1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Черноморец Р Ф тема 31.doc
Розширення: doc
Розмір: 229кб.
Дата: 07.12.2020
скачатиКурсова робота
З дисципліни макроекономіка
На тему

Бюджетна політика економічного зростанняЧерноморец Р Ф

Зміст


Вступ

Розділ 1. Державний бюджет України

1.1 Сутність, призначення і роль державного бюджету України

1.2 Статті доходів державного бюджету

1.3 Видатки державного бюджету

1.4 Бюджетний дефіцит

Розділ 2. Державний борг

2.1 Сутність державного боргу

2.2 Управління державним боргом

2.3 Шляхи подолання державного боргу України

Розділ 3. Бюджетна політика України

3.1 Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

3.2 Завдання бюджетної політики

3.3 Напрями бюджетної політики на сучасному етапі

Висновки

Використана література


ВступДержавні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави.

Метою даної роботи є розкриття понять бюджет, бюджетна політика України, вивчення сутності бюджетного дефіциту й державного боргу. Актуальність цієї тими навряд чи можна применшити, тому що бюджет є головним фінансовим документом країни. Виходячи з цього можна зробити висновок, що вивчення бюджету (процесу його формування) є однієї з першорядною задачею економічної науки.

Бюджет - це план створення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що виконуються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим і місцевими Радами народних депутатів.

Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвиток економіки і соціальної сфери. За його допомогою держава, здійснюючи розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту, могла змінювати структуру виробництва, впливати на результати господарювання, здійснювати соціальні перетворення. Саме в бюджеті переплітаються великий спектр різнорівневих інтересів та суперечностей. Бюджет є досить потужною і подеколи небезпечною зброєю в руках державної влади. Він є об'єктом боротьби ідеологій, наукових концепцій, політичних переконань, уявлень про справедливість.

Нині в Україні у сфері бюджету концентруються найгостріші проблеми економічного й соціального життя держави. Це бюджетний дефіцит і державний борг, повнота мобілізації коштів до бюджету та ефективність їх витрачання. Україна самостійно визначає економічний статус і стратегію соціально-економічного розвитку в інтересах усього народу.

Розділ 1. Державний бюджет України


  1. Сутність, призначення і роль Державного бюджету УкраїниДержавний бюджет — це централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій. Він перебуває в розпорядженні центральних органів влади і використовується для фінансування заходів загальнодержавного значення.

Це так звані чисті суспільні блага, до яких в економічній науці відносять державне управління, національну оборону, забезпечення охорони правопорядку тощо і які повністю оплачуються з бюджету. Ринкова система неспроможна забезпечити суспільство такими благами взагалі. Адже до них неможливо застосувати принцип винятку, притаманний приватним благам. Чисті суспільні блага характеризуються неподільністю, безальтернативністю у їх використанні. Кожен без винятку громадянин користується цими благами незалежно від свого бажання або платоспроможності.

Нормативно-правовими актами, що регулюють питання, пов’язані з Державним бюджетом України, є:

  • закон про Державний бюджет України на поточний рік;

  • Бюджетний Кодекс,

  • Конституція України,

  • iншi закони, що регулюють бюджетні правовідносини, нормативно-правовi акти Кабiнету Мiнiстрiв України,

  • нормативно-правовi акти центральних органiв виконавчої влади, прийнятi на пiдставi i на виконання цього Кодексу, iнших законiв України та нормативно-правових актiв Кабiнету Мiнiстрiв України.

Бюджет складається з дохідної та видаткової частин. Видатки бюджету кошти, що спрямовуються на здiйснення програм та заходiв, передбачених вiдповiдним бюджетом, за винятком коштiв на погашення основної суми боргу та повернення надмiру сплачених до бюджету сум. Доходи бюджету - усi податковi, неподатковi та iншi надходження на безповоротнiй основi, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).

Державний бюджет відіграє важливу роль у забезпеченні перерозподілу доходів з метою підтримання сприятливого соціального клімату в державі, здійснення соціального захисту населення, соціального забезпечення найуразливіших верств населення.

Однак, Державний бюджет слід розглядати не лише як засіб акумулювання коштів, необхідних для фінансування державних заходів, як інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту з метою забезпечення соціальної справедливості. Бюджет є також знаряддям впливу держави на економічні, соціальні, національні, регіональні процеси, економічним важелем здійснення державної влади.

За допомогою Державного бюджету держава виконує свою регуляторну функцію. В ринкових умовах державне регулювання реальної економіки спрямовується насамперед на створення сприятливих умов для юридичних та фізичних осіб в інтересах суспільства в цілому, але не у власних інтересах окремих верств населення та осіб, з використанням таких потужних важелів, як податки та бюджетні витрати.

Державний бюджет є активним чинником господарських перетворень і дійовим інструментом регулювання економічних, соціальних, демографічних, екологічних процесів як на мікро-, так і на макрорівні.

Державний бюджет істотно впливає на економічний розвиток окремих регіонів. Вирівнювання бюджетної забезпеченості адміністративно-територіальних утворень в умовах ринкової економіки може здійснюватися тільки на основі перерозподілу бюджетних ресурсів через Державний бюджет.

Бюджет може складатися iз загального та спецiального фондів. Розподіл бюджету на фонди визначається законом про Державний бюджет України. Джерела формування спецiального фонду визначаються виключно законами України.

Загальний фонд бюджету включає:

1) всi доходи бюджету, крiм тих, що призначенi для зарахування до спецiального фонду;

2) всi видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;

3) фiнансування загального фонду бюджету.

Спецiальний фонд бюджету включає:

1) бюджетнi призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

2) гранти або дарунки (у вартiсному обрахунку), одержанi розпорядниками бюджетних коштiв на конкретну мету;

3) рiзницю мiж доходами i видатками спецiального фонду бюджету.


  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас