1   2   3
Ім'я файлу: ПРАКТИКА ЗВІТ.doc
Розширення: doc
Розмір: 229кб.
Дата: 17.02.2020
скачати
Пов'язані файли:
Індивідуальна робота з Логіки.docx
основн_ напрямки оздоровчої ф_зичної культури.docx
Питання_модуль_Меліорація_1_2020.doc
Психічні порушення при єпілепсії.docx
Джерело: розраховано за даними [2]
Аналіз фінансово-господарської діяльності, стану активів та зобов’язань в ринкових умовах відіграє важливу роль, оскільки, від результатів фінансової діяльності підприємства залежить як успішне виконання ним запланованих завдань, так і його функціонування загалом. Завданням фінансового аналізу є визначити фінансовий стан, з’ясувати можливості підвищення ефективності роботи підприємства за допомогою раціональної фінансової політики; оцінити напрями розвитку підприємства, виходячи з потреби у фінансових ресурсах. Головною фінансового аналізу є своєчасне з’ясування і виправлення недоліків у фінансовій діяльності підприємства та знаходження резервів покращення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. [5]

Основними джерелами для проведення аналізу є фінансова звітність КЗ„ДЮСШ” за 2016-2018 рр.

Загальна вартість майна підприємства дорівнює підсумку активу балансу: на кінець 2017 р. —1508,0 тис. грн. ; на кінець 2018 р. — 1623,3 тис. грн. Отже, вартість майна КЗ „ДЮСШ” за аналізований період має тенденцію до зростання: у 2017р. — збільшилась на 452,8 тис. грн. порівняно з попереднім періодом, а в 2018 р. збільшилось на 115,2 тис. грн. порівняно з 2017 р., що свідчить про розширення господарського обороту і являється позитивним моментом.

В структурі сукупних активів підприємства протягом аналізованого періоду найбільшу частку займають необоротні активи (на кінець 2018 р. частка необоротних активів становила 52,7%).

Слід відмітити, що частка необоротних активів у структурі активів підприємства збільшилась. Така структура активів пов’язана насамперед із високою чутливістю до зміни виручки від реалізації продукції. При цьому слід зазначити, що збільшення необоротних активів є наслідком прискорення оборотності оборотних засобів, що позитивно характеризує діяльність підприємства.

Вартість оборотних активів підприємства у 2017 р. — зросла на 106,3 тис. грн., а в 2018р. — на 135,1тис. грн.

Частка оборотних активів у структурі активів підприємства у 2016 р. зменшилась, що свідчить про зменшення виробництва.

Основним джерелом формування майна підприємства є власний капітал, який у структурі майна займає найбільшу частку: на кінець 2016 р. — 93,0 %. на кінець 2017 р. — 93,68 %; на кінець 2018 р. — 98,0 %.

Частка власного капіталу в структурі майна підприємства протягом аналізованого періоду зростає: у 2016р. та 2017 р. — 0,93%, у 2018р.— 0,98%.

У 2018 р. ефективна робота підприємства проявилась у збільшенні нерозподіленого прибутку на 194,2тис.грн., а в 2017 р.нерозподілений прибуток зріс порівняно з попереднім періодом на 423,2 тис.грн.

Таким чином, в цілому зміни майнового стану КЗ „ДЮСШ” за 2016-2018 рр. є позитивними.

Використовуючи дані фінансової звітності КЗ „ДЮСШ” за 2016-2018 роки, розрахуємо основні фінансово-економічні показники його діяльності.

Фінансовий аналіз — це процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку.

Аналіз дає можливість оцінити: фінансове положення компанії; майновий стан підприємства; ступінь підприємницького ризику (можливість погашення зобов’язань перед третіми обличчями); достатність капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій; здатність до нарощування капіталу; раціональність використання позикових засобів; ефективність діяльності компанії.[6]

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства – це стабільність (стійкість) його діяльності, яка пов’язана насамперед із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем залежності від кредиторів та інвесторів.

Проведемо аналіз фінансової стабільності КЗ„ДЮСШ” (табл.1.3).

Чим вищий коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), тим стійкішим є фінансовий стан і підприємство більш незалежне від зовнішніх кредиторів.

На досліджуваному підприємстві найвище значення коефіцієнта фінансової незалежності спостерігається у 2017 р., однак у кожному з наведених років це значення є більшим від нормативного, що свідчить про перевагу частки власних коштів у фінансуванні підприємства.

Таблиця 1.3 - Показники фінансової стабільності КЗ „ДЮСШ” за 2016-2018 рр.

Назва показника

Формула розрахунку

Нормативне значення

Роки

2016

2017

2018

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

р.380 ф. №1/р.640 ф.№1

>0.5

0,93

1,33

0,98

Коефіцієнт фінансової залежності

р. 640ф. №1/р. 380 ф.№1

<2

1,06

0,74

1,01

Коефіцієнт фінансового ризику

(р. 430ф. №1+ р.480ф. №1+ р.620ф. №1+ р. 630ф.№1)/р.380ф. №1

<1

0,06

0,06

0,01

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

(р. 260ф. №1- р. 620ф. №1)/ р. 380ф. №1

Середньо-галузеве

0,37

0,37

0,46

Джерело: розраховано за даними [3]

За досліджуваний період простежується незначне зниження коефіцієнта фінансового ризику. Теоретично таке зниження свідчить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів.

З наведених в табл.1.3 розрахункових даних ми можемо простежити збільшення значення коефіцієнта маневреності власного капіталу протягом 2016-2018 рр., що є позитивним моментом, оскільки свідчить про збільшення частини власного оборотного капіталу, про підвищення гнучкості у використанні власних коштів підприємства.

Наведені показники відповідають критеріям відповідності нормативних значень, що дає підстави стверджувати про належний рівень стабільності КЗ„ДЮСШ”.

Не менш важливим у порівнянні з показником фінансової стабільності є показник ліквідності підприємства, який характеризується розрахунковими коефіцієнтами, наведеними у табл. 1.4.

Значення загального коефіцієнта ліквідності показує здатність підприємства погасити всі свої зобов’язання. Як видно з наведених в табл. 1.4 даних, значення згаданого показника суттєво перевищує нормативне значення, що свідчить про належний рівень платоспроможності підприємства. Зростання коефіцієнтів ліквідності протягом аналізованого періоду свідчить про позитивну характеристику підприємства в плані його платоспроможності.

Таблиця 1.4 - Показники платоспроможності підприємства за період 2016-2018 рр.

Назва показника

Формула розрахунку

Нормативне значення

Роки

2016

2017

2018

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(р.220 ф. №1+ р.230 ф. №1+ р.240 ф. №1)/ р.620 ф.№1

0,2÷0,35

0,09

1,42

16,92

Коефіцієнт проміжної ліквідності

(р.260 ф. №1- р.100 ф. №1- р.110 ф. №1- р.120 ф. №1)/ р.620 ф.№1

0,8÷0,9

5,67

5,67

33,95

Загальний коефіцієнт ліквідності

(р. 260ф. №1+ р.270ф. №1)/ (р. 480ф. №1+ р.620ф.№1+р.630ф.№1)

>1

6,56

6,564

44,09

Джерело: розраховано за даними [4]

Розрахунок показників ділової активності підприємства представлений у табл. 1.5. Результат проведених розрахунків можна стверджувати, що виручка від реалізації продукції у 2016 р. зросла.

Збільшення коефіцієнта оборотності активів у 2017 р. свідчить про покращення активності використання підприємством всіх наявних ресурсів.

Таблиця 1.5 - Показники ділової активності підприємства за період 2016-2018 рр.

Назва показника

Формула розрахунку

Роки

2016

2017

2018

Коефіцієнт оборотності активів

р.030 ф. №2/((к.3 р.280 ф.№1+ к.4 р.280 ф.№1)/2)

0,34

0,48

0,36

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

р.030 ф. №2/((к.3 р.380 ф.№1+ к.4 р.380 ф.№1)/2)

0,37

0,31

0,36

Фондовіддача

р.030 ф. №2/((к.3 р.030 ф.№1+ к.4 р.030 ф.№1)/2)

0,68

0,89

0,72

Продуктивність праці

р.030 ф. №2/ середня чисельність працівників (48 чол.)

9,14

10,12

12,20

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

р.030 ф. №2/((к.3 р.210 ф.№1+ к.4 р.210 ф.№1)/2)

1,21

1,07

1,98

Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

((к.3 р.210 ф.№1+ к.4 р.210 ф.№1)/2)/ р.030 ф. №2

0,82

0,93

0,504

Джерело: розраховано за даними [5]

Збільшення коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості у 2018 р. є результатом оборотних коштів, вкладених у розрахунки. У 2018 р. простежується зростання показника продуктивності праці, який характеризує ефективність використання підприємством трудових ресурсів за одиницю часу.

Збільшення показника фондовіддачі свідчить про збільшення виручки від реалізації, що припадає на 1 гривню вартості основних засобів. Така картина свідчить про позитивні тенденції в діяльності КЗ „ДЮСШ”.

Негативною є тенденція до зменшення у 2009 р. коефіцієнта оборотності власного капіталу. Згідно наведеної формули цей коефіцієнт визначається як частка від ділення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції до середньої вартості власних ресурсів (власного капіталу) підприємства. Він показує, кількість оборотів власного капіталу за відповідний період і характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на 1 гривню власних ресурсів, вкладених у діяльність підприємства.

За останній звітний період значення коефіцієнта оборотності власного капіталу становила 0,36. Це означає, що середня вартість власного капіталу у звітному періоді приймала участь у формуванні виручки від реалізації 0,36 раза.

Чим вищим є значення даного коефіцієнта, тим ефективніше використовується вкладений у підприємство капітал.

Як бачимо з наведених вище табличних даних, КЗ „ДЮСШ” за останні роки є платоспроможним та фінансово стійким, оскільки значення всіх показників відповідають оптимальним. Тобто, можна з впевненістю сказати, що дане підприємство є фінансово стабільним. [7]

РОЗДІЛ 2 Організація роботи ПО ОСНОВНИХ ДІЛЯНКАХ обліку на підприємстві

2.1 Облік грошових та розрахункових операцій

Грошові кошти у КЗ „ДЮСШ” можуть зберігатися на рахунках у банку.

Основним нормативним документом, що регулює правила ведення розрахунків готівкою, є Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке прийняте Постановою Правління Національного банку України від 15 лютого 2004 року № 637.

Грошові кошти - це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Готівка може надходити з трьох джерел:

  • з банківського рахунку;

  • від підзвітних осіб;

  • у вигляді виручки.

Для обліку готівки в плані рахунків передбачено активний рахунок 30 „Каса”.

За дебетом рахунку відображають надходження готівкових коштів, а по кредиту — їх використання.

Аналітичний облік можна вести за окремими касирами та в розрізі видів валют.

Рахунок 33 „Інші кошти” призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів, які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти в дорозі.

По дебету рахунку 33 „Інші кошти” відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів в дорозі, по кредиту — вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки. [8]

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

Поточні рахунки відкриваються суб’єктам підприємницької діяльності для зберігання коштів і здійснення всіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України.

Облік операцій на рахунках в банку ведеться на рахунку 31 „Рахунки в банках”. По дебету рахунку 31 відображають надходження грошових коштів, а по кредиту — їх використання.

Для визначення суми коштів, які зберігаються на поточному рахунку, призначена виписка банку.

У виписці зазначені надходження та видача грошових коштів по операціях. На нашому підприємстві має місце такий документ як авансовий звіт.

З його допомогою можна прослідкувати видачу готівки та проконтролювати її повернення, оскільки авансовий звіт містить інформацію, на які потреби були витрачені кошти. [9]
2.2 Облік праці та зарплати

Основні положення з оплати праці визначені Кодексом законів про працю України. Питання державного і договірного регулювання оплати праці визначається також Законом України „Про оплату праці” № 108/95-ВР від 24.03.1995 р. та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно із Законом У країни „Про оплату праці” заробітна плата — це винагорода, обчислена переважно у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

На кожному підприємстві, організації виникає необхідність оцінити і оплатити результати праці, включивши згодом витрати на оплату праці до вартості продукції. Документування господарських операцій повинно забезпечити одержання своєчасної та об’єктивної інформації про чисельність працівників, використання робочого часу, виробіток продукції і розрахунки щодо оплати праці. [10]

Облік руху особового складу підприємства здійснюється у бухгалтерії.

Обліку підлягають всі працівники незалежно від виконуваної роботи та займаної посади.

Оформлення працівників на роботу здійснюється на підставі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу.

Для обліку використання робочого часу використовують табель, який веде уповноважена на те особа.

Табельний облік застосовується для аналізу і контролю за використанням робочого часу і станом трудової дисципліни. Дані табельного обліку використовуються також для визначення заробітку працівників, які перебувають на погодинній оплаті праці, та окремих виплат іншим працівникам.

На основі табелю робочого часу у бухгалтерії складається відомість розрахунку заробітної плати у відомості відображаються суми нарахованої зарплати, премії, доплати, лікарняні, відпускні, розміри утримань до фондів соціального страхування та суми до видачі працівникам на руки.

За рахунок платіжної відомості можна звірити суми нарахованої заробітної плати, розрахунок утримань та фактичної видачі працівнику оплати. [11]

У КЗ „ДЮСШ” проводиться індексація заробітної плати, основними правилами якої є:

1) її зобов’язані проводити всі працедавці;

2) індексують заробітну плату всіх працівників незалежно від її розміру в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) базовими вважаються місяці, в яких: фізичній особі підвищували заробітну плату або ввели постійну надбавку, премію, доплату чи іншу постійну виплату, у зв’язку з чим зросли її доходи; співробітника прийняли на роботу; підвищено розмір мінімальної зарплати і через це збільшилася зарплата працівника.

Згідно чинного законодавства утримання за досліджуваний період змінювались, а в 2016 звітному році здійснюватись у таких розмірах:

1) до Пенсійного фонду - 2 % або 1 % (якщо розмір заробітної плати менший прожиткового мінімуму);

2) до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 0,5% (якщо заробітна плата в межах прожиткового мінімуму) або 1 % (якщо розмір заробітної плати більший за прожитковий мінімум);

З) до Фонду соціального страхування на випадок безробіття - 0,5 %;

4) Податок з доходів фізичних осіб - 15 %.

Після проведення утримань працівнику видається заробітна плата на руки. Працівник підтверджує отримання заробітної плати підписом у платіжній відомості.

Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового так і не до облікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги тощо), а також розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами) здійснюється на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці».

На підприємстві застосовуються такі субрахунки до рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці»:

661 «Розрахунки за заробітною платою»;

662 «Розрахунки з депонентами».

По кредиту рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» відображаються нарахована працівникам підприємства основна і додаткова заробітна плата, премії, допомога з тимчасової непрацездатності, матеріальна допомога, суми індексації заробітної плати у зв’язку з інфляцією, суми компенсації втрати працівниками частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати та інші нарахування, які є доходом працівника. За дебетом рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» здійснюється виплата заробітної плати, премій, допомоги, матеріальної допомоги, вартість отриманих у рахунок оплати праці матеріалів, а також суми утриманих податків і зборів. [12]

Нараховані, але не отримані персоналом підприємства у встановлений термін суми з оплати праці відображаються за кредитом субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами» та за дебетом субрахунку 661 «Розрахунки із заробітною платою».

Сума всіх утримань із заробітної плати працівників і сума виплаченої зарплати дорівнює обороту за дебетом рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці». Кредитове сальдо цього рахунку дорівнює сумі в графі розрахунково-платіжної відомості «Сума, що належить до виплати».

Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі має стільки ж рахунків, скільки працюючих на нашому підприємстві за обліковим складом, тобто це облік розрахунків по заробітній платі по кожному працюючому окремо. Сума всіх нарахувань по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працюючому) дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» за звітний місяць, тобто сумі нарахованої зарплати по цеху, відділу, підприємстві в цілому. Сума всіх утримань із заробітної плати працівників і сума виплаченої зарплати дорівнює обороту за дебетом рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці». Кредитове сальдо цього рахунку дорівнює сумі в графі розрахунково-платіжної відомості «Сума, що належить до виплати». [13]
2.3 Фінансові результати діяльності КЗ „ДЮСШ”

На підставі даних бухгалтерського обліку КЗ „ДЮСШ” складає фінансову звітність. Складання звітності є завершальним етапом облікового процесу. Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів визначаються П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. [14]

Метою складання фінансової звітності є подання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття ними рішень щодо придбання, продажу та володіння цінними паперами, участі в капіталі підприємства, оцінки якості управління та здатності своєчасно виконувати свої зобов’язання. Користувачами фінансової звітності є юридичні та фізичні особи, які потребують інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства для прийняття рішень.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Фінансову звітність поділяють на річну і проміжну (квартальну, піврічну).

Фінансова звітність подається підприємством не пізніше 25 числа наступного місяця за звітним кварталом, а річна — не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком. Квартальна фінансова звітність, на відміну від річної, передбачає складання лише двох форм: балансу та звіту про фінансові результати.

Фінансова звітність складається в тисячах гривень і підписується керівником і головним бухгалтером підприємства.

Баланс є основним звітним документом, що відображає фінансово-майновий стан підприємства на певну дату.

У звіті про фінансові результати відображається інформація про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. [15]

Показником діяльності підприємства є його рентабельність. Цей показник характеризує здатність підприємства в процесі своєї господарської діяльності одержувати певний обсяг доходів, який забезпечував би прибутковість його діяльності. В табл.. 2.1 представлені показники рентабельності КЗ „ДЮСШ”

Таблиця 2.1 - Показники рентабельності підприємства за період 2016-2018 рр.

Назва показника

Формула розрахунку

Роки

2016

2017

2018

Коефіцієнт прибутковості (рентабельності) власного капіталу

р.190 ф. №2/((к.3 р.380 ф.№1+ к.4 р.380 ф.№1)/2)

0,35

0,13

0,26

Коефіцієнт прибутковості (рентабельності) активів

р.190 ф. №2/((к.3 р.280 ф.№1+ к.4 р.280 ф.№1)/2)

0,33

0,12

0,26

Коефіцієнт прибутковості власного капіталу

((к.3 р.380 ф.№1+ к.4 р.380 ф.№1)/2)/ р.190 ф. №2

2,84

7,27

3,79

Коефіцієнт рентабельності залученого капіталу

р.190 ф. №2/((к.3 р.620 ф.№1+ к.4 р.620 ф.№1)/2)

5,19

2,01

24,32

Коефіцієнт рентабельності необоротних активів

р.190 ф. №2/((к.3 р.080 ф.№1+ к.4 р.080 ф.№1)/2)

0,60

0,22

0,49

Коефіцієнт рентабельності оборотних активів

р.190 ф. №2/((к.3 р.260 ф.№1+ к.4 р.260 ф.№1)/2)

0,73

0,30

0,55

Коефіцієнт рентабельності діяльності

р.190 ф. №2/ р.030 ф. №2

0,96

0,33

0,96


1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас