Ім'я файлу: 7_Домашнє_завдання_для_самостійної_роботи_7.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 01.05.2020
скачати

Дайте письмову відповідь

1. Розкрийте зміст поняття «міжнародні стандарти».

Міжнародний стандарт — стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization.

Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам. Результатом модифікації міжнародних стандартів є створення еквівалентних національних стандартів, які можуть відрізнятися:

 1. Одиницями вимірювання, способами їх позначення (наприклад використанням десяткової коми)

 2. Урядовими вимогами до якості та безпеки, спричиненими кліматичними, географічними, чи індустріальними факторами.

Міжнародні стандарти допомагають долати технічні бар'єри в міжнародній торгівлі, що спричинюються відмінностями стандартів розроблених окремо кожною нацією.

Існує багато організації що розробляють та впроваджують стандарти:

 • Американський нафтовий інститут англ. American Petroleum Institute (API)

 • American Society for Testing and Materials (ASTM)

 • British Standards Institution (BSI)

 • European Computer Manufacturers Association (ECMA), Стандарти ECMA

 • Міжнародна електротехнічна комісія англ. International Electrotechnical Commission (IEC), Стандарти IEC

 • International Organization for Standardization (ISO), Стандарти ISO

 • Європейський комітет зі стандартизації фр. Comité Européen de Normalisation (CEN)

 • Міжнародна система одиниць (СІ)

 • International Telecommunication Union (ITU) and

 • Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

 • Всесвітній поштовий союз англ. Universal Postal Union (UPU), Каталог стандартів UPU


2. Визначте головні сфери застосування міжнародних стандартів.

Особливе значення міжнародна діяльність зі стандартизації набуває в світлі рішучих заходів, які здійснюються світовим товариством щодо ліквідації перешкод та обмежень у торгівлі між країнами. Стандартизація у міжнародному масштабі створює сприятливі умови для торгівлі за рахунок єдиних підходів до якості продукції, її взаємозамінності, технічної сумісності, безпеки й охорони навколишнього середовища, що пов'язано з розробкою міжнародних стандартів. Використання міжнародних стандартів дозволяє швидко розвивати і піднімати виробництво до рівня передових промислових країн і тим самим розвивати та поглиблювати торговельно-економічні відносини між країнами. Міжнародні стандарти, які розробляються різними міжнародними організаціями, усувають технічні бар'єри у торгівлі (ТБТ), що пов'язано з розрізненнями у національних стандартах країн світу. Крім того, на перший план висувається проблема якості продукції.
3. Зробіть характеристику основних міжнародних стандартів ISO/IEC по системах якості.

Стандарти ISO розробляються з урахуванням потреб, визнаних учасниками ринку, такими як промисловість, уряди, споживачі, тощо. Перший крок процесу розроблення спрямований на перевірку того, чи буде стандарт ISO мати економічну ефективність для конкретної галузі. Процес охоплює широкі консультації з метою визначення дійсної необхідності розроблення стандарту ISO на конкретну тему, і, зокрема, для визначення ринкових та інших зацікавлених сторін, які будуть забезпечувати необхідні ресурси для розроблення та впровадження цього стандарту.

Якщо прийнятні умови виконуються, то пропозиція офіційно стає проектом стандарту, за який відповідає конкретний технічний орган ISO, обраний від певної сфери та сектора в рамках відкритого і заснованого на консенсусі процесу.

Стандарти ISO розроблюються в рамках ієрархії технічних комітетів та підкомітетів (нині їх більше 700) та пов’язаних з ними робочих груп (нині їх більше 2200). Члени цих технічних комітетів та підкомітетів є тими членами ISO, які висловили бажання взяти активну участь у цій роботі. Як правило, члени, які беруть участь у розробленні, створюють національні дзеркальні комітети за участю всіх зацікавлених сторін на національному рівні, в тому числі, від промисловості, урядів, споживачів, наукових кіл та інших в міру необхідності. Члени ISO також можуть обрати роль спостерігачів або не бути членами комітетів в залежності від їхніх національних інтересів.

Особливістю діяльності ІЕС в сфері якості продукції є створення міжнародних систем сертифікації. На початку 70-х pp. XX ст. вона першою з міжнародних організацій почала створювати під своєю егідою міжнародні системи сертифікації: систему виробів електричної техніки на відповідність вимогам стандартів ІЕС, систему сертифікації електротехнічних виробів, систему з випробувань електричного обладнання на відповідність стандартам безпеки (ІЕСЕЕ), систему зі сертифікації виробів електронної техніки (IECQ).

У 1976 р. між ІЕС і ISO була підписана Угода про сумісну діяльність і створення єдиної системи міжнародної стандартизації. Вони видають спільні рекомендації та НД. Співробітництво ІЕС та ISO здійснюється шляхом установлення безпосередніх зв'язків між ТК і РГ цих організацій у системі ISO/IEC, а також поза нею утворюються тимчасові та постійно діючі робочі органи, які здійснюють серйозні наукові дослідження, аналіз та розробку прогнозів, форми і методи роботи зі стандартизації в умовах безперервного розвитку науки і техніки.
4. Наведіть приклади родин стандартів ISO, які забезпечують якість продукції.

Родина міжнародних стандартів ISO 22000.

Системи менеджменту безпечності харчових продуктів

Назва стандарту

Зміст

ISO/IS 22004

Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Настанова із застосування ІБО 22000:2005. Документ містить провідні вказівки, покликані допомогти малим і великим організаціям в усьому світі розібратися із застосуванням основного стандарту сімейства 22000:2005

ISO/IS 22003

Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту безпеки харчових продуктів. У документі представлений гармонізований посібник з акредитації органів по сертифікації по стандарті ІSО 22000 і визначені правила проведення аудита систем менеджменту безпеки харчових продуктів

ISO 22000:2005

Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга. Простеження у ланцюзі поставок кормів і харчових продуктів. Загальні принципи й посібник із проектування й розробки системи5. Які функції виконує міжнародна діяльність зі стандартизації для виробництва продукції?

Діяльність ISO базується на виконанні різноманітних функцій, пов'язаних із розробкою, публікуванням та пропагуванням стандартів, дослідженнями фундаментальних засад стандар­тизації, формуванням технічної політики зі стандартизації в різних сферах науки, техніки та видах економічної діяльності. Мета цієї діяльності - забезпечити безпеку продукції, покращити її якість, встановити однакові методи і правила сертифікації та оцінки якості продукції, враховуючи інтереси споживачів. Крім того ISO сприяє становленню і розвитку національних систем стандартизації.

Для виконання цих робіт створено велику організаційну структуру ISO.
6. Охарактеризуйте системи менеджменту безпечності харчових продуктів

Вимоги споживача до якості харчових продуктів постійно підвищуються, тому торгові мережі потребують від своїх замовників дотримання спеціальних стандартів для забезпечення якості та безпечності продукції на реалізацію. Але, з часом, поява більшості стандартів призвела до заплутування всіх учасників процесу. Щоб усунути плутанину, Foundation for food safety certification (Фонд сертифікації безпечності харчових продуктів) об'єднав вимоги стандартів ISO 22000 та ISO/TS 22002-1:2009 (PAS 220) та підготував схему сертифікації FSSC 22000 (Food Safety System Certification). Цю схему порівняли з аналогами та визначили, що вона не поступається по рівню вимог таким стандартам, як BRC, IFS, SQF, визнаними міжнародною організацією GFSI (Global Food Safety Initiative - Глобальна ініціатива з харчової безпечності).

FSSC 22000 – схема сертифікації систем менеджменту безпечності харчових продуктів, яка направлена на організацію робіт виробників продуктів харчування. Схема призначена для аудиту та сертифікації виробництва та переробки продуктів харчування. Крім того, існюють варіанти даної схеми для тваринництва, виробництва харчової упаковки, кормів, надання послуг громадського харчування, логістики, гуртової та роздрібної торгівлі. Її розробила та нею керує Фонд сертифікації безпечності харчових продуктів (Голандія).

Дана схема включає в себе такі вимоги, як:

 • Система менеджменту безпечночті харчових продуктів в відповідності до ISO 22000;

 • Програми передумови, встановлені в стандартах ISO/TS 22002-x, NEN/NTA 8059, BSI/PAS221 для відповідних напрямків діяльності;

 • Додаткові вимоги схеми FSSC 2200


7. Наведіть приклади участі України у роботі міжнародних та регіональних організаціях зі стандартизації

Україна з 1997 р. входить до складу ОІМЬ. її інтереси в цій організації представляє Держспоживстандарт України. Участь в цій організації дозволяє інтегруватися в світову економіку, забезпечувати конкурентоспроможність української продукції на світовому ринку, розвивати міжнародні торговельно-економічні відносини та науково-технічне співробітництво з іншими країнами тощо.

Україна як член-кореспондент призначає своїх спостерігачів, одержує міжнародні НД, бюлетені, звіти про зустрічі та конференції тощо. У національному інформаційному фонді НД можна користуватися міжнародними документами та рекомендаціями ОІМЬ.

ТК ОІМЬ України співпрацюють з ТКІЕС. Найбільш тісні зв'язки мають 27 ТК, які співпрацюють з 46 ТК та підкомітетами ІЕС.
8. Що є головним завданням міжнародного співробітництва е зближення та гармонізація державної системи технічного регулювання України з міждержавними та регіональними системами?

Головним завданням міжнародного співробітництва є зближення та гармонізація державної системи технічного регулювання України з міждержавними та регіональними системами, прогресивними національними системами технічного регулювання інших країн з одночасним забезпеченням захисту інтересів країни. Серед пріоритетів в галузі міжнародного співробітництва в галузі технічного регулювання:

o зближення та гармонізація національної системи технічного регулювання України з міждержавними та регіональними системами, прогресивними національними системами стандартизації і сертифікації інших країн;

o удосконалення та розвиток Національного фонду стандартів та інших нормативних документів на засадах застосування міжнародних, регіональних і національних стандартів інших країн, а також систематизація, узагальнення та максимальне використання досягнень науково-технічного прогресу;

o проведення цілеспрямованої науково-технічної та економічної політики шляхом розроблення міжнародних і регіональних стандартів на базі стандартів України на нові конкурентоспроможні види продукції та послуг;

o поліпшення нормативного забезпечення торговельного, економічного і науково-технічного співробітництва з іншими країнами та участь в міжнародному розподілі праці;

o забезпечення захисту інтересів країни під час розроблення міжнародних, регіональних і міждержавних стандартів;

o забезпечення єдності вимірювань;

o забезпечення взаємного визнання результатів випробувань і сертифікації продукції. З 1 березня 1998 р. набула чинності "Угода про партнерство та співробітництво між

Україною та Європейським Союзом", цілий ряд статей якої передбачають зближення української системи технічного регулювання з європейською. Такий розвиток технічного регулювання відповідає політичному курсу України на інтеграцію до європейських та трансатлантичних структур, приєднання до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (GATT) та вступу до СОТ (WTO).

Тести
1. Особа, призначена органом акредитації для оцінювання органу з оцінки відповідності

1. Аудитор

2. Асесор

3. Інспектор

4. Експерт
2. Національним органом України з акредитації є

1. УкрНДНЦ

2. Укрметртестстандарт

3. ННЦ Інститут метрології

4. НААУ
3. Вимоги до систем управління якістю містяться в

1. ISO 22000

2. ISO 9000

3. OHSAS 18000

4. ISO 14000
4. Що таке комплексна стандартизація?

 1. Найбільш повне забезпечення вимог споживачів

 2. Взаємне узгодження стандартів на товари, які виготовляються суміжними галузями

 3. Узгодження стандарту виготовленої продукції.


5. Вимоги до систем управління безпекою праці містяться в

1. ISO 22000

2. ISO 9000

3. OHSAS 18000

4. ISO 14000
6. Під контролем якості розуміють

1. Перевірку відповідності характеристик продукції вимогам споживача

2. Перевірку відповідності кількісних або якісних характеристик

продукції встановленим технічним вимогам

 1. Перевірку відповідності сортності продукції вимогам ринку

4. Перевіркупитомоїчасти браку продукції
7. Визначте, що таке сертифікація.

 1. Підтвердження якості товарів (послуг)

 2. Підтвердження якості, безпечності, екологічності товарів відповідно до вимог стандартів.

 3. Підтвердження гарантії одержання товару.

 4. Підтвердження того, що продукція може бути виведена на зарубіжний ринок.


8. Європейський комітет по впровадженню і сертифікації систем забезпечення якості має абревіатуру

1. EQS

2. ECITS

3. ESIF

4. EOTS
9. Метод симпліфікації у стандартизації полягає в

1. Усунення невиправданої різноманітності однойменних об'єктів шляхом простого скорочення кількості їх різновидів до технічно і економічно необхідної

2. Об’єднанні документів в одному з розрахунком, щоб регламентовані цим

документом вироби можна було взаємозамінювати

3. Розробці типових конструкцій чи технологічних процесів на основі загальних

для виробів технічних характеристик

4. Розподілення предметів, продукції, явищ чи понять за групами, розрядами, класами залежно від їхніх загальних істотних ознак


10. Головна мета стандартизації полягає в тому, щоб

1. Створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні

2. Регламентувати правила, процеси, методи виготовлення виробів

3. Запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я, майна та довкілля

4. Створити позитивне сприйняття продукції, товарів та послуг у споживачів

.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас