленістьпрацівника в розвиткукар'єри;

 • надатийомуможливості для керуваннякар'єрою.

Щорічнабесіда з працівниками проводиться з метою:

 • розвиткуспівробітництва і спілкування;

 • усуненнянепорозумінь та розчарувань;

 • посиленнясамостійності й відповідальностіпрацівника;

 • зростаннявіддачі і задоволеностіроботою;

 • закріпленнябажанняособистогопросування по службі, а такожобговоренняйогошляхів і можливостей.

У процесібесідибезпосереднійкерівникмаєторкатисяпитаньсильних і слабкихсторін у діяльностіпрацівника при виконаннізавдань; організаціїпраці на робочомумісці; соціальногоклімату в колективі; одержання, поширення та якостіінформації в організації; бажаньпрацівникащодорозвиткуйогокар'єри; його проблем у колективі й у побуті. Звичайно на бесіду з кожнимпрацівникомвитрачається до 2 годин. Такабесіда є конфіденційною. Працівникимають право відмовитисявіднеї без наслідків у подальшому. У ходіїїпроведеннякерівникмаєможливістьсформуватисвоєставлення до працівника, простежитиреакціюспівробітників на йогодії, вплинути на поліпшенняклімату в колективі.

Інтерв'юйованийпрацівникмаєможливістьоцінитиступіньправильностійогосприйняття в очах керівника, зіставити стиль своєїроботиіззавданнямиорганізації, внести пропозиціїщодополіпшеннявиробничих і міжособистіснихвідносин, а такожрозв'язанняконкретнихзавдань.

По закінченнібесідипрацівникзаповнює анкету, яка потімпередається у відділуправління персоналом. У нійзаписуютьсяпропозиціїкерівникащодопідвищеннякваліфікаціїпрацівника та розвиткуйогокар'єри, побажанняполіпшитиробочемісце, умовипрацітощо. Тут такожвикладаютьсяпропозиціїпрацівника, які не знайшливідгуку в керівника. Проведеннябесід з деякимипрацівникамиспрямоване, як правило, на розв'язанняпоточних проблем і не має системного характеру. Вонозастосовується в разірозв'язанняконфліктнихситуацій, виробничих проблем, ухваленнярішення про покарання і навітьможливезвільненняпрацівника.

Проведеннябесід з працівниками, якихзвільняють, даєможливістьвиявити причини їхньогозвільнення, ще раз оцінитиоб'єктивністьпокарання (в разізвільнення з ініціатививласникаабоуповноваженого ним органу), виявитиздатність до управління персоналом у їхніхбезпосередніхкерівниківтощо. Проведення таких видівбесіддастьможливістьрозробити комплекс заходів з усуненнявиявленихнедоліків у роботіорганізації і підвищитиякістьуправління персоналом.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас