Ім'я файлу: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.docx
Розширення: docx
Розмір: 75кб.
Дата: 23.05.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра економіки будівництва

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Управління витратами»

на тему: «Аналіз і управління витратами будівельного підприємства»

Студента (ки) _____ курсу ____ групи

спеціальності 073″Менеджмент ″

спеціалізації

″Менеджмент організацій і адміністрування″

_______________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник _______________________

(посада, вчене звання,науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ____________

Кількість балів: ______ Оцінка: ECTS _____

Члени комісії

_______ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Київ - 2020 рік

Зміст

Розділ 1. Аналіз взаємозв’язку обсягу продажу витрат і прибутку………..

А.В цілому по підприємству………………………………………………

Б. Для кожного виду продукції, що виробляється підприємством…………

В. Оцінка чутливості прибутку до зміни виробничих параметрів………….

Розділ ІІ. Управління операційним ризиком…………………………………

А. Планування доходів від реалізації для отримання цільового прибутку…

Б. Забезпечення базового прибутку при зміні виробничих параметрів (приймаємо зменшення ціни, збільшення витрат на 10 %)…………………

В.Розрахунок обсягу продажу, за якого підприємство отримає базовий прибуток не зважаючи на зміну змінних витрат ( збільшення на 10%)……

Г. Розрахунок обсягу продажу, який забезпечуватиме базовий прибуток не зважаючи на зміну постійних витрат на 10%.

Розділ 1. Аналіз взаємозв’язку обсягу продажу витрат і прибутку

За вихідними даними свого варіанту розрахувати :

А. В цілому по підприємству:

1. Маржинальний дохід

2. Коефіцієнт маржинального доходу

3. Точка беззбитковості маржинальним методом та методом рівнянь

4. Запас фінансової міцності

5. Величина прибутку

6. Надати графічне відображення порогу рентабельності

Таблиця 1. Вихідні дані: варіант №13

Вироби

Показники

Обсяг прода-жу, тис.шт.

Ціна одного виробу, грн.

Прямі зміннівитра-ти на виріб, грн.

Непря-мі зміннівитра-ти, тис.грн.

Загальні виробни-чіпостійні витрати, тис.грн.

Адміністра-тивні

постійні витрати, тис.грн.

Витрати на збут (без оплати праці дистриб’юто-рів), тис.грн.

№1

1000

1,20

0,30


200


250


100


10

№2

1500

4,90

1,85

№3

1450

3,80

1,80

Таблиця 2. Розрахунок величини прибутку

Показники

Розрахунок

Разом

Обсяг продажу, тис.шт.

1000+1500+1450

3950

Доходи від реалізації, тис.грн.

1000*1,20+1500*4,90+1450*3,80

14060

Прямі змінні витрати, тис.грн.

1000*0,30+1500*1,85+1450*1,80

5685

Непрямі змінні витрати, тис.грн.
200

Змінні витрати всього, тис.грн.

Прямі+непрямі

5885

Маржинальний дохід, тис.грн.

14060-5885

8175

Коефіцієнт марж. доходу

8175/14060

0,581

Постійні витрати, тис.грн.

250+100+10

360

Поріг рентабельності, тис.грн.

360/0,581

619

Запас фін.міцності, тис.грн.

14060-619

13441

Прибуток, тис.грн.

8175-360

7815
Доходи і витрати, тис.грн.

14060
Зона збитків
Дохід від реалізації


Зона прибуткуЗагальні витрати


Загальні змінні витрати619
А
Маржинальний дохід
360Постійні витрати


Доходи від реалізації

продукції, тис.грн.

Запас міцностіРис.1. Графічне відображення порогу рентабельності

Б. Для кожного виду продукції, що виробляється підприємством:

1. Розподілити непрямі змінні і постійні витрати пропорційно частині доходу від реалізації певного виробу в загальному доході.

2. Розрахувати маржинальний дохід.

3. Розрахувати коефіцієнт маржинального доходу.

4. Визначити величину прибутку.

5. Зробити висновок щодо рівня та структури фактичних витрат та залежності витрат від обсягу продажу.

Таблиця 3. Розрахунок маржинального доходу по виробам

Показник

Виріб №1

Виріб №2

Виріб №3

Разом

Обсяги виробництва, од.

1000

1500

1450

3950

Доходи від реалізації, тис. грн.

1200

7350

5510

14060

Частка доходу від реалізації виробу в загальному доході

0,085

0,522

0,391

1

Прямі змінні витрати, тис. грн.

300

2775

2610

5685

Непрямі змінні витрати, тис.грн.

17

104

78

200

Змінні витрати всього, тис.грн.

317

2879

2688

5885

Маржинальний дохід, тис.грн.

883

4471

2822

8175

Коефіцієнт маржинального доходу

0,735

0,608

0,512

0,581

Постійні витрати, тис.грн.

30

187

140

360

Операційний прибуток, тис.грн.

853

4284

2682

7819

Загальні витрати на виріб, тис.грн.

7,02

5,46

4,17

6,86

Висновок: Найбільший вклад у формування прибутку дає виріб №2, який має найбільший коефіцієнт маржинального доходу ( 0,735 ) та найменші загальні витрати на одиницю виробу ( 4,17 тис.грн.). Збиткових виробів немає, проте виріб №1 дає найменший вклад у формуванні прибутку підприємства.

В. Оцінити чутливість прибутку до зміни наступних параметрів:

  1. Ціни продукції.

  2. Змінних витрат.

  3. Постійних витрат.

  4. Обсяг реалізації

Припускаємо, що кожен з цих параметрів погіршується на 10%

Таблиця 4. Аналіз чутливості прибутку до зміни параметрів діяльності

Показники

Базове значення

Зміна ціни

Зміна змінних витрат

Зміна постійних витрат

Зміна обсягу

Обсяг продажу, тис.шт.

3950

3950
3950
3950
3950

-10%

Середньозважена ціна, грн.

7,2

6,48

-10%

7,2
7,2
7,2
Доходи від реалізації, тис.грн.

14060

12654

-10%

14060
14060
12654

-10%

Змінні витрати, тис.грн.

5885

5885
6473

+10%

5885
5296

-10%

Маржинальний дохід, тис.грн.

883

582

-34%

671

-24%

883
794

-10%

Постійні витрати, тис.грн.

360

360
360
396

+10%

360
Прибуток, тис.грн.

7819

4691

-40%

5629

-28%

7662,2

-2%

6880

-12%

Чутливість-0,4
-0,28
-0,02
-0,12

РангІ
ІІ
ІV
ІІІ

Висновок:при даних виробничих умовах найбільш загрозливим для виробничої діяльності ( перший ранг ) є зменшення ціни реалізації продукції, другий за вагомістю чинник ризику є збільшення змінних витрат; третій чинник ризику – зменшення обсягу реалізації. Найменш загрозливим ( чет-вертий ранг ) є зростання постійних витрат.

Розділ ІІ. Управління операційним ризиком

А. Планування доходів від реалізації для отримання цільового прибутку

1. Розрахувати, яким має бути дохід від реалізації, щоб забезпечити запланований прибуток. Приймаємо зростання прибутку на 20% від базового.

2. Розрахувати операційний важіль за фактичними даними та після збільшення доходу від реалізації.

Завдання 1

Плановий прибуток більший за базовий на 20 %

Пплан.=7815*1,2=9378 тис.грн.

Плановий дохід від реалізації обчислюється за формулою:

Дплан.=

Дплан.= =16760 тис.грн.

Висновок: Таким чином, щоб отримати прибуток у сумі 9378 тис.грн. підприємству необхідно збільшити дохід від реалізації до 16760 тис.грн.

Перевіряємо: дохід від реалізації має зрости на 16,69%

38246/32775=1,1669 або 116,69%

Змінні витрати також зростуть на 16,69%:

23050*1,1669=26897тис.грн.

Операційний прибуток дорівнює:

38246-26987-1555=9794тис.грн.

Приріст операційного прибутку до базового варіанту складає:

9794-8170=1624 тис.грн. або 20%

1624/8170*100=20%, що відповідає плановому відсотку зростання прибутку.

Таким чином, прибуток змінюється динамічніше, ніж дохід від реалізації (20% та 16,69 %), що обумовлено дією операційного важеля.

Завдання 2

Величина операційного важеля показує у скільки разів більше зміниться операційний прибуток в порівнянні з відповідною зміною доходів від реалізації.

Зміна операційного прибутку= Зміна доходу від реалізації * Операційний важіль.

Величину операційного важеля (ОВ) розраховуємо як відношення суми постійних витрат та операційного прибутку до операційного прибутку.

Операційний важіль за фактичними даними:

ОВф= =1,19

Таким чином, при плановому зростанню виручки від реалізації на 16,69% приріст операційного прибутку у відсотках становитиме 16,69*1,19=20%.

А приріст операційного прибутку за вартістю складатиме :

8170*20=1634 тис.грн.

Після збільшення доходів від реалізації до 38246 тис.грн. плановий операційний важіль становитиме:

ОВплан.= =1,159

Висновок: При подальшому збільшенні виручки від реалізації на 16,69% приріст операційного прибутку становитиме вже не 20%, а лише 16,69%*1,159 =19,34%. Однак, меншою буде і можлива втрата прибутку при падінні доходів від продажу, тобто зменшиться операційний ризик.

Б. Забезпечення базового прибутку при зміні виробничих параметрів (приймаємо зменшення ціни, збільшення витрат на 10 %).

  1. Визначити обсяг продажу за якого забезпечуватиметься отримання базового прибутку не зважаючи на зміну ціни одного виду виробів.

  2. Визначити обсяг продажу за якого забезпечуватиметься отримання базового прибутку не зважаючи на зміну змінних витрат.

  3. Визначити обсяг продажу за якого забезпечуватиметься отримання базового прибутку не зважаючи на зміну постійних витрат.

Ціна виробу №2 зменшиться на 10%.

Ц=7,5*0,9=6,75 тис.грн.

N=

Плановий коефіцієнт маржинального доходу (6,75-5,1)/6,75=0,24

N=(3361/6.75)/0.24=2075 тис.шт.

7139/1400=5,1

Перевірка

Таблиця 5

Показник

Виріб №1

Виріб №2

Виріб №3

Разом

Обсяг продажу, тис.шт.

1350

2075

1800

5225

Доходи від реалізації, тис.грн.

11475

14006

10800

36281

Змінні витрати всього, тис.грн.

8927

7139

6984

23050

Маржинальний дохід, тис.грн.

2548

6867

3816

13231

Постійні витрати, тис.грн.

544

498

513

1555

Прибуток, тис.грн.

2004

6369

3303

11676

Приріст обсягу продажу,%
48,21Довідково ціна 1 виробу
6,75Висновок

Прибуток плановий виробу №2 перевищує базовий на 6369-2863=3506 тис.грн. Збільшення виготовлення продукції може призвести до нестачі обладнання для виготовлення продукції, кваліфікованих кадрів, залишок продукції на складах. Для того, щоб плановий прибуток відповідав базовому необхідно зменшити кількість виготовленої продукції.

При обсязі продажу виробу №2 1556 тис.шт. доходи від реалізації становитимуть 1556*6,75=10503 тис.грн.

МД=10503-7139=3364 тис.грн.

П=3364-498=2866 тис.грн., що на 4 тис.грн. більше від базового.

В. Розрахувати обсяг продажу, за якого підприємство отримає базовий прибуток не зважаючи на зміну змінних витрат ( збільшення на 10%)

Nшт.=

При збільшенні на 10% змінні витрати складатимуть:

23050*1,1=25355 тис.грн.

Базова ціна виробу становить: 7,2 тис.грн.

КМДплан.=

Дплан.= 32775+(25355-23050)=35080 тис.грн.

МДплан.=35080-25355=9725 тис.грн.

КМД= =0,277

Nшт.= =4876 тис.шт.

ПеревіркаПри обсязі продажу 4876 тис.шт. доходи від реалізації складуть

Д= 4876*7,2=35107 тис.грн.

  1. МД=35107-25355=9752 тис.грн.

  2. П=9752-1555=8197 тис.грн., що перещує базову величину на 27 тис.грн.

Для зменшення розбіжностей зменшимо кількість виготовленої продукції

Робимо перевірку для обсягу продажу 4873 тис.шт.

Д=4873*7,2=35086 тис. грн.

МД=35086-25355=9731 тис. грн.

П= 9731-1555=8176 тис. грн.

Плановий прибуток більший від базового на 8176-8170=6 тис. грн.

Висновок

Для отримання базового прибутку при збільшені обсягів змінних витрат на 10%, необхідно виготовляти 4873 тис.шт продукції.

Г. Розрахувати обсяг продажу, який забезпечуватиме базовий прибуток не зважаючи на зміну постійних витрат на 10%.

Nшт. =

Постійні витрати планові становлять: 1555*1,1=1710,5 тис.грн.

Д = 32775+155,5=32930,5 тис. грн.

МД = 32930,5- 23050 = 9880,5 тис. грн.

Nшт. = = 4621 тис.шт.

Перевірка

При обсязі продажу 4621 тис.шт. доходи від реалізації складуть:

Д=4621*7,2=33271 тис.грн.

МД= 33271-23050=10221 тис.грн.

П=10221-1555=8666 тис.грн., що перевищує базову величину на 496 тис.грн.

Для зменшення розбіжностей зменшимо кількість продукції.

Робимо перевірку для обсягу продажу 4552 тис.грн.

Д=4552*7,2=32774 тис.грн.

МД=32774-23050=9724 тис.грн.

П=9724-1555=8169 тис.грн., що на 1 тис.грн. менше від базової величини.

Відхилення не значне, яке могло виникнути за рахунок округлень.

Висновок

Для отримання базового прибутку при збільшені обсягів постійних витрат на 10%, необхідно виготовляти 4552тис.шт продукції.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас