Ім'я файлу: курсова робота 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 93кб.
Дата: 21.11.2023
скачати
Пов'язані файли:
Andreieva_bakalavr (1).docx


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Моделювання виробничих і економічних процесів»

на тему:

«Аналіз та моделювання показників праці»

Студентки IV курсу

Спеціальності «Прикладна математика»

ПМ-41

……………………….

Науковий керівник:

д. пед. н., професор

Кондур Оксана Созонтівна

Допущено до захисту «___»________________2020 р.

Івано-Франківськ

2023

ЗМІСТ


ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 5

5

1.1Основні поняття показників праці 5

1.2Аналіз у соціально-трудових відносинах 9

1.3Методи аналізу показників праці. Види аналізу 10

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРАЦІ 13

2.1 Прогнозування та планування рівня продуктивності 13

Основною метою планування продуктивності праці є пошук резервів, використання яких дозволило б організації вийти на більш низький рівень витрат на персонал, ніж досягнутий конкурента-ми, і забезпечити тим самим можливість виживання в умовах ринку. 13

При плануванні продуктивності праці у вітчизняних організаціях застосовуються два методи: метод прямого рахунку і метод планування за факторами. 13

2.2 Кореляційно-регресійний аналіз показників праці 18

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ 23

3.1 Постановка задачі та побудова моделі 23

3.2 Етапи прогнозування і реалізація їх в MS Excel 24

ВИСНОВКИ 29

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 30


ВСТУП


Виробництво матеріальних благ і послуг передбачає наявність двох факторів, а саме матеріальних і людських ресурсів. Якщо раніше основна увага приділялася першого фактору, то в даний час все більше говорять про гуманізацію економіки, що означає переміщення акценту на людину. Таким чином, визнається, що необхідною умовою успішного функціонування економіки є дотримання інтересів людини.

Без людей немає організації. Без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити. Безсумнівно, що трудові ресурси, що відносяться до соціально-економічної категорії, є одним з найважливіших аспектів теорії і практики управління.

У кожній країні і кожній її галузі виробництво залежить від ряду факторів. Такими факторами є кадри, праця і оплата праці на підприємстві. Кадри найбільш коштовна і важлива частина продуктивних сил суспільства. В цілому ефективність виробництва залежить від кваліфікації робітників, їхні розміщення і використання, що впливає на обсяг і темпи приросту вироблюваної продукції, використання матеріально-технічних засобів. Те чи інше використання кадрів прямим образом зв'язано зі зміною показника продуктивності праці. Зростання цього показника є найважливішою умовою розвитку продуктивних сил країни і головним джерелом зростання національного доходу. На зростання продуктивності праці впливає існуюча в кожен момент часу система оплати праці,

Трудові ресурси надають руху матеріально-речові елементи виробництва, створюють продукт, вартість і додатковий продукт у формі прибутку.

Таким чином, одним з ключових факторів виробництва будь-якого виду товарів і послуг є трудові ресурси. У сучасних умовах саме трудові ресурси розглядають як найбільш цінний капітал, яким володіє підприємство.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що керівництво кожного підприємства має чітко знати, як важливий аналіз показників праці для ефективного використання трудових ресурсів і для грамотної організації роботи підприємства.

Метою курсової роботи є оцінка трудових показників підприємства, аналіз трудових ресурсів, їх складу і особливостей їх використання.


РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

  1. Основні поняття показників праці


Показники праці- найважливіші параметри господарсько фінансової діяльності будь-якого підприємства незалежно від його профілю і організаційно-правової форми.

Основними показниками праці є наступні: фонд заробітної плати праці, середньооблікова чисельність працівників, рівень витрат на оплату праці у відсотках до обороту, продуктивність праці (середній виробіток на одного працівника), середня заробітна плата. Всі ці показники залежать від обсягів діяльності і суми заробітних коштів і пов'язані між собою.

Продуктивність праці є ступінь плідності (результативності) доцільної діяльності її працівників у сфері послуг, тобто обсягом товарообігу, торгових послуг або інших робіт, що припадають на одного середньооблікового працівника в одиницю часу (день, місяць, квартал, рік). Цей показник називають виробленням на одного працівника. Він характеризує як торгово-технологічний процес (в громадському харчуванні- виробничо-торговий), так і повноту задоволення попиту населення в різних видах послуг.

Зростання продуктивності праці має велике значення для організації. Він свідчить про зниження витрат на реалізацію товарів і надання послуг. За рахунок зростання продуктивності праці збільшується обсяг товарообігу і послуг, а отже, зростає і прибуток.

Зростання продуктивності праці тягне збільшення заробітної плати працівників при зниженні сукупних витрат на оплату праці, дозволять успішніше здійснювати реконструкцію і технічне переозброєння підприємства, сприяє зростанню його рентабельності і конкурентоспроможності.

Показник продуктивність праці виконує такі функції: планову, облікову та стимулюючу.

Планова функція є найважливішою, так як за допомогою показників продуктивності обґрунтовується планова чисельність працівників, обсяг трудовитрат зіставляється з їх необхідною кількістю, розраховуються витрати по заробітній платі.

Облікова функція проявляється в вимірі та оцінці, пошуку можливих резервів зростання продуктивності, оцінки ефективності функціонування праці на підприємстві шляхом порівняння темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати.

Стимулююча функція реалізується через відповідність рівня заробітної плати працівника рівню його кваліфікації, а також зростанню індивідуальної продуктивності праці.

Продуктивність праці в торгівлі та громадському харчуванні вимірюється двома показниками: виробленням і трудомісткістю.

Вироблення вимірюється обсягом виконаних робіт і послуг в одиницю часу або на одного працівника. Вироблення на одного працівника визначається як відношення обсягу товарообігу торгового підприємства (громадського харчування за певний період до середньооблікової чисельності працівників за цей період.

 , (1)

де ПТ продуктивність праці;

ОТ- обсяг товарообігу;

Ч середньооблікова чисельність працівників.

Середньооблікова чисельність працівників являє собою відношення суми виручки від реалізації товарів до суми вироблення на одного працівника.

 , (2)

де Ч середньооблікова чисельність працівників;

ОТ- обсяг товарообігу;

СВ середній виробіток на одного працівника (продуктивність праці).

Фонд заробітної плати є найважливішим показником з праці, так як витрати по оплаті праці становлять як правило, найбільшу питому вагу в величині витрат підприємства.

Фонд заробітної плати включає в себе:

 оплату за відпрацьований час, в тому числі компенсаційні виплати, пов'язані з режимом і умовами праці (районні коефіцієнти, доплати за роботу в святкові і вихідні дні) і т.д;

 оплату за невідпрацьований час (відпустку, оплата простоїв не з вини працівника, вихідна допомога тощо);

 одноразові заохочувальні виплати, в тому числі матеріальна допомога, яка надається більшості працівників, премії незалежно від джерел їх виплат, грошова компенсація за невикористану відпустку, одноразові заохочення, включаючи вартість подарунків;

 виплати на харчування, житло, паливо.

Склад заробітної плати торгового підприємства вимірюється в грошовій і натуральній формі. У грошовій формі це заробітна плата за виконану роботу, виплати стимулюючого характеру, виплати компенсуючого характеру, оплата за невідпрацьований час, грошові компенсації.

У натуральній формі це вартість продукції, що видається в натуральній формі, вартість видаються безкоштовно форменого одягу, обмундирування або сума пільг у зв'язку з продажем їх за зниженими цінами, вартість подарунків працівникам до ювілейних дат, свят, оплата путівок працівникам на лікування, відпочинок, екскурсії за рахунок підприємства; надання харчування працівникам в їдальнях, буфетах безкоштовно або за зниженими цінами; матеріальна допомога, яка надається безпосередньо працівнику; оплата житла, квартирної плати, проїзду до місця роботи транспортом загального користування, абонементів у групи здоров'я, передплати на газети та журнали; суми прибутку, спрямовані на придбання акцій або відкриття особових рахунків для своїх працівників; страхові внески, що сплачуються фірмами за договорами особистого майнового страхування,

Фонд заробітної плати визначається як відношення обсягу товарообігу за певний період до середньооблікової чисельності працівників за цей період.

 , (3)

де ФЗП- фонд заробітної плати;

СЗ середня заробітна плата на одного працівника;

Ч середньооблікова чисельність працівників.

Середня заробітна плата одного працівника розраховується шляхом ділення фонду заробітної плати на середньоспискову чисельність працівників.

 , (4)

де СЗ середня заробітна плата на одного працівника;

ФЗП- фонд заробітної плати;

Ч середньооблікова чисельність працівників.

Взаємозв'язок і взаємозалежність між абсолютними показниками з праці використовуються при їх аналізі і плануванні і по відношенню до індексів цих показників. Це дозволяє виявляти і встановлювати необхідні співвідношення між усіма показниками по праці, зокрема між темпами зростання вироблення і середньою заробітною платою, між індексами витрат на оплату праці і чисельністю працівників і т.п.

Показники по праці складаються під впливом різних факторів. Вони багато в чому залежать від суми обороту з реалізації товарів. З ростом обороту збільшується вироблення на одного працівника. Цей фактор найбільший вплив має на підприємствах з невеликим обсягом обороту, в яких збільшення товарообігу до певного рівня, як правило, не тягне за собою зростання чисельності працівників.

Значний вплив на середню суму вироблення в розрахунку на одного працівника торгівлі надає структура обороту роздрібної торгівлі, так як трудомісткість реалізації груп товарів на 1000 рублів неоднакова. Однак нормування праці в торгівлі ускладнено через широку номенклатуру товарів, різних умов організації обслуговування покупців, ціноутворення.

При відсутності товарно групових норм праці вивчення трудомісткості реалізації товарів може бути вироблено на основі даних про суму обороту спеціалізованих магазинів та відділів.
  1. Аналіз у соціально-трудових відносинах


Соціально-трудові відносини характеризують економічні, психологічні та правові аспекти взаємозв'язків індивідуумів і соціальних груп в процесах, обумовлених трудовою діяльністю. Аналіз соціально-трудових відносин зазвичай проводить за трьома напрямками: суб'єкти; предмети, типи.

Суб'єктами соціально-трудових відносин є індивідууми чи соціальні групи. Для сучасної економіки найбільш важливими суб'єктами даних відносин є: наймані працівники, профспілка, роботодавець, союз роботодавців, держава.

Найманий працівник - це людина, що уклала трудовий договір з представником підприємства, громадської організації або держави.

Роботодавець - це людина, якого наймає для виконання роботи одного або декількох працівників. Роботодавець може бути власником засобів виробництва або його представником. Зокрема, роботодавцем є керівник державного підприємства, який в свою чергу, є найманим працівником по відношенню до держави.

Професійна спілка створюється для захисту економічних інтересів найманих працівників або осіб вільних професій в певній сфері діяльності. Найважливішими напрямками діяльності профспілки є: забезпечення зайнятості та оплата праці.

Держава як суб'єкт соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки виступає в наступних основних ролях: законодавець, захисник прав громадян і організацій, роботодавець, посередник і арбітр при трудових спорах.

Взаємозв'язку між суб'єктами соціально-трудових відносин виникають при різних умовах: працівник-працівник; працівник- роботодавець; профспілка-роботодавець; роботодавець-держава; працівник-держава та ін.

Предмети соціально-трудових відносин визначаються цілями, для досягнення яких прагнуть люди на різних етапах їх діяльності. Прийнято розрізняти три основних стадії життєвого циклу людини:

 • від народження до закінчення навчання;

 • період трудової і / або сімейної діяльності;

 • період після трудової діяльності.

На першій стадії соціально-трудові відносини пов'язані переважно з проблемами професійного навчання. На другий - основними є відносини найму і звільнення, умов і оплати праці. На третій - центральної є проблема пенсійного забезпечення.

Найбільшою мірою предмети соціально-трудових відносин обумовлені двома блоками проблем: зайнятість; організація і оплата праці.

Перший з цих блоків визначає можливості забезпечення людей засобами існування, а також реалізації індивідуальних здібностей. Другий блок пов'язаний з умовами праці, характером взаємин у виробничих колективах, відшкодуванням витрат робочої сили, можливостями для розвитку людини в процесі трудової діяльності.
  1. Методи аналізу показників праці. Види аналізу


Методи аналізу характеризують алгоритм виконання роботи і припускають використання комплексу прийомів, що показують способи проведення розрахунків.

Порівняльний метод дозволяє виявити абсолютне і відносне відхилення аналізованого показника від показника, прийнятого за базу для порівняння.

Порівняльний метод передбачає введення в якості бази порівняння еталонних характеристик, міжнародних стандартів, сучасних зарубіжних і вітчизняних аналогів.

Факторний метод полягає в аналізі чинників, що впливають на рівень і динаміку показників продуктивності праці, визначенні характеру і величини впливу кожного фактора і їх сукупності в цілому.

Метод дедукції передбачає побудову аналізу від загального до конкретного: наприклад, спочатку оцінку змін продуктивності на рівні організації в цілому, потім - по підрозділам, з визначенням їх впливу на загальний показник.

Метод індукції (рух від часткового до загального) - навпаки, побудований на попередньому аналізі продуктивності на робочих місцях, ділянках, в цехах, а потім - на підприємстві в цілому.

Метод інтерполяції полягає у визначенні невідомих проміжних величин на основі відомих показників.

Метод екстраполяції дозволяє визначити невідомі величини за межами відомих.

В ході аналізу використовується широкий набір різних прийомів (їх також називають методами обробки вихідних даних і знаходження окремих залежностей). Широко використовуються прийоми:

• угруповання (розподіл показників на групи за різними ознаками);

• індексного та процентної оцінки динаміки показників (розрахунок темпів зростання, приросту, середньорічні темпи зростання за ряд років);

• абсолютних різниць (розрахунок абсолютних відхилень аналізованого показника від базового);

• ланцюгових підстановок (визначення впливу окремих факторів, що впливають па показник продуктивності шляхом послідовної заміни базового значення кожного фактора, наприклад, на фактичне).

Балансовий прийом передбачає порівняння взаємопов'язаних показників, оцінку наявності та використання ресурсу (наприклад, баланс робочого часу). Кореляційно-регресійний аналіз дозволяє визначати тісноту зв'язку між зміною факторних і результуючих ознак, особливо у випадках відсутності прямої функціональної залежності (наприклад, вплив на продуктивність праці змін в системі матеріального заохочення). Можливо також застосування соціологічних досліджень, що дозволяють вивчати, наприклад, вплив задоволеності працею або взаємовідносин в колективі на результати діяльності. Експертна і логічна оцінка передбачає виявлення думки фахівців про процеси, явища, причинно-наслідкові зв'язки на основі їх досвіду і логічних висновків.

Залежно від періодичності проведення, завдань, глибини дослідження виділяють наступні види аналізу.

Попередній аналіз передує розробці планових показників, передбачає дослідження наявних резервів зростання продуктивності, фінансових можливостей їх використання, оцінку необхідного і можливого підвищення продуктивності праці.

Поточний (оперативний) аналіз ведеться постійно всередині кожного періоду (квартал, місяць, декада) і має на меті виявлення причин відхилення фактичних показників від плану, оперативне усунення причин цих відхилень або коригування планових завдань.

Підсумковий (детальний) аналіз проводиться за рік з широкого кола показників.

Перспективний аналіз виявляє тенденції розвитку економічної ситуації і є основою для економічних прогнозів, розробки перспективних планів і цільових програм.

Тематичний аналіз має на меті вирішення окремих проблем (скорочення втрат робочого часу через травматизм і захворюваності, зниження надлишкової плинності кадрів, зменшення частки шлюбу та ін.).

Інформаційною базою для аналізу служать планово-нормативна документація організації, форми федерального державного статистичного спостереження, бухгалтерська звітність, акти ревізій, довідки обстежень та перевірок та ін.

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРАЦІ
2.1 Прогнозування та планування рівня продуктивності

Основною метою планування продуктивності праці є пошук резервів, використання яких дозволило б організації вийти на більш низький рівень витрат на персонал, ніж досягнутий конкурента-ми, і забезпечити тим самим можливість виживання в умовах ринку.

При плануванні продуктивності праці у вітчизняних організаціях застосовуються два методи: метод прямого рахунку і метод планування за факторами.


За допомогою методу прямого рахунку розраховується можливе зменшення чисельності персоналу під впливом конкретних організаційних і технічних заходів. При цьому спочатку визначається планова чисельність персоналу за окремими категоріями з урахуванням її можливого скорочення в результаті впровадження запланованих заходів. Потім на підставі розрахованої планової чисельності персоналу і планового випуску продукції обчислюються рівень продуктивності праці і темпи її зростання в порівнянні з базовим періодом.

В умовах ринку перевага повинна бути віддана другому методу планування продуктивності праці, так як він дозволяє виділити вплив зовнішніх факторів, що не залежать від організації. Застосування методу планування за факторами передбачає насамперед чітку класифікацію факторів, єдину для всіх рівнів управління.

Прогнозування продуктивності праці на майбутній період проводиться на основі розрахунку впливу факторів на його величину. Для визначення впливу того чи іншого фактора на зростання продуктивності праці розраховується економія робочої сили по відношенню до чисельності працівників, необхідної для виконання заданого обсягу робіт при базовій вироблення. Вихідна чисельність працівників (Чі) на даний обсяг робіт може бути визначена наступним чином:

а) при незмінній структурі обсягу виробництва

,

де Чбаз - чисельність працівників базового періоду, чол.;

б) при наявності структурних зрушень

,

де - чисельність працівників і-го структурного підрозділу, чол.;

ІОП. - зростання обсягу виробництва і-го структурного підрозділу.

Найважливішим фактором, що впливає на зростання продуктивності праці, є підвищення технічного рівня виробництва.

Економію робочої сили за рахунок модернізації або впровадження нового обладнання можна розрахувати за формулою:де М - загальна кількість одиниць обладнання;

Мст - кількість немодернізованих обладнання;

Мм - кількість нового або модернізованого обладнання;

Пт - зростання продуктивності праці при експлуатації нового або модернізованого обладнання,%;

Тд - число місяців дії нового або модернізованого обладнання; Тк - календарна кількість місяців у розрахунковому періоді.

Економія чисельності працюючих (ЕЧппп) визначається за формулою:де вихідна чисельність працюючих для виробництва планового обсягу продукції виходячи * з вироблення базисного періоду;

УЗ - частка робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування, до чисельності промислово-виробничого персоналу,%;

Ер - відносна економія чисельності робітників,%:Наступна група факторів, що враховуються при визначенні продуктивності праці, пов'язана з удосконаленням управління, організації виробництва і праці. Сюди відносяться заходи щодо поліпшення управління виробництвом, підвищення рівня спеціалізації, скорочення втрат від браку продукції, зниження числа робітників, які не виконують встановлені норми виробітку, та ін

При розрахунку зростання продуктивності праці за рахунок удосконалення управління виробництвом використовується метод порівняння. При цьому порівнюються існуюча на даному підприємстві чисельність працівників управління із зайнятими у сфері управління на передових підприємствах з більш досконалою структурою управління, а також з проектними даними. Вплив удосконалення нормування праці на зростання її продуктивності встановлюється прямим рахунком, тобто знаходженням співвідношення між чисельністю працівників при науково обгрунтованих нормах та існуючої чисельністю.

Зростання продуктивності праці за рахунок підтягування робітників, які не виконують норми виробітку, визначається двома способами:

1) обчисленням безпосереднього росту продуктивності праці за рахунок підтягування які не виконують норми до 100 %-го або середнього відсотка вироблення колективу:де і -чисельність робочих по групах у яких рівень виконання норми нижче 100%

- середнє виконуване вимог відповідно груп

Д- питома вага робочих, не виконуючих норм загальної чисельності робітників

2) виявленням економії чисельності працівників за рахунок заходів з виконання норм виробітку працюючим
де Прн - планове підвищення рівня виконання норм виробітку групою робітників, які не виконують норми виробітку,%',

УВрн - питома вага групи робітників, які не виконують норми виробітку, в загальній чисельності працюючих,%;

У-питома вага групи робітників-відрядників, що не виконують норми виробітку, в загальній чисельності робітників;

0,5 - коефіцієнт, що показує рівномірність підвищення рівня виконання норм протягом усього планованого періоду.

Економія робочої сили за рахунок спеціалізації виробництва і збільшення кооперованих поставок знаходиться за співвідношенням:де питома вага робітників у чисельності промислово-виробничого персоналу,%

Скорочення невиходів на роботу веде до економії чисельності робітників, яку можна обчислити так:де Фпл і Фбаз кількість робочих днів, які відпрацьовуються одним робітником відповідно в плановому і базисному періодах.

Скорочення браку продукції сприяє економії робочої сили робітників-відрядників, величина якої може бути визначена таким чином:де Ббаз і БПЛ - втрати від браку у відсотках до собівартості продукції відповідно-

але в базисному і плановому періодах;

Чрбазс - чисельність робітників-відрядників у базисному періоді.

Економія чисельності при усуненні нераціональних витрат праці розраховується за формулою:де Дбаз і Дпл - доплати робітникам-відрядникам за відхилення від запроектованих технологічних процесів у загальному фонді заробітної плати робітників відповідно в базисному і плановому періодах,%.

Вплив зрушень у складі (асортименті) продукції на економію робочої сили встановлюється таким чином:


де Тбаз і Тпл - питома трудомісткість продукції відповідно в базисному і плановому періодах, нормо-год;

Qпл - обсяг продукції в плановому періоді;

Квн - коефіцієнт виконання норм виробітку в плановому році;

Фпл - фонд корисного часу роботи одного робітника в плановому році, ч.

Вплив природних умови на величину чисельності працівників залежить від наступних пропорцій:де Тро і Трп - трудомісткість одиниці продукції при колишніх і змінених природних умовах, нормо-год;

Кп - коефіцієнт, що враховує час зміни природних умов.

Вплив кожного фактора на зростання продуктивності праці знаходиться за формулою:де - економія робочої сили по 1-му фактору, чол.;

. - економія робочої сили, обчислена по всіх факторів, чол.

Приріст продуктивності праці по всіх факторів визначається шляхом підсумовування його приросту по кожному фактору або за формулою:2.2 Кореляційно-регресійний аналіз показників праці


Кореляція і регресія тісно пов'язані між собою: перша оцінює силу (тісноту) статистичної зв'язку, а друга досліджує її форму. Та й інша служать для визначення наявності або відсутності зв'язку між явищами.

Відповідно до сутністю кореляційного зв'язку її вивчення має два завдання:

1) вимірювання параметрів рівняння, що виражає зв'язок середніх значень залежної змінної зі значеннями незалежної змінної - однієї або декількох (залежність середніх величин результативної ознаки від значень одного або декількох факторних ознак);

2) вимір тісноти зв'язку двох (або більшої кількості) ознак між собою.

Перше завдання вирішується оцінкою параметрів рівняння регресії. Друга - розрахунком коефіцієнтів кореляції.

Друге завдання специфічна для статистичних зв'язків, а перша розроблена для функціональних зв'язків і є основним методом вирішення задачі знаходження параметрів рівняння зв'язку є метод найменших квадратів, розроблений Гауссом. Він складається в мінімізації суми квадратів відхилень фактично виміряних значень залежної змінної y від її значень, обчислених за рівнянням зв'язку з факторингу ознакою, одним або декількома, х.

Для вимірювання тісноти зв'язку застосовується ряд показників. При парному зв'язку тіснота зв'язку вимірюється насамперед кореляційним відношенням.

 Квадрат кореляційного відношення - це відношення між груповою дисперсією результативної ознаки, яка виражає вплив відмінностей групуючої факторної ознаки на середню величину результативної ознаки, до загальної дисперсії результативної ознаки, що виражає вплив на нього всіх причин і умов. квадрат кореляційного відносини називається коефіцієнтом детермінації.

Рівняння кореляційної зв'язку вимірює залежність між варіацією результативної ознаки і варіацією факторної ознаки (ознак). Заходи тісноти зв'язку вимірюють частку варіації результативної ознаки, яка пов'язана кореляційно з варіацією факторної ознаки (ознак).

Інерпретувати кореляційні показники слід строго в термінах варіації відхилень від середньої величини. Якщо ж завдання дослідження полягає у вимірюванні зв'язку не між варіацією двох ознак в сукупності, а між змінами ознак об'єкта в часі, то метод кореляційного-регресійного аналізу вимагає внесення суттєвих змін.

З вищенаведеного положення про інтерпретацію показників кореляції випливає, що не можна трактувати кореляцію ознак як причинний зв'язок їх рівнів.

Метод кореляційно-регресійного аналізу не може пояснити ролі факторних ознак у створенні результативної ознаки. Це дуже серйозне обмеження методу, про який не слід забувати.

Наступний загальне питання - це питання про «чистоту» вимірювання впливу кожного окремого факторного ознаку. Угруповання сукупності по одному факторному ознаку може відобразити вплив саме цього чинника на результативний ознак за умови, що всі інші фактори не пов'язані з досліджуваним, а випадкові відхилення і помилки взаємопогасимі у великій сукупності. Якщо ж досліджуваний фактор пов'язаний з іншими факторами, що впливають на результативну ознаку, буде отримана не «чиста» характеристика впливу тільки одного фактора, а складний комплекс, що складається як з безпосереднього впливу фактора, так і з його непрямих впливів, через його зв'язок з іншими факторами і їх вплив на результативну ознаку. Дане положення повністю відноситься і до парного кореляційного зв'язку.

Однак корінна відмінність методу кореляційно регресійного аналізу від аналітичної угруповання полягає в тому, що кореляційно-регресійний аналіз дозволяє розділити вплив комплексу факторних ознак, аналізувати різні сторони складної системи взаємозв'язків. Якщо метод комбінованої аналітичної угруповання, як правило, не дає можливість аналізувати більш трьох чинників, то кореляційний метод при обсязі сукупності близько 100 одиниць дозволяє вести аналіз системи з 8 - 10 факторами і розділити їх вплив.

Країни, що розвиваються на базі кореляційно-регресійного аналізу багатовимірними методами дозволяють синтезувати вплив ознак, виділяючи з них безпосередньо невраховувані глибинні чинники. Наприклад, вивчаючи кореляцію ряду ознак інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, таких як фондозабезпеченість, витрати праці на одиницю площі, енергозабезпеченість, внесення добрив на одиницю площі, щільність поголів'я худоби, можна синтезувати їх вплив на рівень продукції з одиниці площі, або на продуктивність праці, отримавши узагальнений фактор «інтенсифікація виробництва», безпосередньо невимовний.

Правильне застосування та інтерпретація результатів кореляційно-регресійного аналізу можливі лише при розумінні всіх специфічних рис, достоїнств і обмежень методу.

Необхідно сказати і про інші завдання, розв'язувані за допомогою кореляційно-регресійного методу, що мають не формально математичний, а змістовний характер.

1. завдання виділення найважливіших факторів, що впливають на результативну ознаку. Це завдання вирішується в основному на базі заходів тісноти зв'язку ознак-факторів.

2. завдання оцінки господарської діяльності щодо ефективності використання наявних факторів виробництва. Це завдання вирішується шляхом розрахунку для кожної одиниці сукупності тих величин результативних ознак, які були б отримані при середній по сукупності ефективності використання факторів в порівнянні їх з фактичними результатами виробництва.

3. завдання прогнозування можливих значень результативної ознаки при заданих значеннях факторних ознак.

Таке завдання вирішується шляхом підстановки очікуваних або плануються, або можливих значень факторних ознак в рівняння зв'язку і обчислення очікуваних значень результативної ознаки.

Доводиться вирішувати і зворотну задачу: обчислення необхідних значень факторних ознак для забезпечення планового, або бажаного, значення результативної ознаки в середньому і за сукупністю. Це завдання зазвичай не має однозначної відповіді в рамках даного методу і повинна доповнюватися постановкою і рішенням оптимізаційної задачі на знаходження найкращого з можливих варіантів її вирішення

4. завдання підготовки даних, необхідних в якості вихідних для вирішення оптимізаційних завдань. Наприклад, для знаходження оптимальної структури виробництва в районі на перспективу вихідна інформація повинна включати показники продуктивності на підприємствах різних галузей і форм власності. У свою чергу, ці показники можуть бути отримані на основі кореляційно-регресійної моделі або на основі тренду динамічного ряду.

При вирішенні кожної з названих завдань потрібно враховувати особливості і обмеження кореляційно-регресійного методу. Всякий раз необхідно спеціально обгрунтувати можливість причинного інтерпретації рівняння як об'єднуючого зв'язок між варіацією фактора і результату. Важко забезпечити роздільну оцінку впливу кожного з факторів. В цьому відношенні кореляційні методи глибоко суперечливі. З одного боку, їх ідеал - вимір чистого впливу кожного фактора. З іншого боку, такий вимір можливо при відсутності зв'язку між факторами і випадкової варіацією ознак. А тоді зв'язок є функціональною, і кореляційні методи аналізу зайві. У реальних системах зв'язок завжди має статистичний характер, і тоді ідеал методів кореляції стає недосяжним. Але це не означає, що дані методи не потрібні.

Зазначене протиріччя означає просто недосяжність абсолютної істини в пізнанні реальних зв'язків. Наближений характер будь-яких результатів кореляційно-регресійного аналізу не є приводом для заперечення їх корисності. Будь-яка наукова істина - відносна. Забути про це і абсолютизувати параметри регресійних рівнянь, заходи кореляції було б помилкою, так само як і відмовитися від використання цих заходів.

Важливими завданнями статистичного вивчення продуктивності праці є встановлення зв'язку і виявлення ролі окремих факторів зростання продуктивності праці. Вимірювання впливу окремих факторів дає можливість виявити резерви і перспективи зростання продуктивності праці.

На середньорічну продуктивність одного працівника впливає такий фактор як фондоозброєність праці (наявність основних фондів, що припадають на одного середньорічного працівника), а також енергоозброєності. Вплив цих факторів на середньорічну продуктивність можна простежити за допомогою кореляційно-регресійного методу аналізу.

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ
3.1 Постановка задачі та побудова моделі


За допомогою MS Excel необхідно провести аналіз рядів динаміки, дати економічну інтерпретацію економічних показників.

Для проведення маркетингового дослідження необхідно проаналізувати обсяг продажів продовольчих товарів в динаміці.

Таблиця 3.1

Обсяг продаж

Рік

2012

2015

2016

2017

2018

2019

Обсяг продажів продовольчих товарів, тис. грн.

365,00

374,00

381,00

396,00

405,00

380,00


Необхідно розрахувати всі показники динамічного ряду (база порівняння – 2012 р.), середньорічні темпи зростання і приросту за періодами: 2012 - 2015 , 2015-2019, 2012-2019.

Для формування маркетингової стратегії необхідно провести динамічний аналіз виходу продукції підприємства А і основних факторів інтенсивності виробництва за 2015-2019 роки.

Таблиця 3.2

Вихід продукції та фактори інтенсивності виробництва

Рік

2015

2016

2017

2018

2019

Прибуток, тис. грн.

1005

1156

1254

1274

1175

Продуктивність праці, грн. / чол.

260

275

289

304

310

Фонд заробітної плати, тис.грн.

105

109

115

119

1263.2 Етапи прогнозування і реалізація їх в MS Excel


Створимо таблицю в табличному процесорі MS Excel, в які внесемо початкові дані задачі, а також проводитимемо процес обрахунку показників динаміки.

Визначимо абсолютні прирости. Для цього в комірку С4 введемо формулу =B4-$B$3 і розтягнемо формулу на весь стовпець.

Для 2012 року неможливо розрахувати ланцюговим способом абсолютний приріст, тому що немає попереднього періоду – 2012 року. Тому в комірці D5 використовуємо формулу =B5-B4 і теж поширимо її на весь стовпець. На рисунку 3.1 можна побачити отриманий результат.Рис. 3.1 Визначення абсолютних приростів

Визначимо темп зростання. Для цього в комірку Е4 вводимо формулу = B4 / $B$3 * 100 та розтягуємо її на весь стовпець. Для 2012 року темп росту, як і абсолютні прирости, неможливо розрахувати ланцюговим способом, адже немає інформації за попередній період – 2011 рік. Тому в комірку F5 вводимо формулу = B5 / B4 * 100 і поширюємо її на весь стовпець.

Визначимо темп приросту. В комірку G4 вводимо формулу = E4-100 і розтягуємо на весь стовпець. В комірку H5 вводимо формулу = F5-100 і теж розтягуємо формулу на весь стовпець.

Визначимо абсолютне значення 1% приросту. Для цього в комірку I5 вводимо формулу = B4 / 100, після чого розтягуємо її на весь стовпець.

На рисунку 3.2 представлені результати попередніх обчислень.Рис. 3.2 Обчислення зростання та приросту

Визначення середнього рівня ряду. Зважаючи на те, що в нас є припущені рівні ряду, то середній рівень ряду доцільно розраховувати за період 2015-2019 років. В комірці В10 вибираємо вбудовану функцію AVERAGE і з вказаним діапазоном B3:B8.

Знайдемо середній абсолютний приріст – в комірку В11 введемо формулу = (B8-B3) / 8.

Знайдемо середній темп зростання. Для періоду з 2012 до 2015 роки в комірку В14 вводимо формулу = (B4/B3)^(1/3). У період з 2015-2019 р. скористаємося базовим способом – в комірку В16 вводимо формулу = (B8/B4) ^ (1/4), та ланцюговим – в комірці B17 запишемо формулу = ((F5/100) * (F6/100) * (F7/100) * (F8/100)) ^ (1/4). Для 2012-2019 років скористаємося базовим способом – в клітинку В19 вводимо формулу = (B8/B3) ^ (1/7), а також ланцюговим способом – за формулою середнього геометричного зваженого: в комірку В20 вводимо формулу = ((B14) ^ 3 * (B16)^4)^(1/7).

Знайдемо середній темп приросту. 2012-2015: в комірці С14 вводимо формулу = (B14-1) * 100. 2015-2019: в комірці С16 вводимо формулу = (B16- 1) * 100. 2012-2019: в комірку С20 вводимо формулу = (B20-1) * 100. 

Результати проведених розрахунків представлені на рисунку 3.3.Рис. 3.3 Визначення середніх показників динаміки

Таким чином протягом 2012-2019 років спостерігалося постійне зростання обсягів інвестицій, тільки в 2019 році обсяг інвестицій знизився в порівнянні з 2018 роком на 25 тисяч гривень, а у порівнянні з 2012 роком збільшився на 15 тисяч гривень.

Темп зростання в 2012 році, розрахований базисним способом становить 104,11%, що означає збільшення обсягу виробництва на 4,11%. Ланцюговий темп приросту показав зменшення обсягу виробництва в порівнянні з 2018 роком на 6,17%. В 1% Приросту в 2012 році вміщалося 405 гривень. У період 2012-2019 обсяг інвестицій щорічно збільшувався в середньому на 1 875 гривень або на 0,58%.

Необхідно привести ряди динаміки до однієї основи, до загальної бази порівняння. Введемо дані в діапазоні комірок A1:F4.

Потрібно здійснити порівняльний аналіз трьох представлених рядів динаміки, використовуючи їх приведення до однієї основи. Наведемо порівняльні ряди до однієї основи, визначивши відносні рівні рядів: базисні темпи росту з постійною базою порівняння - рівні за 2015 рік:

В комірку В7 вводимо формулу = B2 / $B$2 * 100, розтягуємо цю формулу до комірки F7. В комірку В8 вводимо формулу = B3 / $B$3 * 100, розтягуємо цю формулу до комірки F8. В комірку В9 вводимо формулу = B4 / $B$4 * 100, розтягуємо цю формулу до комірки F9.

Розрахуємо коефіцієнт випередження. В комірку В12 введемо формулу = B7 / B$9, розтягуємо цю формулу до комірки F12. В комірку В13 вводимо формулу = B8 / B$9, розтягуємо цю формулу до комірки F13.

Нижче, на рисунки 3.4 представлені дані, отримані при обчисленні.


Рис. 3.4 Порівняльний аналіз рядів динаміки

Аналізуючи результат можна дійти наступних висновків.

Порівняння темпів зростання фонду заробітної плати, прибутку і продуктивності праці говорять про випереджальні темпи зростання чинників результативності виробництва (в 1,16- 1,26 раз) в порівнянні з темпами зростання фонду заробітної плати (в 1,13 раз) протягом 2015-2018 років і відстає темп зростання зазначених показників від фонду заробітної плати в 2019 році. Це означає, що на підприємстві до 2018 року має місце позитивна динаміка зростання показників результативності виробництва в порівнянні до вкладених коштів в робочу силу, але в 2019 році ця тенденція змінилася, що може пояснюватися кризовими явищами в економіці, неефективністю управління, непередбачуваними витратами підприємства.

Збільшення прибутку в порівнянні зі збільшенням фонду заробітної плати становило у відносному вираженні 1.12 (1,2677: 1,1333) У 2018 році і 0,97 (1,1692: 120,00) в 2019 році.

Зростання продуктивності праці в порівнянні з ростом фонду заробітної плати - 1,03 (1,1692: 1,1333) в 2018 році і 0,99 (1,1923: 120,00) в 2019 році.

Таким чином, темп росту факторів результативності виробництва (прибутковість, продуктивність праці) в 2019 році відставали від темпів зростання фонду заробітної плати.

Це повинно насторожити керівництво і змусити вжити всіх можливих заходів для виправлення ситуації в зворотній напрямок.

ВИСНОВКИ


У даній курсовій роботі були проаналізовані показники по праці і заробітній платі. Завданнями аналізу було не тільки вивчення і кількісний вимір впливу того чи іншого фактору на кінцевий результат, а й розробка та планування факторів, спрямованих на підвищення продуктивності праці, на зростання доходів і прибутку і підвищення заробітної плати.

Темп росту факторів результативності виробництва (прибутковість, продуктивність праці) в 2019 році відставали від темпів зростання фонду заробітної плати.

Фонд заробітної плати зростає швидше, ніж продуктивність праці.

Для цього оплата праці, повинна відповідати ряду принципів. Так, темпи зростання продуктивності праці повинні випереджати темпи зростання заробітної плати; заробітна плата повинна перебувати в повній відповідності з результатами праці; величина заробітної плати повинна нараховуватися щодо тарифних ставок і посадових окладів; повинні враховуватися складність, значення роботи на окремому підприємстві, і т.д. При всій широті методів, за допомогою яких можна мотивувати працівників, керівник повинен сам вибирати, яким чином стимулювати кожного працівника для виконання головного завдання – успішне функціонування підприємства в жорсткій конкурентній боротьбі. Якщо цей вибір зроблений вдало, то керівник отримує можливість координувати зусилля багатьох людей і спільно реалізовувати потенційні можливості колективу на благо процвітання своєї організації, так і суспільства в цілому.

Керівництву підприємства треба мінімізувати витрати підприємства, тому що ті витрати, які виникли зараз сильно скорочують прибуток підприємства.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА


 1. Гетьман О.О. Економічна діагностика: навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал; Мво освіти і науки України, Український державний хімікотехнологічний унт, Дніпропетровський унт економіки та права. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.

 2. Економіка підприємства: Підручник/ Ред. С.Ф. Покропивний. 3тє вид., без змін. К.: КНЕУ, 2006. 528 с. 20. Економіка підприємства: Підручник/ Ред. А.В. Шегда. К.: Знання, 2006. 614 с

 3. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2002. – 226с.

 4. Загорна Т.О. Економічна діагностика : навч. посібник / Т. О. Загорна ; Мво освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний інт. К. : Центр учбової літератури, 2007. 400 с.

 5. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник/ В.М. Івахненко. 5те вид., виправл. та доповн.. К.: Знання, 2006. 261 с.

 6. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. К.: МАУП,2000. – 152 c.

 7. Клебанова Т.С., Дубровина Н.А. и др. Эконометрия на персональном компьютере. Учебное пособие. – Харьков: ИЗД ХГЭУ, 2002. – 208с.

 8. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика : научное издание / В. В. Ковалев. 2е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2007. 1024 с.

 9. Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCEL) : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко ; Нац. технічний унт України "Київський політехнічний інт". – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас