1   2   3   4
Ім'я файлу: РЗ бюджетна система.docx
Розширення: docx
Розмір: 147кб.
Дата: 15.10.2020

ΙΙΙ. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОЗНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО (МІСЦЕВОГО) БЮДЖЕТУ

3.1 Формування прогнозних показникі


Формування прогнозних показників міського бюджету м. Днупра на 2020-2021 роки здійснено на підставі діючих положень податкового законодавтва Укрвїни, побудованих на принципах децентралізації фінансів і зміцненя основи місцевого самоврядування, основних макроекономічних показників соціального та економічного розвитку міста.

Метою прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом на рівні міського бюджету як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку регіону та можливостями міського бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз грунтується на принципах збаланованості, обгрунтованості, ефективності та результативності.

Прогноз зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи міста, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки адміністративно-територіальних одиниць, установлення взаєозв'язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов'язень.

На середньострокову перспективу завданнями міського бюджету є:

 • забезпечення виконання дохідної частини міського бюджетку відповідно до показників, затверджених міською радою;

 • вжиття заходів щодо залучення доходів до міського бюджету та визначення резервів зростання доходів міського бюджету;

 • забезпечення надходжень податкових і не податкових доходів міського бюджету не тільки в планових обсягах, але й з позитивною динамікою до вітного року;

 • забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та забезпечення заходів, передбачених міськими галузевими програмами;

 • забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та закладів відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розмірів мінімальної заробітньої плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

 • здійснення пріоритетнихвидатків міського бюджету в межах наявного фінансового ресурусу;

 • проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, посилання бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

 • підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

 • забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з Програмою економічного і соціально розвитку міста та Стратегічним планом розвитку міста Дніпропетровська до 2020року;

 • стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міського бюджетуТаблиця 2.7 – Прогнозны показники міського бюджету на 2020-2021 рокиXПоказник

2020

2021

% виконання плану

грн.

%

грн.

%

Доходи загального фонду

12,860,284,000.00

89.8581121

13,272,433,000.00

90.2273133

103.20482

Доходи спеціального фонду

1,451,483,400.00

89.8581121

1,437,561,700.00

9.77268673

99.040864

РАЗОМ ДОХОДИ

14,311,767,400.00

100

14,709,994,700.00

100

102.782517

Видатки загального фонду

10,202,207,966.00

70.7244988

10,667,856,128.00

71.9767698

104.56419

Видатки спеціального фонду

4,223,073,434.00

29.2755012

4,153,392,672.00

28.0232302

98.3499988

РАЗОМ ВИДАТКИ

14,425,281,400.00

100

14,821,248,800.00

100

102.7449543.2 Здійснення заходів з досконалення державного (міського) бюджету м. Дніпропертровськ


Пріоритетом розвитку галузі в частині повноважень, які відповідно до Бюджетного кодексу України належить до міського рівня, є модернізація системи надання органами місцевого самоврядування адміністративних послуг мешканцям м. Дніпра на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів міста; створення сприятливих умов для мешканців територіальної громади у будь-яких сферах та галузях.

У наступних роках необхідно здійснити такі заходи:

 • стабілізація фінансового стану в усіх галузях, відновлення економічного зростання та підвищення життєвого рівня населення;

 • поліпшення умов життєдіяльності мешканці на основі розвитку економіки як базису для підвищення рівня зайнятості населення то зростання його доходів;

 • посилення інвестиційної активності та удосконалення механізмів управління розвитком міста;

 • оптимізація структури працівників міської ради та її виконавчих органів

Осносними результатами повинні бути:

 • прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на поліпшення рівня життя мешканців територіальної громади міста;

 • удосконалення системи управління містом з урахуванням сучасних тендецій.

 • підвищення якості бюджетного планування


ВИСНОВКИ


Таким чином, з усього викладеного можна зробити такі висновки:

1. Економічні відносини є головною ознакою доходної бази місцевого бюджету і розкривають її природу та значення у процесах відтворення.

2. Суспільство та урядові структури на Україні, на жаль, не до кінця визначили роль місцевих органів влади України та їх фінансових ресурсів для виконання завдань, покладених на них в сучасних мовах. Таке визначення необхідно для реалізації програми дій щодо розбудови місцевих фінансів влади за рахунок зміцнення доходної бази місцевого бюджету, що стане фактором значного підвищення дієвості цих владних структур та запорукою ефективної політики децентралізації.

3. На формування доходної бази місцевих бюджетів впливають різні фактори: економічні, соціальні та політичні.

4. Формування доходної бази місцевих бюджетів за аспектами децентралізації за певних умов є ефективнішим від централізації бюджетних коштів у державному бюджеті та сприяє економічному зростанню. Місцеві органи влади розташовані безпосередньо біля споживачів суспільних благ і, таким чином, здатні оптимально виробляти та розподіляти ці блага.

5. Немає чіткої відповіді на питання про оптимальний рівень децентралізації та її вплив на макроекономічні показники країни .

6. Держава має створити умови для економічного розвитку регіонів, але і адміністративно-територіальні утворення мають використовувати надані їм права та повноваження для власного розвитку. Крім того, кожний рівень влади повинен мати чіткий перелік своїх повноважень та джерел їх фінансування. Причому для того, щоб адміністративно-територіальні утворення могли розробляти довгострокову стратегію розвитку, ці джерела мають бути реальними та стабільними. Водночас повинні існувати чіткі критерії оцінки діяльності регіональних керівників та міра їхньої відповідальності у разі негативних наслідків такої діяльності.

7. Вийти із створеного положення можна тільки за допомогою залучення нових наукових знань і досвіду, чіткого додержання у господарській діяльності рекомендацій науки. Уже набутий досвід показує, що проблема переходу до ринкової економіки вимагає комплексного підходу при формуванні фінансів місцевого рівня та податкової політики, а це висуває на передній план саме модернізацію структури управління. Реформа управління повинна йти шляхом поступової заміни адміністративно-командної системи на ринкову із залученням прийнятних для умов України прикладів зарубіжного досвіду . Спроби проведення подібної реформи набули широкого розповсюдження на прикладі місцевого бюджету в м. Ірпінь. За основу подібної реорганізації було взято досвід Швеції і закріплено в україно-шведському договорі "Про розвиток та перебудову органів місцевого самоврядування у місті Ірпінь".

8. Зміцнення органів місцевого самоврядування шляхом забезпечення формування мінімальної доходної частини місцевого бюджету. Набуття місцевими органами влади такої ж провідної ролі, яку виконують західні муніципалітети. Усе це потребує прискореної розбудови фінансів місцевої влади .

9. Органам місцевого самоврядування доцільно передавати частини функцій з надання суспільних послуг приватним, змішаним та іншим структурам. Тобто місцеві органи влади вже не тільки безпосередньо надають суспільні послуги, а й забезпечують їх надання із залученням ринкових механізмів.

10. Для досягнення позитивного результату при проведенні економічних реформ, слід сформувати ефективну законодавчу базу та зменшити вплив таких негативних факторів, як бюрократизм, корумпованість державних чиновників, асиметричність розвитку регіонів.

При вивченні проблеми місцевого оподаткування важливо також визначитися зі складом і структурою доходної бази місцевих бюджетів

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТРИ

1. Монаєнко А. О. Методи державного регулювання міжбюджетних відносин / Держава та регіони. Серія. Державне управління. - 2008. - № 2. – с. 144-148.

2. Монаєнко А. О. Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні / Держава та регіони. Серія. Державне управління. - 2008. - № 1. – с. 144-151.

3. Монаєнко А. О. Роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні міжбюджетних відносин в Україні / Держава та регіони. Серія. Державне управління. - 2008. - № 4.- С. 158-161.

4. Салямов-Міхєєва К. Д. Міжбюджетні відносини як фінансовий механізм держави / Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 3. – с. 19-25.

5. Ровинский H.H. Государственный бюджет СССР: (учебное пособие для финансово-экономических вузов] / H.H. Ровинский. -М.: Госфиниздат, 1944. – 385с.

6. Бутаков Д.Д. Местные бюджеты стран-членов СЭВ / Под ред. ДД. Бутакова. - М.: Финансы и статистика, 1980. - 147 с.

7. Державний бюджет України: (навч. посіб.] / СІ. Юрій, Й.М. Бескид, І.В. Плішко. - Тернопіль: T.O.B. «ЦМДС», 1998. - 277 с.

8. Финансы. Денежное обращение. Кредит: (учебник] / A.M. Бабич, Л.П. Павлова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 687 с.

9. Романенко О.Р. Фінанси: (підручник] / О.Р. Романенко. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 312 с.

10. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: [навч. посіб.] / Ю.В. Пасічник. - 2 - ге вид, перероб. і доп. -К.: Знання - Прес, 2003.

11. Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів / К.В. Павлюк // Фінанси України. - 2006. - №4.

12. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». -С: ФОП Соколик Б.В., 2007. - 72 с.

13. Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитив¬ної економіки України: [монографія] / К.В. Павлюк. - К: НДФІ, 2006. - 584 с.

14. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки: Пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка; Передмова та наук. редагування В. М. Федосова. — К.: Либідь, 2000. — С. 450.

15. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки. — С. 450—454.

16. Луніна І. Стратегія реформування місцевих бюджетів в Україні // Дзеркало тижня. - 2006. -№6.

17. Лили О. Я. Теоретичні проблеми організації міжбюджетних відносин в Україні / Бюджетна реформа в Україні: проблеми та їх шляхи розв'язання. - К., 2001. - С. 303.

18. Андронов А. В. Фінансове вирівнювання як основа розвитку міста // Економіст. - 2001 -№6.-С61.

19. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси «Новий світ» 2005.

20.Формування ринкових відносин в Україні – 2010. - №3 (106)

21. Економіка промисловості - 2004. - №1 (23)

22. Легкоступ І.І. Формування ринкових відносин в Україні - 2010 - №3

23. Василик О.Д. Державні фінанси : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.Д. Василик. – К.: Вища школа, 1997.

24. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія) : навч.посібник – К.: КНЕУ, 1999. – 164 с.

25.Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів). Навч. посібн. – К.: ЦУЛ. – 2002. – 300с.

26. Василик О.Д. Теорія фінансів: підручн. – К.: НІОС. - 2000. - 416с.

Ресурси Інтернету:

1. Міністерство фінансів України – http://www.minfin.gov.ua/

2. Державний комітет статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Міністерство економіки України - www.me.gov.ua

4. Економічно-правова бібліотека - http://www.vuzlib.net/

5. Електронна бібліотека - http://www.info-library.com.ua/

6. Дніпровська міська рада - https://dniprorada.gov.ua/uk
1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас