Ім'я файлу: Богдана Михайлівна Савченко тези суд. бух.учет.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 03.06.2020


Богдана Михайлівна Савченко,

студентка групи ФН – 2-

Харківського національного аграрного

університету імені В.В. Докучаєва

Науковий керівник – Ковальова Олена

Василівна, кандидат економічних наук,

доцент Харківського національного аграрного

університету імені В.В. Докучаєва

СТРУКТУРА І ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ

В умовах зростання загроз продовольчої безпеки, нестійкості теперішньої економіки і наростання тотальної конкуренції все більшого впровадження отримують непрозорі схеми ведення аграрного бізнесу, які передують численні порушення чинного законодавства України. Втім, правова держава передбачає виконання кожним її членом чинного законодавства і безумовного його застосування в фінансово-господарській діяльності.

Згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України” від 17.07.2017 р. надається такий термін: “…результат експертного провадження - належно оформлені результати проведених досліджень у вигляді висновку судового експерта, висновку експертного дослідження або повідомлення про неможливість проведення судової експертизи (експертного дослідження).” [3, ч.1, п.2]

Заключним етапом експертного дослідження є складання експертом – бухгалтером висновку. Там викладаються в узагальненому вигляді ті підсумки, що випливають з проведеного вивчення по кожному питанню окремо, і даються відповіді на поставлені перед експертом питання в тій черговості, в якій вони розташовані у вступній частині, якщо висновок експерта не підтверджує висновки ревізора або дані бухгалтерського обліку, експерту слід розтлумачити причини розбіжностей з виноскою на певні документи. Порушення цих вимог спричиняє не тільки призначення повторних експертиз, але й скасування певних рішень слідчих органів та судів вищими судовими інстанціями.

Експертний висновок повинен відображати відповідність проведеного дослідження даним бухгалтерського обліку, первинній документації. Не припустимим є упереджене викладання встановлених фактів. Оскільки висновок експерта є доказом, то він має бути зрозумілим, чітким і конкретним, як для слідчого, так і для всіх учасників суду. Ні допускається двозначне тлумачення рішень. Відповіді на зазначені питання повинні підкріплюватися відповідними доказами.

Згідно зі ст. 75 КПК України, експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність. За необхідності до справи може бути залучено декількох експертів, які зроблять загальний висновок. Коли експерти не дійшли згоди, то кожен з них складає свій висновок окремо.

Структура і зміст висновку експерта повинні відповідати вимогам ст. 4.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз. Висновок експерта складається із трьох частин: вступної, дослідницької та заключної.

Висновок експерта може мати відповідні додатки (таблиці, графіки, схеми), які конкретизують результати експертизи. Кожний додаток підписується експертом і є частиною експертного висновку. Висновок експертизи та додатки до нього складаються у двох екземплярах, один з яких направляється особі або органу, які призначили експертизу, а другий залишається в експертній установі.

На повторні експертизи складаються контрольні картки, які надсилаються установі (службі), в якій виконувались попередні експертизи, та до Міністерства юстиції України. Один примірник картки залишається в експертній установі. Якщо висновки повторних і попередніх експертиз не збігаються, то до установи (служби), в якій виконувалась попередня експертиза, надсилається також екземпляр висновку повторної експертизи з усіма додатками.

Висновок експертизи, що виконується під час судового розгляду, складається з урахуванням таких особливостей: у вступній частині висновку не записують про попередження експерта про відповідальність за надання свідомо помилкового висновку, тому що це роблять у протоколі судового засідання; якщо з питань, що їх дозволять ставити під час судового розгляду, проводилася судова експертиза на попередніх стадіях процесу, і експерт-бухгалтер згоден з її висновками, він вправі посилатися на них.

Копія висновку експертизи, проведеної під час судового розгляду, разом з копією ухвали суду про її призначення подається експертом до експертної установи.

Список бібліографічних посилань

1. Висновок експерта-бухгалтера, його структура та методика складання URL: https://readbookz.net/book/133/3728.html

2. Економіко-бухгалтерська експертиза діяльності URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32302/1/96.pdf

3. НАКАЗ “Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України” від 17.07.2017 р.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас