Ім'я файлу: Курсова Стеценко.docx
Розширення: docx
Розмір: 105кб.
Дата: 17.06.2021

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет будівництва і архітектури

Курсова робота

з предмету «Технологія комп’ютерного проектування»

Тема: "Автоматизована інформаційна система для виробництво борошняних кондитерських виробів "

Студента II курсу групи КН-22с

спеціальності:

Стеценко Петро

Керівник викладач

Національна шкала _________________________

Київ 2021

ЗМІСТ


ВСТУП 3

Опис предметної області 4

Діаграми варіантів використання 5

Діаграми класів 6

Діаграми пакетів 7

Діаграми станів 8

Діаграма активності (actіvіty dіagram) 9

Діаграми взаємодії 11

Висновок 13

Список використаної літератури 14


ВСТУП


В основі проектування ІС лежить моделювання предметної області. Для того щоб отримати адекватний предметної області проект ІС у вигляді системи правильно працюючих програм, необхідно мати цілісне, системне уявлення моделі, яке відображає всі аспекти функціонування майбутньої інформаційної системи. При цьому під моделлю предметної області розуміється деяка система, що імітує структуру або функціонування досліджуваної предметної області і відповідає основній вимозі - бути адекватною цій галузі.

Попереднє моделювання предметної області дозволяє скоротити час і терміни проведення проектувальних робіт і отримати більш ефективний і якісний проект. Без проведення моделювання предметної області велика ймовірність допущення великої кількості помилок у вирішенні стратегічних питань, що призводять до економічних втрат і високих витрат на подальше перепроектування системи. Внаслідок цього всі сучасні технології проектування ІС ґрунтуються на використанні методології моделювання предметної області.

До моделей предметних областей ставляться такі вимоги:

формалізація, що забезпечує однозначне опис структури предметної області;

зрозумілість для замовників і розробників на основі застосування графічних засобів відображення моделі;

реалізація, що має на увазі наявність засобів фізичної реалізації моделі предметної області в ІС;

забезпечення оцінки ефективності реалізації моделі предметної області на основі певних методів і обчислюваних показників.

Для реалізації перерахованих вимог, як правило, будується система моделей, яка відображає структурний і оцінний аспекти функціонування предметної області.

Опис предметної області


В даний час для розширення асортименту пекарень та хлібозаводів актуальним є виробництво борошняних кондитерських виробів, і зокрема цукрового печива. Адже в широко поширених невеликих пекарнях, які спеціалізуються лише на випуску "білого" і "чорного" хліба, так і пекарнях побільше, що виробляють хліб і хлібобулочні вироби (булки, пиріжки, слойки), необхідна лише невелика до комплектація, для того, щоб запустити кондитерський цех. Такий підхід дозволить зробити виробництво рентабельним, отримати додатковий прибуток, не роблячи значних вкладень, організувати додаткові робочі місця та ін..

Крім того, у разі, коли кондитерський цех відкривається при вже працюючому підприємстві, існує зареєстрована "розкручена" торговельна марка, відпрацьована схема розповсюдження продукції, це полегшує просування нової продукції. На думку експертів, виробництво дерев’яних стільців є прибутковим і вигідним бізнесом навіть для тих підприємців, які вирішили розпочати нову справу.

Таким чином, можна сказати, що попит визначив розвиток напрямків виробництва борошняних кондитерських виробів. Це зумовило наявність широкого асортименту обладнання для випуску цукрового печива, що відрізняється за якістю, продуктивності і ціні. Це призвело до того, що підприємцю дуже складно зробити вибір: адже необхідно не тільки придбати устаткування з оптимальною продуктивністю, але і прийнятне за ціною і якістю.

Діаграми варіантів використання

Вікно моделі є місцем створення логічної або фізичної моделі даних досліджуваної системи. Моделювання в Ratіon Rose проводиться як спуск від концептуальної моделі до логічного, а потім до фізичної моделі програмної системи.

Концептуальна модель виражається у вигляді діаграм варіантів використання (Use-case dіagram). Цей тип діаграм служить для проведення ітераційного циклу загальної постановки завдання разом із замовником. Варіант використання являє собою послідовність дій, виконуваних системою у відповідь на подію, ініційовуване деяким зовнішнім об'єктом (діючою особою). Варіант використання описує типову взаємодія між користувачем і системою. У найпростішому випадку варіант використання визначається в процесі обговорення з користувачем тих функцій, які він хотів реалізувати. Ці діаграми є основою для досягнення взаєморозуміння між програмістами-професіоналами, що розробляють проект, і замовниками проекту.

На схемі зображений процес зв’язку клієнта з відділом продаж пекарні.Мал.1 Діаграма варіантів використання

Діаграми класів

Діаграми класів є центральною ланкою методології об`єктно-орієнтованого аналізу й проектування. Діаграма класу показує класи і їхні відносини, тим самим представляючи логічний аспект проекту. На стадії аналізу діаграми класів використаються, щоб виділити загальні ролі й обов'язки об'єктів (сутностей), що забезпечують необхідне поводження системи, на стадії проектування - щоб передати структуру класів, що формують архітектуру системи. Кожний клас повинен мати ім'я. Ім'я класу повинне бути унікальним в утримуючому його проекті. Діаграма класів визначає типи об'єктів системи й різних статистичних зв'язків, які існує між ними. На діаграмах класів також зображуються атрибути класів, операції й обмеження, які накладаються на зв'язок між об'єктами.

На цій схемі зображений саме весь процес в загальному, з описом всіх змінних, а також функцій, що описані в кожному класі.Мал.2 Діаграма класів

Діаграми пакетів

Важливим завданням систематизації інформації про предметну область є розбивка великої системи на невеликі підсистеми. Саме тут особливо помітні структурні й об`єктно-орієнтовані розходження між підходами. Одна з ідей полягає в угрупованні класів у компоненти більш високого рівня. В UML такий механізм угруповання носить назву пакетів (package). Діаграмою пакетів є діаграма, що містить пакети класів і залежності між ними. Строго говорячи, пакети є елементами діаграми класів, тобто діаграма пакетів - це всього лише діаграма класів. Відрізняються ці діаграми практичним призначенням і використанням. Залежність між двома елементами має місце в тому випадку, якщо зміни у визначенні одного елемента можуть спричинити зміни в іншому.Мал.3 Діаграма пакетів

Діаграми станів

Діаграми стану (Statechart) є засобом опису поводження систем. Вони визначають всі відомі стани, у яких може перебувати об'єкт, а також процес зміни стану об'єкта в результаті впливу деяких подій.

Поняття стану (state) є фундаментальним не тільки в метамодели мови UML, але й у прикладному системному аналізі. Вся концепція динамічної системи ґрунтується на понятті стану. Семантика ж стану в мові UML має ряд специфічних особливостей. У мові UML під станом розуміється абстрактний метакласс, використовуваний для моделювання окремої ситуації, протягом якої виконуються деякі умови. Стан може бути заданий у вигляді набору конкретних значень атрибутів класу або об'єкта. Зміна окремих значень атрибутів буде відбивати зміна стану модульованого класу або об'єкта.

Існують два спеціальних стани - початковий (start) і кінцевий (stop). Початковий стан - стан об'єкта, коли він тільки що створений, кінцеве - перед його знищенням. Початковий стан може бути тільки однин, а кінцевих - скільки вам потрібно або взагалі не бути. Процес починається з початкової точки, а потім переходить у стан.Мал.4 Діаграма станів
Діаграма активності (actіvіty dіagram)

При моделюванні поводження проектованої або аналізованої системи виникає необхідність не тільки представити процес зміни її станів, але й деталізувати особливості алгоритмічної й логічної реалізації виконуваних системою операцій.

Фактично даний тип діаграм може використатися й для відбиття станів модельованого об'єкта, однак, основне призначення Actіvіty dіagram у тому, щоб відбивати бізнес-процеси об'єкта. Цей тип діаграм дозволяє показати не тільки послідовність процесів, але й розгалуження й навіть синхронізацію процесів. Він дозволяє проектувати алгоритми поводження об'єктів будь-якої складності.

Для моделювання процесу виконання операцій у мові UML використаються діаграми діяльності. Застосовувана в них графічна нотація багато в чому схожа на нотацію діаграми станів, оскільки на цих діаграмах також присутні позначення станів і переходів. Кожний стан на діаграмі діяльності відповідає виконанню деякої елементарної операції, а перехід у наступний стан виконується тільки при завершенні цієї операції.

Таким чином, діаграми діяльності можна вважати окремим випадком діаграм станів. Вони дозволяють реалізувати в мові UML із процедурного й синхронного керування, обумовленого завершенням внутрішніх діяльностей і дій. Основним напрямком використання діаграм діяльності є візуалізація особливостей реалізації операцій класів, коли необхідно представити алгоритми їхнього виконання.

У контексті мови UML діяльність (actіvіty) являє собою сукупність окремих обчислень, виконуваних автоматом, що приводять до деякого результату або дії (actіon). На діаграмі діяльності відображається логіка й послідовність переходів від однієї діяльності до іншої, а увага аналітика фокусується на результатах. Результат діяльності може привести до зміни стану системи або поверненню деякого значення.

Нотації використаються ті ж самі, що й при побудові діаграми стану, з доповненнями:

1. Actіvіty - значок активності. Схожий на значок стану State, що позначає очікування події, а значок Actіvіty означає дія;

2. Значки синхронізації.

3. Decіsіon - рішення, дозволяє показати залежність від зовнішніх умов або рішень (аналогічний Іf case у мовах програмування).

4. Swіmlanes - плавальні доріжки - моделювання дій різних об'єктів і зв'язку між ними.Мал.5 Діаграма активності

Діаграми взаємодії
Діаграми взаємодії є моделями, що описують поводження взаємодіючих об'єктів. Як правило, діаграма взаємодії охоплює поводження тільки одного варіанта використання. На такій діаграмі відображається ряд об'єктів і ті повідомлення, якими вони обмінюються між собою в рамках одного варіанта використання.

Існує два види діаграм взаємодії: діаграми послідовності (sequence dіagrams) і кооперативні, або співробітництва (collaboratіon dіagrams). Діаграми послідовності визначають тимчасову послідовність переданих повідомлень, порядок, вид і тип повідомлення, що відбуваються в рамках варіанта використання. Діаграми послідовності й кооперативні є різними поглядами на ті самі процеси, тому Ratіonal Rose дозволяє створити з діаграми послідовності діаграму Кооперації й навпаки, а також робить автоматичну синхронізацію цих діаграм.

На діаграмі послідовності взаємодія зображується у вигляді двовимірної схеми: вертикальне (час) і горизонтальне (об'єкти, що беруть участь у взаємодії). Істотна тільки послідовність повідомлень, однак тимчасова вісь може служити реальною метрикою виміру активності об'єкта. Прямокутники на вертикальних лініях показують "час життя" об'єкта. Лінії зі стрілками й написами назв методів означають виклик методу в об'єкта.Мал.6 Діаграма взаємодії

Діаграма розгортування

Цей вид діаграм призначений для аналізу апаратної частини системи, тобто «заліза», а не програм. У прямому перекладі з англійської Deployment означає «розгортання», але термін «топологія» точніше відображає сутність цього типу діаграм. Іноді діаграми топології називають діаграмами розміщення.Мал.7 Діаграма розгортування

Висновок


Отже, в цій курсовій роботі я реалізував механізм роботи пекарні за допомогою засобів UML, а саме використанням програмного продукту Rational Rose. Також я спроектував автоматизовану модель цього виробництва за допомогою AllFusion Process Modeler. Ці програми ідеально підходять для аналізу системи, адже вони оцінюють її з різних сторін, а також вглиблюючись у якусь галузь роботи та створюючи загальну картину. Якшо BPwin описує загальний процесс за допомогою діаграм трьох типів, робить вартісний аналіз, оцінює затрачені кошти, а також вглиблюється майже в кожну діяльність, то в Rational Rose все інакше. Він аналізує стани в яких знаходиться діяльність, аналізує час виконання кожної процедури, створює систему відправки пакетів для зв’язку всієї процедури виготовлення виробів.

Список використаної літератури
  1. Основи роботи з AllFusion Process Modeler

http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/technpgm/labs/lab01.html

  1. Введення в курс UML

http://www.intuit.ru/department/se/intuml/9/2.html

  1. Дж. Рамбо, М. Блаха - «UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование и разработка» - 2007 р.

  2. С. А. Трофимов - «CASE-технологии. Практическая работа в Rational Rose» - 2002 р.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас