Ім'я файлу: анотація.doc
Розширення: doc
Розмір: 62кб.
Дата: 14.05.2022
скачатиAнотація

Комарницький К.С. Способи захисту в адміністративному процесі. Магістерська робота. Кафедра службового та медичного права Інституту права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Дана робота зосереджена на комплексному дослідженні історичних аспектів та сучасної нормативної бази щодо способів захисту в адміністративному процесі. Показано види адміністративно-правових засад захисту прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб від порушень з боку суб'єкта владних повноважень. Виокремлено судову форму захисту та неналежний спосіб захисту.

Зосереджена увага на проблемних питаннях і шляхів їх вирішення щодо адміністративних процесуальних засобів захисту прав, свобод та інтересів суб'єктів, які не наділені владними повноваженнями.
Abstract

Komarnytsky K.S. Methods of protection in the administrative process. Master thesis. Department of Service and Medical Law of the Institute of Law of Kyiv National University Taras Shevchenko.

This work focuses on a comprehensive study of historical aspects and current regulations on methods of protection in the administrative process. The types of administrative and legal principles of protection of the rights, freedoms and interests of individuals and legal entities from violations by the subject of power are shown. The judicial form of protection and improper method of protection are singled out.

The focus is on problematic issues and ways to resolve them in relation to administrative procedural means of protecting the rights, freedoms and interests of entities that are not endowed with power.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас