1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: Лукьяненко Лев.docx
Розширення: docx
Розмір: 1392кб.
Дата: 24.01.2023
скачати

Тема 3. Кадрова служба. 1. Завдання і напрямки роботикадрових служб.

2. Професійно-кваліфікаційнівимоги до працівниківкадрових служб.


1. Завдання і напрямки роботикадрових служб.

Кадрова служба підприємства − цесукупністьспеціалізованихструктурнихпідрозділів у сфериуправлінняпідприємством разом іззайнятимипосадовими особами (керівники, фахівці, виконавці), покликанимиуправляти персоналом у межах обраноїкадровоїполітики.

Кадрова служба вирішуєтакізавдання:

  • здійсненняроботи з добору, розстановки та використанняпрацівників і фахівців;

  • формуваннястабільнішогоколективу;

  • створення кадрового резерву;

  • прогнозуваннярозвитку персоналу, заохоченняпрацівників до службовоїкар’єри, забезпеченняїхбезперервногонавчання;

  • організаціясистемиоблікукадрів.

Основниминапрямкамироботикадровоїслужби є:

  • забезпечення комплексного вирішення завдань якісногоформування й ефективноговикористання кадрового потенціалу;

  • широкевпровадженняактивнихметодівпошуку і цілеспрямованоїпідготовкипотрібнихпідприємству і галузі

працівників;

  • планомірна робота з управлінським персоналом, з резервом для заміщення, висунення, яке повинно ґрунтуватися на таких організаційних формах, як плануванняділовоїкар'єри, підготовкакандидатів на заміщення посад за індивідуальними планами, ротаційніпереміщеннякерівників і спеціалістів, навчання на спеціальних курсах і стажування на відповідних посадах;

  • активізаціядіяльності по стабілізаціїтрудовихколективів, підвищеннятрудової і соціальноїактивностіпрацівників на основіудосконаленнясоціально-культурних і морально-психологічнихстимулів.

2. Професійно-кваліфікаційнівимоги до працівниківкадрових служб.

Виконанняосновнихфункційкадровоїроботивимагаєвисококваліфікованих, професійноздібнихпрацівників служб персоналу.

Працівникислужбиуправління персоналом зобов'язані (рис. 4): знати: трудовезаконодавство, методичні, нормативні та іншіматеріали, яківідносяться до особового складу; основипедагогіки, соціології і психологіїпраці, передовийзакордонний і вітчизнянийдосвід у галузіуправління персоналом; володіти:сучасними методами оцінки персоналу; профорієнтаційноюроботою; довготерміновим та оперативнимплануваннямроботи з персоналом; регламентаціямифункційструктурнихпідрозділів і працівників; спеціальнимитехнологіямиуправління; мати,яснеуявлення про перспективу розвиткусвогопідприємства, кон'юнктуру ринку праці, про основинауковоїорганізаціїпраці, виробництва й управління; здібності до навчання, розвитку та постійногооновленняпрофесійнихзнань.Для цьогоспеціалісти з управління персоналом повинніматипрофесійнізнання в галузіпланування, розробки й аналізуальтернативнихстратегій, прийняттярішень, ефективноїкомунікації, створенняробочихгруп, мотиваціїпрацівників, вирішенняконфліктів.

У малихпідприємствах, де кадровіслужби як таківідсутні і їхфункціївиконує один-два працівники, ситуація з професійноюпідготовкоюцихпрацівниківдещоінша. Вони повинніматиуніверсальнупідготовку з питанькадровоїроботи, щобвиконувативідповідніобов'язки. Менеджер з персоналу має бути провідникомкадрової та соціальноїполітики, соціальнимлідеромколективу, йогоморальниметалоном, самокритичним, мативисокіморальніякості, вираженунаправленість на роботу з людьми і вмітивирішуватинестандартніуправлінськіпроблеми, які не маютьготовихрецептіввирішення, пов'язаних з конкретнимиконфліктнимиситуаціями, мислити масштабно, забезпечитипозитивнусамоорганізаціюуправлінськоїсистеми, підтримуватипочуттявласноїгідності кожного працівника, ініціативу і творчийпідхід до справи.

Головний менеджер в організації, щовідповідає за людськіресурси:

працює як повноправний член командивищогокерівництваорганізації; пропонуєконцепції та стратегії, якідаютьможливістьстворювати, розвивати та постійнорегулюватидовгостроковіпрограми в галузілюдськихресурсів; стежить за узгодженістюпрограм у галузілюдськихресурсів з організаційною культурою; проінформований про нинішні та майбутні, внутрішні та зовнішні для організаціїподії та проблеми, щовиникають, та розумієїхпотенційнийвплив на робітників; відстоює перед вищимкерівництвомнайбільшефективністратегіївикористаннялюдськихресурсів.

При підборікандидатів на посаду керівниківкадрових служб потрібно:

вивчатиособову справу претендентів та іншідокументи, думку колективу, проводитипсихологічні тести та оцінюватирезультатидіяльності за останні 2-3

роки. Отже, кадровіслужбиуправління персоналом повинні бути укомплектованіспеціалістами, здатнимиуспішновирішувати широкий спектр питаньдіяльностіпідприємства і разом з іншими службами активно впливати на ефективністьроботипідприємства.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас