Ім'я файлу: Шакула Ганна 567 група Лаб3.docx
Розширення: docx
Розмір: 92кб.
Дата: 17.04.2020
Пов'язані файли:
Реферат.docx

Лабораторне заняття №3

Тема: Ділова гра як комунікативна технологія

План

 1. Розкрити етапи підготовки ділової гри.

Послідовність конструювання ділової гри:

1. З урахуванням призначення ділової гри (навчання та дослідження) приводиться опис конкретної ситуації, основні проблеми і рішення, що спричиняють дану ситуацію.

2. Здійснюється формалізація гри, в основі якої можуть лежати економіко-математичні методи. Кількісна залежність, що описує закономірності зміни показників даної конкретної ситуації та представляють структуру імітаційної ігрової моделі, дозволяють спостерігати залежність результатів діяльності системи від керованих і некерованих величин. У загальному виді імітаційна модель складається зі змінних параметрів і критеріїв, які у свою чергу можуть бути цілими функціями, прийнятими з обмежуючими умовами. Деякі процеси описуються логічними операціями у виді алгоритмів і блок-схем. Випадкові величини формалізуються у виді математичної залежності або генеруються безпосередньо ПЕВМ.

3. Встановлюється адекватність моделі реальній ситуації. Цей процес використовує метод аналізу та синтезу системи. Побудова моделі пов’язана зі спрощенням реальної системи методом абстрагування її на частини, потім окремі спрощені складові системи об’єднуються в єдине ціле з тим, щоб створити модель, адекватну реальній конкретній ситуації.


 1. Дати характеристику принципам організації ділової гри.

Основні принципи побудови та проведення ділових ігор наступні:

1. Наочість та простота конструкції (моделі) ділової гри. Управлінська імітаційна гра повинна бути по можливості простішою в порівнянні з реальною діяльністю.

При побудові ділової ігри не слід прагнути відобразити в ній всі функції та процедури управління реальної господарської діяльності. Необхідно відібрати найбільш суттєві, які визначають зміст та характер функціонування того чи іншого об'єкту, діяльність якого імітується діловою грою. Аналогічний підхід повинен бути і відносно структури модельованого об'єкту. Кількість підрозділів в ньому повинна бути зведеною до мінімуму. Це суттєво спростить інформаційні зв'язки по управлінню підрозділами, що стане передумовою успішного проведення ігрових експериментів. При цьому дуже важливо зафіксувати все допущені в діловій грі спрощення по відношенню до реальної дійсності. Це дозволить надалі ускладнювати гру із знанням справи, включати та перевіряти нові положення та гіпотези.

Ускладнення конструкції (моделей) ділових ігор виникає в результаті прагнення деяких розробників до створення універсальних ігрових моделей, які відображають багатоцільовий характер функціонування господарських об'єктів. Проте такий підхід не тільки приводить до зростання витрат на розробку (конструювання) гри та збільшення часу на її оформлення, але і нерідко створює значні труднощі з організацією проведення ділових ігор. Адже в складній грі збільшується кількість учасників, зростає кількість документів, які застосовуються в її процесі, ускладнюється інформаційно-технічне обслуговування ігри і т. ін. Причому ускладнення далеко не завжди відбувається прямо пропорційно складності гри, а частіше за все наростає в порядку геометричної прогресії. До того ж складна ділова гра може вимагати істотного збільшення ігрового часу, що, в свою чергу, зменшує можливості щодо її успішного проведення.

Звичайно, не можна допускати і зайвого спрощення ділової гри. По своїй конструкції, складу учасників, інформаційно-технічній базі і т. ін., вона повинна якомога більш повно відобразити суть та характер функціонування імітованого з її допомогою об'єкту.

2. Автономність тем та фрагментів ділової гри. Цей принцип вимагає певної гнучкості структури гри, для того щоб окремі її частини могли розігруватись відносно самостійно. Теми та фрагменти ділової гри повинні мати завершеність і щодо самостійних інформаційних входів та виходів. Автономність тем і навіть фрагментів гри дозволяє "настроювати" гру для конкретного складу її учасників. Звичайно, в цьому випадку гра втрачає свою цілісність та завершеність, але набуває інших корисних якостей.

Особливий зміст дотримання вимоги автономності тем та фрагментів ділової гри набувається при конструюванні та проведенні учбових ігор, які стають основним способом вивчення тієї чи іншої учбової дисципліни. Тут можливість раціональної побудови учбового курсу та неодноразового програвання окремих тем набуває великого значення, хоча це вимагає розробки декількох варіантів інформаційного забезпечення гри.

3. Можливість подальшого удосконалення розвитку конструкції (моделі) ділової гри. Цей принцип іноді формулюють як "відкритість ігрової моделі", коли вона стає як би окремим блоком, може входити в подальші більш складні конструкції ділових ігор. Така вимога обумовлена тим, що, як показує досвід, розробка серйозної ділової гри вимагає значних витрат праці та засобів. Використання попередніх розробок по створенню ділових ігор полегшує конструювання нових. "Відкриті ігрові моделі" створюють реальні можливості для формування ділових ігор з мінімальними витратами праці, часу та ресурсів.

4. Раціональне поєднання в ігровому експерименті ігрової діяльності та реальної діяльності з приводу гри. В загальному вигляді ділова гра створюється в такій послідовності:

- формулювання мети проведення гри;

- формування діяльності з приводу гри;

- конструювання ігрової діяльності.

Метою проведення ділових ігор є вивчення процесів функціонування різних організаційно-економічних систем (дільниці, цеху, підприємства, науково-дослідної, проектної організацій і т. ін.). Реалізація цієї мети забезпечується в процесі проведення гри, тобто в процесі ухвалення рішень, які викликані змінами ігрових обставин. Сама ж гра є своєрідним полігоном, основою для реальної діяльності. Звичайно, учбові ігри можуть проводитися і просто для тренування учасників, виробки у них певних навичок участі в грі в тій або іншій ролі. Але реальні ділові ігри призначені для аналізу та визначення шляхів і способів вдосконалення управлення певною організаційно-економічною системою, для розробки оптимальних рішень в сформульованій конкретній обстановці. Ця мета досягається саме в процесі проведення гри.

5. Максимальне звільнення учасників ділової гри, особливо гравців, від рутинних ігрових процедур. Це необхідно для підвищення ефективності ділової гри, оскільки учасники та організатори гри отримують більше можливостей для аналізу проблем, які розглядаються в грі.

Найбільші можливості для прискорення виконання рутинних ігрових процедур надає дистанційне спілкування учасників гри за допомогою застосування комп'ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення.

6. Максимальне використання готових розробок (в тому числі програми для застосування комп'ютерної техніки при відповідній конструкції гри, економіко-математичних моделей, масивів інформації, організаційно-нормативних документів тощо.). Можливість використання готових проектних рішень, програми, інформаційних масивів, банків даних, форм документів, положень, інструкцій та інших матеріалів скорочує час і витрати на проведення ділової гри.

Успішне проведення ділової гри досягається у тому випадку, коли в підготовлених до гри матеріалах міститься добре продумана і ретельно відпрацьована методика збору, систематизації та обробки ігрової і експертної інформації. Ця вимога відноситься до всіх видів ігор (наукових, дослідницьких, ігор для ухвалення рішень).

7. Націленість всіх елементів гри на вирішення з формульованої в умовах гри проблеми. Проведення ділової гри не є самоціллю. Будь-яка ділова гра покликана надати допомогу в вирішенні визначеної проблеми, дослідженні певної виробничої ситуації, ухваленні рішення, засвоєнні певного учбового курсу або групи дисциплін.


 1. Визначити вимоги до педагога в проведенні ділової гри.

Вимоги до педагога: ретельна підготовка до гри; він повинен бути уважним і доброзичливим керівником протягом усього ходу гри; зосередженість на безперервному творчому пошуку; володіння акторськими даними та інші.

Якість знань в ігровій формі в значній мірі залежить від авторитету педагога. Викладач, що не має глибокого й стабільного контакту з членами групи, не може на високому рівні провести ділову гру. Якщо викладач не викликає довіри в учасників своїми знаннями, педагогічною майстерністю, людськими якостями, гра не буде мати запланованого результату, або навіть може мати протилежний результат.


 1. Мікровикладання.

Цей метод творчого навчання педагогічно доцільний при навчанні студентів магістратури непедагогічних ВНЗ. Він, по-перше, надає можливості набувати практичних умінь підготовки до педагогічної діяльності; по-друге, за обмеженого терміну педагогічної практики, який відводиться студентам магістратури галузевих ВНЗ, надає можливості набувати практичних вмінь володіння аудиторією, ораторських умінь та умінь самоаналізу і само корекції лекторської діяльності.

Мікровикладання може бути:

- елементом лекції (виступом студента за 1-2 питаннями);

- "вкрапленням" на 5-10 хвилин виступом студента чи іншого викладача у лекцію провідного викладача;

- елементом практичного чи семінарського заняття, коли студенту магістратури пропонується провести його фрагмент, присвячений обговоренню 1-2 проблемних запитань;

- елементом індивідуальної консультації, колоквіуму чи заліку, коли магістранту пропонується поясняти окремі питання, здійснити рецензування реферату, есе чи іншого виду завдання, виконаного студентом, аргументовано оцінити його відповідь тощо. Результат мікровикладання обов'язково аналізується викладачем індивідуально чи в академічній групі студентів магістратури з наданням методичних рекомендацій. Особливий педагогічний ефект має відеозапис діяльності магістранта в процесі мікровикладання з його психолого-педагогічним аналізом у студентській групі.
5. Формування умінь та навичок підготовки та проведення ділової гри.

У процесі підготовки й проведення ділової гри, кожен учасник повинен мати можливість для самоствердження й саморозвитку. Педагог повинен допомогти учаснику стати в грі тим, ким він хоче бути, показати йому самому його кращі якості, які могли б розкритися в ході спілкування.

Ділова гра - це контрольована система, тому що процедура гри готувається і коригується педагогом. Якщо гра проходить у запланованому режимі, викладач може не втручатися в ігрові відносини, а тільки спостерігати й оцінювати ігрову діяльність. Але якщо дії виходять за межі плану, зривають мету заняття, педагог може відкоригувати спрямованість гри і її емоційний фон.

Перш, ніж перейти до використання ділової гри в навчальному процесі, рекомендується починати з імітаційних вправ. Вони відрізняються меншим обсягом й обмеженістю розв'язуваних завдань.

Імітаційні вправи ближче до навчальних ігор. Їх ціль - надати учасникам у творчій обстановці закріпити ті або інші навички, акцентувати увагу на якому-небудь важливому понятті, категорії, законі. В імітаційних вправах повинен бути присутнім елемент проблемності.

Після імітаційних вправ можна переходити до ділових ігор. У навчальному процесі у ВНЗ - це скоріше, рольова гра, тому що студенти ще не володіють повною мірою своєю спеціальністю. Ціль даної гри - сформувати певні навички й уміння студентів у їх активному творчому процесі. Соціальна значимість ділової гри в тім, що в процесі вирішення певних завдань активізуються не тільки знання, але й розвиваються колективні форми спілкування.

У підготовці ділової гри можна виділити наступні операції:

 1. Вибір теми й діагностика вихідної ситуації. Темою гри може бути практично будь-який розділ навчального курсу. Бажаним є те, щоб навчальний матеріал мав практичний вихід на професійну діяльність.

 2. Формулювання цілей і завдань, враховуючи не тільки тему, а й вихідну ситуацію. Потрібно побудувати гру в одній ситуації.

 3. Визначення структури з урахуванням мети, завдань, теми, складу учасників.

 4. Діагностика ігрових якостей учасників ділової гри. Заняття в ігровій формі будуть ефективнішими, якщо дії педагога звернені не до абстрактного учасника, а до конкретного учасника або групи.

 5. Діагностика об'єктивних обставин. Розглядається питання про те, де, як, коли, при яких умовах і з якими предметами буде проходити гра.

Для підготовки ділової гри можуть використатися всі дидактичні методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемне виклад, частково-пошуковий, дослідницький.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Скласти тести за темою.

Тести

1. В чому полягає сутність комунікативних технологій?

А) в створенні ситуації комфортного особистісно-значущого спілкування і взаємодії, на основі яких здійснюється навчально-виховний процес.

Б) в опорі на механізми ігрової діяльності.

В) в актуалізації емоційного змісту, пов’язаного з ідентифікацією з деякою роллю, активною взаємодією, досягненням індивідуального й загального «виграшу».
2. З яких етапів складається технологія проведення гри?

А) вступ, проведення, аналіз, заключна частина.

Б) підготовка, проведення, аналіз.

В) підготовки, уведення в гру, проведення, аналізу.
3. На що орієнтовані інтерактивні методи?

А) на стимуляцію та розвиток пізнавальних інтересів.

Б) на стимуляцію та розвиток пізнавальних інтересів як провідних мотивів навчання, на задоволення пізнавальних потреб особистості.

В) на задоволення пізнавальних потреб особистості.

4. В якому році в Ленінграді М.М. Бирштейн уперше використала в навчанні ігровий метод (ділову гру)?

А) 1986 рік.

Б) 1947 рік.

В) 1932 рік.

5. Активізація мислення, підвищення самостійності учасників гри, дух творчості в навчанні, підготовка до професійної практичної діяльності – це педагогічна сутність якого виду педагогічних ігор?

А) ділової гри.

Б) дидактичної гри.

В) рольової гри.

6. Скільки % інформації засвоюється під час проведення ділової гри?

А) 40%.

Б) 90%.

В) 70%.
7. Як використовується ігровий метод в навчальній сфері?

А) застосовується в навчальній програмі для навчання, підвищення кваліфікації.

Б) використається для моделювання майбутньої професійної діяльності з метою вивчення прийняття рішень, оцінки ефективності організаційних структур і т.д.

В) використається для аналізу елементів конкретних систем, для розробки різних елементів системи утворення.
8. Як використовується ігровий метод в дослідницькій сфері?

А) використається для аналізу елементів конкретних систем, для розробки різних елементів системи утворення.

Б) застосовується в навчальній програмі для навчання, підвищення кваліфікації.

В) використається для моделювання майбутньої професійної діяльності з метою вивчення прийняття рішень, оцінки ефективності організаційних структур і т.д.
9. Як використовується ігровий метод в оперативно-практичній сфері?

А) використається для моделювання майбутньої професійної діяльності з метою вивчення прийняття рішень, оцінки ефективності організаційних структур і т.д.

Б) використається для аналізу елементів конкретних систем, для розробки різних елементів системи утворення.

В) застосовується в навчальній програмі для навчання, підвищення кваліфікації.
10. З чого рекомендується починати в навчальному процесі, перш ніж перейти до використання ділової гри?

А) імітаційних вправ.

Б) розминки.

В) дискусії.

 1. Скласти список додаткової літератури до теми.

 1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – М.: Просвещение,1987.

 2. Аристова Л. Н. Активность учения школьника / Л. Н.Аристова. – М.,1986. – 138 с.

 3. Махмутов М. И. Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся / М. И. Махмутов. – Казань, 1963. – 139 с.

 4. Полєщук І.Ф. Підвищення рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І.Ф. Полєщук. — К., 2005. — 24 с.

 5. Спірідович Ю. В. Інтерактивне навчання / [Електронний ресурс] // Режим доступу : klasnaocinka.com.ua/uk/.../interaktivne-navchannya.html.

 6. Сухомлинский В. О. Сердце отдаю детям / В. О. Сухомлинский – К.: Радянська школа, 1974. – 380 с.

 7. Харламов И. Ф. Активизация учения школьников / И. Ф. Харламов. – Минск, 1970. – 512 с.

 8. Шамова Т. И. Активизация учения школьников / Т. И.Шамова. – М.,1983. – 209 с.

 9. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навч. посіб. / П.М.Щербань. - К.: Вища шк., - 2004. – 207 с.

 10. Яцик І.С. Використання інтерактивних методів навчання у ВНЗ // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1, с.157 – 164 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.es.rae.ru/mino/.


3. Скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми.

 1. Комунікація — це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

 2. Технологія— сукупність прийомів і способів одержання, обробки й переробки сировини, матеріалів, інформації, що здійснюються у різних галузях виробництва.

 3. Інтерактивність— поняття, яке розкриває характер і ступінь взаємодії між об'єктами.

 4. Метод — систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати певну задачу чи досягти певної мети; поняття тотожне алгоритму дій і технологічному процесу.

 5. Ділова гра – це форма відтворення предметного і соціального змісту професійної діяльності, моделювання систем і досвіду практики людини.

4. Розробити план-сценарій ділової гри.

Ділова гра «Екологічний бумеранг»

Для дітей 2 – го класу

Тема: Ділова гра «Екологічний бумеранг»

Мета: Збагатити знання дітей про лікарські дерева України. Ознайомити з народними традиціями лікування рослинами і показати відображення цієї теми в легендах прикметах, прислів’ях. Розвивати пізнавальні інтереси учнів. Виховувати бережливе ставлення до рослин, любов до рідного краю.

Обладнання: кольорові ілюстрації, гербарії, книги, картки – схеми для гри «Поле чудес».

Хід заняття

І. Вступне слово вчителя.

Діти, сьогодні ми проведемо екологічний тренінг – подорож. Під час подорожі будемо працювати слухати, гратися, відгадувати і лікуватися. А помандруємо ми лісовою стежинкою з дідусем Лісовичком. Подорожуючи від зупинки до зупинки, ви дізнаєтеся про лікувальні властивості дерев нашого краю, ознайомитеся з народними легендами. Закріпимо правила поведінки в природі .А під час подорожі на вас чекають такі зупинки:

1. «Лікарські дерева України».

2. «Що росте у лісовому домі».

3. «З природою живи у дружбі».

4. Гра «Поле чудес».

5. «Впізнай мене».

6. «Музей природи».

7. «Буду я природі другом».

8. «Фіточай».

ІІ. Лісовичок. Перша зупинка «Лікарські дерева України».

1. Кросворд «Лікарські дерева України».

1) Який кущ є символом українського народу і водночас лікарською рослиною? (Калина).

2) Яке дерево-лікар дало назву літньому місяцеві? (Липа).

3) Яке дерево застосовується в народній медицині повністю? (Сосна).

4) Яке дерево, найбільш оспіване Т. Г. Шевченком, є символом України та оберегом рідного дому, має великі лікувальні властивості? (Верба).

5) Яке білокоре дерево найраніше розпочинає весняний сокорух? (Береза).

6) Яке дерево має лікувальні властивості, його плоди схожі на гриби? (Дуб).

2.Розповідь про березу.

У сиву давнину слов’яни як і тепер, поділяли рік на дванадцять місяців. Але починався він не січнем, а березнем.

Пробуджувалася природа, саме час у поле збиратися, до сівби готуватися. Так чим же це не початок життя? Чим не початок нового року?

Берези одні з перших дерев, а подекуди й перші, надягали зелене вбрання. Тому й місяць, що починав рік, називався березозіль. Українська мова зберегла давню назву. Здавна це дерево шанують люди. Білокора красуня! Береза стала символом чистоти, невинності та ніжності. Вона оспівана в піснях, прославлена в живописі. Народна та наукова медицина широко використовує настій з бруньок та листків. Свіжі листки допомагають при ревматизмі, заспокоюють біль у забитих місцях. Настоєм листків змазують уражені місця при хворобах шкіри, миють голову, щоб зменшити випадання волосся.

Дуже корисний і березовий сік. Він містить цукор, вітаміни і яблучну кислоту. З нього роблять прохолодний напій. Та коли вже мова пішла про березовий сік, то, зауважимо, що його можна брати лише на ділянках, призначених для вирубування. Отвір у стовбурі потім заліпити воском, фарбою або глиною, бо у відкриті рани може потрапити інфекція.

– Діти, може хтось із вас знає про березу вірші, загадки, пісні або прислів’я? (Відповіді дітей. Учениця читає вірш «Берізонько, берізонько»).

Берізонько, берізонько, ти мавко лісова.

Зелені твої кіски вітрисько розвіва.

Стоїш ти при дорозі у травах і кущах

І білі твої ноги все миєш на дощах.

Прошу вас, із берези ви соку не точіть.

Ви краще їй сестричку зелену посадіть.

Ви краще їй шпаківню поставте на гілках,

Щоб прилітав до неї друг лісу, добрий птах.

ІІІ.  Лісовичок. Друга зупинка «Що росте у лісовому домі?».

1.Відгадування загадок про дерева.

Голки має коротенькі.

Всім знайомі ці гілки

Й шишки довгі , мов свічки. (Ялинка).

Білокрилий, наче птах,

І оспіваний в піснях,

Дрібне листячко на нім,

Що й казати - гарний дім! (Береза).

Я не груша, і не слива,

Але кажуть що, вродлива.

Я стою у срібнім листі,

У червоному намисті. (Калина).

Всі пани скинули жупани,

А один пан не скинув жупан. (Листяні дерева і хвойне).
Літом виростає,

А осінню опадає.(Листя).

На дереві народився в кожусі,

Кожух розірвався, і я на землю впав. (Каштан).

Батько тисячі синів має,

Кожному мисочку справляє.(Дуб, жолуді).

Відгадай, як звать наш дім,

Все про нього розповім.

Стовбур жовтий , мов янтар,

Досягає стеля хмар,

І колючі, й довгі, й тонкі

На гілках зелені голки,

Шишок безліч…та маленькі,

І не довгі, а кругленькі. (Сосна).

Я – гарний колючий кущ, на якому в травні з’являються рожеві пахучі квіточки, які перетворюються на ягідки. А використовують їх при захворюванні нирок, стравоходу. (Шипшина)

2. Розповідь про вербу.

А знаєте ви, що це за гілочка? Це гілочка верби. Верба дарує багато корисного, вона позначає, де вода на землі.

Криницю копали під цим деревом. Верба - природній фільтр. Ось чому раніше брали воду під вербою, та й риба ловилась краще, бо любить чисту воду. Верба дуже цілюща, використовують кору, гілки. Настій кори понижує температуру, застосовується при ревматизмі, застуді, головному болю, розладах шлунка. А ще про вербу складено багато пісень та віршів.  Верба - це дерево - символ в Україні.

3. Легенда про вербу , калину та журавлика.

Напали на нашу землю вороги, спалили село, отруїли криниці. Залишилося тільки кілька стареньких хат. В одній хаті жила жінка з двома дітками. Не знали вони, що вода в криниці отруєна.

Вийшла з хати дівчинка Наталочка. Була вона дуже красива, мала довгі коси, на шийці носила намисто з коралів. Набрала дівчинка у відро води та й напилася. Але не змогла отрута вбити дівчинку. Сталося диво. Перетворилася Наталочка на красивий кущ, а її намисто – на червоні ягоди.

З того часу коло криниці й росте калина.

Вийшов з хати хлопчик Іванко. А був він стрункий та вродливий, носив сірий полотняний одяг. Напився хлопчик води та й перетворився на журавлика. З того часу воду з криниць дістають «журавлі».

Вийшла з хати мати. Побачила, яке лихо сталося з дітьми, - завмерла з горя та й перетворилася на сріблясту вербу.

З того часу біля криниць стоїть срібляста вербичка-мати коло своєї доньки-калини та синочка-журавля. Всі разом вони оберігають криницю від забруднення.

ІV. Лісовичок. Третя зупинка «З природою живи у дружбі».

Конкурс прислів’їв про дерева.

V. Лісовичок. Четверта зупинка. Гра «Поле чудес».

Весною це дерево стоїть у пишному цвітінні, наче все у білій піні, святкове. І запах його квітів відчутний здалека. Шкода лише, що саме заради квітів люди ламають його гілки, калічать.   


(Ч е р е м х а).

Часто люди називають це дерево «солодким». Ні, цукерки на ньому не ростуть, але подивись уважно, як багато бджілок ласують солодким нектаром з його квітів, а у вулику той нектар перетвориться на запашний солодкий мед. Нарви обережно квіток з цього дерева і завари, як чай.
(Л и п  а).

Приклади руку влітку до стовбура цього дерева. Він прохолодний, навіть під гарячим сонцем. Це єдине дерево з білою корою, яка не нагрівається на сонці.(Б е р е з а).

«Патріарх лісів», «могутній велет» – так часто називають це дерево, бо й справді, в лісі воно здається найсильнішим. Крім того, що це дерево-богатир, воно ще й дерево-довгожитель.


(Д у б).

Станьмо під крону липи ,клена, дуба і почуємо, як шелестять листочки, вітерець поміж них заплутався, і вони легенько стукають одне об одне. А під цим деревом не шелест, а шум, бо вітер розхитує гілочки, і листочки розсікають повітря.

Яке ж дерево шумить?

 

(С о с н а).

Там, де в лісі є озерце, ростуть високі й розлогі дерева. Аж схиляються до води. Ніби хочуть помилуватися, які ж то гарні золоті пухнасті «котики» прикрасили їх рано – навесні! Он, майже на кожному з них і бджілка сидить , золотавий пилок збирає, бо ще ж квітів немає. Яке дерево квітує так рано?
( В е р б а).


 1. Розповідь про липу.

Липа – чудовий літній медонос, найулюбленіше дерево бджіл. Вони наче забувають про інші квіти, всі прямують туди, де жовтіють джерельця смачного нектару. Хто не чув про чудовий липовий мед? Липовий мед вважається найсмачнішим, найкориснішим. Через багаті медові врожаї називають липу «медоносним деревом». Майже 800 кг меду збирають бджоли з одного гектара липових насаджень. Але, мабуть, найважливіше призначення липи - медичне. Липовий чай, настояний на суцвіттях, – дуже давні, дуже поширені й улюблені народні ліки від різних хвороб. Столова ложка висушених квітів, запарених у склянці окропу, – чудовий засіб проти нежитю. Липовий цвіт – чи не найкращий потогінний засіб. Настій з нього має ще й бактерицидні властивості.

2. Легенда про липу.

Жила собі козачка Горпина і мала вона двох синів. Ніби від серця їх відривала, виряджаючи на Січ.

– Дуже гірко мені виряджати вас, але йдете ви на святе діло - боронити нашу землю. Не осоромте ні пам’яті батька, що загинув, ні землі, яка вас зростила. Щоб пам’ять про вас лишилась, посадіть поруч з батьковою ви по липці, я буду приходити до них і молитися за вас. Коли будуть в’янути листочки, то знатиму, що важко вам, коли пробиватиметься сік із котроїсь з них, знатиму, що ранений один із вас, як стануть всихати, знатиму, немає вас на світі. Поливатиму сльозами їх своїми, щоб ожили. Скільки посаджено лип, скільки хоробрих мужів пішло на війну. Приготувала я вам торбинку цвіту з батьківської липи. Чи застуда, чи ще якась хвороба, у пригоді стане липовий цвіт. Під липою нікого ще не вбило грозою. Заварений липовий цвіт допоможе від застуди, головного болю, нерви заспокоїть, вгамує біль у животі . Присядемо під батьківським деревом і в дорогу, діти… Подякували сини та й поїхали.

VІ. Лісовичок. П’ята зупинка «Впізнай мене».

 1. Конкурс знавців дерев.

За гербаріями листків впізнати дерево.

 1. Розповідь про дуб.

Дуб – могутнє, довговічне дерево. 300-500 років – вік поважний, але далеко не межа. Довгожителів серед дубів чимало. Понад 800 років стоїть могутній у Запоріжжі біля селища Верхня Хортиця. За легендою, під цим дубом запорожці писали свій знаменитий лист до турецького султана, а Богдан Хмельницький відпочивав під його розлогою кроною. Понад 1000 років дубові, що росте поблизу хутора Буда на Черкащині. Досі шумлять у селі Будищі Звенигородського району віти велетенського дуба, у дуплі якого, за переказами, Тарас ховав свої малюнки і який в народі називають Шевченковим. В Лозуватському дендропарку, який створений на нашій рідній Шполянщині в 1969-1970 роках, росте 264 видів дерев, в тому числі 60 видів дуба.

З жолудів дуба давня людина пекла хліб. При розкопках в Україні у селищах, вік яких перевищує 5000 років, археологи знайшли піч, де збереглися відбитків жолудів у глині. Звідси і повага до дуба, його слава. У жолудях багато крохмалю, а жиру - як у доброму молоці. Уже давно помічено, що повітря дубових гаїв гарно впливає на тих, у кого підвищений тиск. Отже, відпочинок під кроною дуба - це добрі ліки. Відвари кори дуба допомагають при запаленнях ясен, ангінах та опіках, при отруєнні солями важких металів

VІІ. Лісовичок. Шоста зупинка «Музей природи».

1. Цікава екологічна інформація.

Береза випаровує за день 6 відер води, дуб - 6, екваліпт - 40.

Над лісами випадає на 3% дощів більше, ніж над ланами.

За 1 рік 1 га лісу поглинає 2 кг вуглецю, це те, що видихають за цей час 200 осіб (ліс при цьому виділяє 2 кг кисню).

Людині потрібно 960 л кисню на добу; стільки виділяє його 5дерев.

Крилате насіння берези може відлетіти від материнської рослини на 6 км , насіння ялини – на 2,4 км, клена – 0,69 км, ясена – 0,02 км.

1 т макулатури рятує від вирубування 0,4 га лісу середнього віку; 20 кг макулатури зберігають одне дерево.

Блискавка: із 100 ударів випадає на дуб – 54, тополю – 25, ялину – 10, сосну – 6, бук – 3 , липу – 2  ,акацію – 4.

2. Легенда про бузину.

Жив старий – престарий чоловік. Жив самітньо. Мав тільки одного-єдиного сусіда-бузька на стрісі своєї хати. Бузько жив із своєю бузьчихою. Вони виводили троє-четверо бузьченят і вчили їх літати. Одного кожне з них принесло у дзьобі по зернині. Поклали зернята на долоню старому, і зрозумів він, що не прості то зерна, а чарівні. Оту зернину, що приніс бузько, посадив старий біля самої хати, а ту, що принесла бузьчиха, - над кручею. Поливав їх водою з джерела. І зросли з тих зернят небачені тут кущі. Зацвіли вони в травневу пору пахучими квітами. Бузьків кущ фіолетовими кетягами, а бузьчишин – білими, схожими на парасольки, суцвіттями. Тоді й назвав вдячний чоловік бузьків кущ бузком, а бузьчишин - бузиною. Бузок веселив зір своїм цвітом, а бузина дарувала старому цілющі ліки від багатьох хвороб.

VІІІ. Лісовичок. Сьома зупинка «Буду я природі другом».

Конкурс на кращий вірш про дерево.

ІХ. Лісовичок. Восьма зупинка «Фіточай».

Х. Підсумок.

Ліс любити, синку, треба

Не лише за тінь, росу.

Не тому, що він для тебе

Дарував свою красу.

Ліс – багатство, слава краю

Він могутній, мов живий.

Він од посух заступає

Лан широкий степовий...

Ліс – то сила для людини,

Ліс – окраса всіх країн...

Ліс безсмертний!

Але ж люди берегти повинні ліс!
скачати

© Усі права захищені
написати до нас