1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: Лукьяненко Лев.docx
Розширення: docx
Розмір: 1392кб.
Дата: 24.01.2023
скачати

Тема 2. Кадроваполітика. 1. Цілікадровоїполітики.

2. Суб’єктикадровоїполітики. 3. Засобикадровоїполітики.


1.Цілікадровоїполітики.

Реалізаціяцілей і завданькадровоїроботиздійснюється через кадровуполітику. Існуєбагаторізнихточокзорущодовизначенняпоняття "кадроваполітика". Наприклад, О.В. Крушельницька і Д.П. Мельничук вважають, що: "Кадроваполітика – цесукупністьпринципів, методів, форм організаційногомеханізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, створенняоптимальних умов праці, йогомотивації та стимулювання". Є.В.

Маслов визначаєкадровуполітику як "головнийнапрямок в роботі з кадрами, набірпринципів, щореалізуються кадровою службою підприємства" . На думку А.К. Саакяна, "... кадроваполітика – система цілей, принципів і форм, методів і критеріївроботи з кадрами, причомурозповсюджуєтьсяцеположення на весь колективзайнятих, в межах якогоздійснюєтьсяуправління".

Таким чином, кадроваполітикапідприємства – це система принципів, ідей, вимог, щовизначаютьосновні напрямки роботи з персоналом, їїформи і методи. Кадроваполітикавизначаєгенеральнийнапрямок і основироботи з кадрами, загальні і специфічнівимоги до них і розробляєтьсявласникамипідприємства, вищимкерівництвом, кадровою службою.

Основною метою кадровоїполітики є своєчаснезабезпечення оптимального балансу процесівкомплектування, збереження персоналу, йогорозвиткувідповідно до потреб підприємства, вимогдіючогозаконодавства та стану ринку праці.

Цілікадровоїполітики:

 • своєчаснезабезпеченняпідприємства кадрами необхідноїякості у необхіднійчисельності;

 • забезпечення умов реалізації прав і обов’язківпрацівників, щопередбаченітрудовимзаконодавством;

 • раціональневикористання кадрового потенціалу;

 • формування і підтримкаефективноїроботитрудовихколективів.

Цільова задача кадровоїполітикипідприємстваможе бути вирішенапорізному, при цьомуіснуютьтакіальтернативніваріанти:

 • звільнятипрацівниківабозберігати; якщозберігати, то яким шляхом;

 • проводитипідготовкупрацівниківсамостійноабошукати тих, хтовжемаєнеобхіднупідготовку;

 • проводитинабір персоналу іззовнішніхджерелабоперенавчатипрацівників, якіпідлягаютьзвільненню з підприємства;

 • проводитидодатковийнабір персоналу абозадовольнитисяіснуючоюкількістю за умовибільшраціональногоїївикористання.

Кадроваполітикапідприємства повинна засновуватися на таких принципах:

 • справедливість;

 • послідовність;

 • дотримання трудового законодавства;

 • рівність;

 • відсутністьдискримінації за статтю, віком, релігією;

 • науковість;

 • комплексність;

 • системність;

 • ефективність.

Кадрова політика підприємства визначається внутрішніми і зовнішнімичинниками.

Так, до зовнішніхчинників, щовизначаютькадровуполітикупідприємства, належать: національнетрудовезаконодавство; взаємини з профспілкою; стан економічноїкон'юнктури; ситуація на ринку праці, культурнітрадиції, особливостісферибізнесу.

Наприклад, присутність у нормах деякихкраїнзаборон на застосуваннятестів при прийомі на роботу змушуєпрацівників служб управління персоналом бути дужевинахідливими в проектуванніпрограмвідбору та орієнтації персоналу.

Орієнтуючись на урахуванняситуації на ринку праці, необхіднопроаналізуватинаявністьконкуренції, джерелакомплектування, структурний і професійний склад вільноїробочоїсили. Важливоодержатиінформацію про професійні і суспільніоб'єднання, у якихприймають участь працівникипідприємстваабокандидати на роботу. Стратегіюдіяльностіданихоб'єднань, їхнітрадиції і пріоритети у засобахборотьбинеобхідновраховувати для створення і реалізаціїефективнихкадровихпрограм у підприємстві.

Внутрішніми чинниками, що визначають кадрову політикупідприємства, є:

 • ціліпідприємства та їхнятимчасова перспектива.

Так, наприклад, для підприємств, щонацілені на швидкеодержанняприбутку і потімзгортанняроботи, потрібнізовсіміншіпрофесіонали у порівнянні з підприємствами, орієнтованими на поступоверозгортання великого виробництва з безліччюфілій;

 • стиль управління.

Порівнянняпідприємств, побудованихжорсткоцентралізованим чином, та тих, щовіддаютьперевагудецентралізації, показує, щоцимпідприємствампотрібенрізний склад професіоналів;

 • умовипраці.

Найбільшважливими характеристиками робіт, щозалучаютьабовідштовхують людей, є:

 • ступіньнеобхіднихфізичних і психічнихзусиль;

 • ступіньшкідливостіроботи для здоров'я;

 • місцерозташуванняробочихмісць;

 • тривалість і структурованістьроботи;

 • взаємодія з іншими людьми під час роботи;

 • ступіньволі при рішенні задач;

 • розуміння і прийняття мети підприємства.

Як правило, наявністьнавітьневеликоїкількостінепривабливих для працівників задач потребуєвід менеджера з персоналу створенняспеціальнихпрограмзалучення та утриманняпрацівників у підприємстві;

 • якісні характеристики трудового колективу.

Так, робота в складіуспішногоколективуможе бути додатковим стимулом, щосприяєстабільнійпродуктивнійроботі і задоволеностіпрацею;

 • тип влади;

 • іміджпідприємства.

2. Суб’єктикадровоїполітики.

Кадроваполітика є складовою кадрового господарства та економічноїполітики. До економічноїполітики вона належить тому, що в її межах державніоргани і керівництво як державних, так і приватнихорганізаційприймаютьпринциповірішення у сферілюдськоїпраці, якіохоплюютьусіфункціональнісфериорганізації. Якістьцихрішеньпевноюміроюзалежитьвідпрофесійноїпридатностіспівробітників, наділенихвідповіднимиповноваженнями. Рівеньвикористаннякадрів, стимулюванняїхрозвитку, посадовіпризначення, оплата праці — важливічинникиуспішноїдіяльності будь-якоїорганізації.

Суб'єктикадровоїполітики

Суб'єктамикадровоїполітики є представникикерівництвафірми та представники − робітників і службовців у радіорганізації, представники, якіобстоюютьінтересиробітничоїмолоді, представникиробітників і службовців у спостережнійраді, а такожкомітетізтрудовихспорів, якийрозглядає спори міжроботодавцями й радою організації і ухвалюєобов'язкові для всіхрішення; комітет представлений двома сторонами на паритетних засадах. Згідноіз законом про представницькіоргани рада організаціїмаєвеликіповноваженнящодоприйняттярішень у межах кадровоїполітики, особливо з питань умов праці, обладнанняробочихмісць, посадовихпризначень і підвищеннярівнявиробничоїкваліфікації.

Окрімконституційованих законами існуютьтакожіншісуб'єктикадровоїполітики, якібезпосередньовпливають на неї — насампередпрофспілки, спілкироботодавців, власникикапіталу і безпосередньоспівробітники.

На кадровуполітикувпливаютьтакожсуспільніумови, певнівладніструктури, ситуація на ринку праці, брак чинадлишокробочоїсили, акціїсолідарностіробітничихабоіншихвпливовихугруповань.

3. Засобикадровоїполітики.

Для досягненнясвоїхцілейсуб'єктикадровоїполітикикористуютьсяпевнимінструментарієм − засобамикадровоїполітики. Їхможнавважати системою стимулювання, а підсумкилюдськоїпраці − результатом діїцієїсистеми. Теорія "стимулювання − результат" базується на концепції Е. Марча та X. Саймона. Вона є основою для визначеннязв'язкуміжвиборомпевногомісцяроботи та кадрово-політичнимиінструментами. Вихідний принцип зазначеноїтеоріїполягає в тому, щопрацівникоцінюєстимули у своїйорганізації на основірезультатівпраці. Цетвердженняґрунтується на таких тезах:

 • всіучасникиорганізації, усігрупиотримуютьвідорганізаціїстимули, причому не обов'язково у грошовому вираженні, і виробляють за цепевнупродукцію в інтересахорганізації;

 • промисловаорганізаціяперебуває у станірівноваги, якщо вона за результатами своєїдіяльностінадаєпрацівникамтакукількістьефективнихстимулів, що вони не розриваютьтрудової угоди.

Стан рівноваги є також результатом переговорівсуб'єктівкадровоїполітики. Теорія "стимулювання − результат" не враховуєставлення персоналу до праці.

У кадровійполітицізастосовуютьрізнізасоби та заходи. Розглянемоїх.

 1. Вибір стилю управління, відякогозалежитьвибіріншихінструментів. У науковихрозробках про кадровегосподарствопід стилем управліннярозуміють не тількивласнийуправлінський стиль того чиіншогокерівника, а й принциповийуправлінський стиль підприємствавзагалі.

 2. Соціальнаполітика та політика оплати праці − матеріальністимули, якіорганізаціяпропонуєсвоїмпрацівникам:

 • встановленнятарифноїсітки − певному виду діяльностімаєвідповідатипевнийрозрядзаробітної плати;

 • врученняподарунків у зв'язкузісвятами; виплативідпускних і квартальнихпремій, премій за підсумками року;

 • виплати за результатами діяльностіорганізації: участь працівників у прибутку через прямігрошовівиплати; участь у капіталі (володінняакціями); наданняпозик;

 • виплатипрацівникампремійабо надбавок до заробітної плати за раціоналізаторськудіяльність; додатковівиплати за економічнийефектвідраціоналізаторськоїпропозиції;

 • соціальнівиплати та пільги, не передбаченізаконодавчими актами;

 • пенсійнезабезпечення в організації; виплати за вислугуроків; нагромадженнявласногокапіталу; дотації на санаторнелікування; наданняслужбовоїжитловоїплощі, службовихавтомобілів; власнеавтобуснесполучення; їдальні; рекреаційні установи; спортивнімайданчики; басейни; базивідпочинкутощо.

3. Політика у сферіосвіти, підвищеннякваліфікації та посадовихпризначень:

 • навчання − підготовкановихкадрів для певнихвидівдіяльності (на робочомумісцічи на ознайомлювальних курсах), професійно-технічнапідготовкамолоді, семінарськізаняття для майбутніхкерівників;

 • підвищеннякваліфікації − внутрішньовиробниче та іншіформинавчання, зокремазаочне;

 • посадовіпризначення − формуваннякритеріївпридатності для посад, внутрішньовиробничіконкурси, цілеспрямованийрозвиток персоналу.

4. Створенняналежних умов праці:

 • робочемісце − організаціядбає про створенняналежних умов праці на робочомумісці, забезпечуєергономічністьпраці (свобода рухів, зручністільці, правильна висотастолів, достатністьосвітлення), вживаєзаходівщодозниженнярівня шуму та вмісту в засобахпрацінебезпечних для здоров'яречовин;

 • робочий час − організаціязабезпечуєможливістьгнучкостіробочого часу (гнучкийграфікроботи, робочімісця з неповнимробочим днем, наданнядодатковихднів до основноївідпустки);

 • змістпраці − організаціявживаєзаходівщодоусуненнячизменшеннямонотонності певних видів діяльності завдяки розширенню спектра виконуваноїроботи, ротаціїробочихмісць, збагаченнюзміступраці.

5. Забезпечення кадрами − підтримування контактів з бюро працевлаштування, консультантами з питаньпрацевлаштування, об'єднаннямиробітників і службовців, школами, університетами, академіями з метою створенняпривабливогоіміджуорганізації для потенційнихспівробітників.

Організаціярозробляєрекламні заходи (розповсюджуєоголошення, організовуєпрезентації в різнихнавчальних закладах) і визначаєкритерії для прийняття на роботу та конкурснихвідборів. Для того, щобвизначитиефективністьзастосуванняінструментівкадровоїполітики як стимулів для працівниківорганізації, необхідновизначитимотивилюдськоїпраці. Міжзазначенимиінструментами та потребами співробітниківздійснюєтьсявзаємовплив, бостимулипропонуютьсятількитоді, коли вони даютьзмогузадовольнитипевні потреби.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас