1   2   3   4   5
Ім'я файлу: КУРСОВА.docx
Розширення: docx
Розмір: 104кб.
Дата: 09.05.2020
Пов'язані файли:
РОЗДІЛ 1.docxМіністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра обліку та аналізу

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАІндивідуальний курсовий проект

на тему: Аналіз ліквідності і платоспроможності ПАТ «Стома»

Студентки 3 курсу 31 групи

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ___________________________________

Керівник: _____________________________

______________________________________

Національна шкала _____________________

Кількість балів:________ Оцінка ECTS ____

Члени комісії:


Львів - 2019

ЗМІСТ

ВСТУП
3

РОЗДІЛ 1

ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

4

1.1.

Ліквідність та платоспроможність як об’єкт економічного аналізу.

4

1.2.

Значення, завдання та основні напрями аналізу ліквідності та платоспроможності.

6

1.3.

Методи та інформаційне забезпечення аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.

11

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПАТ «СТОМА» за 2017-2018 рр.

14

2.1

Характеристика та економічна оцінка господарської діяльності ПАТ «Стома»

14

2.2.

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ПАТ «Стома».

18

РОЗДІЛ 3

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПАТ «СТОМА»

23

3.1.

Порівняльний аналіз показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Стома» і найнебезпечнішого конкурента.

23

3.2.

Основні шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності ПАТ «Стома».

28

ВИСНОВКИ

31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

33

ДОДАТКИ

34


ВСТУП
Фінансовий стан підприємств можна оцінити з погляду його короткострокової та довгострокової перспектив. У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства є його ліквідність і платоспроможність, тобто здатність своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за короткостроковими зобов'язаннями.

Сьогодні, на жаль, більшість підприємств не можна характеризувати як стабільними й такими, що мають стійкий фінансовий стан. Саме в такий час особливо гостро постає питання аналізу та дослідження ліквідності й платоспроможності підприємства, пошуку нових підходів до цієї проблеми.

Головною ознакою ліквідності є формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над поточними пасивами. Чим більше це перевищення, тим сприятливішим є фінансовий стан підприємства з позицій ліквідності.

Метою даного курсового проекту є вивчення методики аналізу ліквідності і платоспроможності підприємства, розробка пропозицій щодо їх вдосконалення на основі вже досліджених теоретичних та практичних навиків.

Структура курсового проекту складається з трьох розділів. У першому розділі «Теоретичні основи аналізу ліквідності і платоспроможності» досліджено економічну сутність ліквідності і платоспроможності. У другому розділі охарактеризовано підприємство, проведено аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. У третьому розділі наведено основні шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності ПАТ «Стома» на основі отриманих результатів аналізу, та порівняння показників аналізованого підприємства та його основного конкурента.
РОЗДІЛ 1

ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


    1. Ліквідність та платоспроможність як об’єкт економічного аналізу


Особливе місце серед показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, належить показникам платоспроможності та ліквідності. Вони характеризують можливості підприємства вчасно погасити короткотермінові зобов'язання своїми швидко реалізованими засобами, активами.

Платоспроможність — спроможність підприємства здійснювати платежі, розраховуватися з боргами в необхідному обсязі та в зазначений термін коштами, наявними у нього або такими, які безперервно поповнюються за рахунок його діяльності.

Оцінюють платоспроможність на основі характеристики ліквідності поточних активів, тобто часу необхідного для їх перетворення в готівку.

Платоспроможність підприємства характеризується його можливістю і здатністю своєчасно й повністю виконувати свої фінансові зобов’язання перед внутрішніми та зовнішніми партнерами, а також державою.

Ліквідність підприємства — здатність та швидкість перетворення оборотних активів у грошові кошти з метою погашення поточних зобов'язань як у міру надходження термінів їх сплати, так і прострочених боргів.

Ліквідність підприємства характеризує наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов’язань. У той же час, ліквідність характеризує не тільки поточний стан активів, але й перспективний. В економічній літературі розрізняють ліквідність активів, ліквідність балансу і ліквідність підприємства.

Ліквідність активів визначається безвідносно до пасиву балансу, тоді як ліквідність балансу відбиває міру погодженості обсягів і ліквідності активів з розмірами і термінами погашення зобов'язань.

Ліквідність балансу виражається в ступені покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких у грошову готівку відповідає строку погашення платіжних зобов'язань. Ліквідність балансу досягається встановленням рівності між зобов'язаннями підприємства та його активами.

Взаємозв’язок між платоспроможністю та ліквідністю підприємства, ліквідністю балансу і ліквідністю активів показано на рис. 1.Рис. 1. Взаємозв’язок між показниками ліквідності та платоспроможності.
Основною ознакою ліквідності є формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами. Чим більше це перевищення, тим сприятливіший фінансовий стан підприємства з позиції ліквідності.

У свою чергу, наслідками низького рівня ліквідності є неспроможність підприємства швидко розраховуватися за допомогою наявного на балансі майна за своїми зобов'язаннями, що призводить до зниження дохідності, не платежів і банкрутства. Крім того, важкі наслідки низької ліквідності відчувають не тільки самі підприємства, а й їх кредитори, постачальники, оскільки відбувається затримка сплати відсотків і суми боргу, в крайньому разі -- часткова або повна втрата неповернутого боргу, а також невиконання умов контракту тощо.
Отже, можна зробити висновок, що поняття «платоспроможність» та «ліквідність» за своїм змістом дуже близькі, однак ліквідність більш містке поняття, оскільки від ліквідності балансу залежить рівень платоспроможності підприємства.


    1. Значення, завдання та основні напрями аналізу ліквідності та платоспроможності


Ліквідність підприємства - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.

Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження. Щоб визначити, чи достатньо у підприємства коштів для погашення своїх зобов'язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед бюджетом, позабюджетними фондами та виплатою дивідендів.

Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства. Необхідно визначити, чи є вона "стійкою" (наприклад, борги постачальникам), чи є вона простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув.

Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов'язань із наявними ліквідними коштами.

На практиці для ефективного вимірювання ліквідності застосовується відповідна система коефіцієнтів, які відображають співвідношення статей балансу та інших видів фінансової звітності.

Розрізняють поняття майнової (абсолютної) і фінансової (відносної) ліквідності, що визначається політикою підприємства щодо збереження ліквідності, основне завдання якої – запобігання неліквідності й неплатоспроможності завдяки пошуку в необхідних обсягах резервів коштів й інших ліквідних активів.

Фінансова ліквідність (або ліквідність підприємства) означає готовність і здатність підприємства виконувати свої зобов'язання в повному обсязі.

Ліквідність підприємства це наявність у нього оборотних коштів, теоретично достатніх для погашення короткострокових зобов'язань, навіть з порушенням строків погашення, які передбачені контрактами.

Основна ознака ліквідності – формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами, тобто наявність у підприємства робочого капіталу. Чим більше це перевищення, тим сприятливішим є фінансовий стан підприємства з позиції ліквідності.

Майнова ліквідність є ліквідністю активів. Під якою розуміють можливість підприємства вільно маневрувати та переміщувати їх із товарної форми в грошову, і навпаки, змінюючи структуру грошових коштів, запасів та дебіторської заборгованості з таким розрахунком, щоб кожна гривня перебувала в обігу і давала максимальну віддачу в формі доходу чи економії. Тобто, це здатність активу перетворюватися на грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається швидкістю такої трансформації – тривалістю періоду, протягом якого вона може бути здійснена. Чим коротший період, тим вища ліквідність даного виду активу.

При проведенні аналізу балансу підприємства, насамперед здійснюють класифікацію активів підприємства за їх ліквідністю та пасивів за терміновістю оплати (див. табл. 1.2).


Таблиця 1.2

Класифікація активів та пасивів підприємства


Групи активів

Умовне позначення

Характеристика

Група пасивів

Умовне позначення

Характеристика

Високо-ліквідні

А1

Грошові кошти

Найбільш термінові

П1

Кредиторська заборгованість

Швидко-ліквідні

А2

Дебіторська заборгованість

Коротко-строкові

П2

Короткострокові кредити та позикові кошти

Повільноліквідні

А3

Матеріальні цінності

Довгостро-кові

П3

Довгострокові кредити та позикові кошти

Важко-ліквідні

А4

Основні засоби

Постійні

П4

Джерела власних коштів
 

Баланс підприємства вважають абсолютно ліквідним, якщо:

А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4

Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому можна визначити загальний показник ліквідності за формулою:

(А1 х ВА1 + А2 х ВА2 + А3 х ВА3) / (П1 х ВП1 + П2 х ВП2 + П3 х ВП3),

де ВА та ВП – питома вага відповідних груп активів та пасивів в їх загальному підсумку.

Загальний показник ліквідності балансу показує відношення суми всіх платіжних засобів до суми всіх платіжних зобов’язань з врахуванням їх ліквідності. Цей показник дає змогу порівнювати баланси підприємств за різні періоди, баланси різних підприємств та визначати найбільш ліквідні баланси.

При оцінці ліквідності розраховують три основні коефіцієнти:

коефіцієнт покриття;

коефіцієнт швидкої ліквідності;

коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Ці показники розраховуються на підставі даних форми № 1 шляхом зіставлення поточних активів і поточних зобов’язань підприємства.

Поточні активи – це активи, які постійно обертаються в процесі господарської діяльності підприємства. До них належать:

  1. оборотні активи. Їх облік відповідно до Інструкції № 291 ведеться на рахунках 2 класу  “Запаси” і класу 3 “Кошти, розрахунки та інші активи”. У балансі вони відображаються в розділі ІІ Активу, рядках 100-260;

  2. витрати майбутніх періодів. Незважаючи на те, що це витрати, оплачені наперед, тобто здійснені заради прибутку, очікуваного в майбутньому, цілком можливо, що частина цього прибутку може бути отримана протягом одного року або операційного циклу підприємства. Таким чином, витрати майбутніх періодів зберігають грошові кошти підприємства.

Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності. Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження. Щоб визначити, чи достатньо в підприємства грошей для погашення його зобов’язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності та формування залишку коштів після погашення зобов’язань перед бюджетом, страховими та іншими соціальними фондами, а також виплати дивідендів. Аналіз ліквідності потребує ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства. Він здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов’язань із наявності ліквідних коштів.

Для аналізу ліквідності також доцільно розраховувати в динаміці коефіцієнти абсолютної ліквідності, покриття, поточної ліквідності, критичної оцінки, поточної заборгованості, період інкасації дебіторської заборгованості, тривалість кредиторської заборгованості, обертання матеріальних запасів, обертання постійних та усіх активів. Аналіз ліквідності доцільно доповнити аналізом платоспроможності, яка характеризує спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов’язання, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру.

Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об’єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства та визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.

Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та позиченими коштами можна назвати такі типи фінансової стійкості підприємства:

1) абсолютна фінансова стійкість;

2) нормально стійкий фінансовий стан;

3) нестійкий фінансовий стан;

4) кризовий фінансовий стан.

Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних джерел спроможне забезпечити запаси тв витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями.

Платоспроможність підприємства свідчить про наявність грошових коштів упродовж достатнього періоду часу для вчасного виконання фінансових зобов'язань. Це можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов'язання. При дослідженні поточної платоспроможності порівнюються суми платіжних засобів підприємства зі строковими зобов'язаннями.

Основними причинами неплатоспроможності можуть бути:

- прорахунки у вивченні міжнародних ринків продукції, яка пропонується підприємством;

- невиконання зовнішньоекономічних контрактів за строками поставок продукції, порушення її структури та асортименту, зниження якості;

- підвищення собівартості продукції;

- втрата каналів реалізації і постійних покупців, замовників в умовах міжнародної конкуренції

- неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це причин;

- невиконання плану прибутку і нестаток власних джерел фінансування підприємства;

- неврахування процесів глобалізації і як наслідків - тиску конкурентів, зміни попиту та інфляційних процесів;

- неврахування змін податкової політики;

- значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у надлишкові виробничі запаси;

- низьке обертання оборотного капіталу.
  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас