Ім'я файлу: Індивідуальна робота політ Михайлюк.docx
Розширення: docx
Розмір: 55кб.
Дата: 12.06.2020
скачати

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА філософії, політології та українознавства

ІНДИВІДУАЛЬНА робота

З ДИСЦИПЛІНИ « Політологія»

тема:

« ЦИЦЕРОН»
Виконав(ла)

ст. групи 1ЕЛс О.В. Михайлюк

Перевірив

д.політ.н., професор Ф.Г. Семенченко

м. Херсон – 2020 рік

ЗМІСТ

ВСТУП
1. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ЦИЦЕРОНА
2. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ
3. ЦИЦЕРОН “ПРО ДЕРЖАВУ
4. ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ

5. ЦИЦЕРОН ПРО ПРАВО
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП

Марк Туллій Цицерон (106-43 рр. до н. е.) - знаменитий римський оратор, юрист, державний діяч і мислитель. У його великому творчості значна увага приділена проблемам держави і права. Спеціально ці питання висвітлені в його роботах «Про державу» і «Про закони». Цілий ряд політико-правових проблем розглядається і в інших його творах (наприклад, в роботі «Про обов'язки»), а також в його численних політичних і судових промовах.

Цицерон народився 3 січня 106 до н. е. в маєтку свого батька поблизу м. Арпіна (південний Лацій). Його родина була доволі впливовою в місті, належала до вершницького стану. Дід Цицерона — Марк Туллій — очолював консерваторів у місцевому сенаті, а також у 120 до н. е. був монетарієм Римської республіки, мав підтримку принцепса римського сенату Марка Емілія Скавра. Батько Цицерона через слабке здоров'я державної служби не прагнув, займався літературними справами. Освіті своїх дітей він приділяв особливу увагу, тому переїхав із семирічним Марком та його братом Квінтієм до Рима, де вони навчались ораторського мистецтва, віршування та філософії.

Цицерона було внесено до проскрипційних списків одним із перших, про що він дізнався, перебуваючи в своєму Тускулумському маєтку. Він намагався втекти до Македонії, але був схоплений переслідувачами й по звірячому вбитий 7 грудня 43 до н. е. біля містечка Формій. Його голова й рука були виставлені на Форумі, де раніше він таврував соціальне зло й відстоював справедливість. За переказом Плутарха, дружина Марка Антонія, Фульвія, колола язик Цицерона шпильками, таким чином помстившися за дошкульні промови.


 1. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ЦИЦЕРОНА

Теоретичні погляди Цицерона в області держави і права знаходяться під значним впливом давньогрецької думки, і перш за все навчань Платона та Аристотеля. Разом з цим цей «неземний» вплив Цицерон як патріот Риму і практичний політик прагнув поєднати і узгодити з власне римськими традиціями в галузі державно-правової практики та політико-правової думки, з самобутньою історією римської держави і права, на реальну обстановку та актуальними завданнями сучасної йому соціальної та політичної дійсності. В цілому творче використання ідей попередників в політико-правовому вченні Цицерона поєднується з розвитком ним ряду оригінальних і нових положень в галузі теорії держави і права.

Державу (respublica) Цицерон визначає як справу, надбання народу (res populi). При цьому він підкреслює, що «народ не будь-яке об'єднання людей, зібраних разом яким би то не було чином, а з'єднання багатьох людей, пов'язаних між собою згодою в питаннях права і спільністю інтересів». Тим самим держава в трактуванні Цицерона постає не тільки як вираз загального інтересу всіх його вільних членів, що було характерно і для давньогрецьких концепцій, але одночасно також і як узгоджене правове спілкування цих членів, як певне правове утворення, "загальний правопорядок». Таким чином, Цицерон стоїть біля витоків тієї юридизації поняття держави, яка в подальшому мала багато прихильників, аж до сучасних прихильників ідеї «правової держави». Основну причину походження держави Цицерон бачив не стільки в слабості людей і їх страх (точка зору Полібія), скільки в їх вродженої потреби жити разом.

Поділяючи в цьому питанні позицію Арістотеля, Цицерон відкидав широко поширені в його час уявлення про договірний характер виникнення держави.

Вплив Арістотеля помітно й у трактуванні - Цицероном ролі сім'ї як первинної комірки суспільства, з якої поступово і природним шляхом виникає держава. Він відзначав початкову зв'язок держави і власності і поділяв положення стоїка Панетия про те, що причиною утворення держави є охорона власності. Порушення недоторканності приватної та державної власності Цицерон характеризує як осквернення і порушення справедливості і права.

Виникнення держави (також і права) не по думку і сваволі людей, а відповідно до загальних вимог природи, в тому числі і згідно з велінням людської природи, у трактуванні Ціцерона означає, що за своєю природою і сутністю вони (держава і право) носять божественний характер і засновані на загальному розумі та справедливості. Вивчення всієї природи, зазначав Цицерон, призводить до розуміння того, що «всім цим світом править розум». Дане положення, сформульоване ще давньогрецьким філософом Анаксагор, використовується Цицероном для обгрунтування свого розуміння «природи» як обумовленого і пронизаного божественною волею загального джерела розумних і справедливих установлений і дій людей. Саме завдяки тому, що люди самою природою наділені «насінням» розуму і справедливості і, отже, їм є осягнення божественних начал, стало можливим саме виникнення упорядкованого людського спілкування, чеснот, держави і права.

Розум - вища і краща частина душі, «царський імперій», приборкувати всі ниці почуття і пристрасті в людині (жадібність, бажання влади і слави і т. д.), «Заколот душі». Тому, писав Цицерон, «при пануванні мудрості немає місця ні для пристрастей, ні для гніву, ні для необдуманих вчинків».

У руслі традицій давньогрецької думки Цицерон приділяв велику увагу аналізу різних форм державного устрою, виникненню одних форм з інших, «круговороту» цих форм, пошукам «найкращої» форми і т. д.


 1. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

Критерії розрізнення форм державного устрою Цицерон вбачав у «характері й волі» тих, хто править державою. Залежно від числа правлячих він розрізняв три прості форми правління: царську владу, владу оптиматів (аристократію) і народну владу (демократію). «І ось, коли верховна влада знаходиться в руках у однієї людини, ми називаємо цього одного царем, а такий державний устрій - царською владою. Коли вона знаходиться в руках у виборних, то кажуть, що ця громадянська громада управляється волею оптиматів. Народної ж (адже її так і називають) є така громада, в якій все знаходиться в руках народу ».

Всі ці прості форми (або види) держави не досконалі і не найкращі, але вони, по Цицерону, все-таки терпимі і можуть бути цілком міцні, якщо тільки зберігаються ті основи і зв'язку (в тому числі - і правові), які вперше міцно об'єднали людей в силу їхньої спільної участі в державотворенні. Кожна з цих форм має свої переваги і недоліки. У разі, якщо б стояв вибір серед них, перевага віддається царській владі, а на останнє місце ставиться демократія. «Благоволінням своїм, - пише Цицерон, - нас приваблюють до себе царі, мудрістю - оптимати, свободою - народи». Перераховані переваги різних форм правління, на думку Цицерона, можуть і повинні бути в їх сукупності, взаємозв'язку і єдності представлені в змішаній (а тому і найкращій) формі держави. У простих же формах держави ці достоїнства представлені односторонньо, що й обумовлює недоліки простих форм, що ведуть до боротьби між різними верствами населення за владу, до зміни форм влади, до їх виродження в «неправильні» форми.

Так, при царської влади, пояснював Цицерон, всі інші люди відсторонені від участі в прийнятті рішень і законів; народ не користується свободою і усунутий від влади і при пануванні оптиматів. При демократії ж, «коли все твориться з волі народу, то, як би справедливий і поміркований він не був, все-таки саме рівність це не справедливо, коли при ньому немає ступенів у суспільному становищі».

Основний порок простих форм держави полягає, згідно з Цицероном, в тому, що всі вони неминуче, в силу властивої їм однобічності і нестійкості, знаходяться на «стрімкому і слизькому шляху», що веде до нещастя. Царська влада, чревата сваволею незалежно правителя, легко вироджується тиранію, а влада оптиматів із влади найкращих (по мудрості і доблесті) перетворюється на панування кліки багатих і знатних. Хоча така влада і продовжує помилково іменуватися правлінням оптиматів, але на ділі, зауважує Цицерон, "немає більш спотвореній форми правління, ніж та, при якій найбагатші люди вважаються найкращими». Відповідно і повновладдя народу, по оцінці Цицерона, призводить до згубних наслідків, до «божевілля і сваволі юрби», до її тиранічної влади.

Ці потворні види володарювання (тиранія одноособового владики або юрби, панування кліки) уже не є, згідно з Цицероном, формами держави, оскільки в таких випадках зовсім відсутня сама держава, що розуміється як спільну справу і надбання народу, відсутні спільні інтереси і загальнообов'язкове для всіх право.

Запобігти подібне виродження державності, на думку Цицерона, можна лише в умовах найкращого (т. Е. Змішаного) виду державного устрою, утвореного шляхом рівномірного змішання позитивних властивостей трьох простих форм правління. «Бо, - підкреслював він, - бажано, щоб у державі було щось видатне і царське, щоб одна частина влади була приділена і вручена авторитету провідних людей, а деякі справи були надані думці і волі народу». В якості найважливіших переваг такого державного ладу Цицерон відзначав міцність держави і правову рівність його громадян.

Як шлях до змішаної форми правління Цицерон (слідом за Полібієм) трактував еволюцію римської державності від первісної царської влади до сенатської республіці. При цьому аналогію царської влади він бачив у повноваженнях магістратів (і, перш за все, консулів), влади оптиматів - у повноваженнях сенату, народної влади - у повноваженнях народних зборів і народних трибунів. У зв'язку з цим Цицерон захоплювався далекоглядністю і мудрістю «предків», створили таку розумну форму держави, і закликав твердо дотримуватися їхніх політичних заповітів. Підкреслюючи небезпека крену в бік того чи іншого початку змішаної державності і виступаючи за їхню взаємну рівновагу, він підкреслював необхідність «рівномірного розподілу прав, обов'язків і повноважень - з тим, щоб достатньо влади було в магістратів, досить впливу в ради провідних людей і досить свободи у народу ».

Переваги державного устрою Риму - це по оцінці Цицерона, плід багатовікового досвіду всього римського народу, а не створення окремого обдарованого особи, від якого обов'язково щось вислизає. На відміну від Риму в інших державах форми правління створювали на основі своїх законів і встановлень окремі особи (наприклад, Мінос - на Криті; Лікург - в Спарті; Тесей, Драконт, Солон, Клісфен, Деметрій Фалерский - в Афінах і т. д.) .

Свою концепцію найкращої (змішаної) форми держави, на відміну від платонівських проектів ідеальної держави, Цицерон вважав реально осущестімой, маючи на увазі при цьому практику римської республіканської державності в кращу пору її існування ( «при предків»). Платонівської ж держава - це, скоріше, не реальність, а лише бажання, воно «не таке, яке могло б існувати, а таке, в якому було б можливо угледіти розумні основи громадянськості».

Сенс «серединного» характеру політичної позиції Цицерона полягав у тому, що він, відстоюючи республіканські традиції та систему республіканських установ, виступав під гаслом «загальної згоди» всіх соціальних верств римських громадян в рамках «загального правопорядку». Ця «серединна» позиція чітко проявилася і в політичному лавіруванні Цицерона між «оптиматами» і «популярами» - прихильниками, умовно кажучи, двох ліній політичної орієнтації відповідно на верхи і низи суспільства. Усвідомлюючи відмінність цілей оптиматів і популярний, Цицерон разом з тим розвивав уявлення про те, що справжні інтереси тих і інших цілком можуть бути з'єднані і враховані в рамках «загальної згоди». Себе Цицерон, після обрання його на народних зборах консулом, атестував (не без демагогії) як справжнього захисника народу, як консула-популярний.

З цієї позиції «істинного популярний» і борця за «загальне згоду» і благо держави він атакував своїх політичних супротивників, зокрема таких лжепопуляров, за його оцінкою, як Рулле, Катіліна, Клодій. За його провідну роль з придушення «змови Катіліни» Цицерон отримав від народних зборів подяку і почесний титул «батько батьківщини». Це було в 63 р до н.е., а в 58 р до н.е. при Трибунате Клодія Цицерон був змушений покинути Рим, куди він знову повернувся лише через 17 місяців, коли Клодій втратив свій вплив. В кінці 50-х рр. Цицерон виступав проти всевладдя тріумвірів (Помпея, Цезаря і Красса) і можливої ​​військової диктатури. У 40-х рр. встановлення режиму особистої влади Цезаря він розцінив як «ніч республіки», «втрату свободи в державі» і тиранію. Вбивство Цезаря (44 р. до н.е..) Він зустрів з радістю. Хоча Цицерон і не був в числі змовників, проте останні вважали його своїм чоловіком і після вбивства Цезаря в сенаті вигукували «Цицерон!» в знак відновлення свободи.

З урахуванням специфіки практичної політики та її особливої ​​логіки слід все. ж визнати, що в своїй діяльності Цицерон в цілому залишався вірним основним ідеям і принципам тієї теоретичні концепції держави, яку він розвивав у своєму політичному вченні. Ключова роль і там і тут відводилася уявленням про «загальне благо», «узгодження інтересів», «загальний правопорядок» і т. Д.

При цьому, зрозуміло, малися на увазі інтереси вільних станів і громадян римської республіки, але зовсім не рабів.

 1. ЦИЦЕРОН “ПРО ДЕРЖАВУ
У творі Цицерона “Про державу” розглядаються та аналізуються деякі державно-правові явища, такі як держава, форми державного правління, висловлюються думки, яка форма найкраща на прикладі Стародавнього Риму, також автор торкається таких понять як право та закон. Текст твору поданий у формі діалогу чи диспуту з метою з’ясування істини. Диспут розгортається між римськими філософами такими як Лелій, Філ, Сциніон, Туберон та ін. Він триває протягом трьох днів та викладений у шести книгах. Книги не мають своїх назв і чіткого розмежування за темами, вони пов’язані за змістом. У кожній наступній книзі продовжується тема попередньої.

Перша книга починається зі своєрідного вступу, в якому автор говорить, що якби предки не ставили благо держави понад усе, то не позбавили би Рим від нашестя галлів, не врятували би від нападу Піра, від жаху, який у Риму викликав Карфаген, не згасили би пожежі другої пунічної війни, не здолали б ворогів. Доблесть знаходить собі найкраще застосування в управлінні державою, не на словах, а на справі. Далі висловлюється думка, що той громадянин держави заслуговує повагу, який примушує робити те, до чого філософи своєю промовою можуть схилити лише небагатьох. Держава має засновуватися на мудрому управлінні мудрих людей. Але мудра людина не стане приймати ніякої участі у справах держави, якщо тільки обставини та необхідність не примусять її. У творі також стверджується що, вітчизна породила нас не для того, щоб не чекати від нас ніякої підтримки і тільки, слугуючи нашим вигодам, створювати для нас безпечне середовище для життя у дозвіллі, але для того, щоб вона сама собі на користь взяла у заставу багато великих сил нашого духу, розуму, мудрості, та надала нам для наших потреб лише стільки, скільки може залишитися після задоволення її власних потреб. Тобто громадяни мають піклуватися про свою державу та робити все для її зміцнення. Ні в одній справі доблесть людини не наближається до могутності богів більше, ніж це відбувається під час заснування нових держав чи при збереженні заснованих.

Під час дискусії висловлюються різноманітні думки стосовно держави, зокрема Лелій зазначає, що цілком можливо, щоб в державі був один сенат та один народ і якщо цього буде досягнуто, то люди зможуть жити краще та щасливіше. Найкращим є державний устрій, залишений нам предками. Далі Сциніон як найкращий знавець держави зазначає, що через те, що ми розглядаємо питання держави, потрібно розглянути спочатку, що собою являє держава. Держава є надбанням народу, а народ – це об’єднання багатьох людей, пов’язаних між собою згодою в питаннях стосовно права та спільністю інтересів. Першою причиною такого об’єднання є потреба жити разом. Таким чином держава – це надбання суспільної общини чи громади. Усяке об’єднання людей, всяка громада та держава повинне бути довговічним, керуватися радою, а рада повинна походити з тієї ж причини, яка породила суспільну громаду. Далі здійснення влади слід доручити одній людині або декільком виборним людям, або це повинна взяти на себе велика кількість людей, тобто громадян. Коли верховна влада знаходиться у руках однієї особи – такий державний устрій називається царською владою. Коли верховна влада знаходиться у руках декількох обраних, то громадянська община управляється волею оптиматів. Народною є така громада, в якій вся влада знаходиться у руках всього народу. За царської влади всі інші люди відсторонені від загального законодавства та прийняття рішень. У державі оптиматів народ ледве користується свободою, позбавлений участі в нарадах та у владі, коли ж все здійснюється з волі народу, то який би справедливий та поміркований він не був сама рівність це не справедливо, якщо в ньому немає ступенів (станів) у громадському становищі. Із вказаних видів устрою немає такого, за якого держава б не прагнула по обривчастому та слизькому шляху до того чи іншого нещастя. Тобто кожен із цих устроїв прагне до відхилень у негативний бік. Наприклад повновладдя афінського народу, коли воно перетворилося на безумство та сваволю натовпу, виявилося згубним. Народу у державі з царською формою правління не вистачає свободи. Коли цар починає бути несправедливим – цей державний устрій руйнується – правитель стає тираном. Якщо ж несправедливо починають правити оптимати – це перетворюється раду найперших людей, які турбуються про власні інтереси і забувши про благо для всього народу. Але разом із тим у кожній формі держави ми відчуваємо щось позитивне. Наприклад влада царя нас приваблює своїм благовелінням та турботою справедливого царя про своїх підданих немов батька про своїх дітей. Оптимати чи влада небагатьох найперших людей у державі приваблює нас своєю мудрістю; влада народу – свободою. При порівнянні справді важко вибрати чого більше за всього ми бажаємо. На думку філософа найбільшої уваги та схвалення заслуговує так званий четвертий вид державного устрою, який утворений шляхом рівномірного змішування трьох вищезазначених форм. Бажано, щоб у державі було з одного боку щось визначне царське, з іншого, щоб частина влади була виділена та надана авторитету найперших людей, а деякі державні справи надати на розсуд та волю народу. Такий устрій характеризується рівністю та міцністю. У такому змішаному державному устрої державні перевороти практично неможливі, за винятком тільки великої порочності найперших людей. Цицерон вбачає таку найкращу форму держави у Римі, про це йдеться у другій книзі. Це пояснюється тим, що Рим у консулах, сенаті та комісіях досяг такого ідеалу – таку думку також висловлював Полібій. На думку ж Цицерона в інших державах тільки окремі особи створювали державний устрій на основі своїх законів та установ. Рим же створений розумом не однієї людини, а багатьох мудрих людей впродовж багатьох віків. Ще коли засновник Риму Ромул прийшов до влади, то зрозумів, що за допомогою одноособової влади можна правити державою краще, якщо до цього виду влади приєднати авторитет усіх найкращих громадян, мати їх опору, підтримку та захист у таких органах як рада чи сенат. Тому він і створив ці два органи. Римський народ досяг своєї могутності не випадково, а завдяки мудрості та старому порядку і не наперекір долі.

Держава створюється не моментально і не однією людиною і завжди прагне у своєму розвитку до кращого устрою. Не міцна доля народу, коли вона залежить від волі, права однієї людини. Якщо в державі немає рівномірного розподілу прав, обов’язків та повноважень для того, щоб достатньо влади було у магістратів, достатньо впливу у раді найперших людей та достатньо свободи у народу, то цей державний устрій не може зберігатися тривалий час незмінним. Усім станам громадян повинні надаватися однакові рівні права. Якщо люди не згодні зрівняти майно, то хоча б права громадян однієї держави повинні бути однаковими.

У державі, де влада народу найбільша, може існувати свобода. Якщо вільний народ обере людей, щоб ввірити їм себе, а вибере він якщо тільки турбується про своє благо, тільки найкращих людей, - то благо держави безсумнівно буде доручено мудрості найкращих людей. Якщо державою починає правити багатство небагатьох, у яких відсутня мудрість, то така форма правління державою є найбільш потворною, бо в ній багаті люди вважаються найкращими.

У творі також висловлюються думки стосовно того, якими рисами повинен володіти справжій правитель держави. Він повинен бути видатним, вченою людиною, мудрим, справедливим, красномовим, повинен розумітися на праві, особливо на цивільному. Мета правителя – щасливе життя громадян. В управлінні державою слід виявляти мудрість, справедливість, хоробрість та витримку. Та держава стоїть міцно доти, доки справляють пошану найпершій людині – правителю.

Розмірковуючи про державу, автор не може не торкнутися такого пов’язаного з нею явища як право. Право яке ми досліджуємо, на думку автора, є те, що відноситься до громадянства, але не до природи. Якщо б сама природа для нас встановлювала права, усі люди керувалися би одними і тими ж законами, а одні і ті ж люди не користувалися би в різні часи різними законами. Доблесть не терпить непостійності, а природа не терпить змінюваності. Закони підтримуються карою, а не нашим почуттям справедливості. Таким чином право не являє собою нічого природного, з цього виходить, що немає навіть людей, справедливих від природи. Автор наводить думки Корнеада, згідно з якими люди встановлюють собі права, керуючись вигодою, тобто права різні в залежності від звичаїв, але природного права не існує. Право повинно бути засноване на справедливості. Справедливість вчить жаліти усіх, турбуватися про всіх людей, справляти кожному належне, не торкатися ні до якої державної, громадської чи чужої власності. Що справедливо відносно окремих осіб то справедливо і відносно народів: не знайдеться держави, настільки нерозумної, щоб вона не надавала перевагу несправедливим велінням, а не була в рабстві по справедливості. Лелій також подає визначення, що таке істинний закон. Істинний закон – це розумне положення, відповідне природі, поширене на всіх людей, постійне, вічне, яке кличе до виконання обов’язку, але не наказує чесним людям та не забороняє їм.

У висновку з усього сказаного Лелій порівнює державу з музичним твором, точніше з його виконанням. Він вважає, що подібно до того як у струнній та духовій музиці і навіть у співі слід дотримувати ладу різноманітних звуків, так і держава з почуттям міри складена шляхом сполучення вищих, нижчих та середніх станів (немов складається зі звуків), струнко звучить завдяки узгодженню самих несполучних початків; те, що музиканти називають гармонією у співі, в державі є узгодження, - цей найтісніший і найкращий зв’язок, який забезпечує безпеку в кожній державі і ніяким чином не можливий без справедливості. Таким чином державою ніяким чином не можна керувати без верховенства та величі справедливості.

Таким чином у творі Цицерона “Про державу” розглядається та аналізуються такі державно-правові явища як держава, її суть і походження, форми держави, які виділяли античні філософи. Автор розмірковує, яка з цих форм держави найкраща та найдосконаліша на основі форми держави Стародавнього Риму. Також у творі порушені питання стосовно походження та суті права і закону. Твір не випадково побудований у формі діалогу або диспуту, адже ще давньогрецькі філософи вважали диспут мистецтвом домагатися істини шляхом розкриття протиріч у судженнях опонента та усунення цих протиріч. Цей метод називається діалектикою чи діалектичним методом. Інші філософи, зокрема Сократ вважав діалектику мистецтвом вести розмову з метою з’ясування поняття. Твір Цицерона якраз побудований у формі скоріше не гострої полеміки, а простої розмови з метою з’ясування таких понять як держава, її походження і суть, форми держави, право, закон тощо. За змістом твір багато у чому схожий із твором Арістотеля “Політика”. У цих творах розкривається суть одного і того ж поняття, висловлюються схожі думки. Як і Арістотель Цицерон виділяє три основних форми держави по суті тих же самих: царська влада, тобто монархія; влада оптиматів у Цицерона – це аристократична республіка у Арістотеля; влада народу у Цицерона – демократія у Арістотеля. Ці філософи схиляються до думки, що ці правильні форми можуть відхилятись у негативну сторону та виражають думку, що найкраща форма держави у поєднанні цих трьох форм, але Арістотель все таки більш схиляється, що правильна форма – це демократична республіка, в якій править більшість в інтересах всього населення, влада поділяється на законодавчу, виконавчу та судову, панує верховенство права та розвинене громадянське суспільство, проголошена ідея свободи громадян, як одну з найбільших соціальних цінностей. Цицерон же на доведення своєї позиції посилається на Стародавній Рим, який на його думку досяг у той час найкращої форми. Крім того він висловлює більш нові та прогресивні думки, які дістали відображення в сучасній концепції правової держави та є деякими ознаками і принципами правової держави, а саме: рівності прав всіх громадян незалежно від матеріального становища, ідея народовладдя, ідея справедливості законів, справедливості державної влади по відношенню до суспільства, ідеї громадянського суспільства, розподілу в деякій мірі органів державної влади, а також наявність високої правової та моральної культури у державних посадовців та громадян. Деякі з них збігаються з ідеями Арістотеля. Ці ідеї та принципи були дещо прогресивними для держав того стародавнього часу, але вони знайшли своє відображення та закріплення у конституціях сучасних передових та демократичних державах світу та реалізуються ними фактично. Цим Цицерон вніс свій вклад у формування концепції правової держави.

 1. ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ

Мудрий державний діяч, згідно з Цицероном, повинен бачити і передбачати шляхи і повороти в справах держави, щоб перешкодити несприятливого ходу подій (зміні форм правління в згубну бік, відхилення від загального блага і справедливості) і всіляко сприяти міцності і довговічності держави як «загального правопорядку» .

Особа, яка керує справами держави, має бути мудрим, справедливим, помірним і красномовним. Він повинен, крім того, бути обізнаним у навчаннях про державу і «володіти основами права, без знання яких ніхто не може бути справедливим».

У тому крайньому випадку, коли під питання поставлено саме добробут держави як спільної справи народу, за згодою останнього справжній державний діяч, по Цицерону, повинен «як диктатор встановити в державі порядок». Тут політик виступає не в своїх корисливих цілях, а в загальних інтересах як рятівник республіки. Дотримуючись Платону, Цицерон вважав, що істинним правителям в нагороду за їх справи «призначено певне місце на небі, щоб вони жили там вічно, відчуваючи блаженство».

Обов'язки ідеального громадянина, згідно з Цицероном, обумовлені необхідністю проходження таким чеснотам, як пізнання істини, справедливість, велич духу і благопристойність. Громадянин не тільки не повинен сам шкодити іншим, порушувати чужу власність або здійснювати інші несправедливості, але, крім того, зобов'язаний надавати допомогу потерпілим несправедливість і трудитися для загального блага.

Всіляко вихваляючи політичну активність громадян, Цицерон підкреслював, що «при захисті свободи громадян немає приватних осіб». Він відзначав також обов'язок громадянина захищати батьківщину як воїна.

Апеляції до природи, до її розуму і законам характерні і для правової теорії Цицерона. В основі права лежить притаманна природі справедливість. Причому справедливість ця розуміється Цицероном як вічне, незмінне і невід'ємне властивість і природи в цілому, і людської природи. Отже, під «природою» як джерелом справедливості і права (права за своєю природою, природного права) в його вченні маються на увазі весь космос, весь навколишній людини фізичний і соціальний світ, форми людського спілкування і гуртожитки, а також саме людське буття, що охоплює його тіло і душу, зовнішню і внутрішню життя. Всією цією «природі» (в силу її божественного початку) притаманні розум і законообразность, певний порядок. Саме це духовне властивість природи (її розумно-духовний аспект), а зовсім не її предметний і тілесно-матеріальний склад, що займає підпорядковане і другорядне місце (як тіло по відношенню до душі, чуттєві частини душі по відношенню до розумної її частини) та є, по Цицерону, справжнім джерелом і носієм природного права.

 1. ЦИЦЕРОН ПРО ПРАВО

Цицерон дає таке розгорнуте визначення природного права: «Істинна - це розумне становище, відповідне природі, розповсюджується на всіх людей, постійне, вічне, яке закликає до виконання обов'язку, наказуючи; забороняючи, від злочину відлякує; воно, проте, нічого, коли це не потрібно, не наказує чесним людям і не забороняє їм і не впливає на безчесних, наказуючи їм що-небудь або забороняючи. Пропонувати повну або часткову відміну такого закону - блюзнірство; скільки-небудь обмежувати його дію не дозволено; скасувати його повністю неможливо, і ми ні постановою сенату, ні постановою народу звільнитися від цього закону не можемо ».

Цей «істинний закон» - один і той же скрізь і завжди, і «на всі народи в будь-який час буде поширюватися один вічний і незмінний закон, причому буде один спільний як би наставник і повелитель всіх людей - бог, творець, суддя, автор закону ».

Всякого, хто, знехтувавши людську природу, свавільно не кориться цьому закону, Цицерон характеризує як втікача від самого себе, що неминуче понесе найбільшу (божу) кару, навіть якщо йому вдасться уникнути звичайного людського покарання.

У своєму вченні про природне право Цицерон знаходився під великим впливом відповідних ідей Платона, Аристотеля і ряду стоїків. Це вплив помітно і там, де він бачить суть і сенс справедливості (і, отже, основний принцип природного права) в тому, що «вона віддає кожному своє і зберігає рівність між ними».

Справедливість, згідно з Цицероном, вимагає не шкодити іншим і не порушувати чужу власність. «Перша вимога справедливості, - зазначав він, - полягає в тому, щоб ніхто нікому не шкодив, якщо тільки не буде спровокований на це несправедливістю, а потім, щоб всі користувалися спільною власністю як загальної, а приватною - як своєю» 2. З цих позицій він відкидав такі акції римських популярний, як касація боргів, обмеження великих землевласників і роздача своїм прихильникам і плебсу грошей і майна, відібраних у законних власників.

Природне право (вищий, істинний закон), згідно з Цицероном, виникло «раніше, ніж який би то не було писаний закон, вірніше, раніше, ніж яка-небудь держава взагалі була заснована". Сама держава (як «загальний правопорядок») з його установами та законами є за своєю сутністю втіленням того, що за природою є справедливість і право.

Звідси випливає вимога, щоб людські встановлення (політичні установи, писані закони і т.д.) відповідали справедливості та права, тому що останні не залежать від думки і розсуду людей.

Право встановлюється природою, а не людськими рішеннями і постановами. «Якби права встановлювались велінням народів, рішеннями провідних людей, вироками суддів, - писав Цицерон, - то існувало б право розбійничати, право чинити перелюб, право пред'являти підроблені заповіти, якби права ці могли отримувати схвалення голосуванням або рішенням натовпу». Закон, що встановлюється людьми, не може порушити порядок у природі і створювати право з безправ'я або благо зі зла, чесне з ганебного.

Відповідність або невідповідність людських законів природі (і природному праву) виступає як критерій і мірило їх справедливості чи несправедливості. Як приклад законів, що суперечать справедливості і праву, Цицерон вказував, зокрема, на закони тридцяти тиранів, що правили в Афінах в 404-403 рр. до н. е., а також на римський закон 82 р. до н.е. е., згідно з яким схвалювалися всі дії Сулли як консула і проконсула і йому надавалися необмежені повноваження, включаючи право життя і смерті по відношенню до римських громадян. Подібні несправедливі закони, як і багато інших «згубні постанови народів», за словами Цицерона, «заслуговують назви закону не більше, ніж рішення, за загальною згодою прийняті розбійниками».

Закони, прийняті в тій чи іншій державі, повинні, крім того, відповідати встановленим в ньому строю, традицій та звичаям предків. Важливе значення Цицерон (під впливом Платона) надавав введенню (преамбулі) до закону, оскільки «закону властиво також і прагнення де в чому переконувати, а не до всього примушувати силою і погрозами». Мета такої преамбули - зміцнити божественний авторитет закону і використовувати страх божої кари в інтересах виконання людьми свого обов'язку і запобігання правопорушенням.

Свої загальні уявлення про справедливі закони Цицерон конкретизував в пропонованих ним проектах законів про релігію і про магістрати. Маючи на увазі універсальний характер цих законів, він писав: «Адже ми видаємо закони не для одного тільки римського народу, а й для всіх народів, чесних і стійких духом».

Ряд важливих положень про правову регламентацію державної діяльності висловлений Цицероном у проекті закону про магістратах. Так, він зазначав, що імперій (повноваження посадових осіб) може бути законним. Слід, вважав він, встановити «не лише для магістратів міру їх влади, а й для громадян міру їхньої покори. Адже той, хто добре наказує, рано чи пізно повинен буде підкорятися, а той, хто покірно підкоряється, гідний того, щоб рано чи пізно почати керувати ». У загальному вигляді їм формулюється і наступний правовий принцип: «Під дію закону повинні підпадати всі».

У вченні Цицерона про право поряд з відмінністю природного права від писаного міститься розподіл самого писаного права на приватне і публічне право. Так зване право народів трактується ним як частиною позитивне право різних народів і частиною як природне право міжнародного спілкування (т. Е. Як міжнародне природне право). Він формулює суттєвий принцип міжнародного права про необхідність дотримання зобов'язань, що накладаються міжнародними договорами. Проводячи різницю між справедливими і несправедливими війнами, він вважав несправедливою і нечестивою будь-яку війну, яка «не була оголошена і оголошена». Війна характеризується ним як вимушений акт, припустимий лише в разі безуспішності мирних переговорів. Як причина справедливої ​​війни їм вказується необхідність захисту держави, як мету - встановлення миру. Цицерон виступав за гуманне поводження з полоненими і переможеними.

Віддаючи належне цим історично прогресивним ідеям Цицерона в галузі міжнародного права, слід разом з тим відзначити його в цілому схвальне ставлення до завойовницьких воєн римської держави і її претензій на світову гегемонію.

ВИСНОВОК

В історії політичної і правової думки найбільшу увагу численних авторів привертали, зокрема, положення Цицерона про форми держави, про змішаному правлінні, про державу як справу народу і правовому співтоваристві, про природне право, про громадянина як суб'єкта права і держави (Ф. Аквінський, Г. Греції, Ш. Л. Монтеск'є та ін.). Судження Цицерона по цьому колу проблем знаходяться в полі уваги численних сучасних інтерпретаторів.

Творча спадщина Цицерона, в тому числі і його вчення про державу і право, справила великий вплив на всю наступну людську культуру. Його праці перебували в центрі уваги римських (стоїки, юристи, історики) і християнських (Лактанций, Августин та ін.) Авторів. Пильний інтерес до його ідей проявляли мислителі епохи Відродження, а потім і французькі просвітителі, що бачили в Цицерон свого великого предтечу і гуманіста. Великим авторитетом ім'я й ідеї Цицерона як великого республіканця, борця за свободу і справедливість користувалися в діячів Французької революції (О. Мірабо, М. Робесп'єра та ін.).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Цицерон

 2. Цицерон "Про державу" Наука, М. 1995 г.

 3. Цицерон «Про обов'язки» Наука, М. 1993

 4. Т.Н. Бобровкіна «Цицерон» Ексмо, 2000 г.

 5. Вдовін В.Н. «Політичні вчення в історії Стародавньої Греції та Риму» Козак універсітетi, Алмати 2000

 6. Мухаев Р.Т. ІППУ, друге видання, Юніті, М. 2005 р.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас