1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: Лукьяненко Лев.docx
Розширення: docx
Розмір: 1392кб.
Дата: 24.01.2023
скачати


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
(Дипломна робота)Правила роботи з кадрами”Суми

2022ЗМІСТ


Тема 1. Теоретичні основи організації роботи з кадрами 4

 1. Поняття і змістроботи з кадрами

 2. Організаційна структура і функціїкадровоїслужби

Тема 2. Кадрова політика 21

 1. Цілікадровоїполітики

 2. Суб’єктикадровоїполітики

 3. Засобикадровоїполітики

Тема 3. Кадрова служба 28

 1. Завдання і напрямки роботикадрових служб

 2. Професійно-кваліфікаційнівимоги до працівниківкадрових служб

Тема 4. Планування і формування персоналу 31

 1. Зміст, завдання та принципи кадрового планування

 2. Методивизначення потреб персоналу

 3. Видипланів з питань персоналу

 4. Методипідбору персоналу, їх характеристика

 5. Суть контрактноїформи найму

Тема 5. Кадроведіловодство 55

 1. Номенклатура справ з кадрового діловодства

 2. Документаційнезабезпеченняобліку та руху кадрів

 3. Комп'ютеризація кадрового діловодства

Тема 6. Атестація персоналу як метод йогооцінки та розвитку 67

 1. Атестація, її типи і цілі

 2. Видиатестації та їїетапи

Тема 7. Планування і організаціяпрофесійногонавчання та підвищеннякваліфікації

кадріворганізації 73

 1. Поняття та видинавчання

 2. Методинавчання

 3. Професійнапідготовка

 4. Перепідготовка і підвищеннякваліфікації

 5. Присвоєнняпрофесійноїкваліфікації на виробництві

 6. Формування кадрового резерву

 7. Проведенняспівбесід з кадрами

Тема 8. Підбір і розстановкакадрів 88

 1. Особливостіпідборукадрів

 2. Підбіркадрів – функціяуправління

 3. Методи і засобививчення особи при підборі і розстановцікадрів

Тема 9. Комплектуванняштатівпідприємства 95

 1. Функціїкадрових служб з комплектуванняштатів

 2. Джерелакомплектуванняштатів

 3. Шляхи залученнякваліфікованихпрацівників

 4. Підвищення на посаді

Тема 10. Оцінювання персоналу 100

 1. Оцінка персоналу: сутність, види, функції, принципи

 2. Основніскладовіоцінки персоналу

 3. Поведінкакерівників у процесіоцінювання персоналу

 4. Оцінка персоналу за досягненнямпоставленихцілей (оцінка за цілями)

Тема 11. Джерелазадоволення потреби в персоналі 112

 1. Механізмрозмежуванняповноважень у діяльностіпідприємницьких структур на ринку кадровоїінформації

 2. Кадрові агентства, щоживуть за рахунокпретендентів

 3. Джерелазадоволення потреби в персоналі 1. Активні і пасивнінормизадоволення потреб у персоналі

Тема 12. Кадровийпотенціалуправління. Аналіз якісного складу кадрів 122

 1. Робота з молодимифахівцями

 2. Науково-практичніоснови добору та розстановкикадрівуправління

 3. Робота з фахівцями за кордоном

Тема 13. Управліннянововведеннями в кадровійроботі 133

 1. Принципи та методинововведень у кадровійроботі

 2. Інноваційнийпотенціалпрацівника


Тема 1.Теоретичніосновиорганізаціїроботи з кадрами.

1. Поняття і змістроботи з кадрами. 2. Організаційна структура і

функціїкадровоїслужби.


1. Поняття і змістроботи з кадрами.

У господарськійдіяльностівикористовуютьрізнівидиресурсів: матеріальні, фінансові, інформаційні, інтелектуальні і, на кінець, найважливіший ресурс − люди, які все цестворюють, використовують, видозмінюють і, головне − управляютьвсімапроцесами.

На сучасномуетапіособливаувагаприділяєтьсявикористаннюлюдського фактору, підвищеннюякості і творчоївіддачіінтелектуального, кадрового потенціалу, покращеннюпідготовки і використанняспеціалістів. Робота з кадрами – одна ізскладовихчастинуправлінськоїроботи по керівництвуданимпідприємством. Вона, як і вся робота керівника, вимагаєпередусімпланомірності та обдуманостідій.

Головнимелементомвсієїсистемиуправління є кадри, якіодночасноможуть бути як об'єктом, так і суб'єктомуправління.Працівникипідприємства, організації є об'єктомуправління, оскільки вони являють собою продуктивну силу, головнускладову будь-якоговиробничогопроцесу. Тому планування, формування, розподіл, перерозподіл та раціональневикористаннялюдськихресурсів на виробництвіскладаютьосновнийзміступравління кадрами, що з цієї точки зорурозглядаєтьсяаналогічноуправліннюматеріально-речовимиелементамивиробництва.Разом з тим кадри − ценасамперед люди, якіхарактеризуютьсяскладним комплексом індивідуально-типовихякостей і властивостей, середякихсоціально-психологічнівідіграютьголовну роль.Здатністькадріводночасно бути об'єктом і суб'єктомуправлінняявляє собою головнуспецифічнуособливістьуправління кадрами. Виходячизісказаногопідуправлінням кадрами розуміютьпроцеспланування, підбору, підготовки, оцінки і безперервноїосвітикадрів, спрямований на раціональнеїхвикористання, підвищенняефективностівиробництва і в кінцевомупідсумку − на поліпшенняякостіжиття.Основною метою управління кадрами в сучаснихумовах є сполученняефективногонавчання персоналу, підвищеннякваліфікації та трудовоїмотивації для розвиткуздібностейпрацівників, а такожстимулюванняїх до виконанняробітбільшвисокогорівня.Управління кадрами являє собою комплексну систему, елементамиякої є основні напрямки, етапи, принципи, види і формикадровоїроботи.

Кадри є штатний склад працівниківпідприємств, установ, організацій і поділяються на двівеликігрупи: кадри управління (службовці) і робочі кадри. До робітників належать працівники, якібезпосередньозайнятіствореннямматеріальнихцінностейабо роботами по наданнюрізноманітнихвиробничихпослуг і переміщеннямвантажів. Робочихумовнопідрозділяють на основних і допоміжних, співвідношенняяких є важливиманалітичнимпоказникомефективностівиробництва, оскільки в мірумеханізації та автоматизаціївиробничихпроцесів роль останніхпомітнозростає.

До кадрівуправліннявідносятьсяпрацівники, яківиконуютьабосприяютьвиконаннюконкретнихуправлінськихфункцій. Вони поділяються на три основнігрупи: а) керівники, щонаправляють, координують і стимулюютьдіяльністьучасниківвиробництва (так званілінійнікерівники − директора заводів, начальники цехів, майстритощо); б) спеціалісти, якінадаютькваліфікованудопомогукерівникам при аналізі та вирішенніпитаньрозвиткувиробництва (інженери, економісти, юристи, психологи тощо) абосамостійнокерівніінженерно-технічними, планово-економічними, соціальними та іншимифункціональними службами (так званіфункціональнікерівники − начальники відділів, головніспеціалісти, керівники бюро, груп, секторівтощо); в) допоміжніпрацівники, щоздійснюютьтехнічне та інформаційнеобслуговуванняапаратууправління − збирання, первиннуобробку, зберігання та передачу інформації (креслярі, архіваріуси, діловодитощо).

Основнінапрями та методиуправління кадрами.

Управління кадрами здійснюється в процесівиконанняпевнихцілеспрямованихдій і передбачаєнаступніосновніетапи і функції: визначенняцілей і основнихнапрямківроботи з кадрами, постійнеудосконалюваннясистемикадровоїроботи на виробництві; визначеннязасобів, форм і методівздійсненняпоставленихцілей, організаціяроботи з виконанняприйнятихрішень, координація і контроль виконаннянаміченихзаходів. Сукупністьцілей, напрямків, форм і методівуправління кадрами складається в єдину систему кадровоїроботи, основнимипідсистемамиякої є: а) підсистемааналізу, планування і прогнозу кадрів. Основнимиїїзавданнями є формуванняоб'єктів і структур управління, розрахунок потреби в кадрах необхіднихпрофесій, спеціальностей і кваліфікації. Іншими словами, рішеннязавданьданоїпідсистемимаєдативідповідь на питання: "Хтопотрібний і в якійкількості?"; б) підсистема добору, розстановки, оцінки і безперервногонавчаннякадрів. Їїосновнимизавданнями є якіснезабезпеченнясформованихоб'єктів і структур управліннянеобхідними кадрами, а такожорганізаціяефективногостимулюванняїхньоїдіяльності; в) підсистемараціональноговикористаннякадрів на виробництві. Рішеннязавдань, що стоять перед даноюпідсистемою, передбачаєздійснення комплексу заходів для створеннявисокопродуктивних і стійкихвиробничихколективів.

Методиуправління кадрами підрозділяються на три основнігрупи:

економічні, організаційно-розпорядчі та соціально-психологічні. До економічнихметодіввідносятьсяпрогнозування і плануваннякадровоїроботи, розрахунок балансу робочихмісць і трудовихресурсів, визначенняосновної і додаткової потреби в кадрах, джерелїїзабезпеченнятощо. Організаційно-розпорядчіметодипередбачаютьзастосуваннярізнихспособіввпливу на працівників і грунтуються на використаннівстановленихорганізаційнихзв'язків, правовихположень і норм (наприклад, на правилах внутрішньоготрудового розпорядку, положеннях про порядок проведенняатестаціїабовивільненняпрацівників, інструкціях про порядок веденняобліку і зберіганнятрудовихкнижокробітників і службовцівтощо). Соціальнопсихологічніметодиуправління кадрами представляють собою конкретніприйоми і способивпливу на процесформування та розвитку трудового колективу і окремихпрацівників, у зв'язку з чим вони поділяються на соціальні та психологічні. Першіпокликанівпливати на весь колектив (соціальнепланування, створення оптимального психологічногоклімату, вивченнягромадської думки тощо), а другий − на окремихпрацівників (методипсихологічноговідбору, вивчення та оцінкикадрівтощо).

Складність і багатогранність управління кадрами припускаєбагатоаспектнийпідхід до цієїважливоїпроблеми. Розрізняютьтакіаспектиуправління кадрами:

 • техніко-технологічний (відбиває рівень розвитку конкретного виробництва, особливостівикористовуваних у ньомутехніки і технології, виробничіумовитощо);

 • організаційно-економічний (міститьпитання, пов'язані з плануваннямчисельності і складу працюючих, їх матеріальним стимулюванням,

використаннямробочого часу тощо);

 • правовий (включаєпитаннядотримання трудового законодавства в кадровійроботі);

 • соціально-психологічний (відбиваєпитаннясоціально-психологічногозабезпеченняуправління кадрами, впровадженнярізнихсоціологічних і психологічних процедур у практику кадровоїроботи);

 • педагогічний (припускаєрішенняпитань, пов'язанихізвихованнямкадрів, наставництвомтощо).

Ключовим в управлінні є принцип добору та розстановкикадрів за їхособистими і діловимиякостями. Вінпередбачає:

 • спадкоємністькадрів на основі систематичного добору і підготовкиновихпрацівників;

 • забезпечення умов для постійногопідвищенняділовоїкваліфікаціїкадрів;

 • чіткевизначення прав, обов'язків і відповідальності кожного працівника;

 • поєднаннядосвідченихпрацівників з молодими кадрами;

 • забезпечення умов для професійного і посадовогопросуваннякадрів на основіобґрунтованихкритеріївоцінкиїхдіяльності та особистіснихякостей;

 • сполученнядовіри до кадрівізперевіркоювиконання.

Механізмуправліннякадрами виробництвавключаєрізноманітнідержавні і громадськіформування:

 • місцевідержавніадміністрації, щозабезпечують на підвідомчійтериторіївирішення комплексу питань з управліннятрудовими ресурсами регіону, включаючиїхформування, перерозподіл і раціональневикористання;

 • профспілковіоргани, якіконтролюютьдотриманняадміністрацієюпідприємств, організацій та установ прав трудящих в частиніїхприйому, переведення, звільнення, створеннянеобхідних умов праці та побуту, наданнявідпусток, різнихпільг і компенсаційтощо;

 • організації та підприємства, щовизначаютьзагальнийнапрямоккадровоїполітикипідприємства, яківирішуютьпитанняствореннядочірніхпідприємств, створення і припиненнядіяльностіфіліалів та іншихвідокремленихпідрозділів, щоздійснюютьбезпосередню роботу з персоналом.

Кадрова робота − діяльністьсуб'єктівдержавноїкадровоїполітики, органівуправління та кадрових служб підприємств, установ, організацій, спрямована на забезпеченняреалізаціїпринципів, цілей і завдань, яківизначаються кадровою політикою. Основнимифункціямиєдиноїсистемикадровоїроботи є перш за все аналіз, планування та прогноз кадрів (табл. 1). Головнимзавданнямцієїфункції є формуванняоб'єктів і структур управління, розрахунок потреби в кадрах необхіднихпрофесій, спеціальностей і кваліфікації, тобтонеобхідновизначитикількісну та якісну потребу в кадрах на поточнийперіод і перспективу.Другою функцією є добір, розстановка, оцінювання і безперервненавчаннякадрів. Основнезавдання − якіснезабезпеченнясформованихоб'єктів і структур управліннянеобхідними кадрами, а такожорганізаціяефективногостимулюванняїхньоїдіяльності. Третяфункція − раціональневикористаннякадрів на виробництві, за допомогоючогоздійснюється комплекс заходів для створеннявисокопродуктивних і стійкихвиробничихколективів. З поглядууправлінської практики, система роботи з персоналом являє собою сукупністьпринципів і методівуправління кадрами на підприємстві.

Схему роботи з кадрами можна подати увиглядіп'ятивзаємопов'язанихпідсистем (рис. 1).Рис. 1. Система роботи з персоналом

Кадроваполітика. Основою управління кадрами виступаєкадроваполітика, котравизначаєгенеральнулінію та принциповінастанови в роботі з персоналом на довгострокову перспективу, розрахована на тривалу перспективу лініяформування і розвитку кадрового складу фірми. Засобомреалізаціїкадровоїполітики є кадрова робота.

Державнакадроваполітикаформуєтьсязаконодавчоювладою, правлячоюпартією та урядом і значноюміроювизначається типом влади в суспільстві. Відомі три історичні типи влади в суспільстві: охлократія − пануваннянатовпу; автократія − необмеженавладаоднієї особи; демократія − буквально: влада народу, котрапередбачаєактивну участь в управлінні трудящих. Тип владисуттєвовпливає на стратегію, стиль керівництва та вимоги до персоналу. Найбільшповновикористовуватитворчийпотенціаллюдиниможналише в демократичному середовищі. На підприємствікадроваполітикаформується радою директорів, правлінням і директором абовласникомпідприємства.

Добір персоналуполягає у формуванні резерву кадрів на заміщеннявакантнихробочихмісць. Добір персоналу маєвключати в себе процедурирозрахунку потреби в персоналі за категоріямипрацівників і службовців, способипрофесійного добору кадрів, а такожзагальніпринципиформування резерву кадрів на вакантні посади. Отже, головнимзавданнямпідборукадрів є визначеннясукупності людей, здатнихнайближчим часом зайнятиновіробочімісця (посади), змінитирід занять на основівнутрішньоїмотивації, матеріальнихчиморальнихстимулів.

Оцінювання персоналуздійснюється для визначеннявідповідностіпрацівникавакантнійпосаді. При заміщеннівакантної посади важливовизначити: потенціалпрацівника, тобтопрофесійнізнання і вміння, життєвий та виробничийдосвід, соціально-психологічний тип особистості, рівеньзагальноїкультури, стан здоров'я та працездатності та ряд інших характеристик. Оцінюванняпотенціалудаєможливістьсудити про перспектививикористанняздібностейконкретноїлюдини на відповіднійпосаді.

Розстановка персоналумаєзабезпечуватипостійний рух кадрів на підставірезультатівоцінюванняїхньогопотенціалу, індивідуальноговнеску, плануваннякар'єри, віку, термінівзайняттяробочихмісць та наявностівакантних посад у штатному розкладіпідприємства. Науковообґрунтованарозстановкакадрівпередбачаєплануванняслужбовоїкар'єри з урахуваннямїхніхжиттєвихінтересів; раціональнепоєднанняпризначення, конкурентності та виборностізалежновідкатегоріїпрацівників та резерву кандидатів; планомірний рух працівниківапарату (підвищення, переміщення, пониження) залежновідрезультатівоцінювання; визначеннятермінівзайняття посад і вікукадрівуправління; науковуорганізаціюробочогомісця; визначення умов і оплати праці.

Навчання персоналупризначене для забезпеченнявідповідностіпрофесійнихзнань та вміньпрацівниківсучасномурівнювиробництва й управління. Розрізняютьчотиривидинавчання: підготовкаробітників і службовців у професійних училищах, коледжах, вищихнавчальних закладах, котрапередбачаєодержаннябазовоїспеціальності; підвищеннякваліфікації у навчальних закладах (центри, школи, інститути), тобтоодержанняновихзнань з базовоїспеціальностіпрацівника; перепідготовка персоналу для здобуттяновоїспеціальності; післядипломнапрофесійнаосвіта (магістратура, аспірантура, докторантура). Взаємодіязазначенихвидівнавчаннядаєзмогузабезпечуватиможливості для безпосередньогопідвищенняосвіти кожного працівника, вчаснорегулювативідповідністьміжчисельністюпрацівників і професійно-кваліфікаційною структурою персоналу.

2. Організаційна структура і функціїкадровоїслужби.

Основним структурним підрозділом, що займається питаннямиуправліннялюдськими ресурсами в організації є кадрова служба, на яку покладаютьсянаступніфункції:

 • визначення потреби в кадрах, планування кадрового забезпечення і руху кадрів;

 • організаціяпідбору, розміщення і виховання персоналу;

 • дослідження і аналізділових, професійних і особистихякостейпрацівниківпідприємства;

 • організаціяділоводства з роботи з персоналом;

 • оцінка і атестація персоналу підприємства;

 • організаціянавчання і підвищеннякваліфікації персоналу;

 • формування кадрового резерву, підготовкакерівнихкадрів і управлінняпросуванням за службою;

 • поліпшення умов роботи і рішеннясоціальнихпитань;

 • розвитокмотивації, кар'єрипрацівників.

Однакбільшістьвідділівкадрів на сьогодні не виконуютьфункції методичного і координуючого центру з кадровоїроботи в організації, оскільки вони структурно роз'єднані з підрозділами:

 • відділомзаробітної плати;

 • відділомохоронипраці;

 • відділомсоціальногозабезпеченняпрацівниківтощо.

В багатьох організаціях відділи кадрів є слабкою ланкою в професійномувідношенні, внаслідокчого не виконуютьсянаступнізадачі з управліннялюдськими ресурсами:

 1. Соціально-психологічнадіагностика персоналу.

 2. Управліннявиробничими і соціальнимиконфліктними в організації.

 3. Аналіз кадрового потенціалу персоналу.

 4. Планування і контроль діловоїкар'єри.

 5. Соціально-психологічнаадаптація.

Новікадровіслужби в організаціїстворюються, як правило, на базівідділукадрів, відділуорганізаціїпраці і заробітної плати, відділуохоронипраці та ряду інших служб (рис.2).

Організаційна структура кадровоїслужби, можематинаступну структуру і функції:

I. Сектор стратегічногоуправліннякадровимпотенціалом. Функції:

 1. розробкастратегіїуправліннякадровимпотенціалом для досягненняцілейорганізації;

 2. плануваннярозвитку персоналу організації;

 3. аналізінформації з ринку праці;

 4. планування потреб в персоналі;

 5. забезпеченнякерівництва кадровою інформацією.

II. Сектор найму персоналу. Функції:

 1. поточнепланування потреби в персоналі;

 2. набір персоналу (зовнішній і внутрішній);

 3. відбір і тестування персоналу та організаціяіншихвипробувань.

III. Сектор професійноїорієнтації та адаптації. Функції:

 1. професійнаорієнтація персоналу організації;

 2. адаптація персоналу (первинна і вторинна);

 3. плануваннязбереження кадрового потенціалуорганізації.

IV. Сектор стимулювання та оплати праці. Функції:

 1. аналізтрудовихпроцесів в організації;

 2. плануваннявитрат на персонал; 3) розробкатрудовихугод (контрактів);

 1. вивченняпроцесумотиваціїпраці;

 2. встановленнясистемистимулів та компенсації; 6) розробкасистеми оплати праці в організації.

V. Сектор оцінкидіяльності персоналу. Функції:

 1. аналізякості трудового процесу та рівнязадоволеності потреб персоналу через діяльність в організації;

 2. вивчення морально-психологічногоклімату в колективах;

 3. організаціяоцінкидіяльності персоналу; 4) оцінказмістутрудовихпроцесів.

VI. Сектор підготовки та просування персоналу. Функції:

1) розробканавчальнихпрограм; 2) організаціяпрофесійногонавчання;

3) розробка і корекціякар'єрнихпланів.

VII. Сектор трудовихвідносин. Функції:

 1. укладанняколективнихдоговорів;

 2. укладанняконтрактів і трудовихдоговорів;

 3. вивченняпитаннясоціальноїнапруженості в колективах;

 4. розвитокстосунківкерівництваорганізації з органами робочогосамоврядування.

VIII. Сектор охоронипраці та технікибезпеки. Функції:

 1. організаціякурсів з охоронипраці;

 2. вивчення умов праці та їхкорекція;

 3. організаціямедичногообслуговування персоналу.

В процесісвоєїдіяльностікадрова служба організаціїздійснюєуправліннялюдськими ресурсами, яке складається з наступнихосновнихетапів:

 1. Плануваннялюдськихресурсів, тобторозробка плану іззадоволеннямайбутніх потреб організації в персоналі.

 2. Набір персоналу, тобтостворення резерву потенціальнихкандидатів на всівакантні посади в організації.

 3. Відбір, тобтооцінкакандидатів, якіпретендують на вакантні посади.

 4. Визначеннязаробітної плати та системипільг з метою залучення персоналу.

 5. Професійнаорієнтація і адаптація, тобтовведенняновихпрацівників в організацію та їїпідрозділи, і розвиток у працівниківрозуміння, щовід них очікуєорганізація, і якірезультати в нійотримуютьвизнання.

 6. Навчання, тобторозробкапрограм з метою підвищенняефективностіроботи персоналу.

 7. Оцінкатрудовоїдіяльності, тобторозробка методик, за якими проводиться оцінкарезультатівдіяльності та інформуванняпрацівників про оцінкуїхрезультатів.

 8. Підвищення, переведення та звільнення, тобторозробкамаршрутівкар'єрногозростанняпрацівників і розвиткуїхпрофесійногодосвіду шляхом переведення на інші посади або роботу.

 9. Підготовкакерівнихкадрів, тобторозробкапрограм, спрямованих на розвитокздібностей і підвищенняефективностіпрацікерівниківвсіхрівнів.

 10. Формуваннякорпоративноїкультури, тобто набору головнихцінностей, переконань, норм і правил поведінки, якісповідуютьвсі члени організації.

Усівидироботи з персоналом у підприємствіпов'язані з функціямикадровоїслужби, взаємозалежніміж собою, маютьконкретнийнауковий і практичнийзміст, а такожмотивуютьпрацюпрацівниківкадровоїслужбищодоїхвиконання. Слідзазначити, що робота кадрових служб має свою специфікувідповідно до особливостейкерованогооб'єкта, щохарактеризуютьсяпрофілемйогодіяльності (виробнича, комерційна, фінансоватощо).

Структура кадровоїслужбиможе бути різною у залежностівідспецифіки, масштабівдіяльностіпідприємства, стратегії і тактики роботи з персоналом.

Для малого приватного підприємстванайбільшхарактерним є здійсненняфункційкадровоїслужби одним працівникомабосполучення посади кадровика з якою-небудьіншою (наприклад, часто функції кадрового діловодствавиконуєсекретар, бухгалтер, юрист). А функції менеджера з персоналу приймає на себе сам директор підприємства – сам підбираєпрацівників, сам призначаєїм зарплату, сам вирішує, якікурсипідвищеннякваліфікаціїїмнеобхіднітощо.

Світовийдосвідпоказує, що "критичною масою", при якійз'являється реальна потреба у створеннісамостійногоструктурованогоуправління кадрами за допомогоюпрофесіонала в областілюдськихресурсів, можнавважатинаявність у підприємстві 50-70 працівників. Саме в цьомувипадкувідкриття посади менеджера з персоналу є економічновиправданим.

Середнє за чисельністюпідприємствовимагаєствореннягрупифахівців з кадрів (2-4 фахівця) абовідділукадрів.

У великійвиробничійабокомерційнійструктурівиникаєнеобхідність у створеннірозгалуженоїслужбиуправління персоналом по різнихнапрямкахдіяльності в областілюдськихресурсів, щоочолюється директором по персоналу або заступником генерального директора (рис. 3).ДіяльністькадровоїслужбипідприємстварегламентуєтьсяПоложенням про кадрову службу.

Цеположеннявключаєнаступнірозділи:

 1. Загальніположення: повинно бути зазначено, щокадрова служба є самостійнимструктурнимпідрозділомапаратууправління і підлеглакерівникупідприємства.

 2. Задачівідділу: вказуютьсязадачіщодо кадрового забезпечення, формуваннястабільного трудового колективу, зниженняплинностікадрів і зміцненнятрудовоїдисципліни.

Задачівідповідногопідрозділу (відділукадрів, служби персоналу і т.д.), як правило, полягають у такому:

 • розробка і реалізаціякадровоїполітикипідприємствавідповідно до внутрішніхстандартів і сучаснихконцепційуправління персоналом;

 • створення і підтримкаінформаційно-аналітичноїбази для прийняттярішень з питаньуправління персоналом;

 • організаціябезпечних умов роботипрацівниківпідприємства, матеріального і морального стимулюванняїхньоїдіяльності.

3. Функціївідділу: визначаються, виходячиізвстановлених перед ним задач. Типовимиосновнимифункціямипідрозділу є:

 • участь у розробці і реалізаціїцілей і політикипідприємства в областіуправліннялюдськими ресурсами; розробка і реалізація комплексу планів і програмрозвитку персоналу підприємства;

 • прогнозування і планування потреби в персоналі, участь у рішенні задач, пов'язанихіззадоволенням кожного працівникаумовами, змістом і характером роботи. Поліпшенняякісного складу персоналу підприємства; створення умов, щостимулюютьпостійнезростанняпрофесійноїкомпетенції;

 • формування резерву кадрів на основіаналізузагальної і додаткової потреби в персоналі і політикиплануваннякар'єри (створення і постійнедоповненняінформаційноїбазиданих кадрового резерву; організаціязалученнякандидатів; розробкаспособів і методіввідборукандидатів; розробкапроцесівнаймання і звільненняпрацівників);

 • організаціянавчання персоналу іззастосуваннямметодівдіагностики і оцінкиефективності персоналу (організаціяпрофесійноготестуванняновихпрацівників; організаціяперепідготовки і підвищеннякваліфікації персоналу відповідно до вимог ринку і потреб підприємства; відбір персоналу для навчання; розробка форм навчання; розробкаадаптованихпрограмнавчання; підбірвикладачів, проведенняпостійногомоніторингу ринку ділової і професійноїосвіти);

 • забезпеченнясоціальноїрівноваги, впровадженнязаходівщодопідтримкисприятливогосоціально-психологічногоклімату у підприємстві, проведенняпсихологічноготестування персоналу, контроль за адаптацією персоналу у підприємстві;

 • підвищенняефективностіроботи персоналу на основіраціоналізації структур і штатів, управліннядисципліною;

 • удосконаленняорганізації оплати і стимулюванняпрацівниківпідприємства (аналізробочихмісць; проведеннярозподілу персоналу за категоріями; розробка форм і систем оплати; розробкакомпенсаційного пакету; організаціяпроцесуоцінкиефективностіпраціпрацівників; контроль ротаціїкадрів);

 • забезпеченнядотримання норм трудового законодавства в роботі з кадрами;

 • постійнеудосконалення форм і методівуправління кадрами на основівпровадженнясучаснихнауковообґрунтованих, зокрема, комп'ютерних, технологійроботи з персоналом, уніфікаціядокументації з кадрового діловодства;

 • здійсненняконсультування і підготовкирекомендаційкерівництвупідприємства з питаньправомірногозахистувідпротиправнихдій по відношенню до діяльностіпідприємства;

 • організація захисту життя та здоров'я працівників і майна підприємства, зокрема, протипожежноїбезпеки; впровадженнязаходівщодотехнікибезпеки;

 • здійсненняпредставницькихфункційвідіменіпідприємства у зовнішніхорганізаціях, щопов'язані з виконанням задач підрозділу; виконанняфункційпідрозділу по зв'язкахізгромадськістю, засобамимасовоїінформації.

4. Права відділу: виражаються у повноваженнях начальника відділукадрів і йогопрацівників, обумовленихпосадовимиінструкціями, щозатверджуєкерівникпідприємства.

До прав відділукадрівможутьналежатитакі:

 • вноситикерівництвупропозиціїщодоудосконаленнядіяльностіпідприємства, іншихструктурнихпідрозділів. Брати участь у підготовціперспективнихпланіврозвиткупідприємства, складаннійогобюджетів;

 • залучати до роботи в межах затвердженого бюджету консультантів, фізичних і юридичнихосіб з укладаннямвідповіднихугод;

 • запитуватинеобхіднуінформацію в межах, необхідних для рішення задач підрозділу;

 • запитувати в межах встановленого регламенту і затверджених форм необхідніофіційнідокументи. Контролюватирозставлення і правильністьвикористанняпрацівників, стан трудовоїдисципліни у підрозділахпідприємства;

 • вноситикерівникупропозиції про заохоченняабозастосування у встановленому порядку передбачених законом дисциплінарнихзаходів до працівниківпідприємства, щовинні у порушеннізаконодавства, рішеньорганівуправлінняпідприємства, наказів і розпорядженьвищогокерівництва та іншихнормативнихактівпідприємства.

5. Відповідальністьвідділу: обмовляютьсявідповідальність начальника відділукадрів, йогопрацівників, у залежностівідпосадовихфункцій, і в ціломувідділукадрів.

Проте, у реальнійукраїнськійпрактицірідкоможназустріти формально закріпленівзаємозв'язки кадрового підрозділу з іншими структурами підприємства. Разом з тим, у багатьохсучаснихпідприємствахналагодженоцізв'язки, оскількитакеформальнезакріплення є засобомщодозапобіганняконфліктнихситуаційміжструктурнимипідрозділами.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас