1   2   3   4
Ім'я файлу: КП.docx
Розширення: docx
Розмір: 610кб.
Дата: 17.03.2023
скачати

5. Побудова графіка потужностного балансу автомобіля
Рівняння потужностного балансу показує, як розподіляється потужність підводиться до ведучих коліс автомобіля для подолання різних опорів руху.

Рівняння балансу потужності двигуна можуть бути виражені через потужність двигуна Ne:
Ne - Nr - Nψ - NW - Nj = 0 (28)

або через потужність на колесах Nk:
Nk - Nψ - NW - Nj = 0 (29)
де: Nr – потужність, що втрачається в трансмісії;

Nψ, – потужність, що витрачається на подолання сумарних дорожніх опорів

NW – потужність, що витрачається на подолання опору повітря;

Nj – потужність, яка використовується для розгону.
При виконанні курсового завдання спочатку обчислюється потужність на ведучих колесах Nk. Цю величину визначають через потужність Ne, розвивається на колінчастому валу двигуна, з урахуванням потер в трансмісії:
Nk = Ne · η (30)
Значення потужностей Nψ і NW розраховуються з використанням величин Pψ і РW, взятих з таблиці 3.1 для вищої передачі з метою забезпечення всього діапазону швидкостей руху автомобіля УАЗ-452:
(31)
(32)
Отримані значення величин Nψ і NW підсумовуємо.

З таблиці 3.1 вибираються відповідні значення швидкостей руху автомобіля на всіх передачах, які відповідають прийнятим раніше величинам частоти обертання колінчастого валу двигуна.

Дані розрахунки зводяться в таблицю 5.1 і по ним будується графік потужностного балансу автомобіля УАЗ-452.
Таблиця 5.1 – Дані розрахунку

Параметри

Значення параметрів

n, оберти

740

1277

1814

2351

2888

3425

3962

4499

, кВт

15,3

27,96

40,4

52,55

62,5

69,12

72,08

70,2

, кВт

11,4

20,84

30,12

39,17

46,59

51,53

53,73

52,33

, км/ год

4,76

8,21

11,66

15,12

18,57

22,02

25,47

28,93

, км/ год

7,423

12,81

18,2

23,58

28,97

34,36

39,74

45,13

, км/ год

12,41

21,41

30,41

39,41

48,41

57,41

66,41

75,41

, км/ год

19,6

33,82

48,04

62,26

76,48

90,7

104,92

119,14

, кВт

3,35

5,78

8,22

10,65

13,08

15,52

17,95

20,38

, кВт

0,21

1,07

3,07

6,68

12,4

20,66

31,98

46,83

, кВт

3,56

6,85

11,29

17,33

25,48

36,18

49,93

67,21


На графіку потужностного балансу будують такі залежності потужностей від швидкості руху автомобіля:

– Ne = ƒ (V) – тільки для вищої передачі;

– Nk = ƒ (V) – для всіх передач;

– Nψ = ƒ (V)

– Nψ + NW = ƒ (V)
Потужності Nr і Nj визначаються на графіку як різниці

– Nr = Ne - Nk ,

– Nj = Nk - (Nψ + NW).6 Аналіз тягово-швидкісних властивостей автомобіля
Згідно зовнішньої швидкісної характеристики двигуна Memax = 213,4 H·м, розраховане значення трохи більше реального значення, а nM = 2351 об/хв більше реального значення, що пояснюється наближеністю вихідної формули (7).
За отриманими значеннями Memax і MN визначається коефіцієнт пристосовності двигуна:
(33)

Коефіцієнт пристосовності характеризує здатність двигуна долати тимчасово зрослий опір руху без переходу на нижчу передачу.

Середні значення знаходяться в наступних межах:

– для карбюраторних двигунів = 1,30 ... 1,40;

– для дизелів = 1,10 ... 1,15.

За отриманим графіком силового балансу визначається максимально можлива швидкість руху автомобіля Vmax для заданих дорожніх умов (ψ).

Максимально можлива швидкість визначається також за графіком динамічної характеристики, графіку прискорень і графіку потужносного балансу автомобіля. При правильній побудові графіків отримані максимальні значення швидкості повинні бути однаковими на всіх графіках.

За динамічної характеристиці автомобіля для кожної передачі визначаю максимальне дорожнє опір ψmaxi, Яке може подолати автомобіль, критичну швидкість Vkp і максимальний може здолати поздовжній ухил дороги imax при коефіцієнті опору коченню ƒ = 0,10 (ґрунтова дорога після дощу).

максимальний може здолати поздовжній ухил дороги визначається за формулою (23):
imax = ψmax - ƒ (34)
Для зручності сприйняття отримане значення максимального подоланого ухилу видається в процентах.

В нашому розрахунковому випадку для автомобіля УАЗ-452 перераховані параметри складають:

Vmax ≈ 119,14 км / год;

Ψmax1 = Dmax1 ≈ 0,348 Vkp1 ≈ 17 км / год

Ψmax2 = Dmax2 ≈ 0,221 Vkp2 ≈ 26 км / год

Ψmax3 = Dmax3 ≈ 0,130 Vkp3 ≈ 35 км / год

Ψmax4 = Dmax4 ≈ 0,078 Vkp4 ≈ 42 км / год
imax1 = 0,348 – 0,10 = 0,248 = 24,8%

imax2 = 0,221 – 0,10 = 0,121 = 12,1%

imax3 = 0,130 – 0,10 = 0,03 = 3%

imax4 = 0,1012 – 0,10 = 0,0012 = 0,12%.


БІБЛІОГРАФІЧНІЙ СПИСОК


1. Туренко, А. Н. Автотехническая експертизи: навч. посібник / А. Н. Туренко, В. І. Клименко, А. В. Сараєв. - Харків: ХЛАДО, 2007. - 156 с.

2. Сумець, О. М. Основи експертизи дорожньо-транспортних пригод: автотехнічна експертиза: навч. посіб. / О. М. Сумець, В. Ф. Голодний. - Київ: Хай-Тек Прес, 2008. - 160 с.

3. Іларіонов, В. А. Експертиза дорожньо-транспортних пригод: навч. для вузів / В. А. Іларіонов. - М.: Транспорт, 1989. - 255 с.

4. Балакін, В. Д. Експертиза дорожньо-транспортних пригод: навч. посібник / В. Д. Балакін. - Омськ: Изд-во «СибАДИ», 2005. - 136 с.

5. Автотехническая експертизи / В. А. Бекасов, Г. Я. Боград, Б. Л. Зотов, Г. Г. Індиченко. - М.: Юрид. лит., 1967. - 256 с.

6. Чао, І. І. Судова автотехнічна експертиза. Дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди: учеб.-метод. посібник / І. І. Чао. - М.: Изд. центр РВЦСЕ, 2007. - 98 с.

7. Пучкіна, В. А. Основи експертного аналізу дорожньо-транспортних пригод. База даних. Експертна техніка. Методи рішень / В. А. Пучкіна. - Ростов н / Д: ІПО ПІ ПФУ, 2010. - 400 с.
ЗМІСТ


Список використаних скорочень ……………………………………...…….

1

Вступ …………………………………………………..……………….………..

2

1 Вибір вихідних даних ……………………………………………...………..

3

2 Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна…….……..

10

3 Побудова графіків силового балансу……………………….……..……..

15

4 Оцінка показників розгону автомобіля………………………….………..

22

5 Побудова графіка потужностного балансу автомобіля……...………..

29

6 Аналіз тягово-швидкісних властивостей автомобіля…………………..

31

Бібліографічній список………………………………….……………………..

33методичне видання

Григорович Антон Михайлович

Кобріна Наталія Віталіївна

Маковецький Андрій Володимирович


АВТОМОБІЛІ (КП)

Редактор Х. Х. ХХХХХХХХХХ

Зв. план, +2021

Підпісано до друку 00.00.2021

Формат 6084 1/16. Папір офс. № 2. офс. друк

Розум. друк. арк. 2,2. Обл.-вид. арк. 2,5. Наклад 50 пр.

Замовлення.

Видавець и виготовлювач

Національний Аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17

http: // www. khai. edu

Видавничий центр «ХАІ»

61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17

izdat@khai.edu
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, віготовлювачів и розповсюджувачів

видавничої продукції сер. ДК № 391 від 30.03.2001
1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас