1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Линник А.А..pdf
Розширення: pdf
Розмір: 2415кб.
Дата: 12.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
Батура Т.О..pdf

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Агрономічний факультет
Спеціальність 206 – “Садово-паркове господарство”
«Допустити до захисту»
В.о. завідувача кафедрою доц. Іванченко О.Є.
__________________________
«_____»______________2021 р.
Аналіз сучасного стану квіткового оформлення та
пропозиції до його покращення на території Соборного
району м. Дніпро
Здобувач вищої освіти:
_______________
Ліннік А.А.
Керівник дипломної роботи к. б. н., доцент ______________ Пономарьова О.А.
Консультанти:
з охорони праці доцент _______________
Кравець В. В.
Нормоконтролер к.б.н., доцент
_______________
Пономарьова О.А.
Дніпро, 2021

1
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Агрономічний факультет
Кафедра садово-паркового господарства
Освітній ступінь «Магістр»
Спеціальність 206 – «Садово-паркове господарство»
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Завідувач кафедри садово-паркового господарства проф. Бессонова В.П. ___________ підпис
«____»___________________202_ р.
З А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЛІННІК АЛЬОНІ АНАТОЛІЇВНІ
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема роботи: «Аналіз сучасного стану квіткового оформлення та пропозиції до його покращення на території Соборного району м. Дніпро»
Керівник роботи: к. б. н., доц. Пономарьова О.А., затверджені наказом вищого навчального закладу від «___»_____202_ р., №_____
2. Строк подання студентом роботи на кафедру «____» ___________ 202_ р.
3. Вихідні дані до роботи: квіткове оформлення Соборного району м. Дніпро.
4. Зміст роботи (перелік питань, які потрібно розробити):
1. Аналіз квіткового оформлення району за типами квітників.
2. Вивчити асортимент квітникових рослин.
3. Оцінка стану квітників.
4. Розподіл рослин за функціональним призначенням.
5. Проектні пропозиції для квітників паркових зон Соборного району.
5.
Перелік графічного матеріалу: таблиці і рисунки

2
6. Консультанти розділів роботи:
Розділ
Прізвище, ініціали та посада
Консультанта
Підпис, дата завдання видав завдання прийняв
4 доц. кафедри БЖД
Кравець В. В.
7. Дата видачі завдання: ______________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№ з/п
Назва етапів дипломної роботи
Строк виконання етапів роботи
Примітка
1
Розробка плану досліджень
Червень 2020
виконано
2
Літературний огляд за темою досліджень та розробка методик
Червень-вересень
2020
виконано
3
Проведення досліджень маршрутним методом
Серпень-вересень
2020
виконано
4
Аналіз отриманих результатів та написання експериментальної частини.
Вересень-грудень
2020
виконано
5
Написання розділу з охорони праці. листопад 2020
виконано
6
Розробка проектних пропозицій для квітників паркових насаджень
Січень 2021
виконано
7
Формулювання висновків і оформлення списку літератури.
Січень 2021
виконано
8
Вдосконалення
ілюстративних матеріалів
і розробка презентації роботи
Січень-лютий 2021
виконано
Здобувач вищої освіти _________________
Ліннік А.А.
Керівник роботи _________________ Пономарьова О.А.

3
ЗМІСТ
РЕФЕРАТ…………………………………………………………………
4
ВСТУП……………………………………………………………………..
5 1.
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД…………………………………………
7 1.1.
Типи квітників в озелененні міста ………………………...
7 1.2.
Класифікація однорічних рослин та їх використання в озелененні………………………………………………………………
14 1.3.
Класифікація багаторічних рослин та їх використання в озелененні ……………………………………………………………
17 1.4.
Асортимент квітникового оформлення населених місць
України та зарубіжжя…………………………………………………
19 1.5.
Догляд за квітниками…………………………………………
24 2.
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ…………………………..
28 2.1. Аналіз кліматичних умов Дніпропетровської області………….
28 2.2. Гідрологічні умови
………………………………………………..
33 2.3.
Рельєф і ґрунти…………………………...……......................
34 3.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА ………………………………
36 3.1.
Характеристика району дослідження…………………...……
36 3.2.
Методика проведення роботи та обліків………………...…..
37 3.3.
Результати проведеної роботи та їх аналіз…………………..
40 3.3.1.
Розподіл квіткового оформлення в Соборному районі. 40 3.3.2.
Асортимент рослин в квітковому оформленні………..
47 3.3.3.
Оцінка якості квітників…………………………………
54 3.3.4.
Розподіл рослин за функціональним призначенням….
59 3.3.5.
Проектні пропозиції квітників………………………….67 4.
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
72 4.1. Аналіз травматизму та стан охорони праці в Україні…………..
72 4.2.
Шкідливі та небезпечні фактори при проведенні
інвентаризації зелених насаджень в умовах міста…………………
73 4.3.
Заходи по забезпеченню захисту працівників від дії шкідливих та небезпечних факторів…………………………………
75 4.4. Правила безпечного проведення інвентаризації насаджень в умовах мегаполісу……………………………………………………..
76 4.5. Дії в надзвичайних ситуаціях……………………………………
79
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………
82
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………
85
ДОДАТКИ……………………………………………………………………90

4
РЕФЕРАТ
Дипломна робота: 93 с., 9 табл., 42 рис., 53 літературних джерела, таблиці і рисунки додатку.
Мета досліджень. Оцінка асортиментного складу і якісного стану об'єктів квіткового оформлення Соборного району міста Дніпро.
Об'єкти досліджень: квітники на об'єктах озеленення загального і спеціального призначення Соборного району; декоративні культури, що застосовуються в квітковому оформленні міста.
Методи дослідження: маршрутний, аналізу та математичної обробки експериментальних даних.
Прилади: рулетка, лазерна лінійка.
Встановлено, що на території Соборного району є квітники загальною площею 7844,3 м
2
. Серед них переважають клумби – їх площа складає 79,52 % від загальної площі квіткового оформлення. Виявлені також рабатки (9,96 %), вазони (2,21 %), міксбордери (2,55 %), бордюри (2,50 %), рокарії (3,06 %) і оздоблені квітами пристовбурові лунки (0,2 %). Асортимент квіткових рослин представлений 15-ма видами однорічників та 33-ма видами багаторічників.
Переважають чорнобривці відхилені і прямостійні, петунія гібридна, бегонія завждиквітуча, хоста подорожникова, геліопсис багаторічний, троянди садові.
Стан квітників переважно незадовільний (43 % квітників), 41 % перебувають у задовільному стані і тільки 16 % – у доброму. Найкращий стан квітників на бульварах, найгірший – у парках і скверах. За призначенням, як серед однорічних, так і серед багаторічних переважають гарноквітучі рослини
(близько ¾), також чимало килимових і декоративно-листяних. Серед кольорів у квітниках переважають рожевий, червоний і жовтий.
Ключові слова: типи квітників, однорічники, багаторічники, оцінка якості, кольорові акценти, проектні пропозиції.

5
ВСТУП
Актуальність роботи. Обов'язковим елементом будь-якого зеленого будівництва є квітники. Головний принцип їх створення – підпорядковувати квіткове оформлення загальній меті даного об'єкта озеленення: палацу культури, меморіалу, скверу, адміністративній будівлі і т. д. Але може бути й
інша мета – створити у глядача (відпочиваючого) гарний настрій завдяки красі квітів, їх забарвлення, формі, аромату, свіжості і неповторності. В цьому випадку не оформлення підкорюють загальному архітектурному задуму, а, навпаки, архітектурні ансамблі і деталі їх підкреслюють різноманіття форми рослин, зливаються і гармонують з ними. Отже, вивчення стану квіткового оформлення і надання пропозицій до його покращення є актуальним для такого крупного міста як Дніпро.
Мета даної роботи: оцінити асортиментний склад і якісний стан об'єктів квіткового оформлення Соборного району міста Дніпро, а також надати проектні пропозиції щодо його покращення.
Для досягнення мети поставлені наступні завдання:
- здійснити аналіз квіткового оформлення за типами квітників в насадженнях загального та спеціального призначення;
- встановити асортимент рослин в квітковому оформленні
Соборного району;
- здійснити оцінку якості квітників як за типами квітників, так і за об’єктами міського озеленення;
- виявити, до яких груп за функціональним призначенням відносяться однорічні та багаторічні рослини квітників;
- надати проектні пропозиції для квітників паркових зон
Соборного району.
Об’єкт дослідження: квітники на об'єктах озеленення загального і спеціального призначення Соборного району.

6
Предмет дослідження: типи квітників, їх асортиментний склад, стан, кольорові рішення.
Практичне значення одержаних результатів: отримані дані можуть бути використані під час реконструкції паркових насаджень міста Дніпро, а також під час викладання таких дисциплін як
«Квітники»,
«Дендропроектування», «Озеленення населених місць».

7
1.
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
1.1. Типи квітників в озелененні міста
Квітники можуть бути елементами озеленення не тільки парків, скверів
і бульварів, але й магістралей і вулиць. Як правило, це різні «вставки» з квіткових рослин біля перехресть, часто в бетонних або керамічних вазонах на газонах, тротуарах, перед будівлями (Теодоронский и др., 2003).
Квітник – площа, призначена для оформлення різних об'єктів, на якій розташовані газони, доріжки, однорічні та багаторічні квітучі і декоративно- листяні рослини різної висоти, а також малі архітектурні форми. Квітники служать для короткочасного відпочинку і прикраси і в залежності від конфігурації ділянки можуть бути різної форми – квадратної, овальної, округлої, прямокутної і т. п. Площа квітника коливається від зовсім невеликої (від 4–5 до 20 м
2
) до 1 га і більше. Квітник, крім квітів, може включати до складу доріжки, газон, декоративне каміння, елементи декору.
Види квітників
Класичні стилі, використовувані при створенні садово-паркових об'єктів, поширюються і на квіткові пристрої. Для кращого виявлення всіх якостей квітів та інших рослин, які використовуються в озелененні при створенні садів, парків, скверів і окремих квітників, керуються різними класичними стилями – регулярним (геометричним, французьким) і ландшафтним (англійським).
До регулярного стилю відносяться: партери, клумби, рабатки. У ландшафтному стилі створюються групи, бордюри, міксбордери, альпінарії, рокарії, квіткові галявини. Розрізняють також квітники самостійного значення: солітери, арабески, рослинну пластику, модульні квітники
(Присадибне…, 2003).

8
Квітники регулярного планування
Партер – декоративна композиція на горизонтальній площині з мінімальним застосуванням висотних елементів (чагарники, скульптура).
Або – парадний квітник, що влаштовується на певній майданчику правильної геометричної форми біля входу в сквер, парк, сад, перед будинком і складається з декількох елементів (газонів, спеціально підібраних декоративно-листяних і квіткових рослин, доріжок, малих форм архітектури), об'єднаних і організованих квітковою композицією в єдине ціле. За зовнішнім виглядом розрізняють партери:
1) мереживні – з великою кількістю стрижених чагарників і мульчуванням;
2) газонні – розташовують на тлі газону (рис.1.1);
3) водні – включають водну гладь (басейни, канали).
У партерах переважають газони з клумбами і рабатками з яскравими рослинами, що довго зберігають декоративність. У нього включають окремі екземпляри або невеликі групи трав'янистих рослин, чагарників і рідко дерев.
Основна вимога до партеру – повне охоплення його поглядом при збігу поздовжньої осі партеру з основною віссю огляду. Зазвичай партери мають прямокутну форму з співвідношенням сторін 1:6 або 1:7 (Устелимова, 2003).
Клумби – частина квітника, форма квіткового насадження, яка має різні геометрично закінчені контури з більш-менш однаковими розмірами в різних перпендикулярних напрямках, виконана з більшим чи меншим ухилом
(нахилом) від центру (в залежності від її типу). Найчастіше клумби влаштовують в центрі партеру парку або скверу, у парадних входів, біля кінотеатрів, театрів, на газонах. Форма клумб буває різна: кругла, квадратна, овальна, ромбічна, зірчаста (рис.1.2). Д.Г. Хессайон дає визначення клумби: ділянка з рослинами певного обрису, призначена для огляду з усіх боків
(2000, 2011).
Для пристрою клумб зазвичай застосовують одно- та дворічні рослини, багаторічники і газонні трави (при створенні комбінованих клумб). Клумби

9 вважаються парадними квітниками, тому рослини для посадки підбирають з таким розрахунком, щоб протягом вегетаційного періоду забезпечити безперервне цвітіння. Регулярні клумби мають строгий геометричний малюнок і чітку межу між посадками. Всі рослини таких клумб зацвітають одночасно. Підняті клумби можуть мати висоту стіни до 90 см, для створення якої використовують цеглу, бруси, колоди, бетон, штучний камінь і т.д.
Рабатки– це порівняно невеликі квітники, квадратні або витягнутої довільної форми (рис. 1.3). Вони мають різну довжину і ширину в залежності від призначення. Довжина як правило суттєво перевищує ширину.
Найкоротші – від 2–4 м і до сотні метрів. Ширина в середньому 1–3 м.
Поверхня рівна, злегка піднята до центру, щоб уникнути застою води.
Розміщують рабатки вздовж центральних алей або основних доріг.
За характером побудови і їх розташуванню на ділянці рабатки бувають односторонні (асиметричні) і двосторонні (симетричні). На перших – високі рослини розміщують в місцях, з яких немає перегляду, біля паркану, живоплоту, фасаду будівлі і т. д. Двосторонні рабатки розміщують в центральній частині квітника. Дуже довгі рабатки можуть бути безперервними або переривчастими, розбитими на короткі відрізки.
Квітники ландшафтного стилю
Бордери – квітники, що складаються з безлічі ярусів однорічних і багаторічних рослин. Ширина його – 4,5

1,5 м довжина – довільна. У першому ярусі – ґрунтопокривні рослини, в наступних ярусах висота поступово збільшується і виходить рівна композиція з плавним переходом від низьких культур до високих. Якщо в композицію, крім трав'янистих рослин, входять чагарники і напівчагарники, такий квітник називають міксбордером. Найчастіше під міксбордером розуміють складний односторонній бордюр, в якому рослини підібрані з таким розрахунком, щоб цвітіння їх тривало безперервно протягом усього вегетаційного сезону
(Марковский, 2004). На думку Д.Г. Хессайона міксбордер – це переважно чагарниковий бордюр з включенням недеревних рослин. Між рослинами, що

10 визначають вигляд міксбордера, залишають «кармани», в які висаджують цибулинні, багаторічні та однорічні рослини (Хессайон, 2000).
Рис. 1.1. Газонний партер в Дрездені
Рис.1.2. Клумба
Рис. 1.3. Рабатка

11
Бордери і міксбордери за влаштуванням бувають односторонні (на тлі живоплоту), двосторонні (оглядаються з двох сторін), кутові (біля стін).
Найбільш поширені багаторічні міксбордери. Створюються такі квітники з різних багаторічників, підібраних і розміщених по висоті (Озеленение и декоративное…, 2005).
Група – це частина квітника, одна з форм квіткових насаджень, що представляє собою посадки невеликого числа рослин одного виду або сорту.
Група може бути висаджена на тлі газону або бути елементом квітника.
Групи бувають: а) пристінні для декорування стін, стовбурів дерев, сміттєвих ящиків, туалетів, парканів, непривабливих предметів та ін.; для цього використовують високорослі рослини з гарними листами (рицину, декоративну коноплю та ін.); б) вільнорослі, висаджені на газоні у вільній композиції; для цих груп використовують рослини різної висоти.
Розрізняють групи прості (з одного виду рослин) і складні (з декількох видів, що квітнуть в різний час). Площа група може бути від 3 до 30-50 м
2
(Теодоронский и др, 2003; Гроппер, 2009).
Альпінарії, кам'янисті сади або альпійські гірки – складні рослинні комплекси з деревних, чагарникових, квіткових рослин, трав, мохів та лишайників, які створюються з метою відображення своєрідною краси гірських ландшафтів (рис. 1.4). Створюються в садах і парках, оформлених в ландшафтному стилі. Це ділянки площею від 2 до 200 м
2
і висотою від 0,5 до
10 м. Основами будь-якого альпінарію є перепади рельєфу і художнє розміщення різних за формою і величиною каменів. Рослини підбирають відповідно кольору каменя. Каміння не повинні укладатися щільно один до одного, між ними залишають простір для рослин. Для альпійської гірки використовують гіацинт, проліску, дзвоники карпатські, айстру альпійську, чебрець, молодило і т.д. (Ганичкины, 2010; Хессайон, 2004).

12
Рис.1.4. Альпійська гірка
Рис.1.5. Аренарій
Рис.1.6. Бордюр

13
Аренарії, або піщані садки – композиції з різних газонних, квіткових і деревно-чагарникових рослин на тлі піску. Композиція нагадує ділянку пустелі (рис. 1.5). Для її створення використовують сукуленти і ксерофіти.
Піщаний садок економічніший середньої за розмірами кам'янистої гірки. Він не вимагає складного догляду, легко піддається реконструкції і трансформуванню (Хессайон, 2007).
Квіткові галявини частіше створюють в лугопарках і на узліссях лісопарків. Для цих цілей можна використовувати рихлокущові і стиржневокореневі багаторічні трави: грястицю збірну, тимофіївку лугову, райграс пасовищний, запашний колосок, вівсяницю лугову, конюшину червону і повзучу, а також різні квіткові рослини: конвалію, волошку, анемону, вероніку тощо.
Арабеска – це невеликі за площею, плоскі або трохи підняті клумби чудернацької форми, що нагадують за своїм абрису, тобто зовнішнім виглядом і контурам, листя, квіти, гірлянди, вінки, метеликів і інші малюнки.
Арабески розміщують на бічних частинах партерів і квітників, в кутах газонів і т. д. Як правило, їх засаджують килимовими рослинами.
Бордюри – частина квітника, форма квіткового насадження, оздоблює посадки квіткових або декоративно-листяних однорічних або багаторічних рослин по контурі клумб, уздовж лінії доріжки, рабаток, газону, алей
(рис. 1.6).
Модульні квітники – це квіткові групи у вигляді регулярних ланок – квадрата, прямокутника, шестикутника, кола і т. д. Площу розбивають у вигляді модульної сітки (за основу беруть модуль, тобто елемент певного розміру). Модульні квітники можуть складатися з 5–12 модулів. У певних місцях, займаючи один або кілька модулів, висаджують квіти, низькі чагарники, сіють газон, покривають грунт гравієм, декоративною плиткою, галькою і т.д. Між модулями укладають плитки або спили для влаштування доріжок (Жадько, 2009).

14

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас