1   2   3   4
Ім'я файлу: РЗ бюджетна система.docx
Розширення: docx
Розмір: 147кб.
Дата: 15.10.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИХ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра Менеджменту ЗЕД та фінансів

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

На тему: « Аналіз виконання місцевого бюджету міста Дніпропетровськ за 2018 рік»

З дисципліни «Бюджетна система»

Виконала:

Студентка групи БФ-46

Андрієнко. К.С.

Керівник:

Кубрак. М.О.

Харків 2019

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

Ι. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ ЗА ПРІРІТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ….7

1.1 Видвткова частина місцевих бюджетів України місцевих бюджетів України………………………………………………………………………….....8

1.2 Приоритетні напрями використання коштів місцевих бюджетів України11

1.3 Формування видаткової частини місцевих бюджетів за програмноцільовим методом як запорука використання бюджетних коштів за пріорітетними напрямами……………………………………………………….13

ΙΙ. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК………….17

2.1 Особливості організації та веденя обліку виконання місцевих бюджетів.17

2.2 Аналіз виконання дохідної частини місцевого бюджету…………………21

ΙΙΙ. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОЗНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО (МІСЦЕВОГО) БЮДЖЕТУ……………………………………………………………………….31

3.1 Формування прогнозних показників……………………………………….31

3.2 Здійснення заходів з досконалення державного (місцевого) бюджету м. Дніпропетровськ…………………………………………………………………33

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...38

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В умовах утвердження в Україні економіки ринкового типу місцеві бюджети виступають одним із найбільш дієвих інструментів реалізації як загальнодержавної, так і регіональної бюджетної політики та вирішення важливих економічних завдань. Ефективне функціонування місцевих бюджетів тісно пов’язане із здійсненням бюджетного процесу як на локальному рівні, так і в розрізі окремих його стадій. Однією зі стадій бюджетного процесу на локальному рівні є виконання місцевих бюджетів. На забезпечення ефективного виконання місцевих бюджетів спрямована діяльність, яка зосереджується на усіх інших стадіях бюджетного процесу, зокрема складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів та складання і затвердження бюджетної звітності про виконання бюджетів.

Серед факторів, які негативно впливають на процес виконання місцевих бюджетів, основними є такі: неефективне та нецільове використання бюджетних коштів, відсутність чіткого розмежування повноважень щодо контролю за виконанням місцевих бюджетів, часткова невідповідність між показниками виконання місцевих бюджетів і показниками соціально-економічного розвитку території.

Ефективність структурних перетворень та загальний стан розвитку на місцях багато залежать від того, які бюджетні ресурси отримають у своє розпорядження місцеві органи влади та через які фінансові важелі це здійснюватиметься. У зв’язку з цим, пошук форм і методів зміцнення фінансів місцевих органів влади в Україні є актуальним завданням. Потребує розв’язання проблема створення соціально-економічних умов і правових основ для того, щоб місцеві органи влади мали достатні кошти для виконання своїх функцій і повноважень.

Водночас у сучасній вітчизняній науці небагато фундаментальних наукових досліджень, присвячених теоретико-методологічним засадам місцевих бюджетів у період трансформації економіки України. Досі немає усталеного підходу до економічної природи, функцій, ролі й призначення місцевого бюджету в умовах економічних і соціальних перетворень, демократизації суспільства.

У зв’язку з цим постає нагальна потреба у поглибленому дослідженні процесу виконання місцевих бюджетів, вивченні теоретичних засад цього процесу, аналізі показників виконання місцевих бюджетів, вивченні іноземного досвіду.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам виконання місцевих бюджетів присвячені праці сучасних українських вчених: О.О. Сунцової, П.К. Бечко, Є.О. Балацького, К. Деві, А.О. Єпіфанова, О.П. Кириленко, О.Д. Василика, В.І. Щербакової, Н.В. Чорної та ін. Належне місце в аналізі цих проблем займають роботи зарубіжних вчених: Г.Б. Поляка, А.А. Айвазова, А.В. Белова, Б.Д. Кима, Н. Шоймена, М. Аптона, Є. Пелінеску.

Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є дослідження процесу виконання місцевих бюджетів, вивчення його особливостей та з урахуванням іноземного досвіду, розробка висновків та пропозицій щодо оптимізації виконання місцевих бюджетів в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

 дослідити та обґрунтувати теоретичні питання щодо процесу виконання місцевих бюджетів;

 розкрити проблеми фінансової самостійності органів місцевого самоврядування в Україні;

 проаналізувати показники виконання місцевих бюджетів України за останні роки за доходами та видатками;

 виявити проблеми, недоліки, упущення процесу виконання місцевих бюджетів, узагальнити передовий досвід;

 обґрунтувати систему заходів щодо вирішення проблем виконання місцевих бюджетів, навести методичні рекомендації та пропозиції щодо використання результатів дослідження в практиці органів місцевого самоврядування. Об’єктом дослідження є теоретичні та практичні аспекти процессу виконання місцевих бюджетів України.

Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів України, а також закономірності, принципи та методи мобілізації та використання коштів місцевими бюджетами.

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу курсового дослідження становлять фундаментальні положення зарубіжних та вітчизняних учених про сутність, функції і роль бюджету у фінансовому забезпеченні й регулюванні соціально-економічних процесів у державі.

У роботі використано діалектичний метод пізнання, а також історичний та логічний методи при виявленні закономірностей еволюції вчення про бюджет, його роль у суспільному відтворенні; системного аналізу - для розкриття процесів формування доходів і здійснення видатків бюджетів у їхньому розвитку, взаємозв’язку та залежності; методи конкретного й абстрактного - для вивчення організації і порядку формування доходів і витрачання бюджетних коштів та кожної їхньої складової, зокрема чинників, що впливають на них; порівняльного аналізу - для оцінки різних систем формування і використання бюджетних коштів, які ґрунтуються на різних моделях бюджетних відносин.

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі й нормативні акти України, дані Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України, монографічна література та періодичні зарубіжні й вітчизняні видання.  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас