Ім'я файлу: ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.doc
Розширення: doc
Розмір: 147кб.
Дата: 08.06.2021

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

ТЕМА: «АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ»
Собівартість продукції – один з найважливіших показників економічного аналізу. У ньому фокусуються у грошовому вираженні витрати матеріально – технічних, трудових та фінансових ресурсів у зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва та реалізацією продукції.

Собівартість належить до вирішальних чинників, що впливають на прибуток підприємств і показники рентабельності.

Собівартість продукції — це виражені в грошовій формі сукупні витрати на підготовку і випуск продукції (робіт, послуг).

При обчисленні собівартості важливе значення має склад витрат, які до неї входять.

До собівартості продукції (робіт, послуг) входять витрати на підготовку, освоєння та обслуговування виробництва, охорону праці й безпеку праці, оплату праці та підготовку кадрів, інші витрати.

Витрати на підготовку та освоєння виробництва включають витрати на виготовлення нових видів продукції в період їх освоєння, і витрати, пов'язані з освоєнням нових виробничих цехів, технологічних ліній, удосконаленням технології й організації виробництва.

Обслуговування виробництва містить витрати на забезпечення підприємств сировиною, матеріалами, паливом, енергією, водою, інструментами, іншими засобами та предметами праці. До цієї групи належать витрати, пов'язані з раціоналізацією та винахідництвом, амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції (робіт, послуг).

Охорона праці та техніка безпеки потребують витрат на створення необхідних санітарно-гігієнічних умов праці; на охорону та протипожежну безпеку, підтримання чистоти та порядку на підприємстві, обладнання кімнат відпочинку і прийому їжі; витрати, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища.

До витрат на оплату праці та підготовку кадрів входять виплати працівникам, які беруть безпосередню участь у виготовленні продукції (наданні послуг), витрати пов'язані з найманням робочої сили та підготовкою кадрів для підприємства.

До інших витрат відносять відрахування на соціальні заходи, плату за оренду тощо.

Залежно від обсягу витрат, що входять до собівартості, розрізняють технологічну, цехову, виробничу собівартість.

Технологічна собівартість включає витрати, пов'язані з технологічним процесом виготовлення продукції.

Цехова собівартість охоплює витрати цехів на виготовлення продукції.

Виробнича собівартість — це витрати підприємства, пов'язані з процесом виробництва продукції.

Фактично виробнича собівартість збігається з цеховою собівартістю.

За тривалістю розрахункового періоду розрізняють собівартість місячну, квартальну, річну, а також індивідуальну собівартість і середньогалузеву.

Індивідуальна собівартість відбиває витрати на виготовлення продукції в умовах окремого конкретного підприємства, середньогалузева — відображає витрати на виготовлення однотипної продукції в середньому по галузі.
Індивідуальна собівартість використовується для планування, аналізу та порівняння витрат виробництва окремих підприємств, середньогалузева — головним чином для ціноутворення.

Слід розрізняти собівартість продукції (робіт, послуг) і кошторис виробництва.

Кошторис виробництва — це витрати підприємства, пов'язані з його основною діяльністю за певний період незалежно від того, відносяться вони на собівартість чи ні.

Таким чином, кошторис виробництва і собівартість загального випуску продукції не збігаються.

Витрати, що входять до кошторису виробництва, класифікуються за економічними елементами:

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) амортизація основних фондів і матеріальних активів;

5) інші витрати, пов'язані з основною діяльністю.

Таке групування для всіх підприємств промисловості є ідентичним.

До складу елемента «Матеріальні витрати» включається вартість витрачених матеріалів (крім продукту власного виробництва):

 • сировини й основних матеріалів;

 • купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

 • палива й енергії;

 • будівельних матеріалів;

 • запасних частин;

 • тари і тарних матеріалів;

 • допоміжних та інших матеріалів.

Із витрат на матеріальні ресурси, що входять до кошторису, вираховується вартість зворотних відходів.

Зворотні відходи — це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що виникли у процесі виробництва продукції (робіт, послуг). Вони втрачають повністю або частково свої споживчі властивості початкового ресурсу й у зв'язку з цим використовуються з підвищеними витратами продукції або зовсім не використовуються за прямим призначенням.

До складу елемента «Витрати на оплату праці» входять:

 • виплати заробітної плати за окладами й тарифами;

 • премії та заохочення;

 • компенсаційні виплати;

 • оплата відпусток;

 • оплата іншого невідпрацьованого часу;

 • інші витрати на оплату праці.

До складу елемента «Відрахування на соціальні заходи» включається:

 • відрахування на пенсійне забезпечення;

 • відрахування на соціальне страхування;

 • страхові внески на випадок безробіття;

 • відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства;

 • відрахування на інші соціальні заходи.

До складу елемента «Амортизація» входить сума нарахованої амортизації:

основних ресурсів;

нематеріальних активів;

інших необоротних матеріальних активів (спеціальні інструменти та пристосування, тимчасові споруди та природні ресурси, інвентарна тара).

До складу елемента «Інші витрати», пов'язані з основною діяльністю, включають витрати, що не ввійшли до складу перелічених вище елементів, зокрема:

 • витрати на відрядження;

 • на послуги зв'язку;

 • виплати матеріальної допомоги;

 • плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

Структура собівартості — це поелементний її склад, обчислений у відсотковому відношенні до загальної суми витрат, тобто питома вага різних елементів витрат на виробництво продукції.

На основі аналізу структури собівартості розрізняють:

а) матеріаломісткі виробництва, у собівартості продукції яких значну питому вагу займають витрати на сировину і матеріали (підприємства чорної металургії, машинобудування, легкої та харчової промисловості);

б) енергомісткі виробництва, у собівартості продукції яких значною є частка витрат на енергію (підприємства кольорової металургії, органічного синтезу);

в) фондомісткі (капіталомісткі) виробництва (підприємства нафтопереробної промисловості, виробництво електроенергії);

г) трудомісткі виробництва (підприємства вугільної та металообробної промисловості, машинобудування, точне приладобудування).

Залежно від мети та предмета аналізу використовують різні класифікаційні ознаки витрат.

Класифікація за рахунками:

 • собівартість реалізації;

 • загальновиробничі витрати;

 • адміністративні витрати;

 • витрати на збут;

 • інші операційні витрати;

 • втрати від участі в капіталі;

 • інші витрати.

Класифікація за економічними елементами операційних витрат:

 • матеріальні витрати;

 • витрати на оплату праці;

 • відрахування на соціальні заходи;

 • амортизація;

 • інші операційні витрати (собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні борги та втрати від знецінення запасів, визнані економічні санкції тощо).

Дані про економічні елементи відображаються у фінансовій звітності (форма №2, розд. ІІ «Елементи операційних витрат»).

Витрати за цією ознакою визначають по підприємству в цілому з метою аналізу структури витрат (вертикальний аналіз), порівняння її зі структурою економічних елементів витрат інших підприємств галузі, а також аналізу динаміки зміни економічних витрат у часі (горизонтальний аналіз), виявлення тенденцій змін (трендовий аналіз).

Класифікація за калькуляційними статтями собівартості на одиницю продукції (робіт, послуг). Собівартість реалізованої продукції складається з виробничих витрат та наднормованих виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції включаються:

 • прямі матеріальні витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до оплати праці;

 • прямі витрати на оплату праці;

 • інші прямі витрати;

 • загальновиробничі витрати.

Перелік статей калькулювання виробничої собівартості продукції встановлює підприємство.

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

Основна мета калькулювання собівартості на одиницю продукції – проаналізувати витрати за калькуляційними статтями у часі, порівняти витрати на виробництво продукції з ринковими цінами, визначити її прибутковість або збитковість, оцінити власну конкурентоспроможність і в разі потреби скоригувати структуру виробничої програми.

Класифікація витрат за ознакою їх розміру від обсягів виробництва: змінні і постійні.

Класифікація витрат за способом віднесення на собівартість продукції: прямі та непрямі.

Використовують її для складання калькуляцій на одиницю продукції. а також для розподілу непрямих витрат за економічними елементами.

До прямих належать технологічні витрати матеріалів та заробітна плата працівників. до непрямих – витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта економічно доцільним шляхом: загальновиробничі витрати. адміністративні витрати і витрати на збут.

Класифікація витрат за місцями виникнення: цехи, дільниці бригади, функціональні підрозділи (використовують для відповідного контролю та аналізу собівартості).

Аналіз собівартості продукції за наведеними класифікаційними ознаками має на меті підвищити ефективність підприємства завдяки виявленим резервам зниження витрат.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

ТЕМА: «АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ»

Завдання № 1.

За даними обраного підприємства провести аналіз витрат за рахунками (таблиця 1).

Таблиця 1

Аналіз витрат за рахунками на підприємстві ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» за 2016-2017 рр.


Стаття за Ф № 2

Код рядка

2016 р.

2017 р.

Відхилення

абсолютне, тис. грн

відносне, %

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

204971

278943

73972

36,09

Адміністративні витрати

2130

12855

13984

1129

8,78

Витрати на збут

2150

3921

4541

620

15,81

Інші операційні витрати

2180

3746

7254

3508

93,65

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

0

0

Фінансові витрати

2250

0

0

0

0

Втрати від участі в капіталі

2255

0

0

0

0

Інші витрати

2270

2569

3159

590

22,97


Висновок: результати проведеного аналізу свідчать, що на ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» у 2017 році в порівнянні з 2016 роком відбулися наступні зміни:

 • собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) збільшилася на 73972 тис. грн., або на 36,09 %;

 • адміністративні витрати збільшилися на 1129 тис. грн., або на 8,78 %;

 • витрати на збут збільшилися на 620 тис. грн., або на 15,81%;

 • інші операційні витрати збільшилися на 3508 тис. грн., або на 93,65 %;

 • інші витрати збільшилися на 590 тис. грн., або на 22,97%.


Завдання № 2.

За даними обраного підприємства провести аналіз елементів та структури операційних витрат (таблиця 2).

Таблиця 2

Аналіз елементів та структури операційних витрат на підприємстві ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» за 2016-2017 рр.

Стаття

Код рядка

2016 р.

2017 р.

Відхилення

сума, тис. грн

частка, %

сума, тис. грн

частка, %

абсолютне, тис. грн

відносне, %

у структурі, 2018 рік до 2017 р.

Матеріальні затрати

2500

62130

30,99

68223

30,76

6093

9,81

-0,23

Витрати на оплату праці

2505

86251

13,02

96431

43,48

10180

11,80

0,46

Відрахування на соціальні заходи

2510

20282

10,12

22565

10,17

2283

11,26

0,06

Амортизація

2515

23629

11,79

22356

10,08

-1273

-5,39

-1,71

Інші операційні витрати

2520

8188

4,08

12213

5,51

4025

49,16

1,42

Разом

2550

200480

100

221788

100

21308

10,63

Співвідношення у структурі елементів операційних витрат ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» у 2016 році представлено на рис. 1.


Рис. 1 – Співвідношення у структурі елементів операційних витрат ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» у 2016 році
Завдання № 3.

За даними обраного підприємства провести аналіз витрат на одну гривню товарної продукції (таблиця 3).

Таблиця 3

Аналіз елементів та структури операційних витрат на одну гривню товарної продукції на підприємстві ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» за 2016-2017 рр.

Стаття за Ф № 2

2016 р.

2017 р.

Відхилення

абсолютне, тис. грн

відносне, %

Товарна продукція, тис. грн

232379

310974

78595

133,82

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

204971

278943

73972

136,09

Витрати на одну гривню продукції

1,1

1,1

-0,0189

98,33

Завдання № 4.

За даними обраного та іншого підприємства необхідно провести порівняльний аналіз структури операційних витрат та витрат на одну гривню товарної продукції у 2018 році (таблиця 4).

Таблиця 4

Порівняльний аналіз структури операційних витрат та витрат на одну гривню товарної продукції підприємства ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» з підприємством ПАТ "Марiупольська кондитерська фабрика "Рошен" у 2017 році

Стаття

Код рядка


ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка»

аналізоване підприємство


ПАТ"Марiупольська кондитерська фабрика "Рошен"

обране для порівняння підприємство

Відхилення

сума, тис. грн

частка, %

сума, тис. грн

частка, %

абсолютне, тис. грн

відносне, %

у структурі

1. Аналіз елементів та структури операційних витрат

Матеріальні затрати

2500

68223

30,76

294

8,43

67929

99,57

22,33

Витрати на оплату праці

2505

96431

43,48

1433

41,07

94998

98,51

2,41

Відрахування на соціальні заходи

2510

22565

10,17

306

8,77

22259

98,64

1,40

Амортизація

2515

22356

10,08

708

20,29

21648

69,83

-10,21

Інші операційні витрати

2520

12213

5,51

748

21,44

11465

93,88

-15,93

Разом

2550

221788

100

3489

100

218299

98,43
2. Аналіз витрат на одну гривню продукції

Витрати на одну гривню продукції
1,1Таким чином, порівняльний аналіз структури операційних витрат та витрат на одну гривню товарної продукції підприємства ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка» з підприємством ПАТ "Марiупольська кондитерська фабрика "Рошен" у 2017 році свідчить, що у аналізованого підприємства:

 • сума матеріальних затрат є більшою на 67929 тис. грн., або на 99,57 %, а у структурі більше на 22,33 %;

 • витрати на оплату праці є більшими на 94998 тис. грн., або на 98,51 %, а у структурі більше на 2,41 %;

 • відрахування на соціальні заходи є більшими на 22259 тис. грн., або на 98,64 %, а у структурі більше на 1,40 %;

 • амортизація є більшою на 21648 тис. грн., або на 69,83 %, а у структурі менше на 10,21 %;

 • інші операційні витрати є більшими на 11465 тис. грн., або на 93,88 %, а у структурі менше на 15,93 %.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас