Ім'я файлу: Щоденник_з_практики_Дем'янищин_Денис_2023.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 05.05.2023
скачати


Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
_____________________Науково-дослідна практика______________________

(вид і назва практики)

Студента ___________ Дем’янишин Денис Володимирович ______________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут фізико-технічних та компютерних наук
Кафедра термоелектрики та медичної фізики
Освітній рівень бакалавр
Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали
___4___ курс, група ___413___


Студент_________________Дем’янишин Денис Володимирович

(прізвище, ім’я, по батькові)
прибула на підприємство, організацію, установу
Печатка

підприємства, організації, установи „01” __лютого__ 2023 року
____________ _____________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибула з підприємства, організації, установи
Печатка

Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 2022 року
_____________ ____________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Календарний графік проходження практики


№ з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5
1.

Проходження інструктажів з техніки безпеки та охорони праці. Ввідний інструктаж щодо завдань та вимог проходження практики. Складання плану практики. Обговорення та затвердження індивідуальних планів проходження практики.

1

виконано

2.

Провести пошук літературних джерел по темі «Про ефективність генераторних термоелементів в магнітному полі» та матеріалах для цих термоелементів. Оформити список літератури

1

2


виконано

3.

Зробити та оформити згідно вимог огляд літератури на тему «Про ефективність генераторних термоелементів в магнітному полі» та по матеріалах для термомагнітних термоелементів.
2

3виконано

4.

Підготувати матеріали для студентської конференції..3виконано

5.

Оформлення комплекту звітних матеріалів про проходження науково-дослідної практики та затвердження їх керівниками практики. Підготовка до захисту і захист практики. Підведення підсумків практики.


4
виконано


Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
від підприємства, організації, установи _______ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали


Робочі записи під час практики


Протягом першого та другого дня, ознайомився з програмою, планом

проходження практики, загальними принципами охорони праці.

У період з 03.02 по 11.02 опрацював необхідну кількість літератури на тему: «Про ефективність генераторних термоелементів в магнітному полі».

З 14.02 по 18.02 займався вивченням зібраної літератури.

21.02 - 23.02 упорядковував та підготував матеріали по темі «Про ефективність генераторних термоелементів в магнітному полі».

Упродовж 24.02 та 25.02 оформляв звітні документи про проходження

науково-дослідної практики та узгоджував їх з керівниками.

Готував до захисту всі потрібні матеріали.

Перебування на даній практиці, допомогло в усвідомленні пріоритетності

правильного вибору та послідовності дій дослідження ефективності

генераторних термоелементів в магнітному полі.Відгук і оцінка роботи студента на практиці

______________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка

«______» __________________ 20 __ року

Відгук осіб, які перевіряли проходження практикиВисновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики


Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас