1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Отчет по практике (МАГИСТР) Рузметова И.Г. гр.211-ФС-321.docx
Розширення: docx
Розмір: 925кб.
Дата: 24.05.2022
скачати

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ І КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ

ЗВІТ


з виробничої практики
студентки I курсу групи211-ФС-321

Рузметової Іванни Геннадіївни

І Б студента)

База практики ПАТ «Укртелеком»

(назва підприємства, організації, установи)

Місце печатки
Термін практики з «18» квітня 2022р.

до «14» травня 2022р.

ВиконавРузметова І.Г.
Підпис

І Б студента)

Керівник від бази практики

Карачарова К.А.
Підпис

І Б керівника)

Керівник відкафедриЗайцева І.Ю.
Підпис

І Б керівника)


Харків-2022

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

 1. Загальна характеристика підприємства як суб’єкта господарювання……..5

 2. Деталізований аналіз фінансового стану підприємства…………………….6

  1. Попердній огляд економічного і фінансового становища

суб’єкта господарювання………………………………………………12

  1. Оцінка і аналіз економічного потенціалу підприємства……………..16

  2. Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарської

діяльності суб’єкта господарювання…………………………………..20

 1. Стан фінансового управління на підприємстві…………………………….22

3.1 Політика антикризового фінансового управління підприємством

при загрозі банкрутства……………………………………………….…..25

 1. Обгрунтування щодо удосконалення фінансово-господарської

діяльності суб’єкта господарювання……………………………………….28

5. ВИСНОВОК………………………………………………………...………...31

6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………...…………………………….......32

7. ДОДАТКИ………………………………………………………………….....34

ВСТУП

Метою практики є вивчення організації фінансової діяльності економічних служб підприємства (організації, установи), практична підготовка студентів до самостійної роботи в економічних, закріплення та поглиблення знань, набутих в процесі навчання; формування у студентів професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних умовах функціонування підприємства; набуття практичного досвіду для продовження наукового дослідження економічних та виробничих процесів на підприємстві.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Як правило, чим вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, тим вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання:

1. Ознайомитися з діяльності ПАТ «Укртелеком»;

2. Провести оцінку фінансового стану підприємства;

3.На основі такого аналізу розробити пропозиції щодо вдосконалення фінансово - господарської діяльності підприємства;

4. Зібрати статистичні дані, первинні і звітні документи. Об'єкт дослідження є ПАТ «Укртелеком » котре є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, рахунки у установах банків.

Предметом дослідження є фінансовий стан ПАТ «Укртелеком ». Компанія бере початок ще з 1993р, коли тільки почали активно розвиватись мережа Інтернет та мобільний зв'язок. Приватне акціонерне товариство «Укртелеком» – одна з найбільших телекомунікаційних компаній в Україні, що пропонує своїм клієнтам у всіх регіонах країни практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг. Як інфраструктурний оператор Укртелеком фокусується насамперед на розвитку швидкісної оптичної мережі інтернет-доступу, зокрема протягом останніх років втілює проєкт заміни мідних кабелів на оптичні. На початок 2021 року мережа інтернет-доступу Укртелекому охоплює 3322 населених пункти, понад 2000 територіальних громад, медичних і навчальних закладів підключено до оптичної інтернет-мережі оператора. Укртелеком один з найбільших платників податків та роботодавців у галузі. 

Вступ надає загальну інформацію про актуальність теми, мету, завдання, об’єкт дослідження та інформаційну базу виробничої практики. Пункт 1 відкриває інформацію про загальну характеристику підприємства як самостійний суб’єкт господарювання на межах України. Пункт 2 містить розрахунки фінансового стану підприємства, зокрема показники фінансового та економічного потенціалу, оцінку і аналіз результативності фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання. Розрахунки зроблено за період з 2018 по 2019 роки. Пункт 3 детально описує стан фінансового управління на підприємстві. Пункт 4 розкриває обґрунтування щодо покращення фінансового-господарської діяльності на ПАТ «Укртелеком».

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети використано такі методи дослідження: абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень та формування висновків; семантичного аналізу – для визначення поняття „рентабельність”; фінансових коефіцієнтів – для оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування; графічний метод – для наочного подання результатів досліджень і загальнонаукові методи теоретичного узагальнення й порівняльного аналізу, якісного аналізу.

 1. Загальна характеристика підприємства як суб’єкта господарювання

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — одна з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни.

Особливо сильні позиції товариство має на ринку послуг доступу до мережі Інтернет та фіксованої телефонії. ПАТ «Укртелеком» є лідером ринку швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет та займає провідні позиції на ринку фіксованої телефонії.

ПАТ «Укртелеком» створило найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, яка дозволяє надавати споживачам сучасні телекомунікаційні послуги майже в усіх населених пунктах України.

Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:

 • міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;

 • послуги передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж;

 • Інтернет-послуги, у т. ч. послугу «Інтернет від Укртелеком» - швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;

 • постійне IP-з'єднання по виділеній лінії;

 • апаратний і віртуальний хостінг;

 • надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;

 • мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA

 • Укртелеком учасник (акціонер) низки спільних підприємств та акціонерних товариств.

Корпоративні права ПАТ «Укртелеком»:

 • ТОВ «ТриМоб» частка у статутному фонді – 100%;

 • Дочірнє підприємство ТОВ «Укртел Глобал ГмбХ» частка у статутному фонді 100%;

 • ПрАТ «Елсаком Україна» - 31,0352% акцій;

 • ТОВ «Агрофірма «Україна» частка в статутному фонді 0,0748%;

 • ПрАТ «Страхова компанія «Мир»– частка в статутному фонді 0,0304%;

Поштова адреса ПАТ «Укртелеком»: Україна, Київ, 01601, бульваp Шевченка, 18.

2. Деталізований аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємств слід розуміти як здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільним їх розміщенням та ефективним використанням, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі, фінансувати свою діяльність, забезпечуючи потреби виробництва, що постійно зростають, свідчить про його стійкий фінансовий стан.

Щоб розвиватися в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, необхідно знати, як управляти фінансами, якою має бути структура капіталу за складом і джерелом утворення, якою має бути частка власних коштів, а якою - позичених.

Головна мета аналізу - своєчасне виявлення й ліквідація недоліків у фінансовій діяльності та пошук резервів покращення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Першочергові завдання аналізу фінансового стану:

- виявлення забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами і перевірка їх цільового використання;

-оцінка ступеня платоспроможності підприємства і ліквідності балансу;

-визначення платоспроможності підприємства і ліквідності балансу;

-оцінка дотримання фінансової, розрахункової і кредитної дисципліни;

-оцінка ефективності використання капіталу;

-оцінка оборотності капіталу;

-оцінка ділової активності підприємства;

Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють його незалежність від зовнішніх джерел фінансування. Для визначення ступеня фінансової стійкості можна застосовувати:

  • показник власних оборотних коштів;

  • оцінку ступеня забезпеченості запасів джерелами фінансування;

  • відповідні коефіцієнти.

Для попередньої оцінки використовують показник «Власні оборотні кошти», який іноді називають мірилом фінансової стійкості підприємства. Він визначається як різниця між розміром власного капіталу підприємства

і необоротних активів і характеризує частину власного капіталу, за рахунок якої фінансуються оборотні активи підприємства. Бажаним є додатне значення цього показника і його зростання. Однак розмір цього показника не є надійною характеристикою.

Для більш точної характеристики необхідно усвідомити, за рахунок яких коштів фінансуються запаси підприємства одна з найбільш важливих для виробничого процесу частина активів. Існують три види джерел, за рахунок яких можна фінансувати запаси (З):

  • власні оборотні кошти (ВОК);

  • довгострокові джерела фінансування (ДДФ) сума власних оборотних коштів і довгострокових зобов’язань підприємства;

  • загальна сума джерел фінансування (ЗДФ) сума довгострокових джерел та короткострокових позик банків.

В ході цього аналізу розмір запасів порівнюють з розміром кожного з джерел їх фінансування (див. рисунок 4.1). З їх співвідношення роблять висновки про рівень фінансової стійкості.

ВОК З

Так

Абсолютна стійкість
Ні
ДДФз ≥ З

Так

Нормальна стійкість
Ні
ЗДФз ≥ З

Так

Нестійкий стан
Ні
Кризовий стан
Рисунок 4.1 Алгоритм визначення фінансової стійкості підприємства

Безпосередньо аналіз фінансової стійкості доречно проводити в табличній формі (див. таблицю 4.1).

Таблиця 4.1 Аналіз фінансової стійкості підприємства у 2018-2019 р., тис. грн

Показник

Джерело інформації

(формула)

01.01.18

01.01.19

01.01.20

Зміни

2018 р

2019 р.

1 Власний капітал (ВК)

ряд.

8 832 772

9 865 166

10 223 179

1 032 394

358 013

2 Необоротні активи (НА)

ряд. 1095

9 312 347

9 744 054

9 641 926

431 707

-102 128

3 Власні оборотні кошти (ВОК)

ВК НА

-479 575

121 112

581 253

600 687

460 141

4 Довгострокові зобов’язання

ряд. 1500,

1510, 1515

1 165 567

712 465

595 278

-453 102

-117 187

5 Довгострокові джерела

фінансування запасів (ДДФз)

ВОК + ДЗб

685 992

833 577

1 176 531

147 585

342 954

6 Короткострокові кредити банків

(ККБ)

ряд. 1600,

1610

1 448 392

1 919 469

2 050 559

471 077

131 090

7 Загальна сума джерел

фінансування (ЗДФз)

ДДФз + ККБ

2 134 384

2 753 046

3 227 090

618 662

474 044

8 Запаси

ряд. 1100

120 564

143 940

124 993

23 376

-18 947

9 Надлишок (+) або нестача (–) власних оборотних коштів

ВОК З

-600 139

-22 828

456 260

577 311

479 088

10 Надлишок (+) або нестача (–) довгострокових джерел

фінансування запасів

ДДФз – З

565 428

689 637

1 051 538

124 209

361 901

11 Надлишок (+) або нестача (–)

загальної суми джерел фінансування запасів

ЗДФз – З

2 013 820

2 609 106

3 102 097

595 286

492 991

Тип фінансової стійкості
Норм.

Норм.

Абс.

Покр.

Покр.

З даних таблиці 4.1 можна побачити, що протягом 2018 року підприємство було фінансово стійким, про що говорить надлишок довгострокових джерел фінансування запасів і надлишок загальної суми фінансування, але у підприємства була нестача власних оборотних коштів. В 2019 році підприємство досягло абсолютної стійкості, за рахунок збільшення власних оборотних коштів.

Найпоширенішим методом аналізу є коефіцієнтний (метод відносних величин). Існує великий перелік коефіцієнтів фінансової стійкості. До основних можна віднести:


Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

Власний капітал

=

Підсумок пасиву балансу

Коефіцієнт характеризує ступінь незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування і показує частку власного капіталу в пасивах балансу. Чим більший розмір цього показника, тим незалежнішим є підприємство. Зниження його вказує на посилення залежності. Зниження коефіцієнта нижче 0,5 (50%) є критичним для підприємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості

=

Власний капітал + Довгострокові

зобов’язання
Підсумок пасиву балансу

Коефіцієнт показує частку стабільних (довгострокових) джерел фінансування в їх загальному обсязі. Для підприємства бажано мати цей коефіцієнт в межах 0,85-0,90.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власні оборотні кошти
Власний капітал

Коефіцієнт показує частку власного капіталу, яка вкладена в мобільні (оборотні) активи. Для покращення фінансової стійкості бажане незначне зростання додатного значення цього коефіцієнта.

Коефіцієнт забезпеченості

оборотних активів власними коштами

Власні оборотні кошти

=

Оборотні активи


Коефіцієнт показує частку оборотних активів, яка фінансується за рахунок власного капіталу. Для покращення фінансової стійкості також бажане зростання додатного значення цього коефіцієнта.


  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас