Ім'я файлу: ТехМех_Лекція_№1_ст_2021.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 531кб.
Дата: 30.06.2022
скачати


Частина 1. СТАТИКА
Тема 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА АКСИІОМИ СТАТИКИ.
СИСТЕМА ЗБІЖНИХ СИЛ
Мета лекції: ознайомлення з основними поняттями та аксіомами статики, а також з властивостями системи збіжних сил.
План лекції (навчальні питання):
1. Вступ до статики.
2. Основні поняття та визначення.
3. Класифікація сил.
4. Аксіоми статики.
5. Система збіжних сил.
6. Способи визначення рівнодійної системи збіжних сил.
7. Геометричні та аналітичні умови рівноваги системи збіжних сил.
1. Вступ до статики
Статика — розділ теоретичної механіки, в якому розглядаються властивості сил, що діють на тверде тіло, вивчаються методи перетворення систем сил в еквівалентні системи і встановлюються умови рівноваги різних систем сил, які прикладені до твердого тіла.
Статика заснована на аксіомах, з яких за законами логіки виходять нові поняття та наслідки для застосування.
2. Основні поняття та визначення
Матеріальною точкою (або матеріальною частинкою) називається таке тіло, розміри якого по всім напрямкам досить малі, так що різницею у русі окремих точок цього тіла можна знехтувати. Матеріальна точка має масу і здатна взаємодіяти з іншими тілами. Матеріальну точку можна уявити собі у вигляді геометричної точки, наділеної масою.
Механічною системою матеріальних точок називається система
(сукупність, множина) матеріальних точок, рух кожної з яких залежить від положення та руху решти точок системи.
Абсолютно твердим тілом називається таке тіло, відстані між кожними двома точками якого залишаються завжди незмінними. Іншими словами, абсолютно тверде тіло завжди зберігає незмінною свою геометричну форму.
Абсолютно тверде тіло є незмінною системою нескінченного числа матеріальних точок.

2
Поняття сили в теоретичній механіці є основним первинним поняттям. Сила в механіці — основна міра механічної взаємодії матеріальних тіл, в результаті чого тіла, що взаємодіють, можуть надавати одне одному прискорення або деформуватись (змінювати свою форму). Сила – векторна величина: характер її дії на тіло визначається модулем, напрямом і точкою прикладання. Напрямом сили є той напрям, вздовж якого вільна матеріальна точка, яка перебуває в спокої, починає рухатись під дією сили.
Сила це — символ, абстракція, модель. Реально “сила” в природі не існує, на відміну від руху або деформації тіла. Поняття сили було введене для того, щоб характеризувати причину зміни положення тіл у просторі або деформування тіл.
В механіці основною одиницею вимірювання сили є Ньютон. Для статичного вимірювання сили використовують динамометри.
Приклади задання сили
Приклад 1. Нехай до абсолютно твердого тіла (ТТ) в точці А прикладена сила
P
(вектор сили), чисельне значення якої дорівнює 100 Н.
Вектор
P
зображено у вигляді напрямленого відрізком певної довжини
L
, нехай 20 мм.
Маємо між модулем і довжиною
L
співвідношення
P
P
P
k L


, де
p
P
k
L

— масштабний коефіцієнт зображення вектора сили.

3
Для нашого прикладу маємо
100
Н
5 20
p
P
k
L
ммОтже сила визначається (характеризується) трьома елементами:
1) чисельним значенням (модулем);
2) напрямком;
3) точкою прикладення.
Пряма, по які напрямлена сила, називається лінією дії сили.
Спосіб задання сили у вигляді напрямленого відрізку називається графічним
спосібом.
Приклад 2. До абсолютно твердого тіла (ТТ) в точці А прикладена сила
P
(вектор сили). Зв´яжемо з точкою А прямокутну декартову систему координат Axyz. Нехай
i
,
j
,
k
— орти координатних осей Аx, Аy, Az відповідно.
Згідно аналітичної геометрії маємо:
x
y
z
P
P i
P j
P k, де
 
cos( )
x
прx
P
P
P i
P


  
— проекція вектора сили
P
на ось Аx;
 
cos( )
y
прy
P
P
P j
P


  
— проекція вектора сили
P
на ось Аy;
 
cos( )
z
прz
P
P
P k
P


  
— проекція вектора сили
P
на ось Аz.

4
Модуль сили (вектора сили)
P
дорівнює
2 2
2
x
y
z
P
P
P
P
P
Кути

,

,

— кути, які сила
P
утворює з осями Аx, Аy, Аz відповідно.
Кути

,

,

мають назву напрямних кутів, а косинуси цих кутів
напрямні косинуси.
Таким чином, вектор сили
P
можна задати трьома числами — проекціями
x
P
,
y
P
,
z
P
на осі координат.
Отже,


,
,
x
y
z
P
P P P

Числа
x
P
,
y
P
,
z
P
ще називають координатами вектора сили
P
Позначення вектора сили через його координати (проекції) залежіть від
вибору системи координат.
Спосіб задання сили у координатній формі називається аналітичним
спосібом.
Система сил — сукупність декількох сил, що діють на одне тіло або систему тіл.
Для позначення системи сил використовують наступний запис


1 2
,
,...,
n
P P
P
Еквівалентними системами сил називаються такі дві системи сил


1 2
,
,...,
n
P P
P
і


1 2
,
,...,
m
Q Q
Q
, кожну з яких можна замінити іншою, не порушуючи стан твердого тіла.
Умова еквівалентності двох систем сил записується у вигляді


1 2
,
,...,
n
P P
P
1 2
,
,...,
m
Q Q
Q
Якщо система сил еквівалентна нулю, то така система називається
зрівноваженою системою сил, або еквівалентною “нульовій силі”
(статичному нулю).

5
Поняття рівнодійної системи сил. Якщо система сил


1 2
,
,...,
n
P P
P
еквівалентна одній силі
R
:


1 2
,
,...,
n
P P
P

R
, то сила
R
називається рівнодійною даної системи сил. Одна рівнодійна сила може замінити дію всіх даних сил.
Зрівноважувальною силою називається сила
у
P
, модуль якої дорівнює модулю рівнодійної, лінія дії збігається, а напрям – прямо протилежний:
у
P
R
 
,


1 2
,
,...,
n
P P
P

y
P

Не кожна система сил має рівнодійну силу.
3. Класифікація сил
Сили, які діють на механічну систему, ділять на дві групи: зовнішні і
внутрішні сили.
Зовнішніми називають сили, які діють на матеріальні точки (тіла) даної системи зі сторони матеріальних точок (тіл), які не належать цій системі.
Внутрішніми називають сили взаємодії між матеріальними точками системи що розглядається.
Тверде тіло називається вільним, якщо воно може пересуватися в просторі будь-якому напряму.
Тверде тіло, переміщенню якого перешкоджають які-небудь інші тіла, називається невільним.

6
Ті тіла, які обмежують переміщення тіла, рівновага якого розглядається, називаються в’язями для даного тіла.
Сила або система сил, яка виражає механічну дію в’язі на тіло називається
реакцією в’язі.
Таким чином, сили що діють на невільне тверде тіло, можна розділити на
активні, які не залежать від реакцій в’язів, і пасивні або реакції в’язів.
Принцип звільнення твердого тіла від в’язів.
Невільне тверде тіло можна розглядати як вільне, на яке крім заданих сил, діють реакції в’язів.
При використанні принципу звільнюваності від в’язів виникають два питання;
1) як напрямлена реакція в’язі?
2) в якій точці тіла прикладена реакція в’язі?
Напрямлена реакція в’язі у бік, протилежний тому, куди в’язь не дає
переміщуватися тілу.
Реакція в’язі прикладена у точці тіла, на переміщення якої накладені
обмеження.

7
Приклад. Нехай на тверде тіло накладена гнучка в’язь (нитка, канат), як зображено на рисунку. то
Рисунок
С приклади інших видів в’язів треба ознайомитися самостійно.
4. Аксіоми статики
В основу статики покладено аксіоми, тобто, деякі твердження, що приймаються без доведення, тому що вони підтверджені багатовіковою практичною діяльністю, дослідами і спостереженнями.
Аксіома 1 (принцип інерції). Ізольована матеріальна система перебуває в
стані спокою або рівномірного і прямолінійного руху.
Системи відліку, по відношенню до яких виконується принцип інерції звуться інерціальними.
Аксіома 2 (умова рівноваги двох сил). Дві сили які прикладені до твердого
тіла взаємно врівноважуються тільки в тому випадку, якщо їх модулі рівні і
вони напрямлені по одній прямій в протилежні сторони.
Аксіома 3 (принцип приєднання і виключення врівноважених сил). Якщо
до твердого тіла, яке знаходиться під дією певної системи сил, прикласти
або виключити врівноважену систему сил, то утвориться система сил,
еквівалентна заданій системі.

8
Наслідок. Не змінюючи кінематичного стану твердого тіла, силу можна переносити вздовж лінії її дії, зберігаючи незмінним її модуль і напрямок.
Доведення. Нехай в точці A до тіла прикладена сила
P
(рис., а). Прикладемо в точці B на лінії дії сили
P
дві врівноважені сили '
P
і
"
P
, причому '
P
P

(рис., б). Згідно з аксіомою 2 маємо:


'
"
,
,
P P P
P

Сили
P
і
"
P
також утворюють врівноважену систему сил, і тому їх можна виключити (рис., в)
 
'
P
P

Отже, сила, прикладена до твердого тіла, є ковзним вектором.
Аксіома 4 (правило паралелограма). Дві сили, що прикладені до тіла в
одній точці мають рівнодійну, яка прикладена у цій самій точці і
зображується діагоналлю паралелограма, побудованого на цих силах.
Згідно цієї аксіоми маємо:
1) дві сили
1
P
і
2
P
, прикладені в одній точці A, мають рівнодійну
R
, тобто
 
1 2
,
P P
R

;
2)
1 2
R
P
P
 
, чим визначаються модуль, напрям і точка прикладання рівнодійної сили.
З рисунку отримуємо
1 2
cos( )
cos(
(
))
cos(
)
cos( ),
( ,
)
P P


 
 
 

 
 
2 2
1 2
1 2 2
cos( )
R
P
P
PP
,
2 2
1 2
1 2 2
cos( )
R
P
P
PP
,

9
Аксіома 5 (дії та протидії). Сили взаємодії, з якими два тіла діють одне на
одне, дорівнюють за модулем, спрямовані вздовж спільної прямої у
протилежні сторони.
Маємо:
'
P
P
 
Слід зазначити, що сили взаємодії ніколи не врівноважуються, вони не
утворюють врівноважену систему сил, тому що вони прикладені до
різних тіл або до різних точок одного і того самого тіла, що взаємодіють
одна з одною.
Аксіома 6 (принцип затверділості). Тіло, що може змінюватися або
деформуватися, буде залишатися у рівновазі, якщо його вважати
абсолютно твердим.
Наприклад, пружина, яка розтягнута під дією сили ваги Р і знаходиться у рівновазі, залишиться у рівновазі, якщо вважати, що вона не може деформуватися, тобто є абсолютно твердим тілом.
Наслідки із аксіом статики (теорема про три непаралельні сили). Якщо три непаралельні сили, що діють на тверде тіло, перебувають у рівновазі і лежать в одній площині, то лінії дії цих сил перетинаються в одній точці.
Інколи зустрічається таке формулювання: Якщо три сили, що діють на
тверде тіло, перебувають у рівновазі та лінії дії двох сил перетинаються,
то всі сили лежать в одній площині та їхні лінії дії перетинаються в одній
точці.

10
5. Система збіжних сил
Збіжними називаються сили, лінії дії яких перетинаються в одній точці.
Теорема (без доказу). Система збіжних сил еквівалентна одній силі
(рівнодійній), яка
дорівнює сумі всіх цих сил і проходить через точку перетину їх ліній дії:


1 2
,
,...,
n
P P
P
R

1 2
1
n
n
i
i
R
P
P
P
P

 
 


Застосовуючи послідовно аксіому паралелограма сил доведемо теорему про зведення збіжної системи сил до рівнодійної.
Якщо лінії дій збіжних сил розташовані у просторі, та ці сили утворюють
просторову систему збіжних сил.
Якщо всі збіжні сили, що діють на тіло, лежать в одній площині, то вони утворюють плоску систему збіжних сил.
Якщо лінії дій збіжних сил розташовані вздовж однієї прямій, та ці сили утворюють одноосьову систему збіжних сил.
6. Способи визначення рівнодійної системи збіжних сил
Для знаходження рівнодійної можна замість паралелограмів побудувати силовий многокутник

11
Якщо для знаходження рівнодійної за допомогою силового многокутника використовуються правила геометрії і тригонометрії, то такий спосіб називається геометричним. Найбільш загальним способом знаходження модуля і напряму рівнодійної є аналітичний спосіб.
Згадавши відповідні формули аналітичної геометрії та векторної алгебри, можна без додаткових пояснень легко написати:
x
y
z
R
R i
R j
R k,
 
 
.x
.x
x
i
i
ix
пр
пр
i
i
i
пр x
R
R
P
P
P

,
 
 
.y
.y
.y
y
i
i
iy
пр
пр
i
i
i
пр
R
R
P
P
P

,
 
 
.z
.z
.z
z
i
i
iz
пр
пр
i
i
i
пр
R
R
P
P
P

,
2 2
2
x
y
z
R
R
R
R, cos( , )
x
R x
R R

, cos( , y)
y
R
R
R

,
cos( , z)
z
R
R R

7. Геометричні та аналітичні умови рівноваги системи збіжних сил
Оскільки


1 2
,
,...,
n
P P
P
R

, то для рівноваги (тобто для еквівалентності нулеві) системи збіжних сил


1 2
,
,...,
n
P P
P
необхідно і достатньо, щоб її рівнодійна сила дорівнювала нулеві:
0
R

Це умова рівноваги у векторній формі.
Умову рівноваги в геометричній формі можна сформулювати так: для рівноваги системи збіжних сил необхідно і достатньо, щоб силовий многокутник був замкнутим, тобто, щоб кінець останньої сили збігається з початком першої сили.
Умови рівноваги в аналітичній формі мають вигляд:
0
x
R

,
0
y
R

,
0
z
R

, або

12 0
ix
i
P


,
0
iy
i
P


,
0
iz
i
P


Задача називається статично означеною, якщо кількість невідомих дорівнює кількості незалежних рівнянь рівноваги. Якщо ж кількість невідомих величин перевищує кількість незалежних умов рівноваги, то задача називається
статично неозначеною, а відповідна система називається статично невизначальною (статично невизначуваною). Звичайно невідомими є реакції в’язей.
Частковий випадок. Якщо всі збіжні сили, що діють на тіло, лежать в одній площині, то вони утворюють плоску систему збіжних сил. Зв’язавши з цією площиною координатну систему Oxy , дістанемо лише дві умови рівноваги:
0
ix
i
P


,
0
iy
i
P


Методика розв’язування задач на рівновагу сил, прикладених до
твердого тіла:
1. Вибрати тіло (тіла), рівновага сил, прикладених до якого, має бути розглянута для знаходження невідомих величин.
2. Проаналізувати активні сили, що діють на тіло, і зобразити їх схематично на рисунку.
3. Якщо тверде тіло невільне, то, застосувавши принцип звільнюваності від в’язей, прикласти до нього відповідним чином направлені реакції в’язей.
4. Розглянути рівновагу сил, прикладених до даного невільного твердого тіла як вільного тіла, що перебуває під дією активних сил та реакцій в’язей, і скласти умови рівноваги сил.
5. Знайти невідомі величини, розв’язавши умови рівноваги геометричним способом або (і) аналітично.

13
Питання і завдання для самоконтролю:
1. Що вивчає механіка?
2. Що називають механічною взаємодією?
3. Що вивчає теоретична (загальна) механіка?
4. Що вивчає статика?
5.
Що таке матеріальна точка, абсолютно тверде тіло і механічна система
(матеріальна система)?
6. Що називають силою і якими параметрами характеризують її дію на тіло?
7. Чи існує сила «реально»?
8. Що називають системою сил?
9. Що називають рівнодійною системи сил?
10. Що називають еквівалентними системами сил?
11. Що називають зрівноважуючою силою?
12. Якою є різниця між внутрішніми та зовнішніми силами?
13. Що називають активною силою? реакцією в’язі?
14. В чому полягає принцип (аксіома) звільнюваності від в’язей?
15. Сформулюйте аксіоми статики.
16. Означення системи збіжних сил. Класифікація систем збіжних сил.
17. Як можна побудувати рівнодійну системи збіжних сил?
18. Чи може система збіжних сил бути еквівалентною одній силі?
19. Сформулюйте умови рівноваги системи збіжних сил у векторній формі; геометричній формі; аналітичній формі.
20. Якою є методика розв’язування задач на рівновагу сил, прикладених до абсолютно твердого тіла?

скачати

© Усі права захищені
написати до нас