1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ім'я файлу: курсач_4ver.docx
Розширення: docx
Розмір: 440кб.
Дата: 17.06.2021
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра обліку і аудиту


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

на тему: Аналіз формування власного капіталу, його руху та рентабельності на підприємстві

ПрАТ «ОБОЛОНЬ»


Студентки 4 курсу 9 групи

Спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

______________Біби М. В. ___________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____
Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали
КИЇВ 2021

ЗМІСТ

Вступ

РОДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЙОГО РУХУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Сутність капіталу та сучасні напрямки його аналізу

1.2 Нормативно-правове забезпечення формування власного капіталу

РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПрАТ «ОБОЛОНЬ» ТА АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОСТАННІ ДВА РОКИ

2.1 Техніко-економічна характеристика ПрАТ «ОБОЛОНЬ»

2.2 Аналіз власного капіталу ПрАТ «ОБОЛОНЬ»

РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВА З АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЙОГО РУХУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

3.1 Напрямки оптимізації розмірів власного капіталу підприємств

3.2 Аналітичні розрахунки на базі підприємства ПрАТ «ОБОЛОНЬ»

Висновки та пропозиції

Перелік використаних інформаційних джерел

Додатки

ВСТУП

Актуальність теми. Початком діяльності для будь – якого суб'єкта підприємництва є формування власного капіталу як джерела фінансування підприємства. Під час вже розпочатої діяльності юридична особа – підприємець намагається розширити сферу своєї діяльності за рахунок диверсифікації виробництва та запровадження широкої мережі надання послуг. Звісно, подібні розширення потребують додаткових вкладень фінансових, тобто підприємець прагне до збільшення обсягу власного капіталу.
Відповідно, постає проблема достовірності відображення фактичного стану підприємства, оцінки ефективності і аналізу діяльності створених товариств з метою пошуку резервів розвитку, аналізі використання джерел фінансування задля виявлення вад в господарюванні та їх усунення.
Аналіз використовує дані бухгалтерського обліку для виявлення тенденцій розвитку підприємства та розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності господарювання.
В нинішньому стані національної економіки необхідними є розкриття причин зміни економічного стану підприємств та надання рекомендацій щодо підвищення прибутковості їх діяльності, так як без ефективної діяльності підприємств розвиток національної економіки неможливий. Отже, економічний аналіз діяльності підприємств і розробка на основі результатів аналізу рекомендацій щодо змін у їх діяльності є невід'ємною складовою економічного зростання держави. Тим більше, що аналіз, проведений з використанням електронної бази даних бухгалтерського, управлінського та інших видів обліку забезпечить керівництво достовірною, і, що є не менш важливим, вчасною інформацією щодо поточного стану та тенденцій розвитку підприємства.


Метою написання курсової роботи є вивчення теоретико-методологічного стану та розробка заходів щодо удосконалення аналізу власного капіталу акціонерних товариств в умовах ринкової економіки.
В процесі написання курсової роботи висвітлюються завдання роботи, а саме:
- дослідити поняття джерел фінансування діяльності підприємств; розкривається їх економічна сутність та структура;
- розглянути систему показників, які використовуються для аналізу власного капіталу акціонерних товариств;
- надати техніко-економічну характеристику підприємства та аналіз його фінансового стану;
- провести аналіз динаміки та структури джерел фінансування;
- проаналізувати ефективність використання джерел фінансування;
- вивчити загальні принципи оптимізації власного капіталу акціонерних товариств;
- обґрунтувати оптимальну структуру капіталу ПрАТ «ОБОЛОНЬ».


Об'єктом дослідження є методика оцінки джерел фінансування суб‘єктів господарювання.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та методичних елементів аналізу власного капіталу акціонерних товариств.
У процесі виконання курсової роботи застосовувались наступні методи дослідження: порівняння, групування, балансовий метод, розрахунок відносних величин, методи елементарної математики, методи математичної статистики, методи математичного моделювання тощо.

РОДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЙОГО РУХУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

  1. Сутність капіталу та сучасні напрямки його аналізу

Капітал – це економічна категорія, яка відома давно, але отримала новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу.

Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів.

Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, слід зазначити такі його характеристики (табл. 1).

Таблиця 1. Класифікація капіталу підприємства.

Характеристика капіталу підприємства

Обґрунтування характеристики капіталу підприємства

1. Капітал підприємства є основним фактором виробництва

В економічній теорії виділяють три основних фактори виробництва, які забезпечують господарську діяльність підприємств:

 • Капітал

 • Земля та інші природні ресурси

 • Трудові ресурси

У системі даних факторів виробництва капіталу відводиться пріоритетна роль, оскільки він об’єднує всі фактори в єдиний виробничий комплекс

2. Капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, які забезпечують дохід

У даній своїй якості капітал може виступати ізольовано від виробничого фактора – у формі позикового капіталу, який забезпечує формування доходів підприємства не у виробничій (операційній), а у фінансовій (інвестиційній) сфері його діяльності

3. Капітал є головним джерелом формування добробуту його власників

Капітал забезпечує необхідний рівень добробуту його власників як у поточному, так і в перспективному періодах. Частина капіталу, яка спрямована на задоволення поточних чи перспективних потреб його власників, перестає виконувати функцію капіталу. Капітал, який накопичується, повинен задовольнити потреби його власників у перспективному періоді, тобто формує рівень майбутнього їх добробуту

4. Капітал підприємства є головним виміром його ринкової вартості

У даній якості, перш за все, виступає власний капітал підприємства, який визначає обсяг його чистих активів. Разом з тим, обсяг власного капіталу, який використовує підприємство, одночасно характеризує і потенціал залучення ним позикових фінансових засобів, які забезпечують отримання додаткового прибутку. У сукупності з іншими, менш значимими факторами, формується база оцінки ринкової вартості підприємства

5. Динаміка капіталу підприємства є важливим барометром рівня ефективності його господарської діяльності

Здатність власного капіталу до зростання високими темпами характеризує високий рівень формування і ефективний розподіл прибутку підприємства, його спроможність підтримувати фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. І навпаки, зниження обсягу власного капіталу є, як правило, наслідком неефективної, збиткової діяльності підприємства

Велику роль відіграє капітал в економічному розвитку підприємства і в забезпеченні інтересів держави, власників і персоналу виступає головним об’єктом фінансового управління підприємством.

На діючому підприємстві власний капітал має певні основні форми (рис. 1).Рис. 1. Форми функціонування власного капіталу підприємства.

1. Статутний фонд характеризує початкову суму власного капіталу підприємства, інвестовану у формування його активів для початку здійснення господарської діяльності. Його розмір визначається статутом підприємства. Для підприємств окремих сфер діяльності й організаційно-правових форм (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю) мінімальний розмір статутного фонду регулюється законодавством.

2. Резервний фонд (резервний капітал) є зарезервованою частиною власного капіталу підприємства, призначеного для внутрішнього страхування його господарської діяльності. Розмір даної резервної частини власного капіталу визначається установчими документами. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку підприємства (мінімальний розмір відрахувань прибутку в резервний фонд регулюється законодавством).

3. Спеціальні (цільові) фінансові фонди, до яких належать цілеспрямовано сформовані фонди власних фінансових засобів з метою їх наступних цільових витрат. У складі цих фінансових фондів виділяють звичайно амортизаційний фонд, ремонтний фонд, фонд охорони праці, фонд спеціальних програм, фонд розвитку виробництва тощо.

Порядок формування й використання засобів цих фондів регулюється статутом й іншими установчими та внутрішніми документами підприємства.

4. Нерозподілений прибуток характеризує частину прибутку підприємства, що був отриманий у попередньому періоді та не використаний на споживання власниками (акціонерами, пайовиками) й персоналом. Ця частина прибутку призначена для реінвестування на розвиток виробництва.

5. Інші форми власного капіталу, до яких належать розрахунки за майно при передачі його в оренду, розрахунки з учасниками стосовно виплати їм прибутків у формі відсотків або дивідендів і деякі інші, відображені в першому розділі пасиву балансу.

Основні джерела формування капіталу підприємства

Управління власним капіталом пов’язане не тільки з забезпеченням ефективного використання вже накопиченої його частини, але і з формуванням власних фінансових ресурсів, що забезпечують майбутній розвиток підприємства. Власні фінансові ресурси класифікуються за певними джерелами (таблиця 1).

Таблиця 1.1. Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємтва.Джерела

Склад джерел

1.

Внутрішні джерела

1. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства.

2. Амортизаційні відрахування від основних засобів і нематеріальних активів.

3. Інші внутрішні джерела формування власних фінансових ресурсів

2.

Зовнішні джерела

1.  Залучення додаткового пайового або акціонерного капіталу.

2.  Одержання підприємством безплатної фінансової допомоги.

3.   Інші джерела формування власних фінансових ресурсів

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить залученню підприємством додаткового пайового (шляхом додаткових внесків у статутний фонд) або акціонерного (шляхом додаткової емісії та реалізації акцій) капіталу. Для окремих підприємств одним із зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів може бути надана їм безплатна фінансова допомога, яка надається, як правило, лише окремим державним підприємствам. До числа інших зовнішніх джерел входять безплатно передані підприємству матеріальні та нематеріальні активи, що включаються до складу його балансу.

Формування фінансових ресурсів підприємства здійснюється за рахунок власних та запозичених коштів. Загальна сума фінансових ресурсів складається у кожного окремого підприємства з таких елементів:

 • Власний капітал: статутний (пайовий) капітал, додатково вкладений капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток тощо;

 • Забезпечення наступних витрат та платежів;

 • Довгострокові зобов’язання;

 • Поточні зобов’язання.

Внутрішнім називається фінансування, якщо воно здійснюється за рахунок коштів, одержаних від діяльності підприємства (прибуток, амортизаційні суми, грошові кошти, одержані від продажу майна, стійкі пасиви). Початкове формування фінансових ресурсів відбувається в момент створення підприємства за рахунок статутного капіталу. Статутний капітал - це майно підприємства, створене за рахунок внесків засновників і величина якого регулюється законодавством.

Основою управління власним капіталом підприємства є управління формуванням його власних фінансових ресурсів. З метою забезпечення ефективності управління даним процесом на підприємстві розробляється спеціальна фінансова політика.

Політика формування власних фінансових ресурсів є частиною загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку.

Розробка політики формування власних фінансових ресурсів підприємства здійснюється за такими основними етапами:

 • Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства у попередньому періоді.

 • Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах.

 • Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел.

 • Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел.

 • Забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових ресурсів із зовнішніх джерел.

 • Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів.

Функції статутного капіталу, а також цілі його зменшення та збільшення у систематизованому вигляді згруповані в табл. 1.2.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

скачати

© Усі права захищені
написати до нас