1   2   3   4   5
Ім'я файлу: 07covrru.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 450кб.
Дата: 28.05.2022
скачати

національна академія наук україни

рада по вивченню ПРОДУКТИВНИХ сил україни

ЧЕРЕВКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ


УДК: 338.26:332.1(477)

Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів УкраїниСпеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил

і регіональна економікаАвтореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Качала Тамара Миколаївна, Черкаський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Куценко Віра Іванівна, завідувач відділу проблем розвитку соціальної сфери Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України;
доктор економічних наук, професор Мармуль Лариса Олександрівна, проректор по зовнішньоекономічній діяльності Херсонського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України;
доктор економічних наук, доцент Захарченко Володимир Іванович, завідувач кафедри менеджменту і економіки підприємства Вінницького соціально-економічного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.


Захист відбудеться 4 грудня 2007 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.

Автореферат розісланий “2” листопада 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук, професор Я.В. Коваль ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Поряд з загальними принципами вибору шляхів стабілізації вітчизняної економіки великого значення набуває обґрунтування напрямів підвищення ефективності розробки стратегії регіонального розвитку, основним завданням якої є реалізація потенціалу конкретного регіону і постійне підвищення якості життя регіонального співтовариства.

Ефективність функціонування і розвитку механізму регіонального управління визначається адекватною системою стратегічних засад регіонального розвитку, яка враховує складність і високу динамічність процесів, що здійснюється всередині і зовні регіону як соціально-економічної системи, та забезпечує участь в стратегічному процесі всіх зацікавлених сторін.

Реалізація стратегії – це комбінування планових та екстрених управлінських рішень з адаптування організації, галузі, регіону, країни до нової ситуації, яка може створити переваги або загрози послаблення конкурентних позицій цих суб’єктів господарювання. Розширюючи даний підхід, стратегію слід розглядати як модель, що інтегрує основні цілі, політику та дії регіону в єдине ціле. Науково обґрунтована стратегія розвитку регіону дозволяє використати обмежені ресурси найбільш ефективним способом з урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища.

Постійна змінюваність конкурентних переваг потребує змін системи управління, насамперед, за допомогою впровадження стратегічних підходів до регулювання розвитку регіонів. Поглиблення процесів ринкових перетворень в Україні посилює залежність їх результативності від визначення перспективних цілей, стратегії досягнення та послідовності втілення, пропорцій розподілу ресурсів в економіці регіонів, динаміки їх довготривалої рівноваги.

Теоретичні та прикладні аспекти комплексної проблеми розробки і реалізації стратегії соціально-економічного розвитку досліджено у наукових працях вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, зокрема О.І. Амоші, Я.Б. Базилюк, С.І. Бандура, М.П. Бутка, О.С. Віханського, А.С. Гальчинського, В.М. Геєця, З.В. Герасимчук, Б.М. Данилишина, С.І. Дорогунцова, М.І. Долішнього, В.і. захарченка, Т.М. Качали, В.І. Куценко, А.С. Лисецького, А.Г. Мазура, Л.О. мармуль, І.Р. Михасюка, В.І. Пили, Р.А. Фатхутдінова, М.І. Фащевського, Л.Г. Чернюк, Ю.П. Шарова, Х. Віссема, П. друкера, Р. Коха, Г. Мінцберга, М. Портера, А. Стрікленда, А. Томпсона, Д. Траута, П. Уденберга та ін.

Наукові здобутки цих та інших вчених мають важливе значення. Проте, недостатня вивченість цієї проблематики в регіональному розрізі обумовила значущість і необхідність подальших досліджень. В першу чергу це стосується теоретико-методологічних підходів до розробки стратегії соціально-економічного розвитку регіону, визначення концептуальних підходів і теоретичних моделей управління цим розвитком, формування організаційно-економічного механізму інноваційно-інвестиційного розвитку регіону. Водночас потребують ґрунтовного опрацювання використання формалізованих методів для прогнозування комплексного соціально-економічного розвитку регіону, обґрунтування методологічних і методичних основ оцінки його рівня. Разом з тим у кожному регіоні розробка стратегії має свої особливості. Все це зумовило необхідність комплексного дослідження теоретико-методичних засад розробки стратегії соціально-економічного розвитку регіону в умовах побудови вітчизняної соціально орієнтованої багатоукладної ринкової економіки та обґрунтування шляхів її ефективної реалізації на регіональному рівні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, які проведено автором, є складовою частиною комплексних науково-дослідних робіт, що виконувались в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема: по темі 3.1.5.63 „Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу” (державний реєстраційний № 0100U000657), участь автора у виконанні якої полягає в розробці основних напрямків соціально-економічного розвитку регіонів України; по темі 3.1.5.66 „Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика” (державний реєстраційний № 0101U007880), в межах якої автором розроблені напрями та методичні підходи до оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів України.

Окремі результати дисертаційного дослідження були використані при виконанні науково-дослідної роботи „Концептуальні положення проекту Стратегії соціального і економічного розвитку Черкаської області до 2015 року” (державний реєстраційний номер 0106U005388), яка виконувалась в Черкаському державному технологічному університеті МОН України, де автором обґрунтовано стратегію, пріоритети і ключові напрями розвитку Черкаського регіону.

Тема дисертаційної роботи відповідає основним напрямам сучасної соціально-економічної політики країни.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-методологічних засад формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону та практичних рекомендацій щодо її реалізації для забезпечення довгострокового економічного зростання і підвищення добробуту населення.

Відповідно до цієї мети були поставлені і розв’язувались такі задачі:

 • визначити зміст стратегії соціально-економічного розвитку регіону;

 • розкрити змістовні характеристики стратегічного планування через систему і механізм формування, розробки і реалізації стратегії в трансформаційних умовах розвитку країни;

 • обґрунтувати інструментарій та етапи формування і реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону;

 • узагальнити наукові та практичні результати досліджень, пов’язані з функціонуванням системи управління соціально-економічним розвитком регіону, виділити базові складові його усталеного розвитку;

 • сформувати методологічні і науково-методичні основи оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіону;

 • на основі використання формалізованих методів спрогнозувати показники виробничої та фінансово-кредитної сфер соціально-економічного розвитку регіону та побудувати прогнозну модель програмної реалізації соціально-економічного розвитку регіону;

 • здійснити оцінку сучасних соціально-економічних тенденцій розвитку регіонів в контексті запровадження інноваційної моделі розвитку держави;

 • розробити регіональну стратегію управління інноваційно-інвестиційною діяльністю регіонів України;

 • визначити цілі та механізм формування інвестиційної політики регіону по залученню іноземного капіталу в промисловий комплекс регіону;

 • сформулювати основні напрями та розробити механізми вдосконалення вибору стратегії соціально-економічного розвитку регіону;

 • доповнити і розширити інформаційну базу забезпечення процесу прогнозування соціально-економічних процесів в регіоні.

Об’єктом дослідження є процес формування і розробки стратегії соціально-економічного розвитку України та її регіонів в трансформаційних умовах.

Предметом дослідження є методологічні, методичні та прикладні проблеми вдосконалення організаційно-економічних засад розробки стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України.

Методи дослідження. Методологічну і теоретичну основу дисертаційної роботи склав синтез результатів фундаментальних і прикладних досліджень в області регіональної економіки, менеджменту, маркетингу; праці вітчизняних і зарубіжних вчених різних галузей знань, в яких висвітлено фундаментальні теорії розвитку територіальних систем, становлення й соціально-економічного розвитку регіонів України. Досягнення мети дослідження базувалось на засадах системності та програмно-цільовому підході до вивчення економічних явищ, в тому числі теорій біхевіоризму, економічних систем, циклічності економічного розвитку, адаптивності систем, прогнозування, стратегічного та економічного аналізу. Було використано методи вибіркових досліджень, матричного позиціонування, порівняльного аналізу, анкетних опитувань. Опрацювання інформаційних матеріалів здійснювалось із застосуванням програмного забезпечення та сучасних інформаційних технологій.

Результати дисертаційного дослідження в сукупності складають теоретико-методологічні основи та методичний інструментарій розробки стратегії розвитку регіону.

В дисертації застосовано діалектико-матеріалістичний методологічний інструментарій, зокрема: метод наукового абстрагування – при аналізуванні особливостей прояву трансформаційних форм стратегічного планування в економіці; генетично-системний метод – при визначенні сутності, складових, критеріїв, показників ефективності стратегічного планування; економіко-математичні методи, нормативний підхід – при розробці практичних пропозицій та рекомендацій.

Інформаційна база дослідження – Закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства економіки та інших міністерств і відомств, звітні матеріали досліджень за результатами економічної діяльності регіонів.

Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєві теоретичні і практичні результати, що характеризують наукову новизну, такі:

вперше

 • визначено зміст стратегії соціально-економічного розвитку регіону як сукупності намічених до послідовного виконання пріоритетів соціально-економічного розвитку регіону в трансформаційних умовах та управлінських дій, операцій і процедур, здійснення яких забезпечуватиме досягнення поставлених цілей;

 • обґрунтовано принципи та систему показників регіональної ефективності інвестицій, покладених в основу вибору варіантів відновлення промислового потенціалу регіону та доведено переваги переходу до модельної технології регулювання промислового розвитку, які необхідно враховувати при прийнятті інвестиційних рішень;

 • запропоновано прогнозну модель стратегічного соціально-економічного розвитку регіону, яка, базуючись на заходах, що дають найбільший мультиплікативний ефект для економіки регіону, дозволяє визначити пріоритети даної стратегії;

удосконалено

 • зміст стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону як визначального процесу, що зумовлює подолання проблем планового підходу до розробки стратегії розвитку регіону та дозволяє органам регіональної влади в рамках управлінської концепції, що реалізується, вдосконалювати системний механізм і процес управління соціально-економічним розвитком регіону на основі підвищення ефективності регіонального менеджменту в питаннях теорії і практики планування;

 • механізм формування інструментарію та етапів розробки і реалізації стратегії розвитку регіону, які спрямовані на виконання місії та поставлених цілей, і які, на відміну від існуючих, дають можливість мінімізувати загрози розвитку регіонів, враховуючи інноваційне забезпечення розширеного відтворення;

 • інформаційну систему як структурно-забезпечуючу складову організаційно-економічного механізму управління розвитком регіону, яка заснована на результатах консолідованої взаємодії в рамках правового поля органів регіонального управління з ринковими механізмами перерозподілу ресурсів розвитку регіону для розробки та реалізації прогнозів по регіоноутворюючих факторах;

 • механізм переходу до стратегічного інноваційно-інвестиційного планування та управління розвитком регіональної соціально-економічної системи, що базується на постійному адаптивному відновленні системних моделей управління регіонами та формування позитивного іміджу регіону;

отримало подальший розвиток

 • науково-методичні засади оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіону, які, враховуючи системне дослідження соціально-економічних процесів, характеризують складність і багатофакторність такої оцінки. Відмінність авторського підходу від існуючого полягає в тому, що він охоплює різні аспекти комплексного розвитку (загальні закономірності, підходи і механізми формування стратегії розвитку) та індивідуальний (диференційований) підхід;

 • алгоритм критеріїв вибору пріоритетних цілей та завдань стратегії соціально-економічного розвитку Черкаського регіону на перспективу до 2015 року з точки зору оцінки їх важливості у вирішенні проблем оптимізації структури регіональної економіки та ресурсної можливості їх розв’язання. спрогнозовано закономірності зміни тенденцій ділової активності регіонального розвитку;

 • стратегічні напрями розвитку регіонів України, які на основі використання сценарного підходу дають можливість визначити рівні їх розвитку, що об’єктивно обумовлені цільовою спрямованістю регіонального відтворювального процесу і реальних можливостей вирішення економічних завдань та уникнення суперечностей;

 • організаційно-економічний механізм регіональної інноваційно-інвестиційної діяльності на основі інноваційної моделі розвитку регіону, критеріями якої виступають інноваційні та соціальні фактори;

 • виділення на основі узагальнення наукових досліджень сфери розвитку регіонів базової складової усталеного розвитку, якою є ресурсний потенціал, що характерно для регіонального рівня;

 • шляхи вдосконалення вибору стратегії соціально-економічного розвитку регіону, що, порівняно з традиційними, базуються на узгодженості зі стратегічними пріоритетами та реалізацією концепції „відкритого” проекту в розробці напрямів соціально-економічного розвитку регіону.

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертаційній роботі наукові результати дають можливість удосконалити процес розробки стратегії соціально-економічного розвитку регіону. Вони можуть бути використані при формуванні державної регіональної політики, в роботі регіональних органів управління, при вирішенні проблем економічної оптимізації компонентної і просторової структур регіональної господарської системи, розробці регіональних програм тощо. Практична цінність дисертаційного дослідження визначається адресною спрямованістю конкретних рекомендацій для різних рівнів регіональної управлінської системи.

Авторські розробки щодо вирішення проблем оптимізації структури економіки Черкаського регіону були впроваджені в діяльності Головного управління економіки Черкаської обласної державної адміністрації (довідка № 522/2 від 25.07.2007 р.), що дозволило розробити варіанти відновлення промислового потенціалу Черкаського регіону.

Окремі результати дисертаційного дослідження були використані в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України при розробці комплексних фундаментальних наукових тем, зокрема по темах: 3.1.5.63 „Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу” (державний реєстраційний № 0100U000657) і 3.1.5.66 „Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика” (державний реєстраційний № 0101U007880), довідка №01-11/920 від 30.10.2007 р., та в Черкаському державному технологічному університеті по темі „Концептуальні положення проекту Стратегії соціального і економічного розвитку Черкаської області до 2015 року” (державний реєстраційний № 0106U005388), довідка №1166а/01-11.02 від 30.08.2007 р.

Наукові розробки дисертанта, що стосуються формування нової економічної структури в регіонах України, її адаптації до економіки Європейського Союзу та підготовки фахівців з Європейських студій в Україні, використані при написанні рекомендацій і аналітичної записки Одинадцятої міжнародної наукової конференції-літньої школи „Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: пошук новітньої парадигми економічного розвитку постсоціалістичних країн і України”, які надіслані Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, міністерствам і відомствам України, представництвам Європейського Союзу в Україні, посольствам держав-членів Європейського Союзу в Україні, Комісії Європейського Союзу (Брюссель) для практичного використання (довідка Тернопільського державного економічного університету №124-06/1484 від 25.09.2006 р.).

Основні наукові результати дисертаційного дослідження соціально-економічного розвитку регіонів України використовуються в навчальному процесі Черкаського державного технологічного університету при підготовці лекцій та практичних занять з курсів „Розміщення продуктивних сил і регіоналістика”, „Державне регулювання економіки”, „Міжнародні економічні відносини”, „Економіка підприємств міського господарства”, „Управління регіональним розвитком” (довідка № 886/01-11.02 від 31.05.2007 р.).

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас