1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Діяльність банків на інвестиційному ринку.docx
Розширення: docx
Розмір: 92кб.
Дата: 12.05.2021

ДОДАТОК Б


Баланс за станом на кінець дня 31.12.2019 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

На кінець дня 31.12.2019

На кінець дня 31.12.2018

1

2

3

4

5

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

19 725 932

9 251 245

2

Торгові цінні папери

5

84 401

105 429

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

6

-

-

4

Кошти в інших банках

7

1 317 049

5 185 787

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

85 385 307

61 615 075

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

83 498

59 457

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

708 257

371 683

8

Інвестиції в асоційовані компанії

11

1 025 367

795 688

9

Інвестиційна нерухомість

12

-

-

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
188

188

11

Відстрочений податковий актив
2 681

30 266

12

Гудвіл

13

-

-

13

Основні засоби та нематеріальні активи

12

1 801 944

1 312 364

14

Інші фінансові активи

13

3 102 607

7 163 047

15

Інші активи

14

159 457

132 041

16

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

15

40 534

43 861

17

Усього активів
113 437 222

86 066 131

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

18

Кошти банків

16

14 559 473

11 379 815

19

Кошти клієнтів

17

75 182 793

49 835 285

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

18

557 922

1 290 849

21

Інші залучені кошти

19

5 742 776

4 123 045

22

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
35 634

9 210

23

Відстрочені податкові зобов'язання
140 745

72 127

24

Резерви за зобов'язаннями

20

83 602

114 729

25

Інші фінансові зобов'язання

21

3 771 028

7 488 368

26

Інші зобов'язання

22

248 004

182 106

27

Субординований борг

23

1 235 277

1 299 878

28

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)

15

-

-

29

Усього зобов'язань
101 557 254

75 795 412

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

30

Статутний капітал

24

8 860 202

7 810 866

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1 499 979

1 142 981

32

Резервні та інші фонди банку

25

1 519 787

1 316 872

33

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку
11 879 968

10 270 719

34

Частка меншості
-

-

35

Усього власного капіталу та частка меншості
11 879 968

10 270 719

36

Усього пасивів
113 437 222

86 066 131

1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас