Ім'я файлу: Контрольна робота заочне, 201 ФБз, Аділов.docx
Розширення: docx
Розмір: 14кб.
Дата: 24.11.2020
скачати
Пов'язані файли:
Тестова контрольна робота.docx

Тестова контрольна робота на тему:

«Державна реєстрація

суб’єктів господарювання»

Варіант 1

 1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – це

а) єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи;


 1. Суб’єкт державної реєстрації:

г) всі відповіді вірні.

 1. Державним реєстратором може бути:

б) громадянин України, який має вищу освіту; відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус;

4. Для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи:

г) всі відповіді вірні.

 1. Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подається:

а) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск;
6. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації політичної партії, творчої спілки, місцевого осередку творчої спілки та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки:

г) не пізніше 20 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

7. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця реєстраційна справа в паперовій формі зберігається:

б) протягом 5 років;

8. установчий документ юридичної особи – це документи, що подаються для державної реєстрації юридичної особи. (рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи).

9. Громадські формування – це політичні партії ,структурні підрозділи політичних партій, громадські об'єднання місцеві осередки громадських об'єднань, із статутом юридичної особи, професійні спілки їх об'єднання, організації, профспілки, передбачені статутом профспілки, та їх об'єднання.

10. Персональний кабінет юридичної особи, іншої організації та фізичної особи – підприємця - це особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи, фізичної особи - підприємця та громадського формування, що не має статусу юридичної особи, на порталі електронних сервісів, призначена для подання документів в електронній формі для проведення реєстраційних дій, безоплатного доступу юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, до відомостей про результати розгляду цих документів, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які є актуальними на момент запиту або на визначену дату.

Тестова контрольна робота на тему:

«Поняття та види суб’єктів господарювання.

Господарська діяльність»

Варіант 1

 1. Учасниками відносин у сфері господарювання є:


г) суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.


 1. Не є предметом регулювання Господарського Кодексу:


а) майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються Цивільним кодексом України; земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо використання й охорони рослинного і тваринного світу, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря;

3. Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання є:

а) державне замовлення; ліцензування, патентування і квотування; технічне регулювання;

4. У разі якщо суб'єкти господарювання зловживають монопольним становищем на ринку, право прийняти рішення про примусовий поділ монопольних утворень має:

в) Антимонопольний комітет України;

5. Підприємницька діяльність припиняється:

а) з власної ініціативи підприємця; у разі закінчення строку дії ліцензії; у разі припинення існування підприємця; на підставі рішення суду;

6. Суб’єктами мікропідприємництва фізичними особами є:

г) зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

7. Підприємство вважається іноземним в статутному капіталі якого іноземна інвестиція становить:

б) 10 відсотків;

8. Господарська діяльність - це будь-яка діяльність пов'язана з виробництвом, обміном та переробкою матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

9. Підприємництво – це самостійна господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку

10. Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності проводити торговельну діяльність.

Контрольна робота на тему: «Майнова основа господарювання»

Варіант 1

 1. Право господарського відання є:


б) речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника;


 1. Залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності належать до:

а) основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів;


 1. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:


г) всі відповіді вірні.


 1. Суб'єктами права власності на землю є:


г) всі відповіді вірні.


 1. Для ведення особистого селянського господарства громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

а) не більше 2,0 гектара;


 1. Індосамент – це


б) передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав на цінний папір та прав за цінним папером до іншої особи в установленому законодавством порядку;

 1. Цінні папери за формою випуску можуть бути:

а) на пред’явника, іменні або ордерні; 1. Емітентом акцій є:

в) орган державної влади з питань цінних паперів;


 1. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

б) брокерську діяльність; дилерську діяльність; андеррайтинг; діяльність з управління цінними паперами. 1. Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі:

а) акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю;

Виконав студент 201 групи ФБз

Аділов Алішер Батирджанович


скачати

© Усі права захищені
написати до нас