1   2   3   4
Ім'я файлу: РЗ бюджетна система.docx
Розширення: docx
Розмір: 147кб.
Дата: 15.10.2020

ΙΙ. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК

2.1 Особливості організації та ведення обліку виконання місцевих бюджетів


Облік виконання бюджету у фінансових органах покладений на відповідні служби залежно від рівня фінансового органу. Так, облік виконання Державного бюджету здійснює Управління бухгалтерського обліку та звітності в складі центрального апарату Державного казначейства та відділи бухгалтерського обліку і звітності територіальних органів Державного казначейства. Облік виконання місцевих бюджетів ведуть головні бухгалтерії у складі обласних, міських (міста Київ і Севастополь) фінансових управлінь державних адміністрацій, а також бухгалтерії районних, міських і районних у містах фінансових відділів.

Фінансові органи належать до бюджетних установ. Крім обліку виконання бюджету вони здійснюють облік виконання своїх кошторисів видатків. Облік виконання бюджету і облік використання кошторису у фінансових органах чітко розмежовані.

Завданнями обліку виконання бюджету є повне, своєчасне і достовірне відображення процесу виконання державного та місцевих бюджетів. Ця інформація має дуже важливе значення для управлінської діяльності в процесі виконання бюджету. Дуже важливим при цьому виступає правильна організація обліку виконання бюджету. Складовими організації обліку є:

 • первинні документи, якими оформляються операції щодо виконання бюджету;

 • облікові реєстри, в яких відображаються ті чи інші операції і порядок ведення запису в них;

 • план рахунків з обліку виконання бюджету держави.

Усі операції з виконання бюджету оформляються документально. Документи, в яких відображаються всі операції, називаються первинними, оскільки вони є вихідними для ведення обліку. Первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення (визначення наведено у Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”). Бухгалтерські документи підписують керівник фіноргану або його заступник і головний бухгалтер, а під час відсутності головного бухгалтера – заступник головного бухгалтера або старший бухгалтер. Для бухгалтерських записів операцій з виконання бюджету у фінансовому органі підставою є наступні належно оформлені документи 22:

 1. Річний розпис бюджету з помісячною розбивкою.

 2. Реєстр доходів, які надійшли до Державного бюджету за відповідний період.

 3. Довідка про надходження до Державного бюджету.

 4. Розпорядження на перерахування коштів з єдиного казначейського рахунка на рахунки нижчезазначених установ, організацій і підприємств.

 5. Повідомлення по взаємних розрахунках.

 6. Платіжні доручення на перерахування коштів із Державного бюджету розпорядникам коштів.

 7. Протокол взаєморозрахунків між розпорядником коштів та платником податків.

 8. Періодична і річна звітність розпорядників коштів про використання виділених бюджетних коштів (про виконання кошторисів доходів і видатків по бюджету).

 9. Виписки установ банків із рахунка для обліку доходів з додатками копій платіжних документів. Щоденна банківська звітність, місячна банківська звітність.

Документи, які надійшли в бухгалтерію, перевіряються;

 • за формою: наявність усіх реквізитів і підписів;

 • за змістом: законність операції, правильність арифметичних розрахунків тощо.

Прийняті до обліку документи оформляються загальним меморіальним ордером за всіма операціями за день. Бухгалтерський облік операцій з виконання всіх видів бюджетів ведеться в облікових реєстрах.

Облікові реєстри – це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.

На основі поточного обліку на початок кожного місяця складають баланс про виконання бюджету. Він складається з активу, який показує фінансові ресурси бюджету на певну дату, їх склад та розміщення, і пасиву, де відображаються джерела утворення ресурсів бюджету.

В активі балансу відображають дебетові залишки по активних рахунках “Ресурси бюджету” і “Видатки” класів рахунків та по активно-пасивних рахунках “Кошти в розрахунках класу рахунків, дебетові обороти по активнопасивних рахунках “Боргові зобов'язання” класу рахунків.

У пасиві балансу відображають кредитові залишки по пасивних рахунках “Доходи” класу рахунків, по активно-пасивних рахунках “Кошти в

розрахунках” класу рахунків, кредитові обороти по активно-пасивних рахунках “Боргові зобов'язання” класу рахунків. У пасиві також відображають залишки по кредиту рахунка “Результати виконання бюджету”,

Баланс фінансового органу (центрального апарату Державного казначейства, територіальних органів казначейства, фінансових управлінь і відділів) про виконання бюджету дає узагальнену інформацію про стан активів і пасивів бюджету за звітний період.

Облік фінансування і видатків бюджету ведеться на різних рахунках. Перерахування грошових коштів на рахунки по фінансуванню капітальних вкладень і розпорядникам коштів по державному і місцевим бюджетам характеризує рух грошових коштів і тому облік цих операцій ведеться на рахунках, по обліку грошових коштів. Використання перерахованих коштів характеризує видатки бюджету.

2.2 Аналіз виконання дохідної частини місцевого бюджету


Виходячи з загальних теоретичних положень, розглянутих у теоретичному розділі, проаналізуємо стан виконання дохідної частини бюджета м. Дніпропетровськ.

Розглянемо виконання загального фонду державного (місцевого) бюджету за доходами у м. Дніпропетровськ за 2018р.. (табл.2.1)

Таблиця 2.1 – Аналіз виконання загального фонду державного (місцевого) бюджету за доходами

№ з/п

Показник

Затверджено

Виконано

% виконання плану

грн.

%

грн.

%

1

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

4,532,687,300.00

23.810608

4,572,754,478.81

24.0777347

100.8839608

2

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

737,804,000.00

3.87574979

745,106,680.77

3.92334227

100.989786

3

Доходи від власності та підприємницької діяльності

94,192,800.00

0.49480312

97,326,251.67

0.51246916

103.3266361

4

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

96,036,000.00

0.50448562

99,230,898.50

0.52249804

103.3267717

5

Інші неподаткові надходження

4,400,368.00

0.02311552

-382,998.15

-0.00201667

-8.703775457

6

Доходи від операцій з капіталом

8,027.00

4.2167E-05

16,849.82

8.8722E-05

209.9142893

8

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

966,827,000.00

5.0788279

966,827,000.00

5.09080557

100

9

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

12,576,380,151.00

66.0648393

12,483,588,446.24

65.7320509

99.2621748

10

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

28,084,162.00

0.14752859

27,163,216.46

0.1430273

96.7207655

 

РАЗОМ ДОХОДІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ

19,036,419,808.00

100

18,991,630,824.12

100

99.7647195


Як ми можемо бачити, згідно до табл. 2.1 майже всі заплановані показники щодо доходів у бюджет були виконані в повному обсязі або перевиконані, але все одно загальна сума доходів менша, ніж запланована.

Рисунок 2.1 – Стурктура загального фонду доходів бюджета м. Дніпропетровськ у 2018 році.Розглянемо винонання спеціального фонду державного (місцевого) бюджету за доходами табл 2.2 м. Дніпропетровськ у 2018 році.

Таблиця 2.2 – Аналіз виконання спеціального фонду державного (місцевого) бюджету за доходами

№ з/п

Показник

Затверджено

Виконано

% виконання плану

грн.

%

грн.

%

1.

Податки на власність

0.00

0

14,440.40

0.00

 

2.

Інші податки та збори

544,966,091.31

19.4635395

464,021,983.19

20.25

85.14694595

3.

Доходи від власності та підприємницької діяльності

18,695,000.00

0.66769452

20,266,122.41

0.88

108.4039712

4.

Інші неподаткові надходження

877,062.00

0.03132439

1,568,887.73

0.06846038

178.8799116

 5.

Власні надходження бюджетних установ

935,359,411.69

33.4064911

933,944,363.12

40.7538297

99.84871606

 6.

Доходи від операцій з капіталом

1,900,000.00

0.06785876

1,963,939.20

0.08569894

103.3652211

 7.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1,105,192,498.00

39.4721033

689,425,434.44

30.0839406

62.38057494

 8.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

192,943,068.00

6.89098843

180,467,463.13

7.87492334

93.53404867

 

РАЗОМ ДОХОДІВ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ

2,799,933,131.00

100

2,291,672,633.62

100

81.84740586

Як ми бачимо, згідно табл. 2.2 загальна сума спеціальних доходів нижча за заплановану та становить 81.9% від запланованого. Це відбулося як наслідок того, що до бюджету поступили не всі заплановані субвенції з державного бюджету.

Рисунок 2.2 – структура доходів спеціального фонду бюджета м. ДніпропетровськПодаткові надходження забезпечують мобілізацію майже три чверті доходів бюджетів України. Тому заслуговує своєї уваги аналіз виконання податкових надходжень державного (місцевого) бюджету м. Дніпропетровськ

Таблиця 2.3 – Аналіз податкових надходжень

№ з/п

Перелік податків

Затверджено

Виконано

% виконання плану

грн.

%

грн.

%

1

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

4,532,687,300.00

77.9420602

4,572,754,478.81

79.19

100.88

2

Податок та збір на доходи фізичних осіб

2,916,308,700.00

50.1475379

2,846,675,864.11

49.30

97.61

3

Податок на прибуток підприємств

1,616,378,600.00

27.7945223

1,726,078,614.70

29.89

106.79

4

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

737,804,000.00

12.6869471

737,804,000.00

12.78

100.00

5

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

 

0

3.05

0.00

0.00

6

Рентна плата за спеціальне використання води

113,219,600.00

1.94687352

112,660,958.16

1.95

99.51

7

Рентна плата за користування надрами

624,393,100.00

10.736784

632,309,655.87

10.95

101.27

8

Плата за використання інших природних ресурсів

191,300.00

0.00328951

136,063.69

0.00

71.13

9

Податки на власність

 0

0

14,440.40

0.00

0.00

10

Інші податки та збори

544,966,091.31

9.37099276

464,021,983.19

8.04

85.15

11

ВСЬОГО НАДІЙШЛО ПОДАТКІВ

5,815,457,391.31

100

5,774,594,902.4

100.00

99.30Рисунок 2.3 – Структура податкових надходженьЗгідно до рис. 2.3 найбільшу частину податкових надходжень займає ПДФО, що є характерним показником місцевих бюдетів.
2.3 Аналіз виконання видаткової частини бюджету

Щоб розглянути виконання бюджету по видаткам розглянемо табл. 2.4

Таблиця 2.4 – Аналіз виконання загального фонду державного (місцевого) бюджету за видатками м. Дніпропетровськ

№ з/п

Показник

Затверджено

Виконано

% виконання плану

грн.

%

грн.

%

1

Державне управління, усього,

56,847,262.00

0.34352864

54,015,563.61

0.33

95.01876029

2

Освіта, усього,

2,087,870,856.12

12.617027

1,951,714,994.21

12.0265084

93.47872204

3.

Охорона здоров’я, усього,

2,872,053,703.88

17.3558528

2,788,147,109.22

17.1806205

97.07851582

4.

Соціальний захист та соціальне забеспечення, усього:

426,286,014.00

2.57605117

422,232,582.16

2.60180596

99.0491286

 5.

Культура і мистецтво, усього,

229,380,681.00

1.38615003

226,929,245.27

1.39834273

98.9312806

 6.

Фізична культура і спорт, усього,

56,966,756.00

0.34425075

54,562,467.14

0.33621506

95.7794878

 7.

Засоби масової інформації, усього,

5,868,600.00

0.03546402

5,868,165.15

0.03615976

99.9925902

 8.

Житлово-комунальне господарство, усього,

595,231.00

0.00359699

595,231.00

0.00366783

100

 9.

Будівництво та регіональний розвиток, усього,

8,644,800.00

0.05224062

7,633,739.32

0.04703926

88.3044063

 10.

Виконання інвестиційних проектів

1,005,100.00

0.00607383

0.00

0

 

 11.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство, усього,

255,710,000.00

1.5452584

253,891,456.14

1.56448444

99.2888257

 12.

Зв’язок, телекомунікації та інформатика, усього,

16,700,000.00

0.10091829

16,657,005.65

0.10264082

99.7425488

 13.

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю, усього,

39,397,002.00

0.23807653

38,966,232.55

0.24011074

98.9065933

 14.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, усього,

1,350,145.00

0.00815894

1,349,790.25

0.00831744

99.973725

 15.

Міжбюджетні трансферти, усього,

10,489,365,274.03

63.387352

10,405,878,824.15

64.121242

99.2040848

 

 

16,548,041,425.03

100

16,228,442,405.82

100

98.0686595


Рисунок 2.4. – Структура видатків загального фонду бюджему м. ДніпропетровськЩоб мати повну картину щодо фінансування різних напрямів соціально-економічної діяльності, необхідно розглянути також виконання спеціального фонду бюджету за витратами м. Дніпропетровськ.

Таблиця 2.5 – Аналіз виконання спеціального фонду державного (місцевого) бюджету за витратами

№ з/п

Показник

Затверджено

Виконано

% виконання плану

грн.

%

грн.

%

1

Державне управління, усього,

600,000.00

0.0084195

599,999.60

0.01

100.00

2

Освіта, усього,

773,704,890.50

10.8570075

715,436,809.20

11.80

92.47

3

Охорона здоров’я, усього,

816,195,125.19

11.4532514

543,738,096.20

8.97

66.62

4

Соціальний захист та соціальне забезпечення, усього

102,879,751.25

1.44365926

92,800,310.61

1.53087032

90.20269731

5

Культура і мистецтво, усього,

23,281,237.88

0.32669378

20,217,495.87

0.33351574

86.84029593

6

Фізична культура і спорт, усього,

28,259,513.63

0.39655139

26,226,215.17

0.43263793

92.80490639

7

Житлово-комунальне господарство, усього,

155,854,559.60

2.18702783

126,362,146.39

2.08451952

81.07696478

8

Будівництво та регіональний розвиток, усього,

2,123,431,031.00

29.7970285

1,634,387,047.23

26.9614897

76.96916092

9

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожньє господарство, усього

2,323,695,895.22

32.6072436

2,228,445,547.70

36.7613117

95.90091166

10

Зв’язок, телекомунікації та інформатика, усього,

13,300,000.00

0.18663214

13,298,159.68

0.21937166

99.98616301

11

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю, усього,

138,520,461.52

1.94378724

133,356,123.90

2.19989492

96.27178717

12

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, усього,

1,129,500.00

0.0158497

1,128,166.00

0.01861067

99.88189464

13

Охорона навколишнього природного середовища

308,983,898.00

4.33581401

240,482,487.69

3.96709342

77.83010353

14

Міжбюджетні трансферти, усього,

316,482,224.24

4.44103421

285,452,938.44

4.70894362

90.19556758

15

РАЗОМ ВИДАТКІВ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ

7,126,318,088.03

100

6,061,931,543.68

100

85.06400456


Рисунок 2.5 – Структура видатків спеціального фонду бюджету м. ДніпропетровськЗгідно данних найбільший обсяг видатків витрачається на транспорт та будівництво, що свідчить про удосконалення міста.

Таблиця 2.6 – Аналіз виконання державного (місцевого) бюджету

Показник

Затверджено

Виконано

% виконання плану

грн.

%

грн.

%
Доходи загального фонду

19,036,419,808.00

87.1776522

18,991,630,824.12

89.2325332

99.7647195

Доходи спеціального фонду

2,799,933,131.00

12.8223478

2,291,672,633.62

10.7674668

81.84740586

РАЗОМ ДОХОДИ

21,836,352,939.00

100

21,283,303,457.74

100

97.46729922

Видатки загального фонду

16,579,546,325.03

69.9385858

16,228,442,405.82

72.8047113

97.88230684

Видатки спеціального фонду

7,126,318,088.03

30.0614142

6,061,931,543.68

27.1952887

85.06400456

РАЗОМ ВИДАТКИ

23,705,864,413.06

100

22,290,373,949.50

100

94.0289439

Згідно з табл 2.6 у м. Дніпропетровськ у 2018 році відсоток виконання плану за доходами становить 97.5%, а за видатками 94%. Це свідчить ,про стабільність розвитку та фінансування міста у 2018 році.1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас