1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: ЗАКАЗ 19.docx
Розширення: docx
Розмір: 729кб.
Дата: 10.02.2024
скачати
Пов'язані файли:
ЗАКАЗ 36.docx
ЗАКАЗ 30.docx
Сучасний рівень розвитку соціально.docx
40583152.docx
Превью 40.docx
ЗАКАЗ 17.docx


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Реєстраційний номер _____

Дата ___________________

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«Державно-приватне партнерство» ______________________________________________________

Студентки 1курсу__________________
Рецензент_____________________
Національна шкала __________________

Кількість балів _______ Оцінка ECTS______

Члени комісії:
________________________________________

(підпис)

________________________________________

(підпис)

________________________________________

(підпис)

м. _________ – 2023

ЗМІСТ
ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 5

1.1 Історичний огляд та розвиток державно-приватного партнерства 5

1.2 Види державно-приватного партнерства та їх застосування 8

1.3 Переваги та недоліки державно-приватного партнерства 12

РОЗДІЛ 2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 17

2.1 Нормативно-правова база державно-приватного партнерства в Україні та світі 17

2.2 Органи, що здійснюють регулювання державно-приватного партнерства в Україні 24

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 29

3.1 Досвід реалізації проектів державно-приватного партнерства в регіонах України 29

3.2 Проблеми та ризики державно-приватного партнерства в Україні 33

3.3. Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні у повоєнний період 39

ВИСНОВКИ 43


ВСТУПАктуальність. Державно-приватне партнерство (ДПП) є однією з ключових форм співпраці між державою та приватним сектором. Ця форма співпраці стала актуальною в багатьох країнах світу, включаючи Україну, оскільки дозволяє ефективно вирішувати складні соціально-економічні завдання. Актуальність теми полягає в тому, що ДПП може бути ефективним механізмом для залучення інвестицій, забезпечення реалізації проектів зі значними бюджетними обсягами та здійснення певних видів діяльності, які є стратегічними для держави.

Крім того, ДПП може стати ефективним інструментом для вирішення проблем інфраструктурного розвитку, у тому числі в будівництві та експлуатації доріг, мостів, аеропортів, залізничних станцій тощо.

Різноманітним аспектам співпраці влади та бізнес-структур присвячено

праці зарубіжних вчених М. Мейера, Дж. Чоу, Альберта Н. Лінка та інших. Питання організації державно-приватного партнерства, визначення його сутності та особливостей застосування знаходиться у центрі уваги вітчизняних вчених-економістів, дослідників з державного управління, як Ф. Узунов, Т. Лаптіц, А. Заскалкін, К. Павлюк, С. Науменкова, Я. Овсянникова, С. Мельник, К. Пашинська, О. Полякова, А. Гриценко, Б. Шевченко та інших.

У контексті України, ДПП є актуальним засобом залучення інвестицій в економіку країни, що може позитивно вплинути на розвиток регіонів та підвищення рівня життя населення. Крім того, укладення договорів ДПП може стати ефективним механізмом боротьби з корупцією та підвищення рівня транспарентності державних закупівель.

Таким чином, тема "Державно-приватне партнерство. Актуальність" є дуже важливою для вивчення, оскільки вона дозволить проаналізувати теоретичні та практичні аспекти ДПП та визначити її перспективність в Україні.

Мета даної курсової роботи полягає в дослідженні теоретичних та практичних аспектів ДПП, зокрема її ролі у залученні інвестицій та підвищенні ефективності державних закупівель в Україні. Результати дослідження можуть бути корисними для державних службовців, бізнесменів та інших зацікавлених сторін, які прагнуть до зміцнення економічного потенціалу України через ефективне використання ДПП.

Завдання дослідження. Для виконання курсової роботи було поставлено та виконано такі завдання:

1. Визначення сутності, форм та видів ДПП.

2. Аналіз досвіду використання ДПП в інших країнах та оцінка його застосування в Україні.

3. Вивчення правового регулювання ДПП в Україні та порівняння його з міжнародними стандартами.

4. Дослідження практичних аспектів реалізації ДПП на прикладі конкретних проектів в Україні та за кордоном.

5. Оцінка ефективності ДПП та визначення перспектив їх використання для розвитку економіки України.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є державно-приватне партнерство (ДПП) як форма співпраці між державою та приватним сектором в різних сферах діяльності.

Предметом дослідження даної курсової роботи є детальний аналіз теоретичних та практичних аспектів державно-приватного партнерства (ДПП) в Україні та за кордоном.

Методи дослідження. Для дослідження теми "Державно-приватне партнерство" було використано різні методи, які дозволили отримати об'єктивну інформацію та аналізувати її з різних точок зору. Використовувався аналітичний метод, який полягає у розборі та аналізі законів, правил, нормативних документів та інших джерел, що регулюють діяльність державних та приватних підприємств в контексті ДПП.

Другим методом було дослідження досвіду реалізації проектів ДПП в Україні та за кордоном. Третім методом було опитування експертів з питань ДПП. Цей метод дозволив отримати інформацію про перспективи розвитку ДПП в Україні.

Інформаційна база. Для написання даної курсової роботи було використано різноманітну інформаційну базу, яка включає офіційні джерела, наукові публікації, статистичні дані, звіти та аналітичні матеріали. Офіційними джерелами були законодавчі акти України, зокрема Закон "Про державно-приватне партнерство", нормативно-правові акти, регулюючі відносини в галузі ДПП. Для отримання наукових даних було використано наукові дослідження, монографії, наукові статті з питань ДПП.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас