Ім'я файлу: Бізнес планування тема 1.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 594кб.
Дата: 11.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
Как за 1 месяц избавиться от целлюлита и сделать попу круглой.do
Донцул А.В. Економ_чне обгрунтування.docx
проект з фізики джерела звуку.docx
Копия особливеWord.docx
Шкода лікеро.docx
6.pdf
Кратiк_1_економ.pdf
літ чит.docx
Курсова робота. Невизначеність і ризик. Вимірювання ризику. Зниж
EM_RGR.doc

Бізнес план у ринковій системі господарювання

Бізнес план – це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації, охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.
У бізнес-плані:

формулюються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються сильні і слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства за цих умов, визначаються обсяги фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації проекту.


Функції бізнес-плану :

зовнішня ознайомити різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;
внутрішня (життєво важливу для діяльності самого підприємства) опрацювати механізм самоорганізації, тобто цілісну, комплексну систему управління реалізацією підприємницького проекту.


Напрямки застосування внутрішньої функції бізнес-плану

1) бізнес-план як інструмент стратегічного планування та оперативного управління діяльністю підприємства (основа поточного планування всіх аспектів діяльності підприємства);

2) бізнес-план як механізм аналізу, контролю й оцінки діяльності підприємства ( дає змогу аналізувати, контролювати й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно коригувати напрямки розвитку бізнесу)

Фактори впливу на зміст бізнес-планів різних видів :

стан зовнішнього середовища підприємства (стабільне, турбулентне);
масштаб бізнесу (малий, середній, великий);
кількість бізнес-ліній;
характеристики продукції (споживчий або інвестиційний товар, традиційний або інноваційний продукт);
джерела фінансування (власний, позичковий, пайовий (акціонерний) капітал, змішане фінансування);
специфічні галузеві чинники.


Класифікація бізнес-планівЗа аудиторією користувачів:
Бізнес-план для внутрішнього користування (робочий бізнес-план)
Бізнес-план для зовнішнього користування (офіційний бізнес-план): для подання кредиторам, потенційним інвесторам, органам державної влади, потенційним контрагентам


За характером об’єкта:
Бізнес-план нового підприємства
Бізнес-план діючого підприємства
За масштабом проблеми, що розвязується:
Локальний бізнес-план
Концептуальний бізнес-план


За цільовим призначенням:
Бізнес-план інвестиційного проекту
Корпоративний бізнес-план (призначений для регулювання поточної діяльності підприємства, узагальнює цілі експлуатації існуючих стратегічних зон господарювання та характеризує її ефективність, визначає перспективні напрями діяльності)


За ситуаційними особливостями обґрунтування:
Бізнес-план реорганізації підприємства
Бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства
Бізнес-план інноваційного проекту
Бізнес-план диверсифікації діяльності


ЦІЛІ РОЗРОБКИ БІЗНЕС- ПЛАНУПо-перше, бізнес-план- це інструмент для залучення зовнішнього капіталу, необхідного для реалізації підприємницького проекту (фінансові розрахунки, що наводяться в бізнес-плані, пояснюють, скільки необхідно стартового капіталу, на які цілі будуть витрачатися гроші, як будуть повертатися борги потенційним кредиторам, який рівень ризику бізнесу тощо. Усе це створює надійне, реальне підґрунтя для побудови ділових, конструктивних взаємин з тим, у кого підприємець має намір позичити гроші для реалізації свого проекту)


 По-друге, на початковій стадії реалізації підприємницького проекту бізнес-план служить основним інструментом комунікації між підприємцем і майбутніми постачальниками, продавцями та робітниками.
По-третє, бізнес-план- це спосіб моделювання системи управління майбутнім бізнесом (правильне розуміння реальної ситуації в даний момент; чітка постановка цілей, що їх бажає досягти підприємець;якісне планування процесів переходу з одного стану в інший).


По-четверте, бізнес-план - це спосіб попереднього визначення перешкод та запобігання виникненню проблем на шляху до успіху. Опрацювання бізнес-плану примушує підприємця моделювати ситуації, розробляти різні сценарії, зясовувати проблеми, які можуть стати на заваді підприємницькому проекту


По-пяте, бізнес-план це спосіб розвитку особистих управлінських якостей підприємця.
По-шосте, бізнес-план уможливлює перевірку реалістичності підприємницької ідеї ще до її практичної реалізації.


Формування інформаційного поля бізнес-плану

Інформаційне поле бізнес-плану- це

сукупність документів чи даних правового, політичного, економічного, комерційного, науково-технічного, зовнішньоекономічного та соціального характеру, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес-плану.


Показники якості інформації

Об’єктивність (інтегральний показник, що поєднує оцінки повноти, точності та несуперечливості інформації);
актуальність (відповідність конкретним інформаційним потребам);
своєчасність (здатність задовольняти інформаційні потреби в прийнятний для використання термін);
комунікативність (зрозумілість для відповідного субєкта господарювання); наочність (очевидність).


Стадії розробки бізнес-плану

Початкова стадія :
здійснюється пошук підприємницької ідеї;
вибирається сфера діяльності;
обґрунтовується доцільна форма організації бізнесу;
приймається рішення щодо способу започаткування бізнесу.


Підготовча стадія :
збір та аналіз маркетингової, виробничої, фінансової й загальноекономічної інформації про майбутній бізнес (процес формування інформаційного поля бізнес-плану).
З’ясування сприятливих можливостей та загроз розвитку бізнесу в зовнішньому середовищі.;
оцінювання сильних та слабких сторін фірми;
визначення місії фірми;
формулювання конкретних цілей діяльності фірми;
аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії діяльності фірми.


Основна стадія - довести економічну доцільність створення бізнесу; переконливо показати, як саме гроші чи інші ресурси потенційного інвестора забезпечать очікуваний зиск.

Інвестор має побачити прибуток не після, а до того, як вкладе гроші в запропонований проект.


Джерела підприємницької ідеї :вивчення запитів і побажань споживачів;
критичний аналіз товарів, які випускають інші фірми;
бесіди з продавцями торговельних закладів;
вивчення технічної літератури та патентної інформації;
результати власних досліджень і розробок


Вибір сфери підприємницької діяльності здійснюється з урахуванням:суті та спрямованості самої ідеї майбутнього бізнесу;


особистих факторів (власний практичний досвід та потенціал, наявність відповідної освіти та знань, відповідність сфери бізнесу інтересам і вподобанням самого підприємця);
зовнішніх факторів (реальна економічна ситуація, законодавчо заборонені сфери й види діяльності, необхідність ліцензування діяльності, державні пріоритети в розвитку окремих галузей, рівень конкуренції в галузі, стадії життєвого циклу виробів, наявність необхідних ресурсів, інші специфічні зовнішні фактори).


Процедура вибору організаційно- правової форми бізнесу передбачає :визначення форм організації бізнесу, які відповідають законодавству України;
визначення особливостей, переваг і недоліків кожної з цих форм;
визначення критеріїв вибору форми організації бізнесу (рівень відповідальності, ситуація з податками, обсяг фінансових потреб для започаткування бізнесу, рівень контролю за фірмою, мож­ливість залучення інших власників, наявність управлінських здібностей у підприємця, можливість зростання бізнесу в майбутньому чи простота його ліквідації);
безпосередній вибір форми організації бізнесу


Основні способи започаткування бізнесу:створення нового підприємства «з нуля»;
придбання фірми, що вже існує;
придбання франшизи, тобто ліцензії, яка надає підприємцеві (фірмі) право на продаж (виробництво, здійснення певної діяльності) товарів чи послуг великої фірми, яка вже добре відома споживачам.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас