Ім'я файлу: Джерела інформації для аудиту.doc
Розширення: doc
Розмір: 121кб.
Дата: 05.12.2022
скачати

Методика аудиту:

1. Аудит розрахунків з оплати праці:

http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/1657/1/803.pdf

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5975

http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/1672/1/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24095/31-Smetanko.pdf?sequence=1

2. Аудит операцій розрахунків з готівкою

http://proaudit.com.ua/audit/audit_kasa

http://www.economy.in.ua/pdf/1_2019/21.pdf

3. Аудит основних засобів

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/11.pdf

http://www.economy.in.ua/pdf/1_2020/7.pdf

http://www.rusnauka.com/25_DN_2008/Economics/29223.doc.htm

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/6579-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-13214-1-10-20190528.pdf

4 . Аудит запасів

Антонюк О.Р., Левицька С.О. Перевірка виробничих запасів суб’єктів споживчої кооперації: особливості внутрішнього контролю та проведення узгоджених процедур. Аудитор України. 2017. № 5 (258).
С.20-29


Список рекомендованої літератури

 1. Антонюк О.Р. Ідентифікація сутності послуг аудиторської діяльності як передумова їх якісного надання. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т.3: «Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту ХХІ-му столітті»: монографія/за ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука: Житомир: Видавець О.О. Євенюк, 2016.С. 322-342.

 2. Антонюк О.Р., Чижевська Л.В. Сучасний стан та механізми забезпечення конкурентоспроможності субєктів аудиторської діяльності//Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Збірник наукових праць. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні:етапи становлення і проблеми розвитку. Львів, 2017. № 862. С. 261-267.

 3. Антонюк О.Р., Чижевська Л.В. Методологічні засади формування предмета перевірки завдань з надання впевненості. Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва (показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування): монографія/за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. В.Я. Нусінова. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2016. С. 84-93.

 4. Антонюк О.Р. Еволюція нормативного забезпечення аудиторських послуг: часовий аспект та вектор розвитку. Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support i Business: monograph / L. Kindratska, K. Pavlov, L.Shpak, O. Yatsenko [et.al]: edited by V. Yatsenko.- East West Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. С. 233-244.

 5. Антонюк О.Р. Формування концепції теоретичного забезпечення послуг професійної аудиторської діяльності в Україні: монографія. Рівне: Вид-ць Дятлик М., 2017. 300 с.

 6. Антонюк О.Р. Методологія та організація процесу виконання аудиторських послуг: монографія. Рівне: Вид-ць Зень О., 2018.440 с.

 7. Аренс Э.А, Лоббек Дж.К. Аудит. Пер. с англ.: М.: Финансы и статистика, 1995. 560 с.

 8. Аудит Монтгомери/ Ф.Л.Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. Рейлли, М.Б. Хирш, Пер. с англ. под ред. Я.В.Соколова. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.542 с.

 9. Редько О. Як нам облаштувати правове поле аудиторської практики // Бухгалтерський облік і аудит. 2005. № 6 .С.53-64.

 10. Аудит: підручник /наук. ред. І.І. Пилипенка; Нац. акад. статистики, обліку і аудиту. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2015 .643 с.

 11. Аудит: підручник /[О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.]; заг. ред. проф. О.А. Петрик. Київ: КНЕУ, 2015.498 с.

 12. Белуха Н.Т. Аудит. К.: Знания, КОО, 2000. 769 с.

 13. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит. К.: Знання, 2007. 363 с.

 14. Давидов Г.М. Аудит: теорія і практика. Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2006. 324 с.

 15. Дефлиз Ф.Л., Дженик Г.Р. Аудит Монтгомери/пер. с англ. под. ред.. Я.В. Соколова.М.:Аудит, ЮНИТИ,1997. 542 с.

 16. Каменська Т.О. Стратегія розвитку Аудиторської палати України в умовах реформування//Облік,аналіз,аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку:зб.матеріалів V доп. Міжнар. наук.-практ. конф.,присвяченої 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. В.В.Сопка (Київ,07 грудня 2018 року).Київ: КНЕУ,2018. С. 199-201

 17. Каменська Т. О., Лубенченко О.Е. Статистичний аналіз супутніх послуг аудиторських фірм України//Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. праць. 2016. №1. С. 21-29.

 18. Каменська Т. О. Розгляд питань, що стосуються шахрайства при аудиторської перевірці//Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 6. С. 2-9.

 19. Каменська Т. О. Математико-статистичні методи оцінки в аудиті// Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України". 2016. №1(72). С.22-26.

 20. Касич А.О., Гноєва  І.М. Особливості розвитку аудиторських послуг в Україні та концептуальні підходи до їх класифікації //Вісник Житомирського державного технологічного університету.2010.№ 4(54).С.94-98. URL:http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/65943/62055.

 21. Касич А.О., Гноєва  І.М. Розвиток ринку аудиторських послуг в Україні//Облік і фінанси АПК. URL: http://magazine.­faaf.org.ua/content­/view/1035/35/.

 22. Кулаковська Л.П. Основи аудиту.К.: Каравела, 2002. 504 с.

 23. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. К: Каравела, 2005. 560 с.

 24. Лубенченко О.Е. Формування конкурентних переваг аудиторських фірм //Экономика и управление. 2007. № 1.С. 25-29

 25. Лубенченко О.Е. Внутрішньофірмовий стандарт аудиторської фірми «Надання консалтингових послуг» /О.Е. Лубенченко//Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації економічних відносин:тези доп. Міжнар.наук.-практ. конф. (Київ, 31 березня -1 квітня 2016 року)/відп. ред. А.А. Мазаракі.Київ:київ.нац.торг.-економ. ун-т, 2016. С. 36-38.

 26. Мазур О.А. Оцінка ризиків при здійсненні аудиторської перевірки // Аудитор України. 2007. № 5. С. 18-24.

 27. Макаренко І.О. Конвергентна модель обліку, корпоративної звітності та аудиту в умовах сталого розвитку бізнесу: монографія. Суми.:Вініченко М.Д., 2017. 336 с.

 28. Макаренко І.О. Надання неаудиторських послуг в Україні: необхідність гармонізації нормативної бази. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2016. №2-3(35).С.240-252

 29. Макаренко І.О. Розвиток ринку аудиторських послуг України у світлі евроінтеграційних процесів. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2015. Випуск 42.С.110-117.

 30. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Видання 2016-2017 р.]. Київ: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2015.URL:http:// www.apu.com.ua.

 31. Назарова К.О. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 464 с.

 32. Офіційний сайт аудиторської фірми Deloitte (представництво Україна). URL: https://www.2.deloitte.­­/ua/uk.html.

 33. Офіційний сайт аудиторської фірми KPMG (представництво Україна). URL: https://home.kpmg.com/ua/uk­/home/services.

 34. Офіційний сайт аудиторської фірми Ernst & Young (представництво Україна): URL: http://www.ey.com/ua/uk/services/.

 35. Офіційний сайт АІCPA. URL: http: www.aicpa. org/interest areas/

 36. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: монографія. К.: КНЕУ, 2003.260 с.

 37. Проскуріна Н.М., Гринь В.П. Методико-організаційні аспекти управління якістю аудиторських послуг- Економіка і управління. 2011.№3. С.79-84

 38. Проскуріна Н.М., Гринь В.П.Адаптація структурно-функціональної моделі системи контролю якості послуг аудиторських фірм до загроз і ризиків. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2011.№ (58).URL:http://eztuir.­ztu.edu.ua/jspui­/bitstream/­1234­56789/4273/1/116.pdf.

 39. Проскуріна Н.М., Ніколаєва О.І. Методичне забезпечення робочої програми «Організація і методика контролю якості аудиторських послуг, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також завдання з надання впевненості і супутні послуги». Практичний посібник.К.: 2014.248 с.

 40. Проскуріна Н.М. Методологічні засади контролю якості аудиторських послуг: адаптація міжнародного досвіду до умов вітчизняної економіки // Ефективна економіка.2010. № 8­. URL:http://www.economy.­nayka.com.u­a/?op­­=1&z=278.

 41. Проскуріна Н.М., Платонова І.А. Концептуальні аспекти розвитку вітчизняного аудиту//Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». URL: http: //www.economy. nauka.com.ua.

 42. Проскуріна Н.М., Коваленко В.П.Якість аудиторських послуг в Україні: реалії та перспективи//Економiчний часопис-XXI, 2010. № 9-10. С.53-57. URL:http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/­handle/123456789/­4556­7/11-Proskurina.pdf?sequence=1.

 43. Проскуріна Н.М., Коваленко В.П. Методологічні засади контролю якості аудиторських послуг: адаптація міжнародного досвіду до умов вітчизняної економіки. Ефективна економіка.2010. № 8. С.1-3.

 44. Редько О.Ю. Ентропія ринку аудиту в Україні, як наслідок ендрогенності// Ринок аудиторських послуг в Україні:стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ,15-16 квітня 2010 р.). Івано-Франківськ, 2010. С.15-18.

 45. Редько  О.Концепція моделі регулювання аудиту в Україні //Бухгалтерський облік і аудит, 2012.№ 1 (12). С.42-48.URL: irbis-nbuv.gov.ua.

 46. Робертсон Дж. К. Аудит. М.: KPMG и Контракт, 1993. 496 с.

 47. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту.Тернопіль: Економічна думка, 2000. 196 с.

 48. Рядська В.В. Аудит в економічній системі України: сучасний стан та концепція розвитку. Чернигів: Видавець Лозовий В.М., 2014. 472 с.

 49. Рядська В.В. Гносеологічний аналіз категорії якості аудиторських послуг//Формування ринкової економіки. 2012. № 28.С.422-433. URL:http://ir.kneu.edu.ua/­bitstream­/2010/2630/­1/­Ryadska.­pdf.

 50. Савченко В.Я. Аудит. К.: КНЕУ, 2002. 322 с.

 51. Сметанко О.В. Становлення та розвиток внутрішнього аудиту а в акціонерних товариствах України: дис.докт. економ. наук: 08.00.09. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Київ, 2015. 558 с.

 52. Шерстюк О.Л. Визначення критеріїв якості аудиту фінансової інформації //Економічний Вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2016. № 3(03). С. 145-148.

 53. Чижевська Л. В.   Регулювання аудиторської діяльності в Чеській Республіці: зарубіжний досвід// Аудитор України. 2015. № 7-8. С. 56-63.Публікації лектора за тематикою аудиту та аудиторських послуг


 1. Антонюк О.Р. Ідентифікація сутності послуг аудиторської діяльності як передумова їх якісного надання. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т.3: «Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту ХХІ-му столітті»: монографія/за ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука: Житомир: Видавець О.О. Євенюк, 2016.С. 322-342 (загальний обсяг 24,4 д.а., особисто автору належить 1,04 д.а.: розкрито сутнісні характеристики аудиторських послуг, категоріальний апарат видів аудиторських послуг).

 2. Антонюк О.Р., Чижевська Л.В. Методологічні засади формування предмета перевірки завдань з надання впевненості. Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва (показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування): монографія/за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. В.Я. Нусінова. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2016. С. 84-93 (загальний обсяг 23,18 д.а., особисто автору належить 0,26 д.а.: обґрунтовано можливості застосування узагальнених критеріїв достовірності та якості виконання аудиторських послуг).

 3. Антонюк О.Р. Еволюція нормативного забезпечення аудиторських послуг: часовий аспект та вектор розвитку. Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support i Business: monograph / L. Kindratska, K. Pavlov, L.Shpak, O. Yatsenko [et.al]: edited by V. Yatsenko.- East West Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. С. 233-244 (загальний обсяг 22,11 д.а., особисто автору належить 0,61 д.а.: визначено етапи розвитку нормативного регулювання аудиторських послуг та перспективи розвитку).

 4. Антонюк О.Р. Формування концепції теоретичного забезпечення послуг професійної аудиторської діяльності в Україні: монографія. Рівне: Вид-ць Дятлик М., 2017. 300 с. (19 д.а.).

 5. Антонюк О.Р. Методологія та організація процесу виконання аудиторських послуг: монографія. Рівне: Вид-ць Зень О., 2018.440 с. (28 д.а.).

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Antonyuk Е. Issues and proposals for the improvement of standartization of audit services. InternationalJournalofNewEconomicsandSocialSciences. Poland, Swinoujscie. 2015. № 2 (2). р. 114-119. URL: https://ijoness.com/resources/html/-cms/MAINPAGE (Польща) (0,5 д.а.).

 2. Antonyuk Е. Diversification of audit services as a way to improve the effectiveness of auditing company. InternationalJournalofNewEconomicsandSocialSciences. Poland, Swinoujscie. 2016. № 1 (3). р. 55-63. URL: https://ijoness.com/resources/html/cms/MAINPAGE (Польща) (0,75 д.а.).

 3. Antonуuk O. Historyczne etapy rozwoju działalności kontrolnej poprzez pryzmat pracy profesjonalnej organizacji audytorów. Zeszyty Naukowe. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.Seria:Administracja i Zarzadzanie 2018. №116(43).2018. P. 39-49 (Польща) (0,38 д.а.).

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Антонюк О.Р. Внутрішньофірмовий контроль якості надання аудиторських послуг. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. 2017. №7 (35). С.78-83 (включено до IndexCopernicus, EbscoPublishing, DOI, РІНЦ, Google Академія, Національна бібліотека ім. В.І Вернадського) (0,39 д.а.).

 2. Антонюк О.Р. Нормативно-практичні паралелі у розвитку аудиторських послуг в Україні. Вісник Одеського національного університету. 2017. Том 22. Випуск 11 (64). Серія: Економіка. С.218-223 (включено до IndexCopernicus) (0,46 д.а.).

 3. Антонюк О.Р. Вектори теоретичних пошуків у формуванні концепції аудиторських послуг в Україні. Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Випуск 23. Частина 2. С. 86-90 (включено до IndexCopernicus) (0,46 д.а.).

 4. Антонюк О.Р. Наукові концепції у розвитку системи аудиторських послуг. Економічні студії. 2017. № 4 (17). С. 11-15 (включено до РІНЦ) (0,47 д.а.).

 5. Антонюк О.Р. Критерії та фактори формування якості надання аудиторських послуг, відмінних від аудиту. Modern Economics. 2018. №7. С.14-22. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/criteria-and-factors-that-insure-the-quality-in-provision-of-audit-services-different-from-audit/ (включенодо Academic Resource Index, Directory of Resource Index, Directory Research Journals Indexing Jornals, Cite Factor Academic Scientific,Scientific Indexing Service, Google Scholar, DOAI, JIFactor,Crossres) (0,38 д.а.).

 6. Антонюк О.Р. Вектори розвитку систем контролю якості надання аудиторських послуг в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. №21. URL:http://global-national.in.ua/issue-21-2018 (включено до IndexCopernicus, GoogleScholar) (0,49 д.а.).

 7. Антонюк О.Р. Сутність поняття «якість аудиторських послуг» у дослідженнях вчених. Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 25.С.187-191 (включено до IndexCopernicus, GoogleScholar) (0,41 д.а.).

 8. Антонюк О.Р. Оцінювання та прогнозування конкурентоспроможності суб’єктів аудиторської діяльності України.
  Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Випуск 28. Частина 2. С.141-145 (включено до IndexCopernicus) (0,38 д.а.).

 9. Антонюк О.Р., Чижевська Л.В. Критерії виконання завдань з надання впевненості: нормативна регламентація та проблематика реалізації на практиці. Економіка. Фінанси. Право. 2018. №12/3. С. 4-8 (включено до IndexCopernicus). (0,3 д.а.).

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.), Глушко О. Професійна етика – основа довіри до професії аудитора. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. 2005. Частина 2. Вип.1(29).С.157-164 (загальний обсяг 0,18 д.а., особисто автору належить 0,09 д.а.: обґрунтована необхідність розвитку положень етики у процесі надання аудиторських послуг).

 2. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.) Проблеми визначення оглядової перевірки фінансових звітів. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. 2006. № 4(36). Ч. 3. С. 428-437 (0,22 д.а.).

 3. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.), Марчук А.В. Проблеми і перспективи контролю якості аудиту в Україні. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. 2007. Вип. 3 (39). С.290-297 (загальний обсяг 0,17 д.а., особисто автору належить 0,09 д.а.: визначено напрями розвитку у забезпеченні якості аудиту).

 4. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.), Шпіньова Д. Консультаційні послуги як вид аудиторської діяльності. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. 2008. Вип. 2 (42). С. 242-249 (загальний обсяг 0,17 д.а., особисто автору належить 0,08 д.а.: визначено ознаки класифікації консультаційних послуг).

 5. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.), Тимейчук Т.Б. Особливості застосування процедур аудиту в умовах автоматизованої обробки облікової інформації. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. 2008. Випуск 3 (43). С. 193-198 (загальний обсяг 0,16 д.а., особисто автору належить 0,08 д.а.: наведено склад процедур аудиту для застосування в умовах автоматизованої обробки даних).

 6. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.) Етичні принципи при виконанні супутніх та інших аудиторських послуг. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. 2008. Вип.4 (44). Частина 2. С. 457-465 (0,21 д.а.).

 7. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.), Ігнатюк А.В. Контроль якості аудиторських послуг в Україні та міжнародна практика. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. 2010. Вип. 4 (52).С.217-223 (загальний обсяг 0,16 д.а., особисто автору належить 0,08 д.а.: встановлено перспективи розвитку контролю якості аудиторських послуг в Україні).

 8. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.), Адоньєва Л.В. Тенденції розвитку складу аудиторських послуг в Україні. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. 2011. Вип. 1 (53).С.201-209 (загальний обсяг 0,24 д.а., особисто автору належить 0,12 д.а.: визначена проблематика класифікації аудиторських послуг).

 9. Антонюк О.Р., Ситнікова А.О. Розвиток аудиторської діяльності через призму законодавства: досвід України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2017. № 4(80).С.102-123 (загальний обсяг 1,03 д.а., особисто автору належить 0,51 д.а.: розкрито тенденції нормативного регулювання аудиторської діяльності та вектори розвитку).

 10. Чижевська Л.В., Антонюк О.Р. Сучасний стан та механізми забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів аудиторської діяльності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2017. № 862. С. 261-267 (загальний обсяг 0,45 д.а., особисто автору належить 0,22 д.а.: визначено шляхи забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів аудиторської діяльності).

Матеріали конференцій:

 1. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.) Робоча документація аудитора за результатами виконання супутніх та інших послуг аудиту. Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ,
  15-16 квітня 2010 р.). Івано-Франківськ, 2010. С. 73-75 (0,1 д.а.).

 2. Суха О.Р. Практичні аспекти організації контролю якості в аудиторській фірмі. Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали науково-практичної конференції (м. Острог, 2012 р.). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. 180 с. С. 94-96 (0,1 д.а.).

 3. Антонюк О.Р. Аналіз понятійного апарату у визначенні окремих видів аудиторської діяльності. Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті Євроінтеграції: збірник тез за матеріалами
  5-ої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 18-19 жовтня 2012 р.). Рівне: НУВГП, 2012. C.113-115 (0,09 д.а.).

 4. Антонюк О.Р. Формування концепції теоретичного забезпечення професійних аудиторських послуг. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 10 жовтня 2014 р.). Луцьк: РВВ Луцького ПТУ, 2014. Ч.1. С.9-10 (0,04 д.а.).

 5. Антонюк О.Р. Супутні та інші послуги професійної аудиторської діяльності: аналіз змін та проблематики нормативно-правового регулювання. Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції: збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 16-17 жовтня 2014р.). Рівне: Видавництво НУВГП, 2014. С.294-295 (0,1 д.а.).

 6. Антонюк О.Р. Критерії оцінювання достовірності фінансової інформації при наданні аудиторських послуг. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 24 квітня 2015 р.). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. С. 3-5 (0,09 д.а.).

 7. Антонюк О.Р. Вдосконалення нормативного забезпечення послуг професійної аудиторської діяльності в Україні. Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХI-му столітті: тези виступів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 6-7 листопада 2015 р.). Житомир: Вид. О.О. Євенюк, 2015. С.195-196 (0,04 д.а.).

 8. Антонюк Е.Р. Ценообразование в сфере оказания аудиторських услуг: концептуальные основи. Проблемы ведения управленческого учёта в Республике Таджикистан: материалы Республиканской научно-практической конференции (г. Душанбе, 1 декабря 2015 г.). Душанбе, 2016. С. 4-9 (0,13 д.а.).

 9. Антонюк О.Р. Аналіз сутнісних характеристик аудиторських послуг, відмінних від аудиту. Майбутнє-аудит: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 19 грудня 2015 року). Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлова. С. 64-65 (0,09 д.а.).

 10. Антонюк О.Р. Роль аудиторських послуг у забезпеченні якості менеджменту суб’єктів господарювання. Економіко-правові виклики 2016 року: збірник матеріалів Шостої міжнародної науково-практичної конференції НАНР (м. Львів,12 січня 2016 року). Львів: НАНР-Національна академія наукового розвитку, 2016. Том.2. С. 16-20 (0,13 д.а.).

 11. Антонюк О.Р. Сучасні тенденції у розвитку конкурентних переваг аудиторських фірм. InternationalScientific-PracticalConferenceModernTransformationofEconomicsandManagement in the Era of Globalization: Conference Proceeding (Klaipeda, January 29, 2016). Klaipeda: Baltija Publishing. P. 252-255 (0,13 д.а.).

 12. Антонюк О.Р. До питання значення листа-зобов’язання в процесі надання аудиторських послуг. Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: збірник матеріалів IУ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кременчуг,18-20 лютого 2016 р.). Кременчуг, 2016.
  С.153-154 (0,09 д.а.).


 13. Антонюк О.Р. Проблемні питання реалізації принципу незалежності в процесі надання послуг, відмінних від аудиту: теоретичні аспекти. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХІV Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 25 березня 2016 р.). К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. С.108-111 (0,1 д.а.).

 14. Антонюк О.Р. Принцип компетентності у виконанні завдань з надання впевненості. Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації економічних відносин: тези доповідей Міжнар. наук-практ. конф. (м. Київ, 31 березня-1 квітня 2016 р.). Київ: Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2016. С.5-8 (0,12 д.а.).

 15. Антонюк Е.Р. Направления усовершенствования регулирующих документов сферы аудиторской деятельности в Украине. Развитие финансово-кредитной системы Республики Казахстан в условиях новой глобальной реальности: сборник тезисов Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и 60-летию доктора экономических наук, профессора, Академика МАИН и Российской Академии Естествознания, зав. кафедрой «Финансы» Садвокасовой Куляш Жабыковны (г. Астана, 15 апреля 2016 г.). 2016. Ч.2. С.412-414 (0,09 д.а.).

 16. Антонюк О.Р. Сучасні тенденції у дослідженні принципу незалежності аудиторів. Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації: матеріали Міжнародої науково-практичної конференції (м. Ніжин, 14-15 квітня 2016 р.). Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. 292 с. С. 11-13 (0,12 д.а.).

 17. Антонюк О.Р. Окремі аспекти інституалізації процесів аудиторської діяльності. Інституалізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування: збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 21-22 квітня 2016 р). Рівне: НУВГП. С.12-14 (0,1 д.а.).

 18. Антонюк О.Р. «Аудиторська діяльність» чи «аудиторська практика»? Проблематика узгодження термінології сфери аудиторської діяльності. Всеукраїнська науково-практична он-лайн конференція аспірантів, молодих вчених та студентів «Інновації в економіці (присвячена Дню науки) (м. Житомир, 10-12 травня 2016 р.). Житомир: ЖДТУ. 2016. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/3-2.pdf (0,09 д.а.).

 19. Антонюк О.Р., Чижевська Л.В. Організаційне забезпечення етапів виконання інших послуг професійної аудиторської діяльності. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: тези доповідей учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам’яті д.е.н, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна (м. Київ, 24 березня 2017 р.). Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. С. 205-208 (загальний обсяг 0,13 д.а., особисто автору належить 0,09 д.а.: визначено етапи процесу виконання аудиторських послуг).

 20. Антонюк О.Р. Основні засади контролю якості аудиторських послуг в Україні (відмінних від аудиту). Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 21 квітня 2017 р.). Ужгород: УжНУ «Говерла», 2017. С.372-375 (0,13 д.а.).

 21. Антонюк О.Р. Теорія сталого розвитку як парадигма розвитку ринку аудиторських послуг в Україні. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28-29 квітня 2017 р.). Львів: ЛЭФ, 2017. Ч.2. С. 72-73 (0,04 д.а.).

 22. Антонюк О.Р. Контроль якості аудиторських послуг: проекція практики на методичне забезпечення аудиту суб’єктів суспільного інтересу. Розвиток обліку, аналізу, аудиту суб’єктів суспільного інтересу: тези виступів Міжнародної наукової конференції (м. Житомир, 20-21 жовтня 2017 р.). Житомир: Вид-ць Євенюк О. С. 374-376 (0,1д.а.).

 23. Антонюк О.Р. Економічна природа договірних відносин в процесі надання аудиторських послуг (відмінних від аудиту). Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 січня 2018 р.). Львів: ЛЕВ, 2018. Ч.2. С.67-68 (0,09 д.а.).

 24. Антонюк О.Р. Фактори формування винагороди за аудиторські послуги: нормативний та методичний аспекти. Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.). Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла». 2018. С.273-276 (0,13 д.а.).

 25. Антонюк О.Р., Чижевська Л.В. Принцип компетентності та конкурентні можливості сучасного аудитора. Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподаткування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю кафедри обліку і аудиту НУВГП ( м. Рівне, 22 листопада 2018 р.). Рівне: НУВГП, 2018. С.112-114 (загальний обсяг 0,01 д.а., особисто автору належить 0,006 д.а.: обґрунтована актуальність отримання аудитором нових компетентностей).

 26. Антонюк О.Р.Класифікація аудиторських послуг в практиці роботи аудиторів України. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. Сопка В.В. (м. Київ, 7 грудня 2018 р.). К.:КНЕУ. 2018. С. 179-180
  (0,04 д.а.).


Інші видання:

 1. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.) Використання аналітичних процедур при плануванні аудиторської перевірки. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Рівне. 2004. Частина ІІ. Випуск 4 (28). С.233-238 (0,2 д.а.).

 2. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.), Остропольська Р.В. Принцип незалежності в професійній діяльності аудиторів України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2004. Вип.2. С.135-142 (загальний обсяг 0,17 д.а., особисто автору належить 0,08 д.а.: узагальнені чинники впливу на незалежність аудиторів).

 3. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.) Супутні аудиторські послуги: суперечності класифікації. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. 2005. Випуск 11(2). С.139-146 (0,21д.а.).

 4. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.), Стрибулевич Т.О. Організація і методика аудиту. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2008. 163 с. (загальний обсяг 9,5 д.а., особисто автору належить 4,75 д.а.: проведена порівняльна характеристика видів аудиторської діяльності).

 5. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.) Аудит. Навчальний посібник. Львів: «Новий світ-2000».2009. 284 с. (19,5 д.а.).

 6. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.), Романюк А.В. Оплата аудиторських послуг як важливий фактор взаємодії аудитора і клієнта. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. 2009.Вип. 4 (48). Частина 2. С. 16-23 (загальний обсяг 0,17 д.а., особисто автору належить 0,08 д.а.: визначена специфіка визначення винагороди при наданні консультаційних послуг та послуг з ведення обліку).

 7. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.), Кропивко Д. До питання визначення відповідальності менеджерів в процесі оцінки аудиторами ефективності систем управління. Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Економіка. Рівне: НУВГП,
  2010. Вип.4 (52).
  Рівне. С. 223-229 (загальний обсяг 0,16 д.а., особисто автору належить 0,08 д.а.: розроблена анкета оцінки якості діяльності менеджменту).

 8. Суха О.Р. (Антонюк О.Р.) Організація і методика аудиту. Рівне: НУВГП, 2010. 73 с. (4,7 д.а.).

 9. Антонюк О.Р. Збірник завдань з дисципліни «Організація і методика аудиту» для студентів спеціальності «Облік і аудит». Рівне: Видавець ПП Дятлик М., 2015.124 с. (8 д.а.).

 10. Антонюк О.Р., Левицька С.О. Перевірка виробничих запасів суб’єктів споживчої кооперації: особливості внутрішнього контролю та проведення узгоджених процедур. Аудитор України. 2017. № 5 (258).
  С.20-29 (загальний обсяг 0,7 д.а., особисто автору належить 0,3 д.а.: визначена логічна послідовність етапів процесу виконання узгоджених процедур).


скачати

© Усі права захищені
написати до нас