1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Ім'я файлу: Держбуд2011.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1986кб.
Дата: 01.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Новый документ (1).pdf
§ 3. Поняття, предмет і система науки
державного будівництва і місцевого
самоврядування
Система органів публічної влади, процес їх формування, функціо- нування і розвитку, елементи їх організації й діяльності перебувають у полі зору багатьох наук. Однак вони вивчають ці об’єкти в аспекті свого предмета й методів пізнання, досліджуючи лише окремі сторони, елементи державного будівництва і місцевого самоврядування.
Історико-юридичні науки вивчають основні етапи розвитку держав- ності, моделей організації влади в Україні і різних країнах світу, звер- таючи увагу перш за все на хронологію розвитку державно-правових явищ. Філософія досліджує державу в контексті загальних закономір- ностей розвитку природи, суспільства, буття й мислення. Соціологія розглядає структурно-інституційну організацію органів публічної влади в аспекті певних соціальних процесів, соціальної структури суспільства. Політологія виявляє вплив політичних факторів на процес державного будівництва і місцевого самоврядування.

12
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
Проте існує об’єктивна потреба в комплексному, поглибленому вивченні системно-структурної організації органів публічної влади, їх організаційних і діяльнісних аспектів, з урахуванням теоретичних та практичних надбань, беручи до уваги політичні, економічні, правові та інші чинники, що впливають на даний об’єкт. Це завдання й покли- кана виконувати наука державного будівництва і місцевого самовря- дування, яка, спираючись на досягнення інших загальнотеоретичних суспільних та юридичних наук, вивчає з різних сторін питання орга- нізації й діяльності органів публічної влади, що дозволяє синтезувати політичний, історичний, юридичний, економічний, соціальний підходи до аналізу даної проблематики й успішно вирішувати практичні за- вдання у процесі державотворення.
При формуванні, функціонуванні й реформуванні публічної влади виникають різноманітні суспільні відносини, які структурно склада- ються з трьох основних елементів: суб’єктів, об’єктів і змісту.
Суб’єктами виступають народ (як джерело влади), територіальні гро- мади (як первинні суб’єкти місцевого самоврядування), органи дер- жавної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також інститути громадянського суспіль- ства (політичні партії, громадські організації тощо). Об’єктом цих відносин є система інститутів публічної влади, а саме державний ме- ханізм і система місцевого самоврядування. Змісттаких відносин становлять права й обов’язки суб’єктів щодо упорядкування суспіль- ного й державного життя за допомогою владного впливу або перетво- рення існуючої системи влади.
Оскільки виникнення, зміна і припинення означених відносин від- бувається постійно, то загалом вони становлять цілісний, внутрішньо узгоджений організаційний процес, здебільшого упорядкований право- вими нормами. Зміст цього процесу становить поточна діяльність органів публічної влади та їх посадових осіб, у межах якої приймають- ся і здійснюються владні рішення, забезпечуються реальні перетворен- ня у суспільному організмі. Він має організаційний характер, оскільки при цьому відбувається структурування публічної влади, її інституціо- налізація, а потенційні можливості владних інститутів зі статичного переходять у динамічний стан у вигляді загальних чи індивідуальних владних рішень. У підсумку і сама система органів публічної влади стає більш організованою, і рішення набувають владно-організуючого характеру. Система суспільних відносин, що складаються при цьому,

13
Глава 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука…
має організаційно-правовий характер і утворює особливу сферу сус- пільного життя, яка іменується за назвою процесу формування, розви- тку й функціонування системи публічної влади — сфера державного
будівництва та місцевого самоврядування. Аналогічно називається й наука, що вивчає всі складові процесу державного будівництва і міс- цевого самоврядування, та навчальна дисципліна, покликана надати студентам відповідні наукові знання.
Сьогодні існують різні підходи до встановлення сутності і харак- теристики предмета науки державного будівництва і місцевого само- врядування. З точки зору авторів даного підручника, значно більш продуктивним і обґрунтованим є «організаційний» підхід до визна- чення предмета даної науки, який полягає в дослідженні різноманітних аспектів існування органів публічної влади як особливого роду орга- нізацій
1
. Дійсно, існування інститутів публічної влади являє собою органічне поєднання статичних і динамічних елементів. Перші з них
(система, структура, принципи, функції, компетенція, основи діяль- ності) характеризують певні органи як носіїв публічної влади, тобто як сукупність можливостей органів здійснювати владний, організуючий вплив на суспільство. Інші елементи виявляють себе тільки у динамі- ці, тобто у процесі безпосереднього функціонування органу публічної влади (форми і методи діяльності).
Статичні елементи в цілому закріплені правом. Правові норми, які регламентують статику органів публічної влади, належать до певної галузі права (конституційного, адміністративного, цивільного, фінан- сового) залежно від того, якої сфери стосуються ті суспільні відносини, якими опосередковуються відповідні статичні елементи. Динамічні елементи впорядковуються правом лише частково. При цьому більше цінується не впорядкованість, а ефективність. На перший план вихо- дить раціоналізм, а практика сама підказує, в яких формах і якими методами найкраще втілити в життя можливості органів публічної влади. Законодавець окреслює правові межі цих елементів тільки тоді, коли вважає, що саме такі форми і методи є найбільш досконалими за наявних умов.
1
Свирский, Б. М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине [Текст] : учеб. пособие / Б. М. Свирский – Х. : Эспада, 2001. – С. 8;
Журавський, В. С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
[Текст] : підручник / В. С. Журавський, В. О. Серьогін, О. Н. Ярмиш. – К. : Ін Юре,
2003. – С. 35.

14
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
Існування органів публічної влади виявляється насамперед у право- відносинах. У правовідносинах статичні й динамічні елементи вияв- ляються в комплексі: одні з них характеризують орган публічної влади як суб’єкт правовідносин, другі — визначають його права й обов’язки у цих правовідносинах, треті — служать критерієм доцільності й ефек- тивності поведінки даного суб’єкта. Водночас діяльність органів пу- блічної влади не обмежується правовою сферою; доволі часто вони діють поза межами правового регулювання. Це стосується викори- стання інших соціальних регуляторів, як-то мораль, звичаї, політичні та економічні норми, ділові звички тощо.
З наведеного видно, що мало юридично внормувати діяльність органів публічної влади, важливо її організувати, тобто об’єднати ста- тичні й динамічні елементи їх існування, щоб вони якомога краще здійснювали своє цільове призначення, найбільш ефективно функціо- нували. Це потребує комплексного підходудо вивчення всіх елементів, з яких складається існування органів публічної влади, наукового до- слідження організації їх роботи. Означені питання й становлять пред- мет комплексної суспільної науки, що має назву «Державне будівни- цтво і місцеве самоврядування».
Відносини, які виникають у процесі державного будівництва
і місцевого самоврядування, можуть бути за своїм характером і змістом класифіковані на різні види: 1. Відносини, які складаються у процесі організації влади на вищому, центральному і місцевому рівнях. Осно- вними з них є відносини, що виникають у процесі визначення основних засад і форм здійснення публічної влади, формування органів публіч- ної влади, утворення їх структури, а також відносини, пов’язані із формуванням територіальної, правової, матеріально-фінансової осно- ви організації й діяльності органів публічної влади.2. Відносини, які виникають у процесі практичної діяльності органів публічної влади щодо реалізації їх функцій і повноважень.3. Відносини, пов’язані із питаннями наукової організації праці, методами діяльності в органах публічної влади.4. Відносини, які виникають у процесі взаємодії орга- нів публічної влади між собою, іншими елементами політичної систе- ми та правоохоронними органами.
Зазначені відносини є досить різними — одні з них регулюються нормами конституційного, адміністративного, фінансового, екологіч- ного, трудового та інших галузей права і тому іменуються організаційно- правовими. Інші регламентовані на рівні корпоративних норм, звичаїв,

15
Глава 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука…
правил ділового спілкування. Однак всі вони є однорідними, оскільки пов’язані з процесом організації та діяльності органів публічної влади
і дають комплексне уявлення про організацію і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування.
Таким чином, предмет науки державного будівництва і місцево-
го самоврядуваннястановлять суспільні відносини, які складаються у процесі організації й діяльності органів публічної влади
Наука державного будівництва і місцевого самоврядування є скла- довою частиною системи юридичних наук, яка у свою чергу входить до системи суспільних наук. Вона не може бути віднесена до галузевих наук, оскільки її предметом не є вивчення однойменної галузі права.
Крім того, суспільні відносини, що становлять предмет даної науки, лише частково урегульовані правом, оскільки вона тісно пов’язана з дослідженням практичної сторони організації й діяльності органів публічної влади.
Отже, наука державного будівництва і місцевого самоврядування є системою наукових поглядів, уявлень, знань, що комплексно розкриває питання організації й діяльності органів публічної влади. Комплексний
характер даної науки полягає в тому, що система органів державної вла- ди і місцевого самоврядування вивчаються у межах її предмета з ураху- ванням політичних, історичних, економічних, правових, організаційних, соціологічних факторів. Вона синтезує теоретичний і практичний підхід, що дозволяє виробляти власну систему основних понять, теоретичних висновків щодо організації й діяльності органів публічної влади.
Система науки державного будівництва і місцевого самовряду-
вання являє собою внутрішньо взаємопов’язану, логічно побудовану структуру розміщення наукового матеріалу, обумовлену специфікою її предмета. Основні блоки знань, які становлять систему цієї науки, можуть бути згруповані таким чином:
1. Загальнотеоретичні питання науки державного будівництва
і місцевого самоврядування. Серед них можна виділити розділ, при- свячений вивченню державного будівництва і місцевого самовряду- вання як державознавчої категорії, аналізу його елементів та основних напрямів здійснення. Окрім цього, цей блок включає й розділ, в якому вивчається предмет, система, джерела, методологія, завдання даної науки та її взаємозв’язок з іншими науками та галузями права.
2. Історичні питання державного будівництва і місцевого само-
врядування в Україні. Цей блок включає знання про еволюцію органі-

16
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
зації роботи органів публічної влади та її особливості на різних істо- ричних етапах з урахуванням типу державності й суспільного розвитку.
Сюди ж належать знання про розвиток наукових доктрин з питань державного будівництва і місцевого самоврядування.
3. Порівняльно-правові аспекти державного будівництва і місце-
вого самоврядування. Охоплює наукові знання про організацію роботи аналогічних чи однотипних органів публічної влади у різних країнах світу та її особливості.
4. Соціополітичні та соціопсихологічні аспекти державного бу-
дівництва і місцевого самоврядування. Цей блок включає знання, на- копичені наукою на межі державознавства і соціології, політології, соціальної психології, зокрема про реальне представництво соціальних шарів і груп населення в органах публічної влади, про мотивацію по- ведінки посадових і службових осіб, про вплив на зміст владних рішень з боку «зацікавлених груп», політичної опозиції тощо. Однак усі ці знання подаються в аспекті організації роботи органів публічної влади, ефективності владних рішень, наукової організації праці.
5. Елементи організації та діяльності органів публічної влади. Цей блок охоплює сукупність теоретичних знань про сутність та зміст елементів організації й діяльності органів публічної влади, зокрема, про їх системно-структурну організацію, функції та компетенцію, систему принципів, основ, форм, методів організації та діяльності.
6. Система соціальних регуляторів організації роботи органів
публічної влади в Україні. Блок охоплює наукові знання про правові основи державного будівництва і місцевого самоврядування, а також ділові звичаї, корпоративні норми, традиції, які визначають організацію роботи певних органів державної влади і місцевого самоврядування.
7. Організація роботи органів державної влади. До цього блоку належать наукові знання про організацію і діяльність конкретних органів державної влади. Складовими частинами розділу є положення про порядок формування, структурно-функціональну характеристику, засади організації та діяльності органів законодавчої, виконавчої вла- ди, Президента України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, органів судової влади.
8. Організація роботи органів влади Автономної Республіки Крим.
Сюди включаються наукові знання про організацію і діяльність Верхо- вної Ради АРК, Ради міністрів та інших органів виконавчої влади
АРК.

17
Глава 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука…
9. Організація місцевого самоврядування в Україні. До даного бло- ку належать наукові знання про систему, принципи, правові, територі- альні й матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування в
Україні, функції, компетенцію, форми і методи роботи органів місце- вого самоврядування, їх структурних підрозділів і посадових осіб.
10. Відносини органів публічної влади між собою, а також з
об’єднаннями громадян, трудовими колективами. До даного блоку належать наукові знання про відносини, що складаються у державних
і муніципальних органів з об’єднаннями громадян і трудовими колек- тивами при здійсненні владної діяльності. Окремий розділ становлять знання про взаємовідносини, що складаються у законодавчих і вико- навчих органів державної влади та органів місцевого самоврядування
із судовими і правоохоронними органами.
В юридичній літературі останнього часу знайшла підтримку і «про-
цесуальна» концепція державного будівництва і місцевого самовряду- вання, у рамках якої воно розглядається як підгалузь конституційного процесуального права України, що охоплює конституційні процесу- альні норми та інститути, які регулюють порядок організації і діяль- ність конституційно закріпленої системи державних органів та органів місцевого самоврядування
1
Однак державне будівництво і місцеве самоврядування не можна зводити до підгалузі конституційного процесуального права, виключ- но до конституційного порядку розробки і прийняття владних рішень.
Насамперед сам факт існування конституційного процесуального пра- ва як самостійної галузі є дискусійним питанням, оскільки порядок розробки і прийняття рішень конституційно-правового характеру сут- тєво відрізняється як за колом суб’єктів, так і за самою процедурою.
Крім того, це необґрунтовано звужує предмет науки державного будів- ництва і місцевого самоврядування, надає додаткові підстави для не- визнання її самостійності, ставить під сумнів саму доцільність її іс- нування. «Процесуальний» підхід до визначення предмета цієї науки залишає поза увагою такі елементи державного будівництва, як систе- ма і структура органів публічної влади, їх функції і методи роботи, матеріально-фінансові основи діяльності, практику роботи тощо, по- збавляючи таким чином державне будівництво і місцеве самовряду-
1
Колодій, А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
[Текст] : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник; за ред. Я. Ю. Кондратьєва. – К. :
Юрінком Інтер, 2003. – С. 8.

18
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
вання комплексного характеру й тих елементів, які найбільш яскраво відображають особливості предмета даної науки.
Існує й точка зору, згідно з якою наука державного будівництва і місцевого самоврядування не являє самостійної системи наукових знань, а є лише навчальною юридичною дисципліною, предмет якої становить система органів публічної влади, організація роботи дер- жавного управління, інститути державної влади і самоврядування, структура, функції, компетенція, повноваження державних органів і самоврядування України
1
. Деякі автори вважають, що предмет дис- ципліни державного будівництва і місцевого самоврядування повинен бути скорочений за рахунок виключення питань організації роботи органів державної влади та органів влади АРК і таким чином повністю трансформуватися в муніципальне право
2
Вважаємо, що питання про те, чи є галузь знань про організацію й діяльність органів публічної влади самостійною наукою, давно вирі- шене на користь розвитку науки державного будівництва і місцевого самоврядування. Про це свідчить наявність власного предмета, століт- ня історія існування цієї науки, її бурхливий розвиток на сучасному етапі, вихід за останні роки більше десяти підручників та навчальних посібників з курсу, активна підготовка наукових кадрів у цій галузі, функціонування науково-дослідних установ, що здійснюють фунда- ментальні дослідження з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, відповідна діяльність парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.
При цьому існування науки державного будівництва і місцевого самоврядування не свідчить про застарілі стереотипи, а є доказом роз- витку наукових галузей вітчизняного державознавства на засадах принципу плюралізму, а не на моністичній основі. Слід керуватися не механічним впровадженням досягнень зарубіжної думки, а власними
історичними традиціями і досвідом. Так, серед вчених Російської Фе- дерації, які віддали пріоритет розвитку виключно муніципальному праву, сьогодні обговорюється питання про прогалини, що утворилися у сфері дослідження правового статусу та організації роботи органів
1
Чукаева, В. А. Государственное строительство и самоуправление Украины
[Текст] : учеб. пособие / В. А. Чукаева. – Днепропетровск : Наука и образование,
1999. – С. 4.
2
Пережняк, Б. А. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна [Текст] /
Б. А. Пережняк // Муніципальне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка,
О. Ф. Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – С. 72–73.

19
Глава 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука…
публічної влади. Відповідно обґрунтовується необхідність запрова- дження нових спеціальних дисциплін, у межах яких комплексно ви- вчалися б питання організації державних і муніципальних органів публічної влади, готуються навчальні посібники з даної тематики
1
Російські науковці Є. Г. Аніміца, А. Т. Тертишний, які є розробниками навчальної дисципліни «Місцеве самоврядування» зазначають, що вона є комплексною навчальною дисципліною, яка тісно пов’язана із такими суміжними дисциплінами, як муніципальне право, муніципаль- ний менеджмент, регіональна економіка, кожна з яких має свої власні специфічні відносини, які складаються у просторі місцевого співтова- риства
2
Вважаємо, що існування науки державного будівництва і місцево- го самоврядування зовсім не виключає розвиток муніципального права, адже кожна з цих дисциплін має свій аспект вивчення місцево- го самоврядування. Державне будівництво і місцеве самоврядування не обмежується сферою реалізації муніципальної влади, а розглядає й питання організації державного апарату, крім того, воно виходить за межі правового регулювання і вивчає інші соціальні регулятори, заді- яні у процесі внормування діяльності органів публічної влади та їх посадових осіб. У свою чергу муніципальне право не розглядає питан- ня наукової організації праці в органах місцевого самоврядування, форми і методи їхньої діяльності, оскільки це прерогатива науки дер- жавного будівництва і місцевого самоврядування.
Перед наукою державного будівництва і місцевого самоврядування на сучасному етапі стоїть цілий ряд складних, важливих для розвитку суспільства і держави завдань:1) підготовка кваліфікованих кадрів, обізнаних у сфері організації роботи органів публічної влади і здатних до подальших наукових досліджень; 2) розгортання фундаментальних наукових досліджень у сфері організації роботи органів публічної влади, спрямованих на зміцнення теоретичних основ процесу держав- ного будівництва; 3) зміцнення міждисциплінарних зв’язків із суміж- ними суспільними науками, насамперед з такими, як загальна теорія
1
Габричидзе, Б. Н. Органы государственной власти современной России [Текст] : учеб. пособие / Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский. – М. : Изд-во «Дашков и К°»,
2003. – С. 9–10; Цейтлин, Р. С. История государственного управления и муниципаль- ного самоуправления в России [Текст] : учеб. пособие / Р. С. Цейтлин, С. А. Сергеев. –
М. : Омега-Л, 2003. – С. 3; Анимица, Е. Г. Основы местного самоуправления [Текст] : учебник / Е. Г. Анимица, А. Т. Тертышный. – М. : Инфра-М, 2000. – С. 10.
2
Анимица, Е. Г. Основы местного самоуправления [Текст] : учебник / Е. Г. Ани- мица, А. Т. Тертышный. – М. : Инфра-М, 2000. – С. 10.

20
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
держави і права, конституційне право, муніципальне право, адміністра- тивне право, державне управління, фінансове право; 4) наукова під- тримка нормотворчої діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування; 5) доктринальне тлумачення чинного законодавства, пристосування його до нових політико-правових реалій; 6) вивчення досвіду зарубіжних країн, міжнародно-правових стандартів щодо ор- ганізації роботи органів публічної влади; 7) навчально-методичне за- безпечення викладання дисципліни «Державне будівництво і місцеве самоврядування».

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

скачати

© Усі права захищені
написати до нас