1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Nahorniuk_bakalavr.docx
Розширення: docx
Розмір: 3636кб.
Дата: 21.05.2023
скачати
Пов'язані файли:
Згідно теорії споживчих цінностей Шета-Ньюмана-Гросса.docx
РПНП_Трудове право_081_2020.docx
ысторыя,выдповыды.docx
53ba423c-8fb6-4c54-9391-9921ed6b1899.docx
ОВВО КР 1.doc
refoit (1).docx
dobro-pozalovat-v-USA.pptx
Буклет-2017-2.docx
Lab 5 (2).docx
Індивідуальне завдання №6 Єфименко О. 13Мд-СОукр.docx
kocbyru-kid.doc
Модуль 2.docx

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

(повна назва інституту/факультету)

Кафедра Автоматизації управління електротехнічними комплексами

(повна назва кафедри)

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ Розен В.П.

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_____________20__ р.

Дипломний проект

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

(назва ОКР)

з напряму підготовки (спеціальності) ____141 Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка

(код та назва напряму підготовки або спеціальності)

на тему: «Автоматизація управління електромеханічної системи ліфтової підйомної установки»

Виконав (-ла): студент (-ка) І І Ікурсу, групи ОА-г61-1

(шифр групи)

Нагорнюка Вадима Олександровича__________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Керівник _асист. Демчик Я.М. __________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультанти:

Загальна частина асист. Демчик Я.М.___________

(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Електропостачання доц. к.т.н. Мейта О.В. _________

(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Спеціальна частина асист. Демчик Я.М.____________

(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Охорона праці доц. к.т.н. Козлов С.С. ____________

(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Рецензент _________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2020 року

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Факультет (інститут) Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

( повна назва )

Кафедра Автоматизація управління електротехнічними комплексами

( повна назва )

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр


Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(шифр і назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__Розен В.П

( прізвище ініціали )__________

(підпис)

“___”___________2020 р.


З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ


_______________________Нагорнюка Вадима Олександровича____________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) «Автоматизація управління електромеханічної системи ліфтової підйомної установки»

керівник проекту (роботи) асист. Демчик Ярослав Михайлович,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від “” травня 20 року №

2. Строк подання студентом проекту (роботи)__________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи) Ліфтова підйомна установка категорія 2.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

Загальна частина (основні відомості про ліфтові підйомні установки їх призначення та види, аналіз існуючих видів регулювання, основні функції управління автоматичної системи регулювання ліфтових установок);

Електропостачання (Умови проектування. Коротка характеристика ділянки розрахунок, розрахунок електричного навантаження );

Спеціальна частина (розробка схеми функціональної автоматизації, розробка схеми електричної принципової на базі аналізу і синтезу релейних схем, розробка алгоритму роботи ліфтової установки, розрахунок та вибір апаратури системи автоматизації);

Охорона праці (техніка безпеки при виборі робочого місця, електробезпека ліфтової установки, пожежна безпека);
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) Зовнішній вигляд функціональної схеми до і після модернізації, електропостачання, принципові силові схеми управління та схеми автоматизації керування.

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

Загальна частина

асист. Демчик Я.М.Електропостачання

доц. Мейта О.В.Спеціальна частина

асист. Демчик Я.М.Охорона праці

доц. Козлов С.С.  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас