Ім'я файлу: Аналiз банк. діял. Аналіз статтей.docx
Розширення: docx
Розмір: 35кб.
Дата: 21.02.2020

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет ім.В Гетьмана»

Аналiз статей

на тему:

«Аналiз прибутку i рентабельностi банку»

Виконала:

студентка IV курсу,

заочної форми навчання

групи 401з

Факультету фінансів

Мороченець Світлана


Київ-2020

Романюк В.Ю., Сич О.А.

«Оцiнка прибутковостi банкiвської системи України»

У статтi дослiджено сучасний стан та перспективи розвитку банкiвської системи України. Видiлено ключовi можливостi формування прибутку та чинники, що обмежують збiльшення прибутковостi.

Головною iдеєю статтi є оцiнка прибутковостi банкiвської системи України на основi аналiзу даних за перiод 2016-2018 р.р., визначення основних проблем прибутковостi та розробки методiв її пiдвищення.

Прибутковiсть банку прямо залежить вiд ефективного використання власних i залучених коштiв. для того, щоб пiдвищити рiвень дохiдностi банкiвської установи слiд вдосконалювати структуру активних операцiй та спiввiдношення позикових та iнвестицiйних операцiй на бiльш ефективнi.

Однак, у 2017 роцi картина прибутковостi банкiвської системи змiнилась. За даними НБУ за пiдсумками трьох кварталiв серед 88 банкiв, якi працювали на ринку станом на 01.10.2017, збитки зафiксували 17 фiнансових установ, а прибутки були вiдповiдно в 71. державнi банки задекларували прибуток 555,6 млн. грн.; банки з iноземним капiталом – збиток 26,1 млн. грн.; банки з українським приватним капiталом – прибуток 875,4 млн. грн.

За даними 8 мiсяцiв 2018 року найбiльш прибутковими банками виявились банки зi 100% iноземними iнвестицiями – Райффайзен Банк Аваль (4,47 млрд. грн.), Укрсиббанк (1,47 млрд. грн.), Кредi Агрiколь Банк (1,1 млрд. грн.), ОТП Банк (918 млн. грн.), Кредобанк (402 млн. грн.).

Зi статтi вiдомо, що банкiвський сектор в останнi роки був збитковим, i лише у 2018 роцi намiтилась позитивна тенденцiя. Бiльшiсть банкiв України досi залишаються в зонi ризику, хоча останнi дослiдження говорять про поступове вiдновлення прибутковостi банкiвського сектору. На даний момент державнi банки не можуть похвалитись високою операцiйною ефективнiстю.

Я погоджуюся iз висновком авторiв, що для того, щоб пiдняти рентабельнiсть i прибутковiсть, потрiбно переглянути власну стратегiю традицiйно збитковим банкам. деякi банки операцiйно збитковi протягом кiлькох останнiх рокiв. Такi установи повиннi вiдновити прибуткову дiяльнiсть у максимально короткий перiод часу, обмеживши зайвi винагороди топ-менеджерам i скорочуючи операцiйнi витрати.
Катан Л. I., Плахотник М. С.

Прибутковiсть комерцiйного банку та її пiдвищення

У статтi дослiджено рiзнi погляди науковцiа щодо сутностi та особливостей прибутковостi комерцiйного банку.

Зi статтi вiдомо, що науковцi трактують прибуток як збiльшення власного капiталу в результатi фiнансово&господарської дiяльностi, крiм вилучень частки засновникiв iз капiталу.

Зауважимо, що прибутковiсть виступає перiодично вiдновлюваною можливiстю комерцiйного банку, а також гарантiєю кредитоспроможностi i його можливостi вийти iз скрутного становища.

Автори статтi зазначають, що такi науковцi як Демчук Н.I. та Коваль А.М. стверджують, що прибутковiсть комерцiйного банку вiдiграє важливу роль як у дiяльностi самих банкiв, так i у фiнансовiй системi країни. Хочу сказати, що пiдтримка достатнього рiвня прибутковостi є важливою умовою ефективної дiяльностi банку. Без достатнього рiвня прибутковостi банк не може виконувати свої функцiї i проводити операцiї з обслуговування клiєнтiв, тому вирiшення проблем прибутковостi повинно мати найвищий прiоритет у роботi керiвництва банку.

Забезпечення прибутковостi комерцiйного банку можливе, в умовах виконання таких принципiв генерацiї активiв та пасивiв на основi надiйностi, лiквiдностi i прибутковостi розподiлу банкiвських ресурсiв, а саме: перетворення фiнансових коштiв i цiнних паперiв, якi не приносять доходiв, у грошовi кошти та високолiквiднi прибутковi активи; зменшення витрат, якi не пов'язанi iз забезпеченням вiдтворення обiгових коштiв.

Я погоджуюся iз висновком авторiв, що прибутковiсть виступає показником, який характеризує стiйкiсть банкiвської установи. Прибутковiсть є життєво необхiдною задля створення необхiдних резервних фондiв, мотивацiї персоналу i керiвництва до розширення та вдосконалення операцiй, скорочення витрат та покращення якостi послуг, якi надаються.

Головко О.Г., Антоненко I.Г.

Стратегiя управлiння прибутковiстю банку для забезпечення його стабiльностi

У данiй статтi проаналiзовано прибуток задля впровадження та розроблення найбiльш ефективної стратегiї управлiння прибутковiстю банку, основнi фiнансовi данi дiяльностi ПАТ КБ «ПриватБанк». Визначено, як впливає рiвень прибутковостi на стабiльнiсть банку.

Зi статтi вiдомо, що головною метою дiяльностi кожного банку в умовах ринкової орiєнтацiї економiки є пiдвищення ефективностi дiяльностi та отримання прибутку, що забезпечує стабiльнiсть його функцiонування.

Аналiзуючи рiвень прибутковостi банку, особливу увагу необхiдно звертати на рiвень ризику та обов’язково на шляхи, якi застосовує банк для мiнiмiзацiї рiвня цих ризикiв, задля подальшого покращення його ефективного функцiонування.

Автори статтi зазначають, що банкiвська стабiльнiсть означає постiйну здатнiсть банку вiдповiдати за своїми зобов’язаннями i забезпечувати прибутковiсть на рiвнi, достатньому для нормального функцiонування у конкурентному середовищi.

Я погоджуюся iз твердженням авторiв, що прибуток – це важлива категорiя, яка характеризує стабiльнiсть кредитної установи. Вiн необхiдний для створення резервних фондiв, скорочення витрат, збiльшення якостi послуг, стимулювання персоналу i керiвництва до розширення та вдосконалення операцiй.

Як вiдомо зi статтi, аналiз рентабельностi капiталу дозволяє виявити рiвень прибутковостi банку. Починаючи з 2016 року банк намагається лiквiдувати негативнi наслiдки зниження, яке почалося з 2014 року. Зараз спостерiгається незначна тенденцiя до покращення.

Проаналiзувавши прибутковiсть дiяльностi ПАТ КБ «ПриватБанк» за 2013–2017 рр., можна дiйти висновку, що банку необхiдно покращувати рiвень власної прибутковостi задля забезпечення стабiльностi.

Я погоджуюся iз висновком авторiв, що ефективне управлiння прибутком являє собою один iз головних аспектiв стабiльного функцiонування як окремого банку, так i банкiвської системи загалом.

Висновок

Проаналiзувавши низку статей, хочу сказати, що одним iз шляхiв характеристики ефективностi роботи комерцiйного банку є оцiнка рiвня його прибутковостi (рентабельностi).

Отже, прибутковiсть банку – це сумарний позитивний результат його господарсько-фiнансової та комерцiйної дiяльностi. За рахунок доходiв банку покриваються всi його операцiйнi витрати, формується прибуток, обсяг якого визначає рiвень дивiдендiв, зростання капiталу, розвиток пасивних та активних операцiй.

Здебiльшого пiд прибутковiстю розумiють вiдносний показник економiчної ефективностi, що комплексно вiдображає ступiнь ефективностi використання трудових, матерiальних i грошових ресурсiв, а також природних багатств. Фактори, що впливають на прибуток банку, є багаточисельними, але фактично, прибутковiсть банку залежить вiд доходiв та витрат. Отже, для отримання правильної вiдповiдi на питання удосконалення методiв прибутковостi значну роль вiдiграє дослiдження промiжних показникiв — витрати, дохiд, прибуток.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас